Gezondheid: Het EMG PERTH systeem is onvergelijkbaar (2)


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #122


Het door dr. Med. R. Werner  ontwikkelde EMG PERTH systeem is niet vergelijkbaar met andere elektromagnetische systemen ook al lijken ze er van de buitenkant soms op. Het EMG PERTH systeem is verschillend door onder andere de intensiteit, frequentie, pulsvorm en resonantie.


In het vorige artikel ben ik dieper op de intensiteit van het elektromagnetisch veld ingegaan.  In dit artikel zijn frequenties aan de beurt.
Door: Rinno Heidstra Het EMG PERTH systeem is onvergelijkbaar (2)

Alles trilt

Toen ik de eerste keer las dat alles trilde kon ik dat niet plaatsen. Hoezo, alles trilt. Als je een appel op de fruitschaal ziet liggen dan is niets te zien van trilling, toch trillen alle appelatomen en -moleculen en daarmee de hele appel.

Alles trilt, van klein naar groot

Alles is opgebouwd uit atomen die weer moleculen vormen die grotere moleculen vormen die weer organen vormen en uiteindelijk planten, dieren en mensen. Het hele universum is zo opgebouwd.

Als geladen deeltjes bewegen ontstaat een elektromagnetisch veld. Zo is er een elektromagnetisch veld om iedere stroomdraad, omdat geladen deeltjes, de elektronen, in die stroomdraad bewegen.

Atomen zijn opgebouwd uit geladen deeltjes; er zijn positief geladen deeltjes in de atoomkern en hieromheen cirkelen negatief geladen elektronen. In de ruimte tussen de elektronen en de atoomkern bevinden zich nog kleinere deeltjes, quanten, fotonen zijn waarschijnlijk de bekendste hiervan.

Al deze deeltjes trillen en trilling is beweging, zo ontstaat rondom trillende deeltjes een elektromagnetisch veld. Behalve trillen bewegen de negatief geladen elektronen in een baan om de atoomkern waardoor ook een elektromagnetisch veld ontstaat.

Sander Funneman heeft  Het Elektrisch Ecosysteem geschreven waarin hij met talloze wetenschappelijk onderbouwde voorbeelden de enorme invloed van elektrische en elektromagnetische frequenties in de biologie en het universum aangeeft.

De trillingsnelheid wordt uitgedrukt in Hz, dit zijn trillingen per seconde.

Professor dr. Fischer schrijft in zijn boek ´Grundlagen der Quantentherapie´ dat atoomkernen met een frequentie van 10 tot de 22e macht trillen, dus een 10 met 22 nullen!  Een gehele atoom inclusief elektronen, trilt met een frequentie van 10 met 15 nullen, dus 7 nullen minder. Cellen, de bouwstenen van ons lichaam,  hebben een trilling van ongeveer 1000. Hoe groter de eenheid hoe lager de trillingsfrequentie.

Atoomkern trilt met een frequentie van1.000.000.000.000.000,000,000
Atoomkern inclusief elektronen: frequentie1.000.000.000.000.000
Molecuul: frequentie1.000

Alle organen, cellen en processen hebben hun eigen elektromagnetische trillingsfrequenties. Net zoals bijvoorbeeld radiosignalen hun eigen frequentie hebben. Je kunt zeggen dat ‘gezonde’ atomen, cellen en organen ‘gezond’ trillen en ‘gezonde’ elektrische stroompjes en elektromagnetische frequenties produceren.

Afwijkingen van ´gezonde´ elektromagnetische frequenties duiden op functiestoornissen of ziektes.

Diagnostiek met frequenties en golven

In de diagnostiek wordt deze eigenschap gebruikt bij het maken van een ECG, een hartfilmpje. Aan de hand van de gemeten elektrische stroompjes wordt geconcludeerd of het hart goed functioneert of niet. Net zo met hersenstroompjes, EEG, bij afwijkingen van de gezonde patronen concludeert men dat er een probleem is.

Neurofeedback maakt hier gebruik van, door oefeningen kun je hersenstroompjes en zo elektromagnetische hersengolven beïnvloeden. Aan de hand van de frequentie van de hersensignalen, de hersengolven die in Alfa, Bèta, Delta en Theta worden uitgedrukt, kan worden afgelezen of de persoon slaapt, ontspannen is of juist erg actief.

Toepassing van elektromagnetische frequenties

Er komen steeds meer praktische toepassingen van specifieke elektromagnetische frequenties. Zo weten we dat zonlicht de aanmaak van vitamine D in ons lichaam stimuleert, maar daarvoor zijn niet alle zonlichtfrequenties geschikt. Het blijkt dat met name de elektromagnetische golflengte van 293 nanometer verantwoordelijk is voor het stimuleren van de vitamine D productie. Op basis van die kennis zijn vitamine D lampen ontwikkeld.

We horen regelmatig dat blauw licht ongezond is. Met name voor het slapen is het zinvol om blootstelling aan blauw licht te vermijden omdat het de voor slapen benodigde melatonineproductie blokkeert. Er zijn blauwlichtwerende brillen en computerschermen ontwikkeld om juist die frequenties te blokkeren.

Licht met een specifieke frequentie kan desinfecterend werken. Vooral de 254nm golflengte is voor desinfecteren effectief. De werking van deze golflengte is destructief, het beschadigt het DNA van de ziekteverwekker.

Infrarood stimuleert weer andere processen, het wordt ervaren als een aangename warmte die in matten en sauna’s wordt toegepast, de bekende ‘rode licht lamp’ straalt infrarood elektromagnetische stralen. Infrarode frequenties stimuleren de doorbloeding en ontspanning werken pijndempend en helpen ontgiften. De infraroodfrequenties gaan van 780 nanometer tot 1 millimeter. Het frequentiegebied tussen 780nm en 10 micrometer wordt als Far Infra Red, FIR, aangeduid.

Elektromagnetische frequenties hebben dus heel verschillende effecten, positief bij vitamine D productie en doorbloedingsverbetering, negatief bij de blokkering van de melatonineproductie, beschadigend voor DNA van ziekteverwekkers.

Frequenties kunnen processen stimuleren en blokkeren, frequenties met een hoge energie zoals die van het blauwe licht kunnen structuren beschadigen.

Frequenties bepalen onze gezondheid

Verstoring van onze natuurlijke  frequenties maakt ons ziek terwijl versterking en herstel van onze natuurlijke frequenties onze gezondheid steunt en herstelt. Het werkt alleen met de juiste frequenties met de juiste eigenschappen.

De wijze waarop in de afgelopen dertig jaar frequenties door een groot aantal artsen en wetenschappers zijn verzameld ten behoeve van het EMG PERTH systeem en hoe deze als clusters, als een soort ´melodie´ overgedragen worden aan het lichaam is uniek.

Welke frequenties zijn gekozen

Dr. Werner heeft frequenties waar hij voldoende onderbouwing voor vond, opgenomen in zijn PERTH systeem. Hij realiseerde zich dat als je bepaalde processen in het lichaam wilt herstellen je de passende frequentie nodig hebt. In het EMG PERTH systeem zijn onder meer de RifeLakhovsky en Hulda Clark frequenties opgenomen evenals chakra-, stamcel- en mitochondriafrequenties. In samenwerking met psychologen zijn frequenties opgenomen met een relatie tot emotionele aspecten en met oogartsen frequenties in relatie tot oogklachten. Op dit moment bevatten de systemen ruim 8000 frequenties.

In een nieuwsbrief legt dr. Werner uit hoe het is gekomen dat een `Parkinsonfrequentie` werd toegevoegd.

Hoe de “Parkinsonfrequentie” in het PERTH systeem kwam

‘In februari 1998 attendeerde professor Petzold, hersenfysioloog aan de universiteit van Marburg, mij erop dat in Rusland een oscillatie van twee Hz en een extreem lage magnetische veldsterkte van 7,5 pico tesla (= het miljardste deel van het aardmagnetisch veld) een duidelijk gunstig effect had op de ziekte van Parkinson en de bijwerkingen van de behandeling van Parkinson met medicijnen en zelfs op epilepsie. Korte tijd later las ik dat de Amerikaanse Dr. Whitaker dezelfde ervaring had. Omdat alle goede dingen in drieën komen, mag ik ook de stralingsdeskundige van de Bundeswehr-universiteit, professor Käs, noemen. Hij meldde dat een hersencel slechts een miljardste van een ampère (1 Nano ampère, 1nA) aan straling produceert.

Deze informatie zette me aan het denken. Bovenal werd mij duidelijk dat magnetische velden voor de therapie van hersenziekten een veel lagere veldsterkte vereisen dan waarvan de meeste therapeuten tot nu toe uitgingen.

De enige manier om zeer lage stromen in  miljardsten van een ampère in het organisme te induceren is door middel van extreem lage stroomsterktes. Voor de behandeling van de ziekte van Parkinson zijn dus magnetische velden van een bijzondere kwaliteit nodig. Volgens de bovengenoemde deskundigen moet het magnetisch veld zeer zwak zijn en een veldsterkte hebben in het picotesla bereik.

Door dr. med. R. Werner, vertaald uit Magnetfeld Aktuell.

Frequentie combinaties als een ‘melodie’

De aansturing van organen, cellen en processen door frequenties is een gecompliceerd gebeuren, hoe vollediger het frequentiespectrum is, des te effectiever. Net zo als meerdere violen in een orkest mooier klinken dan een enkele zo zijn meerdere frequenties ´mooier´ in de zin van effectiever.  In het PERTH systeem worden als het ware alle ´boven- en ondertonen´ eveneens afgespeeld.

Bovendien worden meerdere melodieën tegelijk afgespeeld om samenwerkende processen te ondersteunen.

Als het de bedoeling is om de lever te ondersteunen, dan worden bijvoorbeeld behalve de leverfrequenties ook enzymproductie- en doorbloeding verbeterende melodieën afgespeeld.

Net zoals wanneer je een huis bouwt het niet voldoende is om alleen bouwmaterialen aan te voeren, er moet ook afgevoerd worden, misschien moet er energie zijn en moeten werklieden aanwezig zijn om ze te verwerken.

Aansturende melodieën in zeven programma’s

Sommige systemen kunnen maar enkele frequenties tegelijk of na elkaar afspelen terwijl je bij andere systemen ‘zelf kunt kiezen’ welke frequentie je wilt gebruiken. Er zijn ook systemen waarbij tienduizenden frequenties worden gebruikt.

De huidige EMG PERTH systemen bevatten ruim 8000 frequenties die in zeven elkaar ondersteunende programma’s zijn geclusterd. Er worden alleen frequenties gebruikt waarvan duidelijk is dat ze een toegevoegde waarde hebben voor de ondersteuning of herstel van de gezondheid. Je kunt ze niet zelf kiezen, men heeft de natuur laten kiezen en gebruikt de frequenties van haar keuze.

Artsen en wetenschappers uit meerdere landen werken nog steeds aan de verbetering van het EMG PERTH systeem. Gebruikers hebben de mogelijkheid eens in de twee of drie jaar hun apparaat te laten updaten. Zo is er nooit een verouderd apparaat!

Er zijn acht tempo levels

De levels bepalen de kracht van het programma. Het is niet met intensiteit te vergelijken, zoals volume. In het vorige artikel heb  ik beschreven waarom de intensiteit zo extreem laag is. De levels bepalen het tempo  waarmee de melodie wordt afgespeeld. Dat heeft invloed op de stroomsterkte die in het lichaam ontstaat. Level 8 is het meest krachtig en Level 1 het minst krachtig.

In muziektermen zou je kunnen zeggen dat level 8 staat voor allegro, hetgeen voor een snel gespeeld muziekstuk staat en level 1 voor  het langzaam afspelen wat in de muziek met lento wordt omschreven.

Het biologische venster van het frequentiespectrum

Cellen, moleculen en organen hebben een ‘biologisch venster’, een frequentiegebied dat ze kunnen ontvangen en waar ze sterker op reageren dan op frequenties buiten die bandbreedte.

Onze oren en ogen hebben ook een ‘biologisch venster’. De zichtbare elektromagnetische frequenties liggen tussen de 400nm en de 700nm zoals in het onderstaande schema is te zien. Er wordt ook duidelijk weergegeven dat het  voor ons zichtbare licht een erg klein deel is van alle elektromagnetische frequenties. 

Net zoals frequentiebanden worden gebruikt voor de verschillende radio- en tv zenders zo gebruiken organen, cellen en processen ook specifieke bandbreedtes. Alleen frequenties van die specifieke golflengte hebben invloed op die processen. Het frequentiespectrum van EMG PERTH gaat van 0,05 Hz tot 38000 Hz.

Toepassing van programma’s en levels

De programma’s hebben zwaartepunten, zo zijn er programma’s die bijvoorbeeld een gezonde slaap bevorderen, andere die bij oogproblemen worden gebruikt, of auto-immuunaandoeningen, allergieën, kanker, acute virus-of bacteriële infecties of emotionele problemen.

Het level wordt onder meer gekozen afhankelijk van het moment van de dag, in de avond kies je liever lagere levels omdat hogere het regelsysteem zoveel energie kunnen geven dat het slapen erdoor bemoeilijkt wordt. Bij sommige aandoeningen is eerder een hoger of lager level het beste.

Preventief

Er zijn programma’s en levels die met name preventief worden geadviseerd voor bijvoorbeeld ondersteuning van een gezonde slaap en activering van celstofwisseling.

Bij klachten

Bij klachten wordt een combinatie van verschillende programma’s over de dag verdeeld geadviseerd. Omdat in ons lichaam alles met alles samenhangt wordt een combinatie programma’s en levels gekozen die een breed deel van de klachten bestrijkt. Het doel is om de harmonie in de elektromagnetische frequentie symfonie te herstellen. Zoals eerder omschreven om de ‘gezonde’ trillingen te herstellen en daarmee de klachten positief te beïnvloeden.

Als een aantal instrumenten in een symfonie orkest niet goed gestemd zijn is het zinvol om deze allemaal te stemmen.

Individueel advies

Bij specifieke klachten kan bij EMG PERTH kosteloos een individueel advies worden aangevraagd.

NB dit artikel is het tweede van drie waarin de belangrijkste verschillen met uiterlijk vergelijkbare systemen wordt toegelicht.

Disclaimer: Het EMG PERTH systeem moet worden gezien als een wellness ondersteunend apparaat en vervangt geen medische behandeling!Bericht delen: Bericht delen op je eigen website of blog.
Graag, zo werkt het, …Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor -NU- geschreven:
Hope Comes In The Dark – River Zydeco Band feat Me Myself and I


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk