De kleuren van het donker, …


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #026 nog [?] dagen naar de vrijheid. 


The colors of darkness, … (under the Dutch article)

Het is hartstikke donker, je ziet geen hand voor je ogen. Maar langzaam, tergend langzaam beginnen er wat contouren af te tekenen maar we zijn nog even van de dageraad verwijderd. Voor de mensen die gezegend zijn met de betere ogen zijn er wat kleuren aan het aftekenen in het pikkedonker, de mensen die met toegeknepen ogen iets pogen te onderscheiden.


Daarnaast zijn er mensen die als het ware beschikken over militaire uitrusting en een helder zicht hebben, night vision, een nachtkijker en de bijna de hele wereld kunnen onderscheiden.

Een transitie van donker naar licht, de ontdekking van de wereld voor wat hij is. Een onrealistisch nooit gedachte hel, waar men al die jaren blootstond aan de willekeur van de machten. Jij mag blijven leven en de ander niet. “Jij’, … hebt dus tot op heden geluk gehad dat je nog niet in de klauwen verzeild geraakt ben van de opruim brigade, de eugenetica agenda, het wereldwijd versneld beëindiging van het menselijk leven. De grootste medische moord agenda uit de geschiednis nu gaande, in volle gang zijnde.

Intussen is er ook de meest geheime en onderdrukte reddingsoperatie gaande om de mensen te redden. Onderdrukt door de uitvoerders van deze criminele agenda en teven onderdrukt door de slachtoffers die simpelweg niet kunnen geloven dat zoiets überhaupt kan bestaan en niets willen horen van wat de mensen die pogingen doen om inzicht te geven in dit donkere gebeuren en jezelf te wapenen.

Vrijwel machteloos zien ze al vele jaren mensen slachtoffer worden en ze worden letterlijk het spreken verboden, al meerdere malen werd mij dit gezegd. Je bent nog welkom maar je mag niets meer zeggen over [het gevoelig onderwerp van dat moment], of, … hou het gezellig en tel tot tien.

Maar het moment van de dageraad is bijna aangebroken het licht zal -onherroepelijk- het donker gaan verdrijven, zoals de blinden ineens allemaal tegelijk kunnen zien. Wat zullen ze ontdekken, hoe zullen ze zich voelen, wat gaan die emoties teweeg brengen.

Een helse, haast onmogelijke taak, voor hen die het allemaal al jaren zagen gebeuren om te helpen, te ondersteunen daar waar [nog] mogelijk [?]. 

De kleuren van het donker, … werden echter gezien door een minderheid, kleuren die zij al voor zichzelf konden visualiseren, de kleuren van een betere, mooiere, rechtvaardige, gelijkwaardige en bovenal vrije wereld, …

Wat een -GIGA- verschil tussen diegenen die niet eens weten hoe de wereld in elkaar steekt en diegenen die zich al die betere wereld visualiseren. De kleuren van het donker !!


The Colors of Darkness, …

It’s pitch-black, you can’t see your hand in front of your eyes. But slowly, agonizingly slowly, some outlines are starting to emerge but we’re still a little ways from dawn. For those blessed with better eyes, there are some colors emerging in the pitch darkness, the people who are trying to distinguish something with their eyes squeezed shut.

Then there are those who have, as it were, military equipment and have clear vision, night vision, a night viewer and can distinguish the whole world for what it is.

A transition from dark to light, the discovery of the world for what it is. An unrealistic never thought of hell, where one was exposed to the whims of the powers all these years. You get to keep living and the other doesn’t. “You,” … have thus far been fortunate not to have found yourself in the clutches of the clean-up brigade, the eugenics agenda, the worldwide accelerated termination of human life. The biggest medical murder agenda in history now underway, in full swing.

Meanwhile, the most secret and suppressed rescue operation is also underway to save people. Suppressed by the executors of this criminal agenda and also suppressed by the victims who simply cannot believe that such a thing can exist at all and do not want to hear from those who are trying to give insight into this dark event.

Virtually powerless for many years they have seen people become victims and are literally forbidden to speak, several times I have been told this. You are still welcome but you are not allowed to say anything more about [the sensitive topic of the moment], or, … keep it cozy and count to ten.

But the moment of dawn is almost here the light will -irrevocably- begin to drive out the darkness, like the blind suddenly being able to see all at once. What will they discover, how will they feel, what will these emotions bring about.

A hellish, almost impossible task, for those who saw it all happening for years to help, to support where [still] possible [?].

The colors of darkness, … however, were seen by a minority, colors they could already visualize for themselves, the colors of a better, more beautiful, just, equal and above all free world, …

What a -GIGA- difference between those who don’t even know how the world works and those who already visualize that better world. The colors of the dark !!!


Nederlandse versie hier boven, de Engelse versie hier onder. Delen kun je met de links

NL : https://rumble.com/vo0ix1-we-geven-niet-op-on-lche-rien.html
Eng : https://rumble.com/vpxgj5-we-wont-give-up-on-lache-rien.html


Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor NU geschreven: Hope Comes …Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk