De gevaccineerde bloeddonor?


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 4 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #083


Vermijd bloed dat is gevaccineerd, dit dodelijke risico ligt tientallen jaren op de loerWees voorzichtig met het accepteren van bloed van iemand die een mRNA COVID-prik heeft gehad. Hoewel de ziekte een lange latentieperiode heeft, kunnen de symptomen van deze ziekte (die notoir moeilijk in een vroeg stadium te diagnosticeren is, geen genezing kent en dodelijk is) zelfs tientallen jaren na blootstelling verschijnen, schrijft Dr. Mercola.

In een recente meta-analyse1,2 die op preprints.org is geplaatst, waarschuwen Japanse onderzoekers voor mogelijk dodelijke risico’s voor patiënten die bloed ontvangen van mensen die mRNA COVID-prikken hebben gehad en roepen ze op tot dringende actie om de veiligheid van de wereldwijde bloedvoorziening te garanderen. Volgens de auteurs:3

“Veel landen over de hele wereld hebben gemeld dat zogenaamde genetische vaccins, zoals die welke gebruik maken van gemodificeerd mRNA dat codeert voor het spike-eiwit en lipide nanodeeltjes als het toedieningssysteem van het geneesmiddel, hebben geleid tot trombose na de vaccinatie en daaropvolgende cardiovasculaire schade, evenals een grote verscheidenheid aan ziekten waarbij alle organen en systemen betrokken zijn, waaronder het zenuwstelsel …

Op basis van deze omstandigheden en de hoeveelheid bewijsmateriaal die recentelijk aan het licht is gekomen, vragen we de aandacht van medische professionals voor de verschillende risico’s die gepaard gaan met bloedtransfusies waarbij bloedproducten worden gebruikt die afkomstig zijn van mensen die lang aan COVID hebben geleden en van ontvangers van genetische vaccins, inclusief degenen die mRNA-vaccins hebben ontvangen, en we doen voorstellen met betrekking tot specifieke tests, testmethoden en regelgeving om met deze risico’s om te gaan.”

Bloed van geprikte donoren kan een risico vormen voor de neurologische gezondheid

Een bijzonder risico dat in dit artikel aan de orde komt, zijn de gevolgen van bloed dat besmet is met prionachtige structuren in het spike-eiwit. Prionen zijn verkeerd gevouwen eiwitten die neurodegeneratieve ziekten kunnen veroorzaken, zoals de ziekte van Creutzfeldt-Jakob (CJD) bij mensen, doordat ze de verkeerde vouwing van normale eiwitten in de hersenen veroorzaken.

Prionziekten worden gekenmerkt door een lange incubatietijd, gevolgd door een snelle progressie en een hoge mortaliteit. De suggestie dat het spike-eiwit van SARS-CoV-2, vooral van bepaalde varianten, prionachtige domeinen zou kunnen bevatten, is om verschillende redenen zorgwekkend:

Risico op overdracht – Als spike-eiwitten met prionachtige structuren kunnen worden overgedragen via bloedtransfusies, bestaat het risico op het veroorzaken van prionziekten bij ontvangers. Prionziekten zijn zeer moeilijk in een vroeg stadium vast te stellen, kunnen niet genezen worden en zijn dodelijk, waardoor een mogelijke overdracht via bloedproducten een aanzienlijk veiligheidsrisico inhoudt.

Uitdagingen voor detectie en verwijdering – De huidige bloedscreeningsprocessen testen niet specifiek op prionen, deels omdat prionziekten zeldzaam zijn en deels vanwege de technische uitdagingen bij het detecteren van prionen in lage concentraties. Als er spike-eiwitten met prionachtige eigenschappen aanwezig zijn in het bloed van personen met een COVID-prik, zijn de bestaande bloedveiligheidsprotocollen mogelijk ontoereikend om overdracht te voorkomen.

Veiligheidsproblemen op lange termijn – Prionziekten hebben een lange latentieperiode, wat betekent dat de symptomen jaren of zelfs decennia na blootstelling kunnen optreden. Deze vertraging bemoeilijkt de inspanningen om de bron van een infectie terug te voeren op een bloedtransfusie en de veiligheid van bloedvoorraden in de loop van de tijd te beoordelen.

Gevolgen voor het beheer van de bloedvoorziening – De bezorgdheid over de mogelijke risico’s in verband met prionachtige structuren in spike-eiwitten kan leiden tot wijzigingen in de criteria voor donors om in aanmerking te komen of tot de invoering van aanvullende screeningmaatregelen. Deze veranderingen kunnen gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van bloedproducten, die essentieel zijn voor routinematige medische procedures.

Vertrouwen van het publiek – Het publiek bewust maken van deze potentiële risico’s, zelfs als ze theoretisch zijn of een zeer lage waarschijnlijkheid hebben om zich voor te doen, kan de bereidheid van individuen beïnvloeden om bloedtransfusies te doneren of te ontvangen, waardoor het aantal bloeddonaties en het algehele vertrouwen in de veiligheid van bloedtransfusies daalt.

  Gevaccineerde sporters presteren slechter dan controlepersonen

De auteurs benadrukken de noodzaak van uitgebreide studies om de implicaties van deze prionachtige structuren in het spike eiwit beter te begrijpen, niet alleen voor de veiligheid van mRNA injecties maar ook voor de bredere implicaties voor volksgezondheidsmaatregelen zoals bloedtransfusiepraktijken.

Andere potentiële gezondheidsrisico’s van besmet bloed

Besmet bloed kan ook andere ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, waaronder:

Verminderde immuunfunctie bij bloedontvangers – Het is aangetoond dat hoe meer doses van de COVID-prik je hebt gekregen, hoe groter de kans is dat je in de toekomst infecties oploopt, door SARS-CoV-2 of andere virussen, als gevolg van antilichaamafhankelijke versterking.

Bloeddonaties van mensen die meerdere doses mRNA-injecties hebben gekregen, bieden mogelijk onvoldoende immuniteit tegen gewone infecties, wat kan leiden tot subklinische infecties en ziekten bij de ontvangers.

Vorming van bloedklonters en amyloïde aggregaten – Als het immuunsysteem van een bloedontvanger niet sterk genoeg is om het spike-eiwit te neutraliseren, kunnen er ook bloedklonters en amyloïde aggregaten gevormd worden.

Chronische ontsteking – Langdurige blootstelling aan de antigenen van de COVID-19 injecties kan de aanmaak van IgG4 antilichamen uitlokken, wat kan leiden tot chronische ontsteking en immuundisfunctie.

IgG4-antilichamen worden vaak geassocieerd met chronische blootstelling aan antigenen, zoals bij aanhoudende infecties, bepaalde vormen van kanker en langdurige blootstelling aan allergenen. IgG4-antistoffen worden ook in verband gebracht met een unieke aandoening die bekend staat als IgG4-gerelateerde ziekte (IgG4-RD), een fibro-inflammatoire aandoening die gekenmerkt wordt door zwellingen of massa’s in aangetaste organen.4

Bloedtransfusies en het risico op auto-immuunziekten

De auteurs uiten ook hun bezorgdheid over de mogelijkheid dat besmet bloed auto-immuunziekten veroorzaakt bij ontvangers. Recent onderzoek heeft aangetoond dat de RNA pseudouridylering, een proces waarbij uracil wordt vervangen door synthetische methylpseudouridine, frameshifting kan veroorzaken, in feite een fout in de decodering, die de productie van afwijkende eiwitten buiten het doelwit kan veroorzaken.

De antilichamen die hierdoor ontstaan, kunnen op hun beurt immuunreacties opwekken die buiten het doel vallen. Daarnaast is van lipide nanodeeltjes (LNP’s), een hoofdbestanddeel van de COVID-injecties, vastgesteld dat ze zeer ontstekingsbevorderend zijn en een krachtiger adjuvans bezitten dan traditionele vaccinadjuvantia, wat het risico op een auto-immuunreactie verder vergroot. Zoals beschreven in het artikel:5

“Recente studies hebben aangetoond dat RNA-pseudouridylering kan leiden tot frameshifting. Het is nog niet duidelijk of een deel van het gepseudouridineerde mRNA voor het spike-eiwit wordt vertaald in een ander eiwit van onbekende functie in ontvangers van vaccins. Als deze eiwitten ook pathogeen zijn, kan het nodig zijn om in de toekomst extra te testen op dergelijke frameshift-eiwitten.

Zelfs als een frameshift eiwit niet toxisch is, moet het lichaamsvreemd zijn en kan het een auto-immuunziekte veroorzaken. Bovendien zijn LNP’s zelf zeer ontstekingsbevorderende stoffen … Van LNP’s is vastgesteld dat ze een sterkere adjuvante werking hebben dan de adjuvantia die in conventionele vaccins worden gebruikt, en er is ook bezorgdheid over auto-immuunziekten als gevolg van dit aspect.

Hoewel het dus niet duidelijk is wat de veroorzaker van auto-immuunziekten is, is het grote aantal gerapporteerde gevallen van auto-immuunziekten na genetische vaccinatie uiterst zorgwekkend.

Juist het mechanisme van genvaccins dat ervoor zorgt dat de eigen cellen de antigenen van ziekteverwekkers produceren, brengt het risico met zich mee van het induceren van auto-immuunziekten, wat niet volledig kan worden vermeden, zelfs niet als de mRNA-pseudouridyleringstechnologie wordt gebruikt. 

In deze context moeten individuen met een positieve bloedtest voor spike-eiwit mogelijk gesprekken voeren en aanvullende tests ondergaan voor auto-immuunziekte-indicatoren, zoals antinucleaire antilichamen.

Als de aminozuurvolgorde van het eiwit dat het gevolg is van de frameshift voorspelbaar is, kunnen deze kandidaat-eiwitten ook worden opgenomen in de initiële massaspectrometrietest. In ieder geval is het bijzonder belangrijk om testen te ontwikkelen en medische zorginstellingen op te zetten die anticiperen op deze situaties.”

Voorstellen voor het beheer van bloedafname

De auteurs schetsen een aantal specifieke voorstellen voor het beheer van de bloedafname en bloedproducten van personen die genetische “vaccins” hebben gekregen. Gezien de verscheidenheid aan bloedgerelateerde afwijkingen die na het vaccin zijn waargenomen, stellen de onderzoekers dat rigoureuze en voorzorgsmaatregelen in de omgang met bloed en transfusiepraktijken nu een noodzaak zijn geworden.

Een belangrijk onderdeel van het voorstel is het houden van grondige interviews met potentiële bloeddonoren. Deze interviews moeten gaan over hun vaccinatiestatus, het aantal ontvangen doses, hun COVID-19 infectiegeschiedenis en eventuele symptomen die ze zouden kunnen ervaren en die zouden kunnen wijzen op aandoeningen zoals het postvaccinatiesyndroom (PVS), lange-COVID of andere complicaties.

De onderzoekers bevelen ook een wachttijd aan voor bloed dat is afgenomen van ontvangers van COVID-spuiten – 48 uur voor mRNA-prikken en zes weken voor ontvangers van AstraZeneca DNA-prikken. Er wordt ook een reeks tests voorgesteld om de veiligheid van het verzamelde bloed te garanderen, waaronder:

Massaspectrometrie om het gehalte aan spike eiwitten te meten.

PCR voor het detecteren van de aanwezigheid van mRNA en DNA van het spike-eiwit
– Noot: Is nu de PCR test ineens wel betrouwbaar? HM

Testen op markers die in verband worden gebracht met auto-immuunziekten

Enzymgekoppelde immunosorbent assay (ELISA)

Immunofenotypering

Vloeibare biopsieën in combinatie met proteomics om spike eiwit en het mRNA daarvan te detecteren en kwantificeren

De auteurs merken ook op dat het beleid en de procedures voortdurend moeten worden herzien naarmate nieuwe risico’s en problemen met bloedproducten afgeleid van mRNA en DNA Jab-ontvangers worden geïdentificeerd.

Veiligheid van huidige bloedproducten garanderen

Het artikel bespreekt ook strategieën om de veiligheid te garanderen van bloedproducten die al verzameld zijn, en benadrukt de complexe uitdagingen waar medische instellingen, regelgevende instanties en het bredere ecosysteem van de gezondheidszorg doorheen moeten navigeren in de nasleep van wijdverspreid gebruik van mRNA-injecties.

De grootste zorg is het risico dat patiënten lopen door het gebruik van bloedproducten van donoren die gengebaseerde injecties hebben gekregen zonder dat de aan- of afwezigheid van spike-eiwitten of gemodificeerd mRNA kan worden bevestigd. Om de veiligheid te garanderen, moeten er zo snel mogelijk methoden worden ontwikkeld en geïmplementeerd om potentiële verontreinigingen te kwantificeren.

Een andere kritieke kwestie die moet worden aangepakt is het huidige gebrek aan betrouwbare methoden om spike-eiwitten of gemodificeerd mRNA uit bloedproducten te verwijderen. De auteurs waarschuwen dat, gezien de potentiële persistentie, lage oplosbaarheid, hittebestendigheid en stralingsbestendigheid van deze componenten, de huidige methodologieën hiervoor niet geschikt zijn. De enige oplossing, zeggen ze, is om alle bloedproducten die deze verontreinigingen blijken te bevatten weg te gooien totdat er effectieve verwijderingstechnieken zijn vastgesteld.

Onderzoekers roepen op tot wijdverspreide bloedtests

Daarnaast roepen de onderzoekers op tot het op grote schaal testen van zowel geprikte als niet-geprikte bloedproducten om de mogelijke overdracht van spike eiwitten via exosomen (zogenaamde shedding) te beoordelen.

“Het kan niet worden ontkend dat het spike-eiwit en de gemodificeerde genen kunnen worden overgedragen via exosomen.” ~ Ueda et al.
Noot: Ook hier plaats ik weer een groot vraagteken bij, want als levende virussen niet bestaan en dus geen overdracht tot stand kunnen brengen, hoe kunnen exosomen dat dan wel? Wetenschap terug naar de schoolbank s.v.p HM

  Wij zullen niet vergeten wat jullie ons hebben aangedaan

Zoals opgemerkt door de auteurs:

“… toen exosomen, verzameld van ontvangers van vaccins, werden toegediend aan muizen die niet waren gevaccineerd met het genetische vaccin, werd het spike-eiwit overgedragen.

– Noot: Tsja werden toegediend, hoe? – ingespoten in het bloed ? Een exosoom zou viraal voor een besmetting moeten zorgdragen is de aanname. Niet ingespoten, … als een vaccin.

Daarom kan niet worden ontkend dat het spike-eiwit en de gemodificeerde genen kunnen worden overgedragen via exosomen. Daarom stellen we voor om in eerste instantie volledige tests uit te voeren, ongeacht de status van de genetische vaccinatie, en om een cohortstudie uit te voeren om snel het volledige beeld te krijgen …

Bovendien … kan niet worden uitgesloten dat zelfs degenen die niet zijn gevaccineerd met het genetische vaccin, maar wel een lange COVID hebben gehad, residuele spike-eiwitten of van fibrine afgeleide microtrombi in hun lichaam hebben, dus het zou raadzaam zijn om dezelfde tests en follow-up uit te voeren als voor ontvangers van een genetisch vaccin.

De aan- of afwezigheid en de hoeveelheid antilichamen tegen nucleocapsid en antilichaamisotypen kunnen een indicator zijn om te bepalen of genetische vaccinatie of lange COVID de oorzaak is. In elk geval wordt verwacht dat deze cohortstudies zullen helpen bij het vaststellen van grenswaarden voor bloedspiegels van spike-eiwit en andere stoffen om de veiligheid van bloedproducten te bepalen.

Faksova et al. voerden een grote cohortstudie uit onder 99 miljoen mensen met behulp van een multinationaal Global Vaccine Data NetworkTM (GVDN®) en vonden een significant verhoogd risico op myocarditis, pericarditis, Guillain-Barre-syndroom en cerebrale veneuze sinus trombose bij ontvangers van genetische vaccins.”

Het waarborgen van de traceerbaarheid van bloedproducten en het opzetten van een streng wettelijk en regelgevend kader om de talloze problemen te beheren die voortkomen uit het gebruik van bloedproducten afkomstig van personen die met COVID zijn geprikt, zijn ook van het grootste belang. Dit omvat het creëren van systemen voor de registratie van alle potentiële donoren, het verzekeren van de traceerbaarheid van bloedproducten en het uitvoeren van studies naar de resultaten van ontvangers.

Oproep tot pauze: Het evalueren van de risico’s en voordelen van genetische vaccins voor een veiligere toekomst

Concluderend wijzen de auteurs erop dat als we doorgaan met het gebruik van op mRNA-LPN gebaseerde platforms om conventionele vaccins te vervangen of nieuwe vaccins te maken, de risico’s voor onze bloed- en beenmergvoorraad verder zullen toenemen.

“De impact van deze genetische vaccins op bloedproducten en de werkelijke schade die ze veroorzaken zijn op dit moment onbekend,” schrijven ze.6

“Om deze risico’s te vermijden en een verdere uitbreiding van de bloedbesmetting en complicatie van de situatie te voorkomen, verzoeken we daarom met klem om de vaccinatiecampagne met genetische vaccins op te schorten en zo snel mogelijk een schade-batenanalyse uit te voeren, zoals Fraiman et al.7 en Polykretis et al.8 vragen.

De gezondheidsschade die wordt veroorzaakt door genetische vaccinatie is al zeer ernstig en het is hoog tijd dat landen en relevante organisaties samen concrete stappen ondernemen om de risico’s in kaart te brengen en deze te beheersen en op te lossen.”

Bronnen en referenties

1, 3, 5, 6 Preprints.org March 15, 2024

2 Jeff Dornik Substack March 22, 2024

4 Stat Pearls IgG4-Related Disease

7 Vaccine 2022 Sep 22;40(40):5798-5805

8 Autoimmunity 2023 Dec;56(1):2259123

©Dr. Mercola.

Reactie.

Dr. Mercola is een groot specialist in gezondheid en heeft al vele boeken en artikelen geschreven over gezondheid en de foute weg die we als mens hebben ingeslagen.

We hebben te veel vertrouwen in de haalbaarheid van de huidige geneeskunde die voor een groot deel bestaan uit chemische middelen, vaccinatie en operaties.

Nu weer is bewezen dat de vaccinaties tegen het Covid nauwelijks hebben gewerkt en nu zelfs komt steeds meer maar voren dat deze vaccinaties levensgevaarlijk zijn en zeer veel leed veroorzaken!

Westerse regeringen doen hier niets aan omdat ze dit grotendeels zelf hebben veroorzaakt door de vaccins enorm te promoten! Dus is hand in eigen boezem steken een te pijnlijk proces.
Zelfs de WHO, de wereld gezondheidsorganisatie durft dit niet aan! In mijn ogen faal je dan volkomen als gezondheidsorganisatie!
Vooral omdat regeringen en ook de WHO er alles aan doen het aantal oversterfte door de vaccinaties uit het publieke domein te houden. Hiermee brengen regeringen en de WHO zichzelf in diskrediet en zijn dus disfunctioneel!

Aan de hand van het bovenstaande artikel ga ik er van uit dat je 100% zekerheid moet hebben dat het bloed dat je eventueel krijgt niet afkomstig is van een mens dat gevaccineerd is met het (anti) Covid vaccin!
Want het is een zeer groot risico dat je mensen die niet gevaccineerd zijn om welke reden dan ook, wel vaccineert via een bloedtransfusie! Wat kan neerkomen op het aanbrengen van lichamelijk lijden of zelfs doodslag wanneer je dit wel doet. 

Omdat ik MD ben doe ik onderzoek, niet praktisch, maar op internet!
Hierdoor kwam ik tot een conclusie dat het mogelijk is dat er in het lichaam veel verschillende organismen zijn die in ons lichaam werkzaam zijn en ons gezond in leven te houden. Het beste voorbeeld is de enorme hoeveelheid bacteriën in onze darmen. 

Maar daar blijft het niet bij! Zo heb ik ooit in een wetenschappelijk rapport gelezen dat er ook zeer kleine wormpjes zijn die in ons lichaam functioneren ter instandhouding.
Maar wanneer de balans verstoord wordt kunnen deze wormpjes zich min of meer onbeperkt voortplanten en zich tegen het lichaam keren. Hierdoor kunnen ze kanker veroorzaken. Bij gevaccineerden kan het mogelijk zijn dat deze wormpjes zich onbeperkt kunnen ontwikkelen. 

Zelf wijd ik dit aan de Spike Eiwitten die via het vaccin in lichamen is gespoten! Deze ingespoten synthetische Spike eiwitten kunnen zich in het lichaam ook onbeperkt ontwikkelen omdat ze door het immuunsysteem niet als zodanig worden herkend. Deze onbeperkte ontwikkeling zorgt ervoor dat het immuunsysteem wordt overbelast. En dat zorgt er weer voor dat deze kleine wormpjes zich ook onbeperkt kunnen ontwikkelen en gezonde cellen kan omzetten tot kankercellen.

In mijn optie kan dit komen omdat deze wormpjes anaerobe zijn, dus geen zuurstuf gebruiken. Maar dat weet ik niet zeker omdat mijn kennis hier tekortschiet! Wat ik wel weet is dat kankercellen gedood kunnen worden door zuurstof.
Nu weet ik niet of de reguliere gezondheidszorg dit ook onderschrijft gezien ze nog steeds bezig zijn kankerpatiënten te behandelen met Chemokuren!

Omdat er al een groot aantal gevaccineerden zijn overleden doordat ze turbo kanker ontwikkelde, ging ik ervan uit dat de medische wetenschap hier direct onderzoek naar ging doen. Een grote misvatting!

Dat is de reden dat ik wel onderzoek ging doen. Al vanaf het eerste begin van de Covid pandemie! En met mij vele anderen!

In meerdere en eerdere artikelen of reactie op artikelen schreef ik al dat Ivermectine een oplossing kan zijn om de turbo kankers te lijf te gaan. Omdat Ivermectine een medicatie is die speciaal is samengesteld om wormpjes in het lichaam te doden. Mensen en dieren worden hier goed door geholpen! Nu kan Ivermectine nog een extra functie krijgen!
Maak uw arts wijzer en bespreek dit met hem! Staat de arts er niet voor open, dan is mijn advies een andere arts te vinden!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk