Staat de politie wel in zijn recht?


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur + dag #310Verleden jaar oktober ’21 publiceerde ik dit artikel mij toegezonden door Blue Truth: Covid-19 maatregelen (ken je rechten) 20-01-2022 kreeg ik het vervolg (dank)

Brief aan al onze #politie collega’s en aan iedereen die het aangaat“.

Aan al onze politiecollega’s en aan iedereen die het aangaat, sturen wij ter kennisgeving onderstaande brief. De brief is geschreven door (oud-)politiemedewerkers vanuit hun morele kompas.

Onderstaand document bestaat uit 40 pagina’s. We zijn ons ervan bewust dat het een aardig boekwerk is geworden, doch achten wij het van cruciaal belang dat jij op zorgvuldige wijze kennisneemt van de inhoud van de brief en alle bijlagen.

Ongeacht in welke positie je verkeert, is het noodzakelijk te onderzoeken wat er nu werkelijk gaande is, en dan met name als je een positie bekleed met veel verantwoordelijkheden. Weet dat als je je schuldig maakt aan strafbare feiten je uiteindelijk ter verantwoording zal worden geroepen, het blijft niet zonder gevolgen.

Een ieder heeft het recht om goed geïnformeerd te worden, vandaar dat we jou deze brief met juridische en wetenschappelijke informatie niet wilden onthouden.

Enkele zaken uitgelicht

Artikel 365 W.v.Str. De ambtenaar (politie, BOA als deze BOA is volgens artikel 142 Wetboek van Strafvordering en niet valt onder burgerrecht), door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden wordt gestraft.

Bijvoorbeeld het controleren op een QR-code bij binnenkomst van klanten kan niet omdat u geen overeenkomst hebt met de gemeente. Belangrijk is om aan te geven dat de ambtenaar zich schuldig maakt en aan dit strafbaar feit, door woord of geschrift. 

Er is echter GEEN CE certificering voor bescherming tegen virussen dus er bestaan geen mondkapjes die aan de wettelijke eisen voldoen.

Nog is het covid 19 virus volgens gouden medisch standaard niet aangetoond. Intussen is het wetenschappelijk bekend dat mondmaskers niet werken en schijnveiligheid bieden. Zie wetenschappelijk document. De Arbo wetgeving gaat boven de algemene regeling. Immers de tijdelijke wet maatregelen COVID 19 regelt immers via de Arbo wetgeving. Een mondkapjesplicht in een publieke binnenruimte is dus niet mogelijk. Een mondkapje veroorzaakt hinder, ongemak en gezondheidsrisico’s. Tevens moet het middel in verhouding staan tot inbreuk van de persoonlijke levenssfeer

MONDKAPJESPLICHT KAN NIET – BRIEF VOOR EIGEN GEBRUIK (OM TE LATEN LEZEN) (Onderdeel van het document)

Vrijheid is wat je hebt als niemand je zijn wil oplegt. Iedereen erkent dit van nature als iets goeds omdat we allemaal waarde hechten aan ons vermogen om keuzes te maken. We hechten er allemaal waarde aan om beslissingen te nemen zonder te worden bedreigd. Het is alleen jammer dat de meesten van ons nog nooit de tijd hebben genomen om eens na te denken over de precieze aard van vrijheid en haar fundamenten in onontkoombare principes.

Wat is wetenschap: Wetenschap is transparant zijn, want wetenschap is mensenwerk en feilbaar. De overheid en het Outbreak Management Team, OMT genoemd, gaan uit van expertise en veronderstellingen. Expertise staat onderaan de Evidence- based ladder als het gaat om bewijskracht. Systematische dataverzameling en methodiek staan bovenaan. OMT gaat altijd uit van de worst case scenario modellen met betrekking tot IC opnamen. 1 2

RT-Pcrtest: De basis die is gelegd voor de RT-PCR test(later genoemd PCRtest) voor Sars cov 2, Covid 19 (Corona), is genoemd de Corman Drostenpaper3 . Hierin wordt beschreven dat de RT-PCR test is gevalideerd. Deze test wordt gebruikt om besmettingen aan te tonen. Echter met deze test kun je geen besmettingen aantonen. Je kunt alleen maar kleine stukjes nucleïnezuur aantonen van een stukje virusdeel. Het zegt niets over de overdracht of besmettelijkheid van de persoon bij een positieve test. Dus kun je alleen spreken over een positieve test. Een PCR test kan geen klinische specificiteit aantonen!!

Isolering virus SARS-CoV-2 2 Men zegt dat men het virus, Sars cov 2 heeft geïsoleerd.15 16 Er ontbreekt nog steeds de juiste informatie of het virus is geïsoleerd in Vivo (dus bij de mens) door wetenschappers. Men zegt van wel maar er is geen enkel brondocument die dat bevestigt.17 Als dit zo is waarop zijn de maatregelen, zoals mondkapjes, lockdown en 1,5 meter dan gebaseerd?18 De WHO heeft al aangegeven dat lockdowns niet werken.1920 Ook is er geen wetenschappelijk bewijs dat mondkapjes werken.21 22 23 24 Mondkapjes, heeft een sociale controle en is een gedragsexperiment.25 Onze toenmalige minister Ollengren heeft dit ook bevestigd26

Vaccineren In maart 2020 werd er een spoedaanvraag gedaan voor een vergunning ter verlening van gentherapie ter bestrijding van Covid 19.63 Zie afbeelding 4. Opvallend is dat er gebruik wordt gemaakt van een nanoparticle, die alleen gebruikt mag worden voor research64

Publicatie staatscourant

Dit betekent dus dat het om een medisch experiment gaat. Het gaat om klinische proeven met geneesmiddelen. (Zie afbeelding 1). Het is dus een testfase. 65 De FDA heeft ook een voorlopige goedkeuring gegeven voor de gen therapeutische “vaccins”.

Alle Covid 19 vaccins hebben een voorwaardelijke goedkeuring gekregen en zijn 1 jaar geldig. Deze goedkeuringen lopen af in december 2021 en januari 2022.

Medicijnen: Volgens diverse artsen en wetenschappers is er een adequaat medicijn tegen Covid 19, bijvoorbeeld Ivermectine en HCQ. Volgens de overheid is dit niet effectief en mag niet worden toegelaten en gegeven worden aan personen. In diverse studies wordt Ivermectine aanbevolen en zeer effectief te zijn tegen Covid 19 met name ter voorkoming van Covid 19.1

Conclusie:
– Vaccins voor voorkoming Covid 19 werken niet of nauwelijks
– Lange termijn effecten zijn onbekend
– De vaccins hebben heel veel bijwerkingen
– Lockdowns werken niet
– Natuurlijke immuniteit is veel krachtiger
– 100 procent kudde immuniteit is niet mogelijk
– Vaccins voor Covid zorgen niet voor minder positieven/besmettingen
– Een QR-code heeft geen enkele meerwaarde
– Sinds invoering van vaccins is er oversterfte.

Verder nog: Opmerkingen en verhalen van collega’s (Politie)


Brief aan al onze #politie collega’s en aan iedereen die het aangaat“.


Nederlandse versie hier boven, de Engelse versie hier onder. Delen kun je met de links

NL : https://rumble.com/vo0ix1-we-geven-niet-op-on-lche-rien.html
Eng : https://rumble.com/vpxgj5-we-wont-give-up-on-lache-rien.html


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk