Co2 onzin: “Angst is de drijfveer!“


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 4 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #065


Topstudie: ‘CO2-relatie klimaatverandering: ONZIN!’
Door: GuidoJ.  Gepost op 12 mei 2024Topstudie:
‘CO2-relatie klimaatverandering: ONZIN!’
2024 © WantToKnow.nl/be

Een nieuwe peer-review-studie heeft overtuigend wetenschappelijk bewijs geleverd, dat de uitstoot van kooldioxide (CO2) in de atmosfeer van de aarde ‘GEEN OPWARMING VAN DE AARDE KÁN VEROORZAKEN’…! 

De Poolse Dr. Jan Kubicki leidde een groep wereldberoemde Poolse wetenschappers die het effect bestudeerden van een toename van de CO2-uitstoot op de temperatuur op aarde. Daarbij ontdekten ze echter niet alleen dat hogere CO2-niveaus geen verschil maakten, maar ze bewezen ook, dat het gewoonweg niet mogelijk is dat een toename van kooldioxide de temperatuur doet stijgen.

Kubicki en zijn team hebben onlangs drie artikelen gepubliceerd die allemaal concluderen dat de atmosfeer van de aarde al ‘verzadigd’ is met kooldioxide. Deze verzadiging betekent dat, zelfs bij sterk verhoogde CO2-niveaus, het ‘broeikasgas’ de temperatuur niet zal doen stijgen.

Deze verzadigingshypothese is complex, maar kan eenvoudig worden beschreven aan de hand van een voorbeeld van zolderisolatie in een huis. Na een bepaald punt zal een verdubbeling van de isolatiebekleding weinig effect hebben, omdat de meeste warmte die via het dak probeert te ontsnappen al wordt tegengehouden. Zo houdt koolstofdioxide warmte alleen vast, binnen smalle banden van het infraroodspectrum, en de niveaus van het gas zijn in het verleden tot twintig keer hoger geweest!

En dat, zónder enig teken van een op hol geslagen opwarming van de aarde! Op het huidige niveau suggereren de Poolse wetenschappers dat er “momenteel sprake is van een meervoudige overschrijding van de verzadigingsmassa voor kooldioxide in de atmosfeer van de aarde”. Het (HIER Elsevier, Science Direct).

Kubicki en zijn onderzoeksteam vatten hun bewijs samen, door op te merken dat als gevolg van verzadiging, “uitgestoten CO2 niet direct een stijging van de globale temperatuur veroorzaakt”. Feitelijk komen de huidige CO2-niveaus in de atmosfeer uit rond de 418 delen per miljoen (ppm), maar de wetenschappers stellen dat voorbij de grens van  400 ppm “de CO2-concentratie niet langer een temperatuurstijging kan veroorzaken”.

De verzadiging van CO2 in de atmosfeer is de hypothese die zijn naam niet durft te zeggen in de reguliere media, de politiek en in een groot deel van de klimaatwetenschap. Dit betekent dat de ‘Net Zero’-collectivisme agenda van het World Economic Forum (WEF) gedoemd is te mislukken, zonder de constante angstzaaierij van een zogenaamde ‘klimaatcrisis’. 

Die blijkt dus VOLLEDIG ONGEFUNDEERD..

Een van de belangrijkste propagandaboodschappen achter de ‘groene agenda’ is immers, dat de mens verantwoordelijk is voor het steeds warmer wordende klimaat door het verbranden van koolwaterstoffen en het vrijkomen van CO2 in de atmosfeer. De CO2-gasniveaus zijn in het verleden tot zelfs 20x hoger geweest, zonder enig teken van op hol geslagen ‘opwarming van de aarde’.

Bij de huidige niveaus suggereren de Poolse wetenschappers dat er ‘momenteel meerdere overschrijdingen van de verzadigingsmassa voor kooldioxide in de atmosfeer van de aarde’ zijn. De nieuwste studie is gepubliceerd -zoals je hierboven bij de link ziet- in het prestigieuze Elsevier’s Science Direct peer-reviewed tijdschrift.

Veel andere wetenschappers voelen zich aangetrokken tot de verzadigingshypothese, omdat deze plausibelere verklaringen biedt voor klimaatveranderingen in het verleden. Vorig jaar verklaarden drie wetenschappers onder leiding van atmosferisch professor Yi Huang van McGill University dat:

“De transmissie in het midden van de CO2-band blijft onveranderd door een toename van CO2, omdat de absorptie al verzadigd is.”

Ondanks meer dan 50 jaar proberen, zijn klimaatmodelleurs en wetenschappers in het antropogene kamp niet dichter bij een temperatuurstijging bij een verdubbeling van CO2 in de atmosfeer. Schattingen van 0,5°C tot ongeveer 6°C, met enkele uitschieters tot 10°C, zijn niet veel meer dan gissingen, maar toch vormen ze de ‘wetenschappelijke’ basis voor het promoten van de wereldwijde angst voor een door de mens veroorzaakte klimaatverandering…!!

De cijfers zijn te wild en onnauwkeurig om redelijke wetenschappelijke voorspellingen te doen, maar toch wordt voortdurend beweerd dat de wetenschap ‘gevestigd’ is, dat er ‘consensus’ over het bewijs binnen is en dat er geen discussie meer mogelijk is. De Poolse wetenschappers citeren de auteur van Idso 1998 dat “momenteel gebruikte modellen nog geen geschikte basis vormen voor de ontwikkeling van rationeel beleid met betrekking tot potentiële klimaatveranderingen.”

Wetenschapspunt ‘No Tricks Zone’ merkt op, dat de Poolse wetenschappelijke auteurs zich zorgen maken over de recente druk om te vertrouwen op modellen en aannames over het vermogen van CO2 om veranderingen in de wereldwijde temperatuur te veroorzaken in plaats van op observationeel bewijs.

“Dit suggereert ondubbelzinnig dat de
officieel gepresenteerde impact van antropogene
CO2-toename op het klimaat van de aarde,
slechts een hypothese is,
in plaats van een onderbouwd feit.”

De online wetenschapssite rapporteert ook over ander recent wetenschappelijk werk dat de verzadigingshypothese ondersteunt. In onderzoek van Chen/2023 werd gemeld, dat CO2 een sterk verminderd opwarmend effect had ten opzichte van pre-industriële concentraties. Er werd ook opgemerkt dat de invloeden van waterdamp en wolken elkaar overlappen, waardoor absorptie in de infrarode band van CO2 wordt gedomineerd.

In 2022 stelde de Duitse natuurkunde professor Dieter Schildknecht het verzadigingsniveau van CO2 vast op slechts 300 ppm en concludeerde dat een verdere toename het klimaat op aarde niet kan beïnvloeden. Op dit lage niveau zou de absorptie bijna 100% bedragen, dus verdere door de mens veroorzaakte CO2-uitstoot kan niet leiden tot een merkbaar sterkere absorptie van straling.

Emeritus professor William Happer van Princeton is een andere vooraanstaande voorstander van de verzadigingshypothese. Happer was onlangs te zien in Martin Durkins Climate: The Movie. (HIER op de site) In deze film reageert hij op de huidige ‘wetenschap’ die de ‘Net Zero-agenda’ van het WEF afdwingt. Hij zei dat hij kon leven met de beschrijvende suggestie ‘hoax’, hoewel hij de voorkeur gaf aan het woord ‘zwendel’…!!

Verschillende andere wereldberoemde wetenschappers hebben ook het globalistische ‘klimaatcrisis’-verhaal als een ‘zwendel’ en een ‘hoax’ bestempeld. Zoals wellicht bekend, heeft ook 2022-Nobelprijswinnaar voor natuurkunde Dr. John Clauser het klimaatverhaal in niet mis te verstane bewoordingen aan de kaak gesteld; Clauser, een moderne wetenschapsreus, heeft ook een verklaring ondertekend waarin hij dit beweert:

“Ik beweer dat er geen enkel verband is tussen klimaatverandering en CO2 – naar mijn mening is het allemaal flauwekul.”

Hij sloot zich aan bij meer dan 1600 wetenschappers van over de hele wereld, waaronder nog een Nobelprijswinnaar, door een verklaring te ondertekenen waarin staat dat beweringen over een ‘klimaat noodsituatie’ die de aarde bedreigt, een hoax zijn. Deze enorme groep wetenschappers ondertekende de World Climate Declaration (WCD). De WCD verwerpt het bestaan van een ‘klimaatcrisis’ en houdt vol dat kooldioxide gunstig is voor de aarde.

De WCD werd opgesteld door de Global Climate Intelligence Group (CLINTEL) en werd begin augustus voor het eerst gepubliceerd, zoals Slay News destijds meldde.

Sinds de publicatie hebben honderden wetenschappers de WCD ondertekend die verklaart:

“Er is geen klimaatnoodtoestand; klimaatwetenschap zou minder politiek moeten zijn, terwijl klimaatbeleid meer wetenschappelijk zou moeten zijn. Wetenschappers zouden openlijk moeten ingaan op onzekerheden en overdrijvingen in hun voorspellingen over de opwarming van de aarde, terwijl politici onpartijdig de echte kosten en de ingebeelde voordelen van hun beleidsmaatregelen zouden moeten berekenen.”

De coalitie wijst erop dat het klimaat op aarde al zolang het bestaat varieert. Ze benadrukken herhaaldelijk dat er ‘geen statistisch bewijs’ is om deze beweringen te ondersteunen. De wetenschappers herhalen keer op keer:

“Er is geen klimaatnoodtoestand en daarom is er geen reden voor paniek en alarm. We zijn sterk gekant tegen het schadelijke en onrealistische Net Zero CO2 beleid dat is voorgesteld voor 2050.”

Tijdens een aparte toespraak waarschuwde Clauser het publiek dat het ‘klimaatcrisis’-verhaal dat door de mondiale elite en hun bondgenoten in de bedrijfsmedia wordt gepusht, een hoax is. Clauser, die in 2010 ook de Wolf Prize in Physics kreeg, de op één na meest prestigieuze natuurkundeprijs na de Nobelprijs, waarschuwt dat de angst zaaiende klimaatwetenschap niets meer is dan ‘massale schok journalistieke pseudowetenschap’…

Kijk in dit verband ook naar de ‘oproep’ van in 2010 overleden dr. Schneider hierboven. Als belangrijke wetenschapper, binnen het internationale klimaatpanel IPCC, roept hij feitelijk ‘klimaat’-wetenschappers op, de onderzoekscijfers te ‘manipuleren’, zódanig, dat de planeet Aarde gered wordt van een ongewis klimaat lot. Ongekend voor een wetenschapper, dit zo publicitair te uiten. Daarnaast, karma-is-a-bitch, wordt zijn uitspraak in het licht van dit artikel/onderzoek VOLLEDIG ONDERUIT gehaald.

Dr. John Clauser laat in een verklaring van 5 mei 2023 het volgende weten:

“Het populaire verhaal over klimaatverandering weerspiegelt een gevaarlijke corruptie van de wetenschap die een bedreiging vormt voor de wereldeconomie en het welzijn van miljarden mensen. Misleidende klimaatwetenschap is uitgezaaid tot massale schok journalistieke pseudowetenschap. Op haar beurt is de pseudowetenschap een zondebok geworden voor een grote verscheidenheid aan andere ongerelateerde kwalen”.

Het is gepromoot en uitgebreid door eveneens misleide marketingagenten uit het bedrijfsleven, politici, journalisten, overheidsinstanties en milieuactivisten. Naar mijn mening is er geen echte klimaatcrisis.
© by GuidoJ.

Reactie.

Het klimaat is een angstaanjagend gebeuren! Vooral wanneer wetenschappers en politici het met elkaar eens zijn moeten burgers goed uitkijken! Waarom? Omdat dan wetenschap gekaapt kan worden door politici en de politiek door wetenschappers. Want wetenschappers zijn altijd afhankelijk van geld dat ze krijgen van overheden of grote bedrijven! Dan spelen er altijd belangen die niet zuiver kunnen zijn. 

De ouderen weten nog dat De Club van Rome met hun bevindingen naar buiten kwamen! In 1990 was de taart op, dan stort de wereld in. De zure regen zou alle bossen vernietigen. De zuurstof zou opraken!  Dat risico lopen we nu wel!

Want er is een tekort aan CO2. Wanneer er een tekort is aan CO2 hebben de groene gewassen en algen in de oceanen niet voldoende om te ademen en CO2 om te zetten in zuurstof. En dit is geen angstscenario! Dit is werkelijkheid!

Wanneer we de angst zaaiers aanhoren beweren ze ook dat er te veel mensen zijn op deze wereld en dat dit moet worden teruggebracht naar een door hen te bepalen hoeveelheid! En minder CO2, dus minder zuurstof is hier een goede oplossing. Net als de zeer gevaarlijke vaccins die ze hebben ontwikkeld tegen Covid! Het chemisch behandelen van voedsel en de kunstgrepen die ze hebben ontwikkeld om voedsel te degenereren waardoor er veel minder voedingstoffen in aanwezig zijn zodat er in mens en dier tekorten ontstaan! 

Is dit een mogelijkheid dat de rijken en leiders in deze wereld bezig zijn de mens te decimeren zonder dat de mensheid dit doorheeft omdat er gezegd wordt dat het goed is? 

Althans, dit gebeurt in de Westerse wereld, onze wereld dus!

Je kunt je bijna niet voorstellen dat er mensen zijn die dit willen! Maar zoals ik meerdere keren heb geschreven zijn er ook figuren in menselijke gedaanten die oorlogen uitlokken en maken. Zij gaan nooit zelf aan het front staan om kogels op te vangen of uit elkaar gerukt worden door granaten of mijnen. Nee, dat doen wij voor hen! Rare wereld waarin we leven!

Dus wanneer we werkelijk zelfstandig nadenken weten we ook dat het klimaat niet in gevaar gebracht kan worden door CO2 omdat dit zorgt voor zuurstof! Leven dus!

Hieruit kunnen we afleiden dat de zittende politici in het huidige kabinet het zeer waarschijnlijk niet goed met ons voorhebben! Het zijn nog steeds drammers die vasthouden aan de beschuldiging naar ons burgers die de CO2 veroorzaken. Ze misbruiken hun macht! Weg met deze bedriegers!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk