Waarom Waanzin Regeert


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #349 nog [… ?] dagen naar de vrijheid. 


Eeuwenlang was de absolute macht en de daarbij behorende privileges in handen van aristocraten, de adel en de kerkelijke autoriteiten. Hun wil was waarheid en wet. Daar kwam verandering in toen de Franse Revolutie uitbrak. (1789–1799) Oude ideeën van absolutisme, aristocratie en de macht van de kerk werden vervangen door idealen, met de volgende woorden; ‘Liberté, égalité, fraternité.’ ‘Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap.’


Het individu werd centraal gesteld, men had recht op individualiteit, recht op vrijheid en keuze. Het recht om te zijn, het ‘ik’ werd het centrum. Daarbij had Rene Descrates, Franse Filosoof(1596-1650) al een voorzet gegeven, want hij deed de volgende uitspraak: “Ik denk, dus ik ben”, anno 2023 is het: “Ik consumeer, dus ik ben.”

‘Vrijheid’ is een relatief begrip, want er is geen werkelijke autonomie, onafhankelijkheid. De enige echte vrijheid, is de vrijheid in jezelf. De vrijheid en keuze om het juiste te doen. ‘Gelijkheid’ is anno 2023 verre van, de rijksten worden alsmaar rijker en de ongelijkheid neemt elk jaar toe. ‘Broederschap’ is een vergeten begrip in deze tijd, waar individualisering, egoïsme, narcisme, het ‘ik’ en economie, kapitalisme, neoliberalisme centraal staan.

Vroeger regeerde de adel en kerk -hoewel de kerk tot aan het eind van de vijftiger jaren nog veel invloed had. Mijn generatie ging nog elke zondag naar de kerk- met straffe hand en hadden absolutisme, er waren voor hen geen grenzen. Grenzen waren er alleen voor de burgerij. Nu zijn die muren beslecht en is er meer vrijheid voor het individu, minder grenzen en grenzeloosheid is toegenomen.  

Noot: Het gaat hoofdzakelijk over de westerse wereld, maar de westerse wereld is wel in grote mate wereld bepalend geweest en economie, geld, macht heeft nog steeds de eerste prioriteit, want een bekend fenomeen is, dat macht altijd corrumpeert.

De mens nam de plaats over van de kerkelijke instanties en werd het universum van zijn eigen ‘geluk’, zijn eigen individu, zijn eigen identiteit, maar die ‘vrijheid’ zorgde ook voor leegte, zinloosheid en eenzaamheid, men moest zichzelf opnieuw uitvinden. En creëert deze nieuwe tijd niet nieuwe Psychiatrische stoornissen, nieuw lijden?

De dominante ideologie tot op vandaag is het liberalisme (oorsprong: de verlichting), politiek en maatschappelijk. De ‘vrijheid’ van het individu weerspiegelde zich onder meer in het streven naar een markt waarin de overheid zich terughoudend dient op te stellen. Het postmodernisme deed zijn intrede in een geïndividualiseerde, neoliberale maatschappij, waar iedereen alleen op de wereld is, met eigen verantwoordelijkheid, eigen succes en waar je ‘geluk’ en ‘vrijheid’ kunt kopen.

Na de teloorgang van oude machten, waaronder de kerk en vooral de traditionele opvoeding, (beide ouders, families en de gemeenschap waren daarbij betrokken) zijn normen, waarden, ethisch besef, moraal en grenzen verschuift en vervaagd, er zijn nauwelijks grenzen meer, er is geen limiet. Onze nieuwe religie is inmiddels consumeren geworden en consumeren ‘verlicht’ (om de spirituele leegte in ons te vullen?), waarbij hebzucht een deugd is geworden (Greed is Good) en onze kapitalistische maatschappij predikt ‘geluk’. Een ander nieuw gebod is; ‘Gij zult genieten’.

Margaret Thatcher; “There is no such thing as society. There are only individuals.”

Die individuele ‘vrijheid’ heeft echter ook zijn keerzijde, namelijk de toenemende mate van eenzaamheid, verlatingsangst, identiteitsproblemen, leegte en het verlies van zingeving. Eenzaamheid, zowel fysiek als psychisch, is één van de grootste problemen van de westerse wereld in de moderne tijd. Daarbij komt dat er vanaf de jaren zestig echtscheidingen sterk zijn toegenomen en gingen mensen minder huwen. Mensen, kinderen, jongeren raken ontheemd en onthecht en zoeken naar nieuwe vormen van zingeving.

Dat legt een enorme druk op mensen en vooral bij de jongeren, die opgevoed worden, onder totaal andere opvoedings-, leef- en omgevingsomstandigheden. De tijd van zelfontplooiing, van zelfrealisatie is geen gemakkelijke weg en daarbij komt, wanneer je het niet maakt, wanneer je niet ‘succesvol’ bent, het je eigen schuld is, in een wereld vol met eenzame zielen. De meesten zijn echter niet ‘succesvol’ en zodoende creëert men meer verliezers, meer mensen die afhaken, dan winnaars. Het lot is vaak minder goed gezind en is ook gedeeltelijk bepaald door hun achtergrond. Sommige mensen zijn geboren onder goede omstandigheden (familiar), maar de meesten zijn geboren onder veel moeilijker omstandigheden. (o.a. armoede, gescheiden ouders)

Onze jongeren groeien op, met het idee, dat ze in het centrum van de wereld staan en groeien vaker op zonder een vaderfiguur. Wanneer ze door beide ouders opgevoed worden, moeten ze regelmatig voldoen aan hoge eisen en zijn ze vaak verwend, ze krijgen en willen altijd hun zin, ze zijn grenzeloos verwend. Hechting is onthechting geworden. Het is daarom niet zo verwonderlijk, dat veel kinderen, jongeren, ouderen last hebben van verlatingsangst, van instabiele intermenselijke relaties, kampen ze met identiteitsproblemen, zijn onderhevig aan stemmingswisselingen en hebben vaak een negatief zelfbeeld. Ze zijn impulsief en men heeft suïcidale neigingen en doen aan automutilatie. Bovendien is er een chronisch gevoel van leegte en zinloosheid en is er een bepaalde intense woede. En er is een hoge mate van stress/(prestatiedrang)druk, die velen parten spelen. Dit zijn allemaal symptomen van borderline stoornissen, waarin we doorgeslagen zijn, van ‘vrijheid’ voor iedereen. -voor de één meer dan voor de ander natuurlijk- naar een behoorlijke verziekte samenleving. Zoveel beschadigde kinderen, zoveel beschadigde levens. We betalen een zware prijs, voor ons verscheurde, eenzame levens. Maar het kan altijd nog erger, van kwaad tot erger.

Van Borderline Tijden (Dirk de Wachter 2011) naar Psychopathische Tijden.

Ons oerinstinct bestaat o.a. uit jagen en moederinstinct. De oermens en de huidige moderne mens verschilt helaas niet zoveel, ze waren toen jagers en het zijn nu nog steeds jagers en het grootste roofdier, degenen die aan de top van onze voedselketen staan, zijn psychopaten in leidinggevende functies. Het is eten of gegeten worden.

Perverse Prikkels

Een verrot systeem trekt rotte mensen aan. Kapitalisme, macht, hebzucht, ego, stimuleert de perversiteit, de krankzinnigheid in de mens. Zoekend naar succesvolle managers, die ook ruimschoots beloond worden, creëert/voed psychopathie en narcisme in de mens. We hebben zelf de weg vrijgemaakt/gecreëerd voor dit soort ziek gedrag, want we worden er dagelijks mee gevoed. In sollicitaties voor een leidinggevende functie vraagt men o.a.; Durft U risico’s te nemen? Bent U bereid om moeilijke beslissingen te nemen? Bent U stressbestendig? Dat zijn belangrijke vaardigheden voor een leidinggevende functie, maar zit er een gezonde- , of een psychopathische manager tegenover U? Dat is een cruciaal onderscheid, maar is zo moeilijk te onderscheiden. Op universiteiten worden debatten gehouden en wordt debat als ware kunst gezien, of het nu op waarheid/feiten berust, of niet, dat doet er niet toe. Het gaat om het debat en wanneer men zijn stelling het best verdedigd en met overtuigende argumentatie, wint. Die wordt beloond, die krijgt goede cijfers. Praten om het praten, oeverloos gezwets. Hoe voed je de psychopaat?  Er zijn ook neuropsychologen, die beurshandelaren, hedgefondsmanagers begeleiden in het nemen van risicovolle beslissingen.

De Psychopathische Leider (PL)

Ze zijn verkopers in vertrouwen, meesters in misleiding en zijn sociale kameleons in uitvluchten.  Het zijn psychopathische meedogenloze roofdieren en weten de weerloze, eenzame, kwetsbare en naïeve mensen te vinden en laten ze uitgebuit, gekwetst, verbijsterd en leeggezogen achter. Deze mensen zijn het voedsel voor zulke hyena’s. Hoe kneedbaar de liberale man ook dacht te zijn, hij kan uiteindelijk volledig ontmenselijkt eindigen.

Naar de criminele, ‘onsuccesvolle’ psychopaat is veel onderzoek gedaan en is goed in beeld inmiddels, maar de ‘succesvolle’ psychopathische leider blijft nagenoeg onder de radar, vanwege hun hoge intelligentie en hoge mate van zelfcontrole. Het zijn slangen in maatpakken, (Snakes in Suits,  Babiak&Hare 2006), de man achter het masker en ze zijn bijna ongrijpbaar, waardoor waanzin steeds gluiperiger om zich heen grijpt. Psychopathische leiders kunnen zeer bekwaam zijn in het verbergen van hun asociaal gedrag achter hun aantrekkelijke leiderschap façade vanwege hun hoge  zelfbeheersing en hun techniek om indruk te maken. Daarom wordt hier specifiek de PL belicht.

Robert D. Hare (Canada, 1934, filosoof en onderzoeker) algemene beschrijving is als volgt. “Ze zijn charmant, manipulatief en intimiderend charismatisch. Er wordt veel (verbaal) geweld gebruikt om anderen te controleren en de eigen behoeften te bevredigen. Ze zijn gewetenloos en doen waar ze zin in hebben. Aan regels of wetten houden ze zich niet omdat die niet van toepassing zijn voor hen. Spijt of schuld kennen ze niet”.

“Als je slim bent, zul je snel proberen je pathologische neigingen op een legitieme wijze te uiten: Door posities van macht en controle op te zoeken. Daar zijn organisaties, multinationals, banken, wallstreet, systemen en politiek bij uitstek geschikt voor. Waar het draait om geld, macht, prestige, zul je ze aantreffen.” (Manfred Kets de Vries, Psychoanalyticus). Belangrijke aanvulling: a) Macht corrumpeert. b) Macht trekt corrupte mensen aan. c) We zetten zelf corrupte mensen aan de top. d) Het corrupte systeem waarin ze werken maakt hen corrupt. Achter deze sympathieke Façade van de PL wordt er vaak een hoop schade aangericht.

Proefschrift Désiré Palmen over Psychopathische Leiders (PL)

Er zijn twee types van psychopathie, de primaire en secundaire psychopathie, waarbij de gecontroleerde primaire psychopathische type, het meest ‘succesvolle’ type is. Dit type wordt gedefinieerd als een combinatie van aangeboren onbevreesdheid en emotionele oppervlakkigheid met een hoog niveau van sociale competentie en goed, tot uitstekend uitvoerend functioneren. Goed beheerst, doelgericht, intelligent en charmant.

Secundaire psychopathie, (de criminele psychopaat) wordt  sterker bepaald door destructieve sociale ervaringen. Intense gevoelens. Hoog niveau van onbewuste angst en een negatieve, onstabiele emotionele nervositeit en zijn daardoor vaak impulsiever en vijandiger. Ze missen ‘het masker van gezond verstand’ en de charme, charisma, intelligentie en zelfbeheersing van het primaire type.

Een PL vertoont immoreel gedrag, is narcistisch, loyaal aan zichzelf, heeft een gebrek aan geweten en empathie en heeft een groot verlangen om controle te hebben over zijn omgeving. Kenmerken van psychopathische en narcistische persoonlijkheden:  Zijn extreem ambitieus, geobsedeerd door het vergroten van macht en eisen bewondering. Ze zijn overtuigd dat ze recht hebben op privileges en extra voordelen. Ze omringen zich met mensen die ze kunnen  domineren.  Briljant in manipuleren. Charmant en charismatisch, vernederen anderen meedogenloos, liegen, intimideren, verbale aanvallen, empathie en bezorgdheid veinzend.

De ‘succesvolle’ psychopaat gebruikt indirecte vormen van agressie. Ze liegen, bedriegen, manipuleren en brengen desnoods anderen in diskrediet. Ze hebben de drang om te overheersen, te domineren. Wanneer men macht krijgt/heeft kan dit leiden tot asociaal gedrag, zoals bedrog, fraude, manipulaties, intimidatie op de werkvloer en witteboordencriminaliteit. De gevolgen zijn dramatisch voor bedrijven en in de politiek. Het welzijn lijdt onder PL. Onderzoeken tonen aan dat veel PL niet competent zijn voor belangrijke functies. Vaak negatieve uitkomsten, met betrekking tot financiën, welzijn van werknemers (groot verloop en tonen weinig betrokkenheid) en ethiek.

Kijk eens naar de senaat, het lagerhuis, de tweede kamer en onze regering, ziet U ze niet zitten? Er zijn zoveel psychopaten op belangrijke posities en er is een gebrek aan kennis en inzicht op het gebied van PL.  In werkelijkheid zijn er veel meer PL dan er nu bekend is, doordat er te weinig onderzoek naar is gedaan, deze mensen zijn moeilijk te classificeren (het gezicht achter het masker), juist omdat ze zo intelligent zijn (in het bespelen van mensen) en een hoge zelfcontrole hebben. Ze doen natuurlijk niet graag mee aan onderzoeken en zullen waarschijnlijk de onderzoekers overtroeven en komen ook gemakkelijk door een leugendetector. Ze zijn briljante kameleons.

In een democratische regering zijn politici met een hoog niveau van integriteit en morele waarden absoluut noodzakelijk. Wanneer er meer gelijkheid, welvaart, welzijn is, is er minder geweld, meer tevredenheid en geestelijk, fysieke gezondheid. Willen we de wereld helen, moeten we pleisters op de stinkende wonde doen. Niet de krankzinnigheid voeden, maar gezond verstand, wijsheid en liefde voeden. De weg vooruit is, die van het hart.

Over de verschillen tussen mannen/vrouwen is hier nog niets geschreven en over de rol van testosteron, neurotransmitters, pillen, drugs en alcohol ook niet. (misschien in een ander stuk) Dat neurotransmitters en hormonen, medicijnen, drugs, alcohol een zeer belangrijke rol spelen, is een feit en dat is ook een aanwijzing waarom we NU leven in tijden van Waan-Zin.

“Onze belangrijkste taak is om deugdzaamheid na te streven in onze acties. Onze innerlijke balans en zelfs ons bestaan hangt ervan af. Alleen deugdzame actie kan het leven mooi en waardig maken.’ (Albert Einstein)

Grote dank gaat uit naar: Désiré Palmen, Dirk de Wachter, Paul Verhaeghe, Robert Hare, Lien Decorte, Wikipedia, Google, tal van andere filosofen, psychiaters, schrijvers. journalisten en ook dank aan mijn broer, dochter Sanne en vriend Joris.
Peter van Els (0633819185)   https://lanariaamberkira.blogspot.com/Bericht delen: Bericht delen op je eigen website of blog.
Graag, zo werkt het, …Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor -NU- geschreven:
Hope Comes In The Dark – River Zydeco Band feat Me Myself and I


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk