Verzet tegen tirannie hangt af van je moed door niet mee te werken!


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur + dag #237


Voorwoord: Mijn co-Host op dotcom.radio Mike heeft het regelmatig over black magic / zwarte magie als hij het slaafse gedrag omschrijft van mensen met de fake COVID crisis. Maar is het niet eenvoudig terug te voeren naar ons als kind al aangeleerde gedrag om gezag te aanvaarden boven de eigen persoonlijke verantwoordelijkheid van rechtvaardig menselijk gedrag. Is gij zult niet doden ineens niet meer je eigen verantwoording als een ander je verteld om iemand met eigen handen te vermoorden? Leer de overeenkomsten tussen een Duitse legereenheid in WOII en de COVID “crisis’, ….

Bron artikel Activist Post: Resisting Tyranny Depends on the Courage to Not Conform
Door: Barry Brownstein

Sociaal psycholoog Roy Baumeister begint zijn boek Evil: Inside Human Violence and Cruelty, met een stelling die voor velen contra-intuïtief zal zijn: “Het kwaad komt meestal onherkenbaar binnen bij de mensen die de deur opendoen en het binnenlaten. De meeste mensen die kwaad doen, zien niet wat ze doen als kwaad.”

Kwaaddoeners afdoen als “krankzinnig” is een poging om zowel hen als jezelf vrij te pleiten van verantwoordelijkheid. Baumeister merkt op: “Mensen raken soms extreem overstuur en verliezen hun zelfbeheersing, met gewelddadige gevolgen, maar dit is geen krankzinnigheid.” Als alleen “krankzinnige” mensen “slechte” daden begaan, zou je kunnen redeneren dat het niet nodig is de geestelijke en morele spieren te versterken. Je zou de reflectie, studie en oefening die geestelijke en morele kracht opbouwt, kunnen overslaan.

Zou jij, vraagt Baumeister, “bevelen opvolgen om onschuldige burgers te doden? Zou je helpen iemand te martelen? Zou je passief toekijken terwijl de geheime politie je buren wegsleepte naar concentratiekampen?” Baumeister schrijft: “De meeste mensen zeggen nee. Maar wanneer zulke gebeurtenissen werkelijk plaatsvinden, is de realiteit heel anders.” Vandaag, ter zake, zult u orders opvolgen om te schieten op mensen die weigeren te voldoen aan mandaten?

In een van de meest leerzame boeken over nazi-Duitsland, Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland, onderzoekt historicus Christopher Browning waarom de meeste mensen ja zeggen en gruwelijke daden begaan, zelfs als ze de ruimte krijgen om nee te zeggen.

De mannen van Politiebataljon 101 waren geen speciaal geselecteerde psychopathische moordenaars. Aanvankelijk was het bataljon opgericht om het Nazi bewind in bezet Polen te handhaven. Uiteindelijk veranderde hun missie en werden zij de genocidale moordenaars van de Joden die zij moesten oppakken. Browning legt uit: “Het merendeel van de moordenaars was niet speciaal geselecteerd, maar willekeurig getrokken uit een dwarsdoorsnede van de Duitse samenleving, en zij moordden niet omdat zij gedwongen werden door de dreiging van zware straffen bij weigering.” Meestal waren het reserve politieagenten van middelbare leeftijd. De strijd had deze mannen niet tot verdorvenheid gedreven, “ze waren niet beschoten, noch hadden ze kameraden verloren.”

Browning gaat in op een van hun eerste moorddadige acties, “het neerschieten van ongeveer 1.500 Joden in het Poolse dorp Józefów in de zomer van 1942.” Majoor Wilhelm Trapp sprak zijn mannen toe voordat het schieten begon: “Bleek en nerveus, met een verstikte stem en tranen in zijn ogen, vocht Trapp zichtbaar om zichzelf onder controle te houden terwijl hij sprak. Het bataljon, zei hij klagend, moest een vreselijk onaangename taak uitvoeren. Deze opdracht was niet naar zijn zin, sterker nog, het was zeer betreurenswaardig, maar de orders kwamen van de hoogste autoriteiten.”

Trapp gaf een “rechtvaardiging” voor de komende slachting – Joden brachten Duitsland schade toe en bedreigden de Duitse troepen – maar toen deed Trapp “een buitengewoon aanbod: als een van de oudere mannen onder hen zich niet opgewassen voelde tegen de taak die voor hem lag, kon hij zich terugtrekken.” De opdracht, zo schetste Trapp, was het onmiddellijk doden van alle vrouwen, kinderen en bejaarden.

Slechts twaalf van de ongeveer 500 in het bataljon namen aanvankelijk Trapp’s aanbod om “uit te stappen” aan. Browning schatte dat “10 tot 20 procent van degenen die daadwerkelijk bij de vuurpelotons waren ingedeeld” zich “op minder opvallende manieren uit de voeten maakten of vroegen om uit de vuurpelotons te worden ontslagen zodra het schieten was begonnen”. Maar voor de meeste politiemensen werd het doden een tweede natuur: “Veel reserve-politieagenten die in de bossen buiten Józefów met afschuw waren vervuld… werden vervolgens toevallige vrijwilligers voor talloze vuurpelotons en ‘Jodenjachten’.”

Browning’s onderzoek geeft inzicht in de mentaliteit die de gehoorzaamheid voedde: “Wie zou het hebben ‘gedurfd’, verklaarde een politieman nadrukkelijk, om ‘gezichtsverlies’ te lijden voor de verzamelde troepen.” Een ander zei: “Niemand wil voor lafaard worden aangezien.”

Niet iedereen die orders opvolgde had een gebrek aan moreel besef: “Een andere politieman, zich meer bewust van wat moed vereiste, zei eenvoudigweg: ‘Ik was laf’.

Sommigen rationaliseerden hun wreedheden: “Het was mogelijk voor mij om alleen kinderen neer te schieten. Mijn buurman schoot dan de moeder dood en ik het kind dat bij haar hoorde, omdat ik bij mezelf redeneerde dat het kind zonder zijn moeder toch niet langer kon leven.”

Om aan hun morele verantwoordelijkheid te ontsnappen, boden anderen het excuus aan dat zij toch geen verschil konden maken: “Zonder mij zouden de Joden toch niet aan hun lot ontsnappen.” Hoeveel managers zeggen vandaag niet: “Wat voor verschil kan ik maken? Als ik de ongevaccineerden niet ontsla, doet iemand anders het wel.

Browning legt uit: “De bezorgdheid van de mannen over hun aanzien in de ogen van hun kameraden werd niet geëvenaard door enig gevoel van menselijke band met hun slachtoffers. De Joden stonden buiten hun cirkel van menselijke verplichtingen en verantwoordelijkheid.” Vandaag de dag ontslaan ziekenhuisdirecteuren werknemers met een sterke natuurlijke immuniteit die trouw hebben gediend tijdens de pandemie en het vaccin weigeren. Net als de mannen in het bataljon, volgen deze beheerders gewoon orders op.

Wat zou er gebeurd zijn op die verschrikkelijke dag in 1942 als meer politieagenten de menselijkheid van de “ander” hadden erkend en de moed hadden gehad om zich niet te conformeren? Wat zou er vandaag gebeuren als meer bedrijven, zoals In-N-Out Burger, zouden weigeren te gehoorzamen aan overheidsbevelen? In oktober werd Stephen Davis, een brandweercommandant in Florida, “ontslagen omdat hij weigerde disciplinaire maatregelen te nemen tegen medewerkers van de afdeling die als ongevaccineerd te boek stonden.” Wat zou er gebeuren als meer managers de moed hadden van chef Davis?

Zonder gehoorzaamheid, faalt tirannie.

In deze tijd van Covid kunnen we lessen trekken uit Brownings boek over hoe we omgaan met mensen die andere keuzes maken dan wij. We kunnen opmerken wanneer we de menselijkheid in anderen niet zien. We kunnen ons ervan bewust worden wanneer we een wij-tegen-hen mentaliteit rechtvaardigen. We kunnen onze percepties in vraag stellen. Wachten tot Biden of Fauci eerst veranderen is onze macht om te kiezen negeren.

Geleerde lessen uit het verleden

Browning denkt na over de acties van het bataljon en vraagt zich af: “Als gehoorzaamheid aan bevelen uit angst voor een zware straf geen geldige verklaring is, hoe zit het dan met ‘gehoorzaamheid aan gezag’ in de meer algemene zin die Stanley Milgram gebruikt?”

Browning vraagt zich af of er “een ‘diep ingewortelde gedragstendens’ bestaat om te voldoen aan de richtlijnen van degenen die zich hiërarchisch boven hen bevinden, zelfs tot het punt van het uitvoeren van weerzinwekkende handelingen in strijd met ‘universeel geaccepteerde’ morele normen.” Browning legt uit,

De noties van ‘loyaliteit, plicht, discipline’, die in de ogen van het gezag bekwame prestaties vereisen, worden morele imperatieven die elke identificatie met het slachtoffer overstemmen. Normale individuen komen in een ‘agentische staat’ waarin ze het instrument zijn van de wil van een ander. In zo’n toestand voelen ze zich niet langer persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud van hun daden, maar alleen voor hoe goed ze presteren.

Browning vertelt: “Milgram verwees direct naar de overeenkomsten tussen menselijk gedrag in zijn experimenten en onder het nazi-regime. Hij concludeerde: ‘Mensen worden met weinig moeite tot doden gebracht’.

Belangrijk is dat “Milgram zelf opmerkt dat mensen zich veel vaker beroepen op autoriteit dan op conformiteit om hun gedrag te verklaren, omdat alleen het eerste hen lijkt te ontslaan van persoonlijke verantwoordelijkheid.” Maar in het geval van het bataljon “gaven veel politiemensen toe dat ze reageerden op de druk van conformiteit – hoe zouden ze gezien worden in de ogen van hun kameraden – niet op autoriteit.” Op basis van zijn onderzoek concludeert Browning: “Conformiteit speelt in Józefów een centralere rol dan autoriteit.”

De Covidocratie eist dat we ons allemaal conformeren en beschaamt degenen die andere keuzes maken. Browning legt de gevaren uit van een cultuur van schaamte: “De schaamtecultuur, die van conformiteit een hoofddeugd maakte, dreef gewone Duitsers in uniform ertoe vreselijke misdaden te begaan, liever dan te lijden onder het stigma van lafheid en zwakheid en de ‘sociale dood’ van isolatie en vervreemding ten opzichte van hun kameraden.”

De segregatie van Joden was een enabler van slechte daden. Browning wijst op de alomtegenwoordige verbanning van Joden uit de Duitse samenleving “en de daaruit voortvloeiende uitsluiting van de Joodse slachtoffers van elke gemeenschappelijke basis met de daders maakte het voor de meerderheid van de politiemensen des te gemakkelijker om zich te conformeren aan de normen van hun directe gemeenschap (het bataljon) en hun samenleving in het algemeen (nazi-Duitsland).”

Voor sommige politiemensen die niet schoten, vormden hun commerciële banden hun kijk op de mens. Een van hen zei: “Door mijn zakelijke ervaring, vooral omdat die zich uitstrekte tot in het buitenland, had ik een beter overzicht over de dingen gekregen. Bovendien kende ik door mijn vroegere zakelijke activiteiten al veel Joden.”

De sociale psycholoog Gordon Allport van Harvard ontwikkelde zijn beroemde contact-hypothese in de jaren ’40: “Toenemende blootstelling aan leden van buiten de groep zal de houding tegenover die groep verbeteren en vooroordelen en stereotypering verminderen.” Commerciële banden brengen mensen samen.

Een verhaal van non-conformiteit
Onlangs stuurde Tim, een lezer en zakenman uit Nieuw-Zeeland, mij zijn krachtige getuigenis in een e-mail:

Een jaar of vijftig geleden ging ik als klein kind naar de Ranui Primary School in de voorsteden van Auckland. Er zaten twee Māori jongens in mijn klas van 9-jarigen. Soms maakten ze gedurende de dag korte opmerkingen in het Māori tegen elkaar.

Als de leraar hen dat hoorde doen, hield hij onze hele klas na schooltijd 15 tot 30 minuten aan de ketting. Ik haatte het altijd, omdat een van de jongens mijn vriend was en een vaste speelkameraad van mij na school. De andere liep ook altijd met mij van school naar huis, ze waren mijn vrienden.

Maar het grootste deel van de klas gaf die twee Māori jongens de schuld dat we na schooltijd opgesloten zaten. De meerderheid van de kinderen had een hekel aan hen en pestte hen in mijn klas.

Ik kon het niet; ik kon geen hekel aan ze hebben omdat ze mijn vrienden waren. Misschien kon ik toen als jongen al zien wat onze leraar deed.

Onze leraar gebruikte de rest van de klas als een wapen tegen die twee jonge jongens door hun hatelijke en discriminerende houding tegenover hen aan te moedigen.

Tims keuze om zich niet te conformeren aan de sociale druk maakte het verschil voor zijn Māori vrienden. Heeft Tim’s vermogen om de menselijkheid in anderen te zien hem geholpen een succesvol ondernemer te worden? Ondernemers hebben immers succes als ze de behoeften van anderen helpen vervullen.

Tim vervolgde zijn getuigenis:

Vandaag, 50 jaar later, voel ik me weer net zo als toen ik in de klas van de lagere school in Ranui zat. De onderwijzer vertelt ons allemaal dat we opgesloten zullen blijven totdat 90% (of wat dan ook) van het land gevaccineerd is. En verder wordt ons verteld dat het de schuld is van de 20% (of zo) die er tot nu toe voor hebben gekozen de twee injecties in de arm niet te accepteren.

Als land worden we allemaal aangemoedigd om iedereen die besloten heeft zich niet te laten vaccineren, de schuld te geven en te haten.

Ongeacht mijn eigen vaccinatiestatus, heb ik vrienden en familie die ik weiger te haten of de schuld te geven.

Ik leg de schuld precies waar die hoort. Aan de voeten van de lerares van mijn lagere school voor onze opsluitingen, niet aan mijn twee jeugdvrienden.

En aan de voeten van onze premier voor haar lockdown-regels, niet aan mijn vrienden en familie die ervoor hebben gekozen een injectie te weigeren die ze, terecht of onterecht, niet vertrouwen.

Wees zoals Tim. Wees als de 10-20% van Bataljon 101 die zich niet conformeerden. Onze minachting moet uitgaan naar hen die onze gehoorzaamheid eisen en Amerika opsplitsen in een voor-groep en een tegen-groep. Word bewuster wanneer je je denken laat kapen door propaganda.

Velen in het bataljon begrepen hun misdaden pas tientallen jaren na het einde van de oorlog. Wacht niet met nadenken tot een toekomstige historicus een boek schrijft over hoe je tirannie hebt gesteund door conformiteit boven mensenrechten te plaatsen.

Vandaag wijst Charles Eisenstein erop: “Veel mensen vertrouwen de autoriteiten en houden zich gewillig aan hun regels. Ze staan niet voor een dilemma, geen inwijdingsmoment, geen zelfbepalend wereldscheppend keuzepunt, nog niet.”

Conformeren, gebrek aan moed, zal je niet vrijwaren van keuzes die het leven van je zal eisen. Eisenstein daagt ons uit: “Naarmate de verhalen van de autoriteiten ontaarden in absurditeit en hun regels ontaarden in onderdrukking, staan steeds meer van ons voor deze keuze: … Doen wat je weet dat juist is, of toegeven aan de druk, jezelf troostend met woorden die je niet gelooft. ‘Ik had geen keus.'”

We hebben allemaal een persoonlijke verantwoordelijkheid voor het behoud van vrijheid. De prijs voor het verzaken van onze verantwoordelijkheid is hoog. Zoals Browning het formuleert, betaalden de Duitsers een hoge prijs voor “het kritiekloze vertrouwen in de ‘ferme leiding’ van schijnbaar goedbedoelende politieke autoriteiten tussen 1933 en 1945.”

Source: AIER.org
Barry Brownstein is professor emeritus of economics and leadership at the University of Baltimore.
He is senior contributor at Intellectual Takeout and the author of The Inner-Work of Leadership.


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk