De betovering verbreken: MindSpace, Trance Oorlogsvoering, en Neuro Linguïstisch Programmeren

Save as PDF 

Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur + dag #300


Dit artikel is voor iedereen die zichzelf gefrustreerd voelde toen ze probeerden te praten met familieleden, vrienden, collega’s, of volslagen vreemden over het officiële covid-19 verhaal en de reactie op de pandemie, alleen maar om elke vorm van rationele discussie bijna onmogelijk te vinden. Dit artikel is voor diegenen die hun bezorgdheid hebben geuit over de totalitaire machtsgreep door regeringen, alleen maar om een aanzienlijk deel van de mensen “geboeid” te vinden, met hun verhalen en identiteiten “geherformuleerd” om in het verhaal te passen.


Bron artikel SCOT: Breaking the Spell: MindSpace, Trance Warfare, and Neuro Linguistic Programming
Door: David Gosselin The Canadian Patriot

“Hoewel deze wetenschap ijverig zal worden bestudeerd, zal zij strikt beperkt blijven tot de regerende klasse. Het volk zal niet mogen weten hoe zijn overtuigingen tot stand komen. Wanneer de techniek geperfectioneerd is, zal iedere regering die een generatie lang de leiding heeft gehad over het onderwijs, in staat zijn haar onderdanen veilig te controleren zonder de noodzaak van legers of politieagenten.

Bertrand Russell – De invloed van de wetenschap op de samenleving (1951)


Van collectieve offers voor het algemeen welzijn die geritualiseerd worden in de vorm van “Zoom calls” tussen geatomiseerde individuen en families die van elkaar gescheiden worden door “lockdowns” tot de kunstig vage en voortdurend veranderende berichtgeving rond het “stoppen van de verspreiding” van een virus met een overlevingskans van 99%, zal dit artikel de pogingen demonstreren om de mensheid te “herkaderen” met behulp van een nieuwe vorm van massahypnose. Het zal aantonen hoe gezond verstand als ziekelijk excentriek is gaan beschouwen doordat een aanzienlijk deel van de bevolking is geherprogrammeerd met behulp van een reeks trance-opwekkende openbare “bezweringen”. Dit artikel zal vooral trachten aan te tonen hoe de betoveringen van de laatste twee jaar eindelijk kunnen worden verbroken en de bezweringen ongedaan kunnen worden gemaakt.

Ondanks de overvloed aan Hollywood “spionage” thrillers en cartooneske voorstellingen van Anglo-Amerikaanse inlichtingendiensten zoals MI6 en de CIA die burgers beschermen, de wereld redden, of een van hun eigen “schurken” elementen onder de duim houden, worden de aard en de omvang van echte PSYOPS (Psychologische Operaties) van inlichtingendiensten zelden onderzocht. Samenzweringstheorieën zijn er in overvloed, maar ze kunnen wel of niet waar zijn. Aan de andere kant zijn PSYOPS en wat voormalig KGB-agent Yuri Bezmenov “ideologische ondermijning” noemde, zeer reëel, maar worden zelden op een zinvolle manier besproken.

Dit is met name het geval als we bedenken hoe de nieuwste “gedragsinzichten” op het gebied van de sociale psychologie en de gedragswetenschappen de afgelopen twee jaar in de hele westerse wereld zijn gebruikt. Onder het mom van de bestrijding van een virus met een overlevingskans van 99%, is de bevolking gebombardeerd met een agressieve combinatie van “Neuro Linguïstisch Programmeren”, “Nudging” en “bezweringen” in de vorm van openbare boodschappen. Zoals we zullen blijven aantonen, zijn al deze technieken – op de een of andere manier – ontworpen om zich te richten op wat sociale ingenieurs “automatische motivaties” noemen, d.w.z. onze onbewuste (of voorbewuste) geest.

Zoals we in een vorig artikel hebben besproken, hebben velen opgemerkt dat een aanzienlijk deel van de bevolking in een “ban” lijkt te zijn. Deze betoveringen hebben pogingen tot eerlijke en rationele discussies onder vrienden, familie en collega’s tot nutteloze oefeningen gemaakt. Dit alles is geen toeval. Publieke berichtgeving en hoge regeringsfunctionarissen hebben gebruik gemaakt van de nieuwste inzichten in “Neuro Linguïstisch Programmeren” (NLP) – voor het eerst beschreven in een boek genaamd The Structure of Magic door John Grinder en Richard Bandler – samen met “Nudge Theorie” om actief gedachten en gedrag van mensen te veranderen zonder hun bewuste medeweten of instemming. Zoals we zullen aantonen, is dit nieuwe tijdperk van trance oorlogsvoering en massahypnose aangestuurd door de “Five Eyes”, beginnend in 2010 met de oprichting van het Behavioural Insights Team door de hoogste echelons van de Britse politieke elite.

Kom binnen bij de magiërs

Alvorens in de spreukenboeken te duiken en de middelen om spreuken om te keren, laten we kort de geschiedenis van NLP en het gebruik van wat de makers ervan beschouwen als de “magische” kwaliteiten van taal, alsook de oorsprong van de “Nudge Theorie” (voor het eerst ontwikkeld door Cass Sunstein van de regering-Obama en gedragseconoom Richard Thaler) herhalen. Enerzijds werden NLP-technieken ontwikkeld als een formeel systeem voor het transformeren van het “metamodel” van de wereld van een patiënt, d.w.z. zijn linguïstisch gevormde kaarten van de werkelijkheid. NLP beoefenaars hebben vaak de magische kwaliteiten van taal benadrukt, die in de juiste handen iemand het vermogen geven om de linguïstische kaarten van mensen te transformeren en hun werkelijkheid te “herkaderen”. In recente tijden is dit werk gecombineerd met de “Nudge Theorie”, die gebruik maakt van de nieuwste inzichten in gedragswetenschappen en sociale psychologie om de onbewuste gedachten van mensen direct aan te spreken en subtiel te sturen zonder de noodzaak van hun “reflectieve processen”, d.w.z. de bewuste geest.

Het eerste spreukenboek dat deze inzichten en de toepassing ervan door overheden systematisch uiteenzette, was het MindSpace-document van het Britse Institute for Government uit 2010. Het Britse Institute for Government beschrijft zichzelf als een “toonaangevende denktank die werkt aan een effectievere overheid”. In het kielzog van het MindSpace document en zijn nieuwe benadering van krachtige en “kosteneffectieve” gedragsaanpassing, werd het Behavioural Insights Team opgericht als een nieuw knooppunt voor psychologische oorlogsvoering in de Five Eyes landen, d.w.z. Australië, Canada, de VS, Nieuw Zeeland, en Groot Brittannië.

Het idee van “nudging” werd voor het eerst uiteengezet door Cass Sunstein en Richard Thaler in een boek uit 2008, Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness. Cass Sunstein wordt beschouwd als een van de meest geciteerde rechtsgeleerden van de laatste tijd. Tijdens zijn periode in de regering-Obama stond Sunstein in het middelpunt van de onderdrukking van “samenzweringstheorieën” en de “reële risico’s” die zij vormden voor regeringen en hun “antiterrorismebeleid”.

In een artikel uit 2008, geschreven door Cass Sunstein en Adrian Vermeule, schrijven de auteurs:

“…het bestaan van zowel binnenlandse als buitenlandse samenzweringstheorieën, zo suggereren wij, is geen onbeduidende zaak, die reële risico’s inhoudt voor het antiterrorismebeleid van de regering, wat dat beleid ook moge zijn.”

Vervolgens somden ze verschillende stappen op die overheidsinstanties zouden kunnen nemen om de groeiende dreiging van samenzweringstheorieën tegen te gaan:

“De overheid zou samenzweringstheorieën kunnen verbieden.”

“De overheid zou een soort belasting kunnen heffen, financieel of anderszins, op degenen die dergelijke theorieën verspreiden.

De overheid zou zelf een tegengeluid kunnen laten horen, door argumenten te verzamelen om samenzweringstheorieën in diskrediet te brengen.”
(Noot: de rol van de gecontroleerde media)

“De overheid zou formeel geloofwaardige particuliere partijen kunnen inhuren om tegenspraak te bieden.”
(Noot: de fact checkers)

“De overheid zou informeel kunnen communiceren met zulke partijen, en hen aanmoedigen om te helpen’.
Sunstein en consorten zijn dus verantwoordelijk geweest voor het framen van samenzweringstheorieën als existentiële bedreigingen voor de democratie en voor terrorismebestrijding, waarbij ze zeer zorgvuldig gebruik hebben gemaakt van nudging- en NLP-praktijken om krachtige cognitieve dissonanties te creëren in de geest van iedereen die aan verkeerd denken doet. Vandaag de dag zijn vrijwel alle belangrijke openbare beleidskwesties “geherformuleerd” om mensen aan te sporen onbewust beslissingen te nemen die niet alleen hun leven radicaal veranderen, maar ook de samenstelling van de samenleving zelf. Sunstein werkt nu voor het ministerie van Binnenlandse Veiligheid van de regering Biden.

Na het werk van Sunstein en Thaler over nudging, werden deze inzichten opgepikt en aangevoerd door de hoogste echelons van het Britse politieke establishment. Het Behavioural Insights Team (BIT), dat het MindSpace document en zijn vervolgen produceerde, werd opgericht toen de Britse Conservatieve partij aan de macht kwam, met George Osborne aan het financiële roer als de nieuwe kanselier van de Schatkist. In zijn eigen woorden beschrijft het BIT zijn geschiedenis in een rapport van 2018 over de Gedragsregering als volgt:

Het BIT werd in 2010 in Downing Street 10 opgericht als ‘s werelds eerste overheidsinstelling die zich toelegt op de toepassing van gedragswetenschappen op beleid.

Volgens de eigen website van het BIT is het “gezamenlijk eigendom van het Britse Cabinet Office, de innovatie liefdadigheidsinstelling Nesta en BI-medewerkers. Het is niet verrassend dat het Britse Cabinet Office dezelfde instelling is die enkele jaren eerder MindSpace de opdracht gaf.

In zijn eigen woorden beschrijft het BIT zijn web van gedragswetenschappers op de volgende manier:

“Ons internationale panel van wereldwijd toonaangevende academische affiliates omvat professor Richard Thaler, winnaar van de Nobelprijs voor de Economie 2017, en Theresa Marteau, directeur van de Behaviour and Health Research Unit aan de Universiteit van Cambridge. We hebben ook een formeel partnerschap met de Behavioral Insights Group (BIG) van Harvard University en nauwe relaties met verschillende universiteiten, waaronder Harvard, Oxford, Cambridge, UCL en University of Pennsylvania.”[1]

Sprekend op een bijeenkomst van de Fabian Society in 2009, maakte Ed Miliband van de Britse Labour Partij de volgende opmerkingen over “Nudging”:

“Herinner je je iets dat Nudge heet. Nudge was een paar maanden voor de financiële crisis erg in de mode in de Guardian. Nudge ging erover dat je de staat niet echt nodig hebt om grote dingen te doen. Je hebt alleen hier en daar een paar stimulansen nodig. Mensen praten niet veel meer over Nudge.[2]

In een artikel van 8 april 2009 zou The Guardian verwijzen naar George Osborne – de minister van Financiën – die het belang van “Nudging” bespreekt:

“Osborne zei dat het Nudge-denken relevant was voor de bankencrisis omdat Thaler en Sunstein, in tegenstelling tot conventionele economen, accepteren dat mensen irrationeel handelen en dat bankhervormingen gebaseerd moeten zijn op de acceptatie dat markten ook irrationeel zijn.”

Spoedig na de oprichting van het BIT werd het de belangrijkste instelling die de openbare berichtgeving in de Westerse wereld vorm gaf, met kantoren in alle landen met de Five Eyes (Vijf Ogen). Met deze korte geschiedenis, laten we nu eens duiken in de “spreukenboeken” die gebruikt worden door de tovenaarsleerlingen van de 21e eeuw.

De structuur van Magie

Tezamen kunnen NLP en Nudging technieken terecht worden beschouwd als een nieuwe hybride vorm van “trance oorlogvoering”. Het kan vergeleken worden met voorgaande tijdperken van psychologische oorlogsvoering, maar het kan ook gezien worden als iets heel anders, omdat er in het laatste decennium een nieuwe mate van wetenschappelijke precisie is bereikt.

Op dit punt moeten we zeggen dat niets van dit alles nieuw is. Zoals Bertrand Russell zelf opmerkte – een afstammeling van een van de oudste keizerlijke lijnen van de erfelijke “blauwbloeden” van Groot-Brittannië – bestaan de trucs en technieken van de massapsychologie al een tijdje:

“Ik denk dat het onderwerp dat politiek van het grootste belang zal zijn, de massapsychologie is. Massapsychologie is wetenschappelijk gezien geen erg geavanceerde studie, en tot nu toe hebben de professoren ervan niet aan universiteiten gezeten: het zijn reclamemakers, politici, en vooral dictators geweest. Deze studie is immens nuttig voor praktische mensen, of zij nu rijk willen worden of de regering willen verwerven. Als wetenschap is zij natuurlijk gebaseerd op individuele psychologie, maar tot nu toe heeft zij gebruik gemaakt van vuistregel-methoden die gebaseerd waren op een soort intuïtief gezond verstand. Het belang ervan is enorm toegenomen door de groei van moderne propagandamethoden. De meest invloedrijke daarvan is wat men “onderwijs” noemt. Religie speelt een rol, zij het een afnemende; de pers, de bioscoop en de radio spelen een steeds grotere rol.

Bertrand Russell – De invloed van de wetenschap op de samenleving (1951)

Waar we nu naar kijken is het hoogtepunt van een eeuwenlang proces van massale psychologische controle. Deze nieuwe precisie verklaart de betovering die zoveel mensen in vervoering lijkt te hebben gebracht, vaak zelfs hoogopgeleide of goedbedoelende burgers, waaronder artsen, leraren, wetshandhavers, enz. De structuren van deze “toverspreuken” zijn echter niet zozeer magisch als wel het gevolg van wetenschappelijke precisie in de gedragswetenschappen en de sociale psychologie. In tegenstelling tot meer traditionele en vroegere vormen van informatie- en psychologische oorlogvoering, waarbij gebruik werd gemaakt van bepaalde vuistregels voor het manipuleren van “groepen”, subliminale berichtgeving, enz., gaat het nieuwe “contextmodel”, dat is uitgewerkt in MindSpace van het Britse Cabinet Office, uit van een andere benadering. In plaats van mensen valse of verwarrende informatie te geven, of te proberen hun bewuste geest en vermogens te manipuleren, gaat het erom hun onbewuste geest rechtstreeks te sturen met behulp van de “magische” taal van NLP, onbewuste “Nudging” en trance-opwekkende “bezweringen” voor de openbare berichtgeving. De basis voor deze concepten en hun toepassing kan worden gevonden in het baanbrekende werk van John Grinder en Richard Bandler, die zij formuleerden in The Structure of Magic I & II. Zelfs onder de hoofdstukken van The Structure of Magic I, kan men titels vinden als “Tovenaarsleerling worden” en “De Eind Incantatie”.

In het kort kan het aanvankelijke onderzoek van Grinder en Bandler op de volgende manier worden samengevat. De pioniers in Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) hadden de schijnbaar magische resultaten waargenomen van zeer effectieve en krachtige therapeuten zoals Virginia Satir, Fritz Perls, en anderen. Deze therapeuten hadden zo’n krachtig vermogen om fundamentele veranderingen in de identiteit en het gedrag van hun patiënten te bewerkstelligen, dat Bandler en Grinder probeerden te modelleren hoe hun intuïtieve benaderingen hen in staat stelden zulke diepe en “magische” transformaties te bewerkstelligen. NLP werd een geformaliseerde en verfijnde versie van de vele intuïtieve inzichten die door deze therapeutische “tovenaarsleerlingen” werden beoefend.

40 jaar later, met de toevoeging van de “Nudge Theorie,” zijn we het tijdperk van “trance oorlogsvoering” binnengegaan. In de eenvoudigste bewoordingen kunnen we waarnemen dat mensen op verschillende manieren trance ervaren in het dagelijks leven, van autorijden, lopen, sporten, bij al deze activiteiten zijn “automatische processen” betrokken, die niet bewust hoeven te worden gestuurd. In trance oorlogvoering, worden sociale ingenieurs de mogelijkheid geboden om direct de verschillende automatische processen te activeren en te sturen die in trance toestanden gevonden worden, zonder dat mensen het bewust weten of er bewust mee instemmen. Deze technieken omvatten het gebruik van NLP “framing” technieken, het richten op natuurlijke “defaults” in het menselijke besluitvormingsproces, het gebruik van “cues”, “priming”, het gebruik maken van autoriteit en de vele “shortcuts” die de geest neemt wanneer hij voor verschillende keuzes staat. Het doel van dit artikel is om mensen in staat te stellen al deze trance-veroorzakende technieken een naam te geven en de “kaders” te benoemen die worden gebruikt door de openbare berichtgeving waardoor zelfs leken in staat kunnen worden gesteld de betoveringen te verbreken en bezweringen ongedaan te maken, bijna net zo magisch als ze aanvankelijk werden uitgesproken.

Het Openen van de Spreukenboeken

In de juiste handen kan taal een magische kracht hebben. Wie intuïtief sterk is in wat hij op het juiste moment moet zeggen, kan een immense macht over anderen hebben, vooral als die anderen niet weten welke “bezweringen” er worden uitgesproken. Door verschillende soorten taal te gebruiken, kunnen mensen hun verhalen, hun levens en de problemen waarmee ze te maken hebben op duidelijk verschillende manieren vormgeven. Zorgvuldig gekozen taal heeft dus het vermogen om onze bewuste en onbewuste waarneming van de werkelijkheid op de meest diepgaande manieren vorm te geven.

In dit licht identificeren NLP beoefenaars onze primaire interface met de werkelijkheid als onze linguïstische kaarten. Deze kaarten worden geformaliseerd (hoe slecht of hoe goed ook) gedurende onze kindertijd en volwassenheid. Wij gebruiken deze kaarten ongeacht of wij ooit volledig in staat zijn ze bewust te beschrijven. Vanuit een positief standpunt stelt NLP ons in staat te onderzoeken hoe deze maps gevormd of slecht gevormd worden, hoe we situaties, gebeurtenissen en onze gevoelens beschrijven, en hoe al deze dingen vervormd, veralgemeend of verwijderd kunnen worden, afhankelijk van de aanvankelijke map-formaties. In de eenvoudigste bewoordingen identificeren NLP beoefenaars drie primaire manieren waarop onze linguïstische kaarten “slecht gevormd” worden: schrappingen, vervormingen en veralgemeningen. Een enkele schrapping of veralgemening van een ervaring kan onze kaarten van de werkelijkheid voor alle toekomstige tijden fundamenteel veranderen; deze kaarten zullen dan consequent transformeren hoe we reageren en handelen in de echte wereld op elk moment.

Misschien hebben we bepaalde ervaringen uit onze vroege kindertijd veralgemeend en blijven we een bepaald soort taal en vooroordelen behouden, die we klakkeloos gebruiken, ongeacht of nieuwe ervaringen werkelijk overeenstemmen. In ieder geval dwingen deze kaarten bepaalde vooroordelen af. Misschien hebben we cruciale informatie geschrapt uit onze beschrijvingen van vroegere ervaringen, waardoor nieuwe, meer genuanceerde en adaptieve reacties op toekomstige soortgelijke ervaringen onmogelijk zijn. Het is mogelijk dat we onze perceptie van de werkelijkheid, en bijgevolg onze gevoelens en gedachten, blijven vervormen totdat we deze kaarten opnieuw bekijken en de verarmde delen identificeren.

Vandaag de dag is het herdefiniëren van de linguïstische kaarten van de bevolking door middel van “bezweringen” in de openbare berichtgeving het “nieuwe normaal” geworden. Van “een nieuwe kijk op politiewerk” tot “twee weken om de curve af te vlakken” en “het beschermen van geliefden” (Noot: We doen het voor de ander) tegen een virus met een overlevingskans van 99%, deze bezweringen zijn 24/7 versterkt door MSM outlets, en vervolgens versterkt door een reeks van signalen, ankers en andere duwtjes in de rug.

Zoals gezegd, het eerste spreukenboek was het 2010 MindSpace document van het UK Institute for Government, dat we bekeken in “MindsSpace, Psyops, and Cognitive Warfare: Winning the Battle for the Mind.” Sindsdien zijn er twee vervolgen geweest: EAST (2012) en Behavioural Government (2018). Deze handboeken maken, misschien meer dan wat dan ook, de “magische structuren” duidelijk die ten grondslag liggen aan de publieke berichtgeving. Zonder deze technieken zouden de radicale transformaties die in de hele westerse wereld hebben plaatsgevonden, naar alle waarschijnlijkheid nooit mogelijk zijn geweest. Nu gedragswetenschappers en sociale ingenieurs praten over “verder gaan dan nudging” om reacties op een financiële crisis, het milieu, gezondheidszorg, onderwijs, wetgeving vorm te geven, is het hoog tijd dat burgers precies begrijpen hoe deze “nudgers” en NLP-tovenaars niet alleen de huidige betoveringen in elkaar zetten, maar ook die van de toekomst.

Zoals we in het vorige artikel hebben uiteengezet, presenteerde het 2010 MindSpace document een grafiek met de verschillende kenmerken van de twee fundamenteel verschillende delen van de menselijke geest:

Zoals in het document werd uiteengezet, vertegenwoordigde het framen van beleidskwesties en de realiteit vanuit het standpunt van “automatische motivaties”, in plaats van de “traditionele” benadering waarbij mensen informatie krijgen en bewuste beslissingen kunnen nemen, een nieuw geavanceerd vermogen om menselijk gedrag fundamenteel te veranderen:

“In grote lijnen zijn er twee manieren om over gedragsverandering na te denken. De eerste is gebaseerd op het beïnvloeden van wat mensen bewust denken. We zouden dit het “rationele” of “cognitieve” model kunnen noemen. De meeste traditionele interventies in het overheidsbeleid volgen deze weg, en het is het standaardmodel in de economie. De veronderstelling is dat burgers en consumenten de verschillende stukken informatie van politici, regeringen en markten, de talrijke stimulansen die ons worden geboden, zullen analyseren en zullen handelen op een wijze die hun belangen het best weerspiegelt (hoe zij hun belangen ook definiëren, of – paternalistischer – hoe de beleidsmakers deze definiëren).

Het tegenovergestelde model van gedragsverandering richt zich op de meer automatische processen van beoordeling en beïnvloeding – wat Robert Cialdini “click, whirr” processen van de geest noemt. Hierbij wordt de aandacht verlegd van feiten en informatie naar het veranderen van de context waarbinnen mensen handelen. We zouden dit het “context”-model van gedragsverandering kunnen noemen. Het contextmodel erkent dat mensen soms schijnbaar irrationeel en inconsistent zijn in hun keuzes, vaak omdat ze beïnvloed worden door omgevingsfactoren. Daarom richt het zich meer op “gedrag veranderen zonder van gedachten te veranderen”. Deze weg heeft minder aandacht gekregen van onderzoekers en beleidsmakers. (MindSpace – blz. 14)


Het begrijpen van het fundamentele onderscheid tussen de traditionele manier van publieke berichtgeving versus het “context model” wordt cruciaal om te begrijpen hoe deze nieuwe vormen van propaganda, “trance oorlogsvoering,” en massahypnose effectief geneutraliseerd kunnen worden. MindSpace benadrukt zelfs specifiek wat zij beschouwt als het falen van eerdere pogingen van regeringen om beleid te maken in de veronderstelling dat mensen vertrouwd kunnen worden om de juiste “rationele” beslissingen te nemen:

“Instrumenten zoals stimulansen en informatie zijn bedoeld om gedrag te veranderen door “de geest te veranderen”. Als we de juiste stimulansen en informatie verstrekken, zullen de mensen de herziene kosten en baten van hun acties afwegen en dienovereenkomstig reageren. Helaas zijn er aanwijzingen dat mensen niet altijd op deze “perfect rationele” manier reageren.

Daarentegen hebben benaderingen die gebaseerd zijn op “veranderende contexten” – de omgeving waarin we beslissingen nemen en reageren op signalen – het potentieel om significante veranderingen in gedrag teweeg te brengen tegen relatief lage kosten.”

De auteurs van MindSpace presenteerden vervolgens negen krachtige invloeden op onze automatische processen, d.w.z. onbewuste geesten, in de vorm van een mnemonische – MINDSPACE:

Het doel van MindSpace was om senior beleidsmakers te leren hoe ze boodschappen kunnen opstellen die de volledige kracht van “nudging” van de “automatische motivaties” van mensen kunnen benutten, om zo de bevolking in een gewenste beleidsrichting te sturen zonder bewuste kennis en toestemming te vereisen. Van “twee weken om de curve af te vlakken” tot “de voordelen wegen op tegen de risico’s”, over de hele linie is de openbare berichtgeving verrijkt met “duwtjes” die de onbewuste geest in een gewenste richting sturen.

Bijvoorbeeld, de meeste mainstream verkooppunten zijn framing krantenkoppen met behulp van zinnen als “volgens onderzoek” en “wetenschappers zeggen.” Echter, ondanks het dragen van een wetenschappelijke sluier zijn dit geen wetenschappelijke uitspraken, het zijn oproepen tot groepsdenken; de uitspraken zijn ontworpen om gebruik te maken van onze perceptie van autoriteit en ervoor te zorgen dat onze geest een mentale “shortcut” neemt. Onderzoek naar dit werk werd gedaan door Michael Cialdini, de auteur van Invloed. Cialdini legde uit hoe de perceptie van autoriteit een krachtige gedragsbeïnvloeding kan zijn, omdat autoriteit vaak wordt waargenomen als een mentale kortere weg voor mensen.

We gaan bijvoorbeeld naar de dokter en volgen het advies van de dokter op omdat hij geneeskunde heeft gestudeerd en vele jaren formeel onderricht heeft gekregen. Volgens het onderzoek van Cialdini zorgde het feit dat fysiotherapeuten al hun diploma’s, onderscheidingen en diploma’s op hun kantoormuren plakten, ervoor dat de therapietrouw van patiënten met 30% toenam. Zo wordt de schijn van autoriteit in de ogen van de bevolking een sleutelfactor om hen ertoe aan te zetten een mentale “kortere weg” te nemen wanneer zij worden geconfronteerd met complexe en veelzijdige problemen. We kunnen dit zien aan de plotselinge toename van het gebruik van simplistische zinnen als “volgens deskundigen”, “wetenschappers zeggen”, “onderzoek zegt” om de waargenomen autoriteit van een bron of “boodschapper” te vergroten – zonder op enigerlei wijze te spreken over de waarheid of geldigheid van bevindingen.

De aanbevelingen van een arts of wetenschapper zijn een “kortere weg”. Echter, iedereen die ooit geluisterd heeft naar verschillende artsen die een diagnose stelden over een gezondheidsprobleem of verschillende behandelingen aanraadden, zal waarschijnlijk merken dat de individuele meningen van artsen sterk kunnen verschillen, vooral als het gaat om nieuwe en experimentele behandelingen.

De onbewuste geest neemt echter veel “shortcuts” en heeft veel “defaults”. De tweede invloed in de MindSpace checklist is “prikkels”. De checklist beschrijft prikkels op de volgende manier: “onze reacties op prikkels worden gevormd door voorspelbare mentale shortcuts, zoals het sterk vermijden van verliezen.”

Op pagina 20 van MindSpace beschrijven de auteurs deze krachtige gedragsinvloed – “verliezen doemen groter op dan winsten” – op de volgende manier:

“We hebben een grotere hekel aan verliezen dan aan een even grote winst. De meeste van de huidige stimuleringsprogramma’s bieden de deelnemers beloningen aan, maar uit een recent onderzoek van proeven met behandelingen van zwaarlijvigheid waarbij financiële prikkels werden gebruikt, bleek geen significant effect op gewichtsverlies of -behoud op lange termijn. Een alternatief kan zijn om stimulansen te zien als een heffing die wordt opgelegd als mensen iets niet doen. In een recente studie over gewichtsverlies werd sommige deelnemers gevraagd geld op een rekening te storten, dat hun werd teruggegeven (met een toeslag) als zij de doelstellingen inzake gewichtsverlies haalden. Na zeven maanden vertoonde deze groep een aanzienlijk gewichtsverlies ten opzichte van hun startgewicht. Het gewicht van de deelnemers in een controlegroep bleek niet te zijn veranderd. De angst om geld te verliezen kan een sterke stimulans zijn geweest om af te vallen. Beleidsmakers zouden daarom de nadruk kunnen leggen op het geld dat mensen zullen verliezen als ze een actie niet ondernemen, in plaats van op het bedrag dat ze zouden kunnen besparen.

Spoel door naar het Behavioural Insights Team’s 2018 Behavioural Government rapport. Het beschrijft het gebruik van NLP “framing” technieken met betrekking tot het framen van beleidsbeslissingen in termen van doden, in plaats van geredde levens, en de diepgaande impact die het kan hebben op besluitvormers:

“Framing-effecten verwijzen naar hoe de presentatie van een kwestie, niet de inhoud, kan bepalen of het wordt opgemerkt en hoe het wordt geïnterpreteerd. Uit de onderstaande figuur blijkt bijvoorbeeld dat politici en ambtenaren eerder voor een riskante beleidsoptie kozen wanneer deze werd voorgesteld in termen van het aantal doden dat ermee zou kunnen worden voorkomen (in plaats van het aantal levens dat ermee zou kunnen worden gered).

Hoewel het virus een overlevingskans van 99% heeft, is het belangrijkste referentiekader voor zowel verkozen ambtenaren als burgers dat zij iemand om wie zij geven kunnen verliezen en dat zij het virus aan hun eigen “dierbaren” kunnen geven, met de dood tot gevolg. Het computer-“model” van het voorspelde aantal sterfgevallen dat door het Imperial College in Londen werd opgesteld, creëerde een doemscenario dat was gebaseerd op het aantal sterfgevallen, niet anders dan het doemscenario voor het klimaat dat door een andere Britse universiteit werd opgesteld.

Zoals gerapporteerd door Brian Gerrish van de Britse Column, werden twee teams geïdentificeerd als leiders van de covid-19 reactie in Groot-Brittannië:

Het eerste is het team van het Imperial College onder leiding van Neil Ferguson, dat beweert in staat te zijn om met zijn computermodellen de verspreiding en de gevolgen van de ziekte te voorspellen. De tweede is het leger van gedragswetenschappers die ons bij elke gelegenheid hebben “aangespoord” om beslissingen te nemen die de voorkeur genieten van de beleidsmakers op wereldniveau.

In het vorige artikel hebben we gekeken naar “Vier boodschappen die de acceptatie van COVID-19 Vaccins kunnen verhogen“. Deze boodschappen werden ontworpen om de krachtige invloed van natuurlijke “defaults” in het menselijke besluitvormingsproces aan te wenden. Het zal geen verbazing wekken dat de meest effectieve boodschap om de vaccinatiegraad te verhogen “het beschermen van dierbaren” was:

Na bestudering van de MindSpace bevindingen over “automatische motivaties,” komt de top-ranking boodschap niet als een verrassing: als iemand wordt geconfronteerd met de keuze om “dierbaren te beschermen” tegen een existentiële dreiging – of deze nu reëel of vermeend is – is de beslissing automatisch. Vanuit het standpunt van “defaults” (verliezen zijn groter dan winsten), zullen de meeste empathische mensen niet het risico willen lopen geliefden te verliezen – een groot verlies – omwille van (bijvoorbeeld) het bijwonen van een sociale functie – een kleine winst. Bovendien zullen zij bereid zijn grote offers te brengen om nog grotere verliezen te vermijden, of die nu reëel zijn of als zodanig worden ervaren.

Een ander bijzonder snood en venijnig voorbeeld van deze dwangmatige “framing”-technieken is een toespraak van de huidige Canadese premier Justin Trudeau tijdens een recente campagne voor de Canadese Federale Verkiezingen van 2021. Verwijzend naar de “anti-vaxxers” buiten het campagne-evenement, maakte Trudeau de volgende opmerkingen: “

Ze brengen hun eigen kinderen in gevaar, en ze brengen ook onze kinderen in gevaar.” Trudeau benadrukte de aard van de verplichtingen die de bevolking is aangegaan en voegde eraan toe: “De Canadezen hebben het afgelopen anderhalf jaar ongelooflijke offers gebracht.

Deze schijnbaar eenvoudige verklaringen kaderen de realiteit in zeer specifieke termen. Ze richten zich op de natuurlijke “automatische motivaties” die in alle gezonde menselijke wezens te vinden zijn, en wel op een zeer precieze manier, namelijk de wens om het eigen nageslacht te beschermen. Het verhaal suggereert dat er twee fundamenteel tegengestelde groepen bestaan – willekeurig gedefinieerd als gevaccineerden en niet-gevaccineerden – en suggereert dat de ene groep in feite de kinderen van de andere groep bedreigt. Dit is misschien wel een van de meest agressieve, opruiende en verdeeldheid zaaiende opmerkingen die een regeringsfunctionaris kan maken, omdat het rechtstreeks ingaat tegen een van de meest primaire instincten van de mens: het verlangen om het eigen nageslacht te beschermen. Uit alle wetenschappelijke gegevens blijkt echter hoe gering het risico is dat kinderen lopen: de kans dat zij onder de 18 jaar aan covid-19 overlijden is veel minder dan 99%. Ondanks deze feiten wordt in het verhaal de dreiging van gevaar voor de kinderen van de in-group afgeschilderd als een existentiële dreiging van de out-group, d.w.z. “de niet-vaccineerden”.

Bovendien, met betrekking tot “twee weken om de curve af te vlakken,” kunnen we het gebruik van NLP “tijdlijnen” waarnemen. NLP beoefenaars zouden het voorbeeld kunnen geven van tijd die dient als een krachtig referentiekader voor het vormen van iemands motivatie en mentale toestand. Als iemand wordt verteld dat hij één uur heeft om een opstel te schrijven versus twee weken om hetzelfde opstel te schrijven, zal de emotionele reactie en de mentale toestand duidelijk anders zijn. In dit opzicht zou vrijwel niemand twee maanden of twee jaar hebben aanvaard om de curve af te vlakken, maar “twee weken” was een initiële verbintenis waaraan de meeste redelijke goedwillende mensen bereid waren zich te verbinden. In NLP-termen, de emotionele reactie op lockdowns en de “tijdlijnen” voor het afvlakken van de curve werden dan gewoon “gekalibreerd”, met nieuwe “tijdlijnen” gebruikt om toekomstige scenario’s en reacties te herkaderen.

Sommige van deze technieken kunnen als intuïtief worden beschouwd en zijn zeker niet nieuw, maar denk eens aan het gebruik van “tijdlijnen” om gedrag meer in het algemeen vorm te geven. Terwijl waarschuwingen voor klimaatdoemscenario’s met bijbelse overstromingen en bosbranden al een tijdje bestaan, hebben de media en aanverwante klimaatdeskundigen de mensheid onlangs “12 jaar” gegeven. 12 jaar werd plotseling het getal dat de tijdslijnen bepaalde voor het creëren van wereldwijde wettelijk bindende klimaatreacties gedicteerd door supranationale instellingen.

Er wordt ons een tijdlijn van 12 jaar gegeven voordat het te laat is om de bijbelse overstromingen, branden en tornado’s te voorkomen. Maar is dit “de wetenschap”, of is het een NLP “tijdslijn” bedoeld om mensen in een bepaalde richting te duwen zonder enige werkelijke wetenschap of alternatieven?

Wat als we niet slechts 12 jaar hebben om te voorkomen dat de wereld overkookt? Wat als we 20 of 50 jaar hebben? Wat als de conclusie van 12 jaar fundamenteel verkeerd is omdat de veronderstellingen en methoden fundamenteel onjuist zijn en tot eerdere verkeerde conclusies hebben geleid? Wat als we tijd hebben om een fusie-economie in te voeren voordat we afstappen van fossiele brandstoffen?

Dus, vandaag de dag maken de vele bezweringen van regeringen over de Five Eyes gebruik van NLP frames en NLP hulpmiddelen zoals cues, ankers, onbewuste priming, en het richten van natuurlijke “defaults” in ons besluitvormingsproces. Met deze verschillende technieken hebben de auteurs van MindSpace een raamwerk gecreëerd waarmee beleidsmakers het “context model” kunnen gaan gebruiken om effectief de kracht te gebruiken om de onbewuste geesten van mensen te beïnvloeden en te sturen in het nemen van beslissingen die ze anders niet zouden nemen, als ze benaderd zouden worden met het “traditionele” model van gedragsverandering.

Helaas zijn er sinds de eerste uitgave van MindSpace nog twee andere spreukenboeken verschenen: EAST, en Behavioural Government. Beide bouwen voort op de oorspronkelijke inzichten van MindSpace. Vandaag de dag spreken de leiders van deze nieuwe gedragsveranderingsprogramma’s over “verder gaan dan nudging” op een zodanige wijze dat het gedrag en de samenstelling van de samenleving kunnen worden getransformeerd op een voorheen ondenkbare schaal in alle sferen van het leven, met inbegrip van de economie, het milieu, de gezondheidszorg, en zelfs de reorganisatie van het financiële systeem. VN-agentschappen en andere supranationale organen zijn nu allemaal bezig deze inzichten in te voeren om de vorm van de mensheid fundamenteel te veranderen.

Dit brengt ons bij ons volgende voorbeeld, gevonden in het EAST-handboek.

EAST

Na het MindSpace-document van 2010 kwam het mnemotechnische instrument EAST. Het bouwde voort op de eerste inzichten die in MindSpace werden uiteengezet, en werkte aanvullende inzichten uit zoals het idee van “maak het sociaal”, dat we nu overal in de praktijk kunnen zien gebracht.

Zoals de EAST introductie uitlegt:

“In de beginjaren gebruikten we vaak het MINDSPACE raamwerk, en inderdaad waren sommigen van het team centraal betrokken bij de ontwikkeling ervan. Wij gebruiken dit raamwerk nog steeds. Maar we ontdekten tijdens seminars dat de negen elementen ervan voor drukbezette beleidsmakers moeilijk in het achterhoofd te houden waren (wat op zich een afspiegeling is van ‘cognitive chunking’). Tegelijkertijd ontdekten wij in ons dagelijks onderzoek en beleidswerk dat sommige van de meest betrouwbare effecten voortkwamen uit veranderingen die niet gemakkelijk door MINDSPACE, of zelfs door veel van de academische literatuur, te vangen waren. Zo hebben wij vaak gemerkt dat het vereenvoudigen van boodschappen, of het wegnemen van zelfs maar de kleinste hoeveelheid ‘wrijving’ in een proces, een groot effect kan hebben. Om deze redenen wilden wij een kortere, eenvoudige geheugensteun ontwikkelen – het EAST-kader.

EAST schetst vier basisstrategieën om de naleving van het overheidsbeleid door de bevolking te verbeteren:

Maak het gemakkelijk.
Maak het aantrekkelijk
Maak het sociaal
Maak het een tijdschema

De beschrijving van “Maak het sociaal” in de samenvatting op blz. 5 is een nuttig voorbeeld van de algemene aanpak en de kracht ervan.

Denk aan de plotselinge opkomst van “Zoom-oproepen” die de collectieve opoffering van de bevolking ritualiseren door het “sociaal te maken”. De plotselinge opkomst van “feel good”-momenten, gebaseerd op de naleving van door de regering voorgeschreven beleidsmaatregelen, werden omgevormd tot rituele sociale gebeurtenissen, waarbij de door de regering uitgevaardigde noodmaatregelen werden voorgesteld als een middel voor de mensen om collectieve opoffering te omhelzen ten behoeve van de “bescherming van geliefden” en de mensheid als geheel. Zoomgesprekken tussen geatomiseerde individuen werden een manier om hun “verplichtingen” na te komen om de curve af te vlakken. Een aanzienlijk deel van alle covid-19 berichtgeving werd geframed als een kwestie van persoonlijke en collectieve opoffering voor het grotere goed – het ritualiseren ervan – in wezen het uitbuiten van de aangeboren goede wil en de goede aard van mensen.

Op dit punt moeten we erop wijzen dat deze inspanningen niet nieuw zijn. Zij vormen het hoogtepunt van een eeuwenlange inspanning om de psychologische oorlogsvoering te perfectioneren door de top van de Anglo-Amerikaanse oligarchie. In zijn The Scientific Outlook uit 1931 schetste Lord Bertrand Russell, een afstammeling van een van de oudste keizerlijke lijnen van Groot-Brittannië, deze vooruitzichten:

“De wetenschappelijke heersers zullen een soort onderwijs geven aan gewone mannen en vrouwen en een ander aan hen die de wetenschappelijke macht moeten gaan bezitten. Van gewone mannen en vrouwen wordt verwacht dat zij volgzaam, ijverig, punctueel, onnadenkend en tevreden zijn. Van deze kwaliteiten zal tevredenheid waarschijnlijk als de belangrijkste worden beschouwd. Om dit te bereiken zullen alle onderzoekers van de psycho-analyse, het behaviorisme en de biochemie worden ingeschakeld… Alle jongens en meisjes zullen van jongs af aan leren om wat men noemt “coöperatief” te zijn, d.w.z.: precies te doen wat ieder ander ook doet. Initiatief zal bij deze kinderen worden ontmoedigd, en insubordinatie, zonder gestraft te worden, zal op wetenschappelijke wijze uit hen worden getraind.

Bertrand Russell – De wetenschappelijke vooruitzichten (1931)

Of het nu gaat om persoonlijke opoffering, een toezegging om “dierbaren te beschermen”, of de suggestie dat “de meeste gezondheidswerkers” zich laten vaccineren, bijna alle openbare berichtgeving is erop gericht deze “automatische motivaties” aan te spreken en de onbewuste en moeiteloze delen van onze geest te triggeren om een “coöperatieve” bevolking te creëren.

Trance oorlogsvoering

Een naam geven aan deze technieken is de sleutel om de onbewuste processen in de reflectieve delen van de geest te dwingen. Met betrekking tot trance en hypnose moeten we erop wijzen dat de pionier van de hypnose, Milton Erickson, zijn benadering van hypnose baseerde op taal die “kunstig vaag” was, maar opzettelijk en systematisch zo. Vandaag de dag worden we gebombardeerd met berichten over de volksgezondheid, zogenaamd opgesteld door de meest vooraanstaande gezondheidsdeskundigen en vooraanstaande beleidsmakers, die ondanks al hun geloofsbrieven en deskundigheid consequent en precies een “kunstig vaag” verhaal in stand houden.

Het verhaal moedigt mensen aan om vaccinaties te nemen die bedoeld zijn om “de verspreiding tegen te gaan”, maar die volgens het ontwerp de overdracht niet voorkomen en alleen de symptomen (noot: zouden) verminderen. Definities als “kudde-immuniteit”, “volledig gevaccineerd”, lijken consequent te worden herzien. Mensen worden gedwongen het ene moment in de rij te staan en zich te houden aan strikte afstandsprotocollen, om zich even later in een vliegtuig, winkel of elders te verzamelen. De bevolking wordt gedwongen een zeer strikt afgebakend beleid te volgen, ondanks het feit dat er geen studies bestaan die de doeltreffendheid van afgebakende maatregelen aantonen.

De instinctieve reactie van veel rationele mensen is om te suggereren dat er sprake is van systematische incompetentie. Daar kan veel van zijn, maar er zijn ook veel duwtjes in de rug en trance-opwekkende technieken die bedoeld zijn om de kracht van automatische motivaties te benutten, die door hun aard natuurlijke trance-toestanden impliceren. Bovendien, zoals de mede-schepper van Neuro Linguïstisch Programmeren en wereldleider in hypnose – Richard Bandler – stelt in zijn Gids voor Trance-vorming: “verwarring opwekken verhoogt de suggestibiliteit.”[4] Hij bestudeerde Milton Erickson’s hypnotische patronen die werden omschreven als opzettelijk “kunstig vaag,” maar systematisch. Dit stelde de patiënt in staat zijn eigen betekenis te geven, en dwong de schijn van soevereiniteit in de besluitvorming af.

Hoe meer ambiguïteit een verklaring bevat, vooral in trance-toestand, hoe meer patiënten, cliënten of doelwitten openstaan voor nieuwe suggesties en een vermogen ontwikkelen om hun eigen betekenis te geven, waardoor overtuigingen in de “diepe structuren” van hun psyche worden gestold en hun keuzes vrij lijken. Bovendien, terwijl de beslissing om maskers te dragen gewoon het resultaat kan zijn van incompetentie, vanuit het standpunt van Nudging en Neuro Linguïstisch Programmeren, functioneren maskers, pijlen op de vloer die mensen vertellen waar ze moeten lopen, en borden die mensen er consequent aan herinneren hun gedrag hypervigilant te controleren allemaal als effectieve “cues” en “priming” in het nudging proces.

We kunnen het Behavioural Insights Team en het “leger van gedragspsychologen” dankbaar zijn. Deze recente ontwikkelingen zijn een echo van wat één van de grondleggers van alle psychologische oorlogvoering en hersenspoeling, Brigadier John Rawlings Rees van het Tavistock Instituut, beschreef als de behoefte aan een leger van “psychologische schok-troepen” die strategisch in de samenleving konden worden geplaatst om de bevolking te leiden in het accepteren van de beleidsontwerpen van een heersende klasse – wat een klein Anglo-Amerikaans internationaal financieel establishment was en nog steeds is, met het centrum in Londen en zijn verlengstuk, Wall Street.

Aangezien de covid-19-berichten volgens deze specifieke concepten en termen worden opgesteld, zijn wij van mening dat de mensen de taal moeten kennen die door de bezweerders wordt gebruikt. Het kennen van deze taal lijkt ook de gemakkelijkste manier om de bezweringen om te keren. Want als er eenmaal een naam is gegeven aan een van deze “toverspreuken” en “magische structuren”, worden ze bewuste objecten van aandacht, wat betekent dat ze niet langer kunnen functioneren op hun automatische “click whirr” snelheid.

Door te weten wat de kaders zijn, zoals tijd, of welke standaards het doelwit zijn, zoals ons verlangen om verliezen te vermijden in plaats van winst te maken, wordt het gemakkelijk om te zien hoe mensen in trance worden gebracht, als gehoorzaamheid aan willekeurige instructies.

Helaas, twee weken worden twee jaar (of misschien langer). Zolang de aanvankelijke onbewuste duwtjes en automatische processen niet op een bewuste manier worden herzien, kunnen velen voor onbepaalde tijd doorgaan met het uitvoeren van hun aanvankelijke verplichtingen. De auteurs van MindSpace merkten op pagina 14 specifiek op dat wanneer automatische motivaties eenmaal geactiveerd zijn, deze onbewuste processen zonder bewuste controle kunnen blijven werken tot ze voltooid zijn.

“De twee systemen hebben verschillende capaciteiten: de reflectieve geest heeft een beperkte capaciteit, maar biedt een meer systematische en “diepere” analyse. De automatische geest verwerkt veel dingen afzonderlijk, tegelijkertijd en vaak onbewust, maar is “oppervlakkiger”: hij neemt kortere wegen en heeft ingebakken vooroordelen. Zoals een academische bron uitlegt, “zodra ze getriggerd worden door omgevingskenmerken, [verlopen deze] voorbewuste automatische processen tot hun voltooiing zonder enige bewuste controle[5].

Bovendien kan, met gebruikmaking van andere NLP-technieken zoals “ankeren”, “cues” en “priming”, het proces niet alleen doorgaan zonder dat een individu zich ervan bewust is dat zijn onbewuste processen het doelwit zijn, het kan ook in real time worden gestuurd.

Zoals het genezen van een ziekte van de ziel een andere aanpak vereist dan het genezen van een ziekte van het hart, zo vereist ook het doorbreken van trances, NLP-spreuken en massahypnose een meer genuanceerde en tweeledige aanpak: eerst de onbewuste kaders, duwtjes en ankers die in de geest van gehypnotiseerde mensen zijn geplaatst een naam geven; en dan, zodra een nieuwe verbinding tot stand is gebracht tussen de automatische en reflectieve processen, moeten pogingen om de spreuken te doorbreken met gezond verstand argumenten die geworteld zijn in de rede, volgen. In één woord: de automatische delen van de geest en de reflectieve delen van de geest zijn verschillend bedraad en reageren bijgevolg verschillend op taal. De veronderstelling dat men het emotionele en “automatische” deel van de geest kan beïnvloeden door rationele taal en argumenten te gebruiken, logenstraft het feit dat de openbare berichtgeving van covid-19 is gericht op het onbewuste “automatische” en emotionele deel van de geest. Deze beide delen moeten worden aangesproken, willen de gehypnotiseerden een rationeel gesprek kunnen voeren.

Net als bij hypnose, waar bepaalde individuen gevoeliger zijn voor trance-opwekkende technieken dan anderen, zijn ook bepaalde sectoren van de bevolking gevoeliger voor de trance-opwekkende bezweringen van de openbare berichtgeving, die vaak gericht zijn aan diegenen die zichzelf als goede empathische burgers beschouwen. Het kennen van de “structuur” van deze bezweringen ligt aan de basis van het weten hoe ze ongedaan gemaakt kunnen worden.

De betovering verbreken

Wanneer we nadenken over het huidige en toekomstige gebruik van dit soort technieken voor “gedragsverandering”, vooral met betrekking tot de “klimaatcrisis”, laten we dan de woorden in gedachten houden van de vroege liefhebber van social engineering en afstammeling van een van Engelands oudste keizerlijke lijnen, Lord Bertrand Russell. Meer dan een halve eeuw geleden, merkte Russell op:

“De sociale psychologen van de toekomst zullen een aantal klassen schoolkinderen hebben op wie zij verschillende methoden zullen uitproberen om een onwrikbare overtuiging teweeg te brengen dat sneeuw zwart is. Men zal spoedig tot verschillende resultaten komen. Ten eerste, dat de invloed van thuis belemmerend is. Ten tweede, dat er niet veel kan worden gedaan tenzij indoctrinatie begint voor de leeftijd van tien jaar. Ten derde, dat verzen op muziek en herhaaldelijk opzeggen zeer effectief zijn. Ten vierde, dat de mening dat sneeuw wit is een morbide smaak voor excentriciteit moet tonen. Maar ik anticipeer. Het is aan toekomstige wetenschappers om deze stelregels te preciseren en precies te ontdekken hoeveel het per hoofd kost om kinderen te laten geloven dat sneeuw zwart is, en hoeveel minder het zou kosten om hen te laten geloven dat het donkergrijs is.”

Bertrand Russell – De invloed van de wetenschap op de samenleving (1951)

(Noot: Vandaar de deep state bemoeienis met de muziek sector; Zie de boek de muzikale waarheid

Terwijl de Freudiaanse psychologie en de toepassing ervan door mensen als Edward Bernays een belangrijke sprong voorwaarts betekenden in het vermogen van het establishment om de “populaire opinie” en de onbewuste geesten van de bevolking te beïnvloeden, vertegenwoordigen de ontwikkeling en de toepassingen van de sociale psychologie en de gedragswetenschap in de afgelopen tien jaar een fundamenteel nieuw tijdperk van precisie in psychologische oorlogvoering en gedragswijzigingstechnieken: een tijdperk van “trance oorlogvoering” en “massahypnose” geleid door de subtiele sturing van “automatische motivaties”. Neuro Linguïstisch Programmeren en Nudging zijn dus aangenomen als de belangrijkste instrumenten om mensen ervan te overtuigen dat “sneeuw zwart is”.

Tot slot van zijn optimistische beschouwingen over de toekomst van social engineering technieken, schreef Russell:

“Hoewel deze wetenschap ijverig zal worden bestudeerd, zal het strikt worden beperkt tot de regerende klasse. De bevolking zal niet mogen weten hoe haar overtuigingen tot stand zijn gekomen. Wanneer de techniek geperfectioneerd is, zal iedere regering die een generatie lang de leiding heeft gehad over het onderwijs, in staat zijn haar onderdanen veilig te controleren zonder legers of politieagenten nodig te hebben.

Bertrand Russell – De invloed van de wetenschap op de samenleving (1951)

Zo, de cirkel is rond. Maar ondanks de schijnbaar geraffineerde aard van dit nieuwe tijdperk van trance oorlogsvoering, berusten deze propagandamethoden op een zeer formule-achtige aanpak die moeilijk on-zienbaar wordt. Van het belang van tijd tot “verliezen zijn groter dan winsten” tot “sociaal bewijs”, d.w.z. 97% van de wetenschappers is het ermee eens, (noot: Milieu / opwarming aarde) onze wereld wordt voortdurend “geherframed”.

In plaats van eenvoudigweg de onwaarheid van een bepaalde hoeveelheid informatie te ontmaskeren, moeten we de frames identificeren en bewust beslissen of we blij zijn met of instemmen met de gegeven keuze van een frame. Wij moeten anderen vragen of zij het eens zijn met de frames, of hen vragen hoe zij denken over subtiel verschillende alternatieve frames die heel andere implicaties kunnen hebben. We zouden zelf moeten experimenteren om te zien hoe gemakkelijk het “herkaderen” van de wereld eigenlijk is. Elke gemiddelde student creatief schrijven op universitair niveau kan gemakkelijk een sociaal ingenieur van topniveau worden met een basisgids over het herkaderen.

Als er nieuwe informatie opduikt, moeten we ons, voordat we die proberen te beoordelen, afvragen wat de kaders zijn. Want de “magie” ligt in de manier waarop de bezweringen worden gekaderd, eerder dan in de informatie zelf. Eenmaal benoemd, vervaagt de magie.

In tegenstelling tot de typische “complottheorie”, waarin iedereen “meedoet”, moet PSYOPS worden gezien als het tegenovergestelde van een Hollywood-complotthriller: de meeste betrokkenen doen niet “mee”, omdat de operaties zo zijn opgezet dat ze organisch lijken en op bijna “magische” wijze veranderingen teweegbrengen. Mensen geloven echt dat ze hun eigen beslissingen nemen, zonder zich bewust te zijn van de mechanismen en omgevings-“contextmodellen” die beïnvloeden hoe ze onbewust reageren op frames.

Burgers zouden het recht moeten hebben om te beslissen of ze in een vooraf bepaalde richting geduwd willen worden, of dat ze de frames verder willen evalueren en zelf beslissen of er misschien een meer genuanceerde werkelijkheid en een redelijker aanpak mogelijk zijn. Stel je anders eens voor wat voor “tijdlijnen” we in de toekomst zouden kunnen hebben in het geval van een nieuwe crisis, misschien een plotselinge systeemcrisis in het financiële systeem, veroorzaakt door een plotselinge “cyberaanval”?

Hoewel de auteur van ganser harte gelooft dat rationele argumenten, wetenschap en het licht van de rede moeten en kunnen zegevieren, houdt een deel van die taak noodzakelijkerwijs in dat moet worden vastgesteld waar en wat de aard is van de emotionele en psychologische blokkades die mensen ervan weerhouden rationele argumenten te internaliseren. Zoals we al zeiden, zijn we bij de toepassing van deze nieuwe, baanbrekende 21e-eeuwse inzichten uit de gedragswetenschappen en de sociale psychologie getuige van een trance-oorlog die gebaseerd is op de “automatische motivaties”.

Om de oorlog te winnen, moeten we de betovering verbreken.

Noot: Duidelijk is mij geworden dat de mensen die al voor 2010 ‘ontwaakt waren / wakker’ het minder moeilijk hadden om dit pad te bewandelen dan de mensen na die tijd toen de massa beïnvloeding intensiveerde. Persoonlijk had ik ook nog 9 maanden Landmark Education doorlopen die de beïnvloeding van buitenaf ook aan de kaak stelden die je terughoudend opstallen zoals; “Als je voor een dubbeltje geboren bent zul je nooit een kwartje worden”.

Dit jaar 2022 zal echter de betovering doorbroken worden te beginnen op 21 februari als truthsocial live gaat en de grote WWG1WGA show zich gaat ontvouwen, nu reeds zichtbaar voor de bewuste mensen – HM

… en hier zijn de feiten, … ontdek (als je het al niet wist) zoals zovelen !!

Er was nooit een pandemie, alleen een normale griep die over was in mei 2020. Er was alleen een frauduleuze PCR test en, … gevaarlijk niet geteste “vaccin” met duizenden bijwerkingen waaronder de dood. Een halsmisdrijf voor overheden, rechters, wetenschappers, dokters, … en meer, … wordt vervolgd, … voor een militair tribunaal !!

Transcript van de video: “Crimes Against Humanity


Nederlandse versie hier boven, de Engelse versie hier onder. Delen kun je met de links

NL : https://rumble.com/vo0ix1-we-geven-niet-op-on-lche-rien.html
Eng : https://rumble.com/vpxgj5-we-wont-give-up-on-lache-rien.html


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk