De duistere oorsprong van Davos’ Great Reset


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 4 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #081


Belangrijk om te begrijpen is dat er geen enkel nieuw of origineel idee zit in de zogenaamde Great Reset agenda van Klaus Schwab voor de wereld. Noch is zijn agenda voor de Vierde Industriële Revolutie, noch zijn bewering dat hij het begrip Stakeholderkapitalisme heeft uitgevonden een product van Schwab, schrijft F. William Engdahl.Klaus Schwab is weinig meer dan een gladde pr-agent voor een wereldwijde technocratische agenda, een corporatistische vereniging van bedrijfsmacht met de overheid, inclusief de VN, een agenda waarvan de oorsprong teruggaat tot het begin van de jaren 1970, en zelfs eerder. De Grote Reset van Davos is slechts een bijgewerkte blauwdruk voor een wereldwijde dystopische dictatuur onder VN-controle die al tientallen jaren in ontwikkeling is. De hoofdrolspelers waren David Rockefeller en zijn protégé, Maurice Strong.

In het begin van de jaren 1970 was er waarschijnlijk niemand die meer invloed had op de wereldpolitiek dan wijlen David Rockefeller, toen vooral bekend als voorzitter van de Chase Manhattan Bank.

Het nieuwe paradigma creëren

Aan het einde van de jaren zestig en in het begin van de jaren zeventig lanceerden de internationale kringen die direct verbonden waren met David Rockefeller een duizelingwekkende reeks eliteorganisaties en denktanks. Deze omvatten

De Club van Rome;

de 1001: A Nature Trust, verbonden aan het Wereld Natuur Fonds (WWF);
de Stockholm Earth Day-conferentie van de Verenigde Naties;
de door MIT geschreven studie Limits to Growth;
en de Trilaterale Commissie van David Rockefeller.

Club van Rome

In 1968 richtte David Rockefeller samen met Aurelio Peccei en Alexander King een neomalthusiaanse denktank op, de Club van Rome. Aurelio Peccei was een senior-manager van het autobedrijf Fiat, dat eigendom was van de machtige Italiaanse familie Agnelli. Gianni Agnelli van Fiat was een intieme vriend van David Rockefeller en lid van het Internationale Adviescomité van Rockefellers Chase Manhattan Bank. Agnelli en David Rockefeller waren al sinds 1957 goede vrienden. Agnelli werd in 1973 stichtend lid van de Trilaterale Commissie van David Rockefeller. Alexander King, hoofd van het wetenschapsprogramma van de OESO was ook adviseur van de NAVO. [i] Dat was het begin van wat de neo-Malthusiaanse “mensen vervuilen” beweging zou worden.

In 1971 publiceerde de Club van Rome een zeer gebrekkig rapport, Grenzen aan de Groei, dat het einde voorspelde van de beschaving zoals we die kenden vanwege de snelle bevolkingsgroei in combinatie met vaste hulpbronnen zoals olie. Het rapport concludeerde dat zonder substantiële veranderingen in het gebruik van hulpbronnen “het meest waarschijnlijke resultaat een vrij plotselinge en oncontroleerbare afname van zowel de bevolking als de industriële capaciteit zal zijn”.

Het rapport was gebaseerd op valse computersimulaties door een groep computerwetenschappers van het MIT. Het bevatte de gewaagde voorspelling: “Als de huidige groeitrends in wereldbevolking, industrialisatie, vervuiling, voedselproductie en uitputting van grondstoffen onveranderd doorgaan, zullen de grenzen aan de groei op deze planeet ergens binnen de komende honderd jaar worden bereikt.” Dat was in 1971. In 1973 nodigde Klaus Schwab tijdens zijn derde jaarlijkse bijeenkomst van bedrijfsleiders in Davos Peccei uit om Grenzen aan de Groei te presenteren aan de verzamelde CEO’s van bedrijven. [ii]

  WEF betrapt op het wissen van bewijzen op het internet voor plannen tot Mind Control met behulp van “geluidsgolven”

In 1974 verklaarde de Club van Rome stoutmoedig: “De aarde heeft kanker en de kanker is de mens.” Toen: “De wereld wordt geconfronteerd met een ongekende reeks in elkaar grijpende mondiale problemen, zoals overbevolking, voedseltekorten, uitputting van niet-hernieuwbare hulpbronnen [olie], aantasting van het milieu en slecht bestuur” [iii]. [iii] Ze stelden dat, een ‘horizontale’ herstructurering van het wereldsysteem nodig is… drastische veranderingen in de normlaag – dat wil zeggen, in het waardesysteem en de doelen van de mens – zijn nodig om de energie-, voedsel- en andere crises op te lossen, dat wil zeggen, sociale veranderingen en veranderingen in de houding van het individu zijn nodig om de overgang naar organische groei te laten plaatsvinden. [iv]

In hun rapport uit 1974, Mankind at the Turning Point, stelde de Club van Rome verder het volgende:

Toenemende onderlinge afhankelijkheid tussen naties en regio’s moet zich dan vertalen in een afname van onafhankelijkheid. Naties kunnen niet van elkaar afhankelijk zijn zonder dat elk van hen iets van zijn eigen onafhankelijkheid opgeeft, of tenminste de grenzen ervan erkent. Nu is het tijd om een masterplan op te stellen voor organische duurzame groei en wereldontwikkeling op basis van wereldwijde toewijzing van alle eindige hulpbronnen en een nieuw mondiaal economisch systeem. [v]

Dat was de vroege formulering van de VN Agenda 21, Agenda2030 en de 2020 Davos Great Reset.

David Rockefeller en Maurice Strong

Verreweg de meest invloedrijke organisator van Rockefeller’s ‘nulgroei’ agenda in de vroege jaren 1970 was David Rockefeller’s oude vriend, een miljardair olieman genaamd Maurice Strong.

De Canadees Maurice Strong was een van de belangrijkste voorvechters van de wetenschappelijk onjuiste theorie dat de door de mens veroorzaakte CO2-uitstoot van transportvoertuigen, kolencentrales en landbouw een dramatische en versnellende wereldwijde temperatuurstijging veroorzaakte die “de planeet” bedreigde, de zogenaamde opwarming van de aarde.

Als voorzitter van de Earth Day VN-conferentie in Stockholm in 1972 promootte Strong een agenda van bevolkingsvermindering en verlaging van de levensstandaard over de hele wereld om “het milieu te redden”.

Strong verklaarde zijn radicale ecologistische agenda:

“Is de enige hoop voor de planeet niet dat de geïndustrialiseerde beschavingen instorten? Is het niet onze verantwoordelijkheid om dat te bewerkstelligen?” [vi]

Dit is wat er nu gebeurt onder de dekmantel van een gehypete wereldwijde pandemie.

Strong was een merkwaardige keuze om aan het hoofd te staan van een groot VN-initiatief om actie voor het milieu te mobiliseren, omdat zijn carrière en zijn aanzienlijke fortuin gebouwd waren op de exploitatie van olie, net als een ongebruikelijk aantal van de nieuwe voorstanders van ‘ecologische zuiverheid’, zoals David Rockefeller of Robert O. Anderson van het Aspen Institute of John Loudon van Shell.

Strong ontmoette David Rockefeller in 1947 als achttienjarige jonge Canadees en vanaf dat moment werd zijn carrière verbonden met het netwerk van de Rockefeller familie. [vii] Door zijn nieuwe vriendschap met David Rockefeller kreeg Strong, op 18-jarige leeftijd, een sleutelpositie bij de VN onder de VN-penningmeester, Noah Monod. De fondsen van de VN werden handig beheerd door Rockefeller’s Chase Bank. Dit was typerend voor het model van “publiek-private samenwerking” dat Strong zou gaan gebruiken – privaat gewin uit publiek bestuur. [viii]

  Opofferen voor het grotere goed

In de jaren 1960 was Strong voorzitter geworden van het enorme Montreal energieconglomeraat en oliebedrijf Power Corporation, toen eigendom van de invloedrijke Paul Desmarais. Power Corporation werd naar verluidt ook gebruikt als een politiek doorsluisfonds om campagnes te financieren van selecte Canadese politici zoals Pierre Trudeau, vader van Davos protégé Justin Trudeau, volgens de Canadese onderzoekster Elaine Dewar. [ix]

Earth Summit I en Rio Earth Summit

In 1971 werd Strong benoemd tot ondersecretaris van de Verenigde Naties in New York en Secretaris-Generaal van de komende Earth Day conferentie, de Conferentie van de Verenigde Naties over het Menselijk Milieu (Earth Summit I) in Stockholm, Zweden. Hij werd dat jaar ook benoemd tot trustee van de Rockefeller Foundation – die zijn lancering van het Stockholm Earth Day project financierde. [x] In Stockholm werd het United Nations Environment Program (UNEP) opgericht met Strong als hoofd.

In 1989 werd Strong door de secretaris-generaal van de VN benoemd tot hoofd van de VN-conferentie over milieu en ontwikkeling van 1992 of UNCED (“Rio Earth Summit II”). Hij hield daar toezicht op het opstellen van de VN-doelen voor “Duurzaam Milieu”, de Agenda 21 voor Duurzame Ontwikkeling die de basis vormt voor de Great Reset van Klaus Schwab, en de oprichting van het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering (IPCC) van de VN. Strong, die ook bestuurslid was van het Davos WEF, had ervoor gezorgd dat Schwab een belangrijke adviseur werd voor de Rio Earth Summit.

Als Secretaris-Generaal van de VN Rio Conferentie, gaf Strong ook opdracht voor een rapport van de Club van Rome, The First Global Revolution, geschreven door Alexander King, waarin werd toegegeven dat de bewering over de opwarming van de aarde door CO2 slechts een verzonnen list was om verandering af te dwingen:

“De gemeenschappelijke vijand van de mensheid is de mens.
Op zoek naar een nieuwe vijand om ons te verenigen, kwamen we op het idee dat vervuiling, de dreiging van de opwarming van de aarde, watertekorten, hongersnood en dergelijke daarbij zouden passen. Al deze gevaren worden veroorzaakt door menselijk ingrijpen en alleen door een andere houding en gedrag kunnen ze overwonnen worden.

De echte vijand is dan de mensheid zelf.” [xi]

De afgevaardigde van president Clinton naar Rio, Tim Wirth, gaf hetzelfde toe en verklaarde,

“We moeten het probleem van de opwarming van de aarde aanpakken. Zelfs als de theorie van de opwarming van de aarde fout is, zullen we het juiste doen in termen van economisch beleid en milieubeleid.” [xii]

In Rio introduceerde Strong voor het eerst het manipulatieve idee van een “duurzame samenleving”, gedefinieerd in relatie tot dit arbitraire doel om CO2 en andere zogenaamde broeikasgassen te elimineren. Agenda 21 werd Agenda 2030 in september 2015 in Rome, met de zegen van de paus, met 17 “duurzame” doelen. Het verklaarde onder andere

“Land, vanwege zijn unieke aard en de cruciale rol die het speelt in de menselijke nederzetting, kan niet worden behandeld als een gewoon bezit, gecontroleerd door individuen en onderworpen aan de druk en inefficiënties van de markt. Privégrondbezit is ook een belangrijk instrument voor accumulatie en concentratie van rijkdom en draagt daarom bij aan sociale onrechtvaardigheid… Sociale rechtvaardigheid, stadsvernieuwing en ontwikkeling, het voorzien in fatsoenlijke woningen en gezonde omstandigheden voor de mensen kunnen alleen worden bereikt als grond wordt gebruikt in het belang van de samenleving als geheel.”

Kortom, privégrondbezit moet gesocialiseerd worden ten behoeve van de “maatschappij als geheel,” een idee dat al bekend was in de tijd van de Sovjet-Unie en dat een belangrijk onderdeel vormde van de Grote Reset van Davos

In Rio in 1992, waar hij voorzitter en secretaris-generaal was, verklaarde Strong:

“Het is duidelijk dat de huidige levensstijlen en consumptiepatronen van de welvarende middenklasse – waaronder een hoge vleesconsumptie, de consumptie van grote hoeveelheden diepvries- en kant-en-klaarmaaltijden, het gebruik van fossiele brandstoffen, huishoudelijke apparaten, airconditioning thuis en op het werk, en huisvesting in de voorsteden – niet duurzaam zijn.” [xiii] (nadruk toegevoegd)

Tegen die tijd stond Strong in het middelpunt van de transformatie van de VN in het voertuig voor het opleggen van een nieuw mondiaal technocratisch “paradigma” door middel van heimelijke waarschuwingen voor het uitsterven van de planeet en de opwarming van de aarde, het samenvoegen van overheidsinstanties met de macht van bedrijven in een ongekozen controle van zo’n beetje alles, onder de dekmantel van “duurzaamheid.” In 1997 hield Strong toezicht op de creatie van het actieplan dat volgde op de Earth Summit, The Global Diversity Assessment, een blauwdruk voor de uitrol van een Vierde Industriële Revolutie, een inventarisatie van elke hulpbron op de planeet, hoe deze gecontroleerd zou worden en hoe deze revolutie tot stand zou komen. [xiv]

In die tijd was Strong medevoorzitter van Klaus Schwab’s Davos World Economic Forum. In 2015, na de dood van Strong, schreef Davos-oprichter Klaus Schwab,

“Hij was mijn mentor sinds de oprichting van het Forum: een geweldige vriend; een onmisbare adviseur; en, gedurende vele jaren, een lid van ons stichtingsbestuur.” [xv]

Voordat hij de VN verliet vanwege een Irak Voedsel-voor-Olie corruptieschandaal, was Strong lid van de Club van Rome, Trustee van het Aspen Institute, Trustee van de Rockefeller Foundation en de Rothschild Foundation. Strong was ook directeur van de Tempel van Begrip van de Lucifer Trust (ook bekend als Lucis Trust) in de kathedraal van St. John the Divine in New York City,

“waar heidense rituelen bestaan uit het begeleiden van schapen en vee naar het altaar om gezegend te worden. Hier hield vicepresident Al Gore een preek, terwijl aanbidders naar het altaar marcheerden met schalen compost en wormen…” [xvi].

Dit is de duistere oorsprong van Schwab’s Great Reset agenda waarin we wormen zouden moeten eten en geen privébezit zouden moeten hebben om “de planeet te redden”. De agenda is duister, dystopisch en bedoeld om miljarden van ons “gewone mensen” te elimineren.
©F. William Engdahl

Reactie.

Moeten wij ons hier niets van aantrekken? Hebben deze figuren die hier beschreven staan met hun daden niet het beste met ons voor? Zijn ze niet bezig deze wereld te redden tegen de grootste vervuilers de mens? Moet de mens niet beperkt worden? Desnoods door een groot deel te doden?

Want het privébezit van mensen is toch niet nodig? Wat moeten mensen nu met privébezit, mensen zoals boeren? Die boeren, die doen maar! Ondanks de beperkingen die ze krijgen opgelegd door onze regeringsleiders zijn boeren nog steeds vervuilend bezig! Ze moeten eigenlijk weg! Dan komt hun land vrij en kunnen wij die het weten hier iets mee doen om de samenleving te redden.

Eigenlijk net als Bill Gates doet. Die heeft verleden jaar verschrikkelijk veel land gekocht. Bill Gates weet zeer veel over zeer veel verschillende zaken. Landbouw, veeteelt, vaccinaties, gezondheid, Polio, Malaria. Daarom heeft Bill Gates zelfs verschillende laboratoria laten bouwen! Bill Heeft ook een kant en klaar voedselketen geopend in Westerse landen. Daar kan je dus voedsel kopen om lekker thuis op te eten. Kijk, dat is nou typisch iets voor Bill om te doen, zorg voor de mensheid. Een weldoener die zijn geld gebruikt om mensen het beste te geven dat hij kan.

Bill geeft zelfs elk jaar 600 miljoen aan de WHO. Hij mag dan wel zeggen wat er moet gebeuren, maar we kunnen Bil wel vertrouwen! Bill heeft 21 miljard verdiend aan aandelen in verschillende bedrijven die vaccins maakten. Dat geld kan hij dan weer gebruiken om goede dingen mee te doen.
Nee, niks mis mee met Bill Gates. Hij is ook een groot voorstander om de mensheid wat terug te brengen in aantal! Want zegt hij, “als we zo doorgaan wordt de wereld overbevolkt en zal er honger en dorst zijn, en zullen mensen toch sterven. Dat moet humaner kunnen! Een prikkie!

Daarom heeft Bill zich ook zo ingezet om een poging te doen ieder mens in de Westerse wereld te laten vaccineren! Heus niet om de winst van 21 miljard, dat is een volkomen verkeerde gedachten. Maar ik heb overal gehoord dat het vaccin tegen Covid er was om de mens te beschermen tegen dit verschrikkelijke virus. Dit was om de mensheid te redden. 

Ja, dat was de bedoeling! Maar omdat ze zo’n haast hadden zijn er stoffen in het vaccin gekomen waaruit blijkt dat veel mensen daar niet tegen kunnen. Bijna alle mensen die de vaccinaties hebben gehad helaas!

Maar we moeten blijven geloven in het integer zijn van de mensen die het beste met ons voorhebben, ook Bill Gates, de Rockefellers, de Rothschilds, het WEF, de WHO en zelfs de VN. 

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk