Deze brief is gericht aan Mark Rutte, maar ook aan het hele kabinet en de hele Nederlandse bevolking.


Wereldwijde ‘StaatWereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #144 nog [?] dagen naar de vrijheid. 


Mark Rutte,

Het is tijd, tijd dat je het Nederlandse volk de kans geeft zich te herstellen van de schade die je ons jaren lang hebt aangedaan. Dit kan je doen door af te treden en hierdoor de mogelijkheid te creëren nieuwe verkiezingen te houden die op een eerlijke manier weerspiegelen welke keuze het Nederlandse volk wil maken.Sinds 14 oktober 2010 bent je minister-president van Nederland, waarbij je zeer slecht leiding hebt gegeven aan drie kabinetten. Nu geef je weer zeer slecht leiding aan een 4e kabinet Rutte dat de macht heeft in de 2e Kamer omdat je daar een meerderheid hebt verkregen met loze beloften, gedraai, gelieg en manipulatie.

Sorry dat ik je zo neerschrijf, maar dat komt omdat ik, net als een groot deel van de Nederlandse bevolking, totaal geen respect kan hebben voor iemand zoals jij, iemand die in dienst van het Wereld Economisch Forum de Nederlandse bevolking aan het verraden is!

Al sinds het begin van de parlementaire democratie wordt het als een doodzonde beschouwd de Tweede Kamer, en daarmee de Nederlandse bevolking, opzettelijk niet of verkeerd te informeren en met leugens en halve waarheden te misleiden. Door geheugenverlies aan te wenden of te zeggen ergens geen herinnering meer aan te hebben weet je steeds je kont te redden, mede dankzij de medewerking van een stel meelopende partijen die zich ook in het pak hebben laten naaien, ook hun verantwoordelijkheid niet nemen of ook in het WEF spinnenweb gevangen zitten. Wat op zich geen excuus is.

Wanneer een CEO in het bedrijfsleven op dezelfde manier een loopje met de waarheid had genomen met de aandeelhouders, had deze CEO voor de rest van zijn werkzame leven een uitkering van de sociale dienst kunnen genieten. Mijn intentie is hier niet om alle keren dat je de Tweede Kamer verkeerd hebt geïnformeerd/voorgelogen te benoemen, dat zou teveel tijd in beslag gaan nemen. Het is wel mijn intentie je aan te spreken op het bewust verkeerd informeren van de Tweede Kamer en de Nederlandse bevolking sinds maart 2020, het begin van de zogenaamde coronacrisis.

Als minister-president ben je ‘primus inter pares’, de eerste onder gelijken. Je bent eindverantwoordelijk voor het algemeen regeringsbeleid, maar de ministers blijven voor hun eigen beleidsterrein verantwoordelijk.

Onder jouw leiding heeft de vorige minister van VWS, dhr. Hugo de Jonge, herhaaldelijk de Tweede Kamer en de Nederlandse bevolking verkeerd ingelicht en belogen. De vraag die hierbij belangrijk is, is of jij en minister De Jonge correcte en afdoende informatie hebben ingewonnen om eerlijke voorlichting aan de bevolking te kunnen geven. Het is dus niet de vraag of je goed bent voorgelicht. Het is de vraag of je voldoende en eerlijke informatie hebt ingewonnen betreffende het uit te stippelen beleid zoals je dat als verantwoordelijke had moeten doen. Laat er geen misverstand over bestaan dat je, zelfs indien je verkeerd bent voorgelicht door ambtenaren, je de plicht hebt die informatie te verifiëren en je eindverantwoordelijke bent voor het beleid dat je hebt gevoerd.

Je hebt, samen met Hugo de Jonge, een dwang en angst psychose op de bevolking losgelaten omtrent de gevaren die verbonden werden aan het Corona virus. Vanaf maart 2020 tot aan de dag van vandaag wordt de Nederlandse bevolking voorgehouden dat het coronavirus SARS-CoV-2 een dermate ernstig virus is, dat het noodzakelijk was op zo kort mogelijke termijn een vaccin te ontwikkelen. In de aanloop naar het vaccin waren daarom ingrijpende maatregelen ter voorkoming van besmetting gerechtvaardigd. Al snel bleek dat het virus niet zo dodelijk was als in beginsel werd aangenomen. De lockdowns en andere maatregelen werden echter voortgezet onder steeds weer andere opgave van redenen. Ik ga hier niet het hele rampzalige beleid behandelen, maar wil me beperken tot de verschillende vaccins. De vraag die ik daarbij ga stellen is of deze vaccins onder de definitie ‘gentherapie’ vallen.

Het Loket Gentherapie verstaat onder gentherapie: “Klinisch onderzoek in mensen waarbij handelingen uitgevoerd worden met een genetisch gemodificeerd organisme (ggo’s), of waarbij genetisch gemodificeerde cellen in het menselijk lichaam kunnen ontstaan of waarbij wijzigingen worden aangebracht in het erfelijk materiaal van menselijke cellen.” Volgens deze definitie vallen alle coronavaccins dus onder gentherapie. Binnen de definities van het RIVM vallen deze vaccins echter niet onder gentherapie. Ze verhelpen namelijk geen ziekte, maar voorkomen deze. Dit is een semantisch verschil; het effect van deze vaccins in het menselijk lichaam is gelijk, of je nu de ziekte geneest of voorkomt.

De coronavaccins van AstraZeneca en Johnson & Johnson berusten op vectortechniek. Bij deze techniek wordt gebruik gemaakt van genetisch gemodificeerde organismen. De vaccins van Pfizer en Moderna berusten op mRNA-techniek. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van genetisch gemodificeerde organismen. De alomvattende vraag is dan ook of genetische modificatie gelijk is aan gentherapie. Volgens professor Hoeben, die al dertig jaar onderzoek doet naar gentherapie, is het taalgebruik hierin door de jaren heen door elkaar gaan lopen. “Gentherapie was vroeger gelijk aan het gebruik van ggo’s (genetisch gemodificeerde organismen),” legt Hoeben uit. En aangezien er in de genoemde vaccins ggo’s gebruikt worden is er sprake van gentherapie.

Dit had je moeten weten als je jouw taak als minister-president goed had uitgevoerd en je correcte en afdoende informatie tot je had genomen.

Vragen van de oppositie hierover zijn tot op de dag van vandaag niet beantwoord.

Ik verwijs daarbij naar een aantal vragen van o.a. Kamerlid Gideon van Meijeren, van Forum voor Democratie, aan minister Hugo de Jonge. De minister heeft hier tot op de dag van vandaag geen antwoord op gegeven.

Vraag 9:
Bent u bekend met de definitie van gentherapie die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hanteert? Bent u bekend met de definitie van gentherapie die de Commissie genetische modificatie (COGEM) hanteert? Bent u bekend met de definitie van gentherapie die wordt gehanteerd door de EU?

Vraag 10:
Kunnen de injecties die in Nederland worden toegediend worden aangemerkt als een vorm van gentherapie? Zo nee, waarom niet?

Vraag 11:
Bent u ervan op de hoogte dat de injecties van Pfizer/ BioNTech, Moderna, AstraZeneca en Janssen allen slechts voorwaardelijk zijn goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) via een Conditional Marketing Authorisation?

Vraag 12:
Bent u ervan op de hoogte dat een voorwaardelijke goedkeuring geldt voor één jaar en verplicht tot nader onderzoek? Bent u ervan op de hoogte dat deze onderzoeken voor de vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca en Janssen aflopen respectievelijk in december 2023, in december 2022, op 31 maart 2024 en op 31 december 2023?

Deze vragen heeft de voormalig minister van VWS nooit beantwoord. Daarmee heeft deze minister de Tweede Kamer onvolledig en onjuist geïnformeerd, in de volksmond ‘gelogen’. Als minister-president bent jij hiervoor medeverantwoordelijk.

Voorts verwijs ik je naar het World Health Summit 2021 waar Stefan Oelrich, CEO van Bayer, die het volgende zegt: “Wanneer je 2 jaar geleden aan de bevolking had gevraagd of ze een vaccin gebaseerd op gentherapie in hun lichaam wilden laten injecteren, had 95% geweigerd.”.

Jij en de minister van VWS wisten of hadden kunnen weten dat de vaccins gebaseerd zijn op gentherapie. Je had de Nederlandse bevolking moeten beschermen door eerst uitgebreid onderzoek te laten doen naar de gevolgen van de vaccinaties op korte en lange termijn.
Nu blijkt dat er oversterfte is en zeer waarschijnlijk als gevolg van vaccinaties. Tevens is er een groot aantal mensen dat nare gevolgen heeft van de vaccinaties.

Jouw beleid van de laatste tien jaar heeft ertoe geleid dat ziekenhuizen zijn gesloten, het aantal IC bedden drastisch zijn verminderd en veel personeel is ontslagen. Zelfs ten tijde van de coronacrisis, waarbij in naam van de volksgezondheid allerlei maatregelen zijn genomen die de grondwet met de voeten treden, is het aantal IC-bedden afgenomen en is er niets geïnvesteerd in het opleiden van IC verpleegkundigen. Een compleet wanbeleid dus.

En nu, terwijl de inflatie huizenhoog oploopt, kosten de pan uitrijzen en de Nederlandse burger steeds verder in de schulden komt, ben je bezig geld en wapens te leveren aan Zelensky, de Amerikaanse president van Oekraïne. Maar zoals keer op keer gebeurt, doe je geen gedegen onderzoek naar de wantoestanden in Oekraïne, één van de meest corrupte landen van Europa, en de rol van hun president.

Ben je op de hoogte van de (Amerikaanse) laboratoria aldaar die bezig zijn met het vervaardigen van chemische en biologische wapens?

Ben je op de hoogte dat de, door het westen, geleverde wapens worden doorverkocht aan groeperingen die al bewezen hebben niets om mensenlevens te geven?

Ben je op de hoogte dat er kinderen worden misbruikt, gemarteld en organen van kinderen en gewonde soldaten verhandeld worden?

Ben je op de hoogte dat Blackrock en Vanguard, maar ook andere grootgeldbezitters grootgrondbezitters worden door veel land te kopen in Oekraïne?

En is dat wat je van plan te doen met de boeren? Hen van hun land jagen, onteigenen en dat land met grote winst te verkopen aan projectontwikkelaars?

Volgens de handelingen, leugens, verdraaiingen, gebrek aan empathie, te groot ego en niets ontziende gladheid ben je voor ongeveer 95 % narcist. En een dergelijk persoon is zeer slecht voor welk land dan ook! Dus!

Na al deze negatieve opsommingen begrijp je zelf wel dat jouw positie als minister president niet langer houdbaar is en het Nederlandse volk het een verademing zal vinden jou te zien vertrekken naar Davos in Zwitserland. Doe ons allemaal een groot plezier en neem dan meteen mevrouw Kaag en meneer Jette mee. Als je een busje huurt zijn er nog veel meer Kamerleden die in aanmerking komen het Nederlands grondgebied te verlaten.

Ach, eigenlijk kan ik het heel makkelijk voor je maken: Neem het hele kabinet mee!

Hij was maar een clown, zijn politiek is nu dood

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk