Op advies en aandringen van de overheid ingespoten met een experimenteel vaccin!


Wereldwijde ‘StaatWereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #115 nog [?] dagen naar de vrijheid. 


Begin 2020 is een pandemie uitgebroken maar (gelukkig ?) was hier al snel een vaccin voor beschikbaar. Een nieuw soort vaccin dat werkt door een stofje, mRNA, in het lichaam in te spuiten dat vervolgens de cellen het recept geeft om Spike-eiwit aan te maken. En doordat dit een lichaamsvreemd eiwit is, treedt het immuunsysteem in actie en gaat antilichamen maken. Aangezien het (virus) aan de oppervlakte bekleed is met ditzelfde Spike-eiwit, werken die antilichamen ook tegen het virus. Op zich fantastisch ware het niet dat het, zoals gezegd, een experimenteel vaccin is.


De ontwikkeling. 

Bij de ontwikkeling van vaccins, en medicijnen in het algemeen, is het gebruikelijk dat deze uitgebreid getest worden in de zogenaamde klinische testfase. De laatste stap daarin is dat men het vaccin/medicijn gedurende lange tijd test op een selectief groepje mensen om te bepalen wat eventuele lange termijn bijwerkingen zijn. Aangezien de covid vaccins in 2020 ontwikkeld zijn, betekent dit dat de laatste fase van het klinisch testen pas in 2023/2024 voltooid kan worden. Het bevindt zich dus nog steeds in die laatste fase en dat houdt in dat iedereen die met deze vaccins gevaccineerd is in feite een proefkonijn is.

Uiteraard was, en is, dit bekend bij de overheid, de virologen en andere wetenschappers die u sinds het begin van de pandemie bang hebben gemaakt en angst hebben aangepraat zodat u het gevoel kreeg geen andere keuze te hebben dan u te laten vaccineren. En in hun streven zoveel mogelijk mensen met dit experimentele vaccin te vaccineren heeft de overheid bepaalde dingen nagelaten, de wetgeving aangepast en uitzonderingen op bestaande regels toegepast.

Geen afdoende onderzoek.

Ten eerste had de toenmalige minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Dhr. Hugo de Jonge, uitgebreid onderzoek moeten laten doen om u, de bevolking, te beschermen. Dit heeft hij niet gedaan. In de rechtspraak noemt men dit onzorgvuldig gedrag en nalatigheid. Onzorgvuldig gedrag en nalatigheid zijn strafbaar en laakbaar. En vooral in zijn functie als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport had Hugo de Jonge zeer zorgvuldig moeten zijn omdat het zijn taak was de volksgezondheid en het welzijn van de bevolking te beschermen. Hij wist dat het een experimenteel vaccin betreft, welke gevaren daaraan verbonden (kunnen) zijn en had de bevolking daarvan op de hoogte moeten stellen, zodat de bevolking zelf op basis van goede en eerlijke informatie had kunnen beslissen aan dit experiment mee te willen werken

Was hier werkelijk aanleiding toe?

Ten tweede is op aandringen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (wederom Dhr. De Jonge) de “Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 28 maart 2020, nr. IENW/BSK-2020/57427, houdende spoedmaatregelen met betrekking tot gentherapie ter bestrijding van COVID-19 (Tijdelijke regeling afwijkende behandeling vergunningaanvragen gentherapie in verband met bestrijding COVID-19)” in het leven geroepen (zie Staatscourant 2020, #18941 d.d. 30-03-2020). Deze regeling houdt in dat het vergunningsproces dat normaliter doorlopen moet worden voor genetisch gemodificeerde organismen in het geval van de mRNA vaccins NIET doorlopen hoeft te worden en men in plaats daarvan gebruik maakt van de reguliere voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit houdt in dat er geen ter inzage legging van de ontwerpvergunning plaats hoeft te vinden en de mogelijkheid voor een ieder om zienswijzen in te dienen vindt ook niet plaats. Ook hoeft men nu niet, voorafgaand aan het toestaan van genetisch gemodificeerde organismen, het publiek daarover te raadplegen

Iedereen was te snel!

Ten derde is naast deze vergunning van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat toestemming nodig voor mens gebonden onderzoek van de Centrale Commissie Mens gebonden Onderzoek (CCMO) op grond van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Ook de CCMO heeft besloten een versnelde procedure voor de beoordeling in het kader van COVID-19 te hanteren. En dus de bescherming van het individu tegen medisch handelen buiten spel gezet! Welke machten hebben hier aan medegewerkt?!  

Wat brengt de toekomst?

Het is, gezien de relatief korte tijd dat deze vaccins gebruikt worden, nog niet duidelijk wat eventuele lange termijn bijwerkingen zijn. Het beeld betreffende de korte termijn bijwerkingen wordt echter steeds duidelijker. Het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) in de USA laat zien dat er daar sinds het begin van de vaccinatiecampagne 28.870 mensen zijn overleden aan bijwerkingen van de vaccins en dat 218.455 mensen levensbedreigende symptomen hebben gehad, blijvend invalide zijn geworden of in het ziekenhuis op zijn genomen als gevolg van vaccinatie. En dit zijn alleen de gemelde gevallen, de werkelijke aantallen liggen dus zeer waarschijnlijk veel hoger. Kunt u nagaan wat dat betekent als men alle gevaccineerden over de hele wereld in beschouwing neemt. De verwachting is dan ook dat met het verstrijken van de tijd er in de toekomst nog vele mensen ernstige gevolgen gaan ondervinden van deze vaccins.

Werkt het vaccin wel?

En dit alles alleen maar voor vaccins die de symptomen van besmetting verminderen maar nauwelijks tot geen bescherming bieden tegen besmetting. Recent onderzoek uit Israël toont aan dat de bescherming (immuniteit) verkregen door infectie vele malen beter is dan de immuniteit verkregen door de oh zo belangrijke geachte dubbele vaccinatie. De kans om opnieuw besmet te raken na eerdere infectie is 8x kleiner dan na de dubbele prik. De hele vaccinatiecampagne is er dus misschien enkel en alleen op gericht geweest de symptomen van besmetting te verminderen en zodoende de druk op de gezondheidszorg te verminderen. We zien echter ook dat er sinds het begin van de pandemie geen poging is gedaan het aantal IC-bedden te vergroten of meer gekwalificeerde verplegers/verpleegsters op te leiden. Terwijl er steeds meer naar boven komt dat de behandeling in ziekenhuizen ertoe hebben geleid dat daardoor veel mensen door die behandeling zijn overleden!

Gevaccineerde gedupeerde!

Wat kunt u, als gedupeerde van het door de overheid afgedwongen advies tot vaccinatie met een experimenteel vaccin, nu doen? Over de hele wereld zijn advocaten in samenwerking met doctoren en andere specialisten bezig de verantwoordelijken ter verantwoording te roepen middels rechtszaken. Zo ook in Nederland. De beste manier om dat te doen is gezamenlijk een aanklacht in te dienen, een zogenaamde groepsvordering.  In Nederland zijn inmiddels meerdere advocaten door gedupeerde mensen met vaccinatieschade benaderd. Het is mij bekend, dat heel veel slachtoffers van deze experimentele vaccins ernstig letsel hebben opgelopen en zelfs als gevolg van deze gevaarlijke injecties zijn overleden. Advocaten als mr. drs. Arno van Kessel en mr. Niels Vanaken staan slachtoffers van deze experimentele vaccins bij.

Mocht u, samen met vele anderen gedupeerden, juridische actie willen ondernemen tegen hen die u hebben voorgelogen, in angst hebben gebracht, halve waarheden verteld via de media en hun werkelijke verantwoordelijkheid niet hebben genomen, dan kunt u contact opnemen met in ieder geval de advocatenkantoren van:.

Mr. drs. Arno van Kessel in Leeuwarden                                      mr. Niels Vanaken in Eindhoven

M: 06-34-84-16                                                                                 Tel: 040-8480169

E mail: h.devries@ivka.nl                                                                E mail: info@openlegal.nl

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk