Covid-19 maatregelen (ken je rechten)

Save as PDF 

Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur + dag #210


De zogenoemde corona-maatregelen zijn zeer ingrijpende maatregelen die een ernstig diepe inbreuk op onze fundamentele mensenrechten plegen. Vrijheidsbeperkende maatregelen zijn alleen toegestaan voor mensen waarbij een ernstige en besmettelijke ziekte is vastgesteld die dan ook een aantoonbare ernstige bedreiging voor de gezondheid van de bevolking vormen. Alleen die mensen kunnen en mogen in quarantaine gebracht worden. 

Bron Blue Truth, links onderaan de pagina

Ingrijpende maatregelen mogen ALLEEN op grote schaal worden uitgevoerd wanneer de noodtoestand is uitgeroepen, dit is echter tot op heden nooit gebeurd. De media en de overheid trachten ons in dwaling te brengen door te zeggen dat er een noodsituatie is maar dat is nog iets ander dan het uitroepen van de noodtoestand. De regering weigert de noodsituatie uit te roepen waardoor de afgekondigde maatregelen onrechtmatig en onwettig zijn. 

Via Media en politiek wordt geroepen dat Covid-19 op de A lijst staat, daar is immers onlangs in de 2e kamer over gestemd. Lijst A staat beschreven in art. 1e  van de Wet Publieke Gezondheid (WPG). Covid-19 staat daar nog steeds niet op. Dit is mede omdat de eerste kamer hier ook nog over moet stemmen en dat is nog steeds niet gebeurd.

Zolang Covid-19 niet op de A lijst staat is geen enkele maatregel toegestaan!! 

Van een pandemie is pas sprake als er 58 mensen op de 100.000 daadwerkelijk de ziekte hebben voor de duur van ten minste 2 weken en welke op klassieke wijze door een erkend arts als zodanig zijn gediagnosticeerd. Gedurende deze twee weken moet er dan ook aanwas van nieuwe ziektegevallen zijn. Ook aan deze dwingende voorgeschreven wijze is nooit voldaan waardoor er in Nederland nooit formeel een pandemie is geweest inzake Covid-19. 

Kary Mullis is de uitvinder van de PCR test. Hij heeft in een interview verklaard dat je met de PCR test niet kunt testen of iemand ziek is of niet. Daar was de test ook nooit voor bedoeld. Het is ontwikkeld om sporen van bijv. DNA op te sporen en wordt daarom dan ook veelvuldig door forensische rechercheurs gebruikt in bijv. onderzoeken zoals bijv. moordzaken. In het menselijk lichaam kun je bijna alles vinden wat je wilt omdat er van alles wel ergens een stukje aanwezig is, maar het verteld NIET dat je ziek bent of besmettelijk. 

BELANGRIJK: Covid-19 is nu ruim anderhalf jaar “actief”, maar het virus is wereldwijd nog nooit geïsoleerd. Dit betekend dat die ziekteverwekker, het virus nog nooit door welke wetenschapper dan ook is aangetroffen. Er kan daarom niet gesteld worden dat dit vermeende virus ook daadwerkelijk bestaat. Het is hierom dat er ook nooit gesproken kan worden over een variant van dat virus, dat kan pas als je het origineel met de nieuwe variant vergelijkt en waaruit dan wetenschappelijk moet blijken dat het inderdaad om een variant gaat. Ook dit is dus nog nooit gebeurd. 

De maatregelen zijn een schending van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM), art. 1, 2, 3, 4, 5, 7 en 30. 

Deze mensenrechten zijn er juist om ons allen te beschermen tegen uitsluiting, uitbuiting en vrijheidsbeperkende maatregelen in tijden van welke crisis dan ook, zo ook de (vermeende) corona crisis. De mensenrechten zijn cruciaal opdat wij mensen onze menswaardigheid en onze menselijkheid behouden. Kijk eens om je heen, wereldwijd gaan grote getalen mensen de straat op in protest omdat hun mensenrechten worden geschonden. Het schenden van mensenrechten leidt ALTIJD tot onrust, chaos en verzet. Schendingen van mensenrechten zijn zowel in internationaal strafrecht als in nationaal strafrecht (het Wetboek van Strafrecht) strafbaar gesteld. 

De meeste mensenrechtenschendingen door de huidige maatregelen zijn: 

a. Art. 2: Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat. 

b. Art. 3: Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon. 

c. Art. 4: Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden. 

d. Art. 5: Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. 

e. Art. 7: Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling. 

f. Art. 30: Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben. 

Ambtseed/ambtsbelofte: 

Als diender heb je de ambtseed/ambtsbelofte afgelegd waarin je in volgorde trouw zweert aan de koning, vervolgens aan de Grondwet en dan aan de andere wetten. De Grondwet is in deze het hoogste goed en in basis moet jij je ten aller tijden aan deze grondwet houden. Wanneer je een opdracht krijgt die in strijd is met deze Grondwet, dan moet er een redelijk vermoeden ontstaan dat de opdracht niet rechtmatig dan wel niet wetmatig is gegeven. In dat geval dien jij als diender een onderzoek in te stellen naar de rechtmatigheid van die opdracht. 

Als diender ben je namelijk altijd zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de handelingen die jij zelf pleegt. Zie hiervoor ook de Neurenbergse Princiepen verderop in dit document. 

Schendingen van de Grondwet: 

De Grondwet is de basis van ons recht in Nederland. Ook de Grondwet dient er juist voor om ons mensen te beschermen tegen onrecht en (groot)machten. Van de Grondwet mag niet zondermeer worden afgeweken, Vele artikelen staan vast en daar mag dan ook niet aan getornd worden, zoals artikel 1 Gw. Ook in tijden van crisis kan dit artikel niet “even”in of uitgezet worden en al helemaal niet door een rechter. De rechter ontbreekt het simpelweg aan de bevoegdheid (Grond)wet artikelen in of uit te schakelen of daar een andere interpretatie aan te geven. Hij mag niet meer doen dan toetsen aan de wet en uitspraken doen aan de hand van de wet, een crisis doet daar niets aan af. 

Art. 1 Gw.: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. 

Strafbaar ingevolge het Wetboek van Strafrecht: 

Schendingen van artikel 1 uit de Grondwet is strafbaar gesteld in artikel 90quater van het Wetboek van Strafrecht (Sr.) maar ook in de leden van artikel 137 Sr. 

Discriminatie. 

Art. 90quater Sr.: Onder discriminatie of discrimineren wordt verstaan elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt teniet gedaan of aangetast. Art. 90 quater gaat niet zelden gepaard met art. 365 Sr en 284 Sr. 

Dwang door ambtenaar. 

Art. 365 Sr. (Ambtsmisdrijf): 

De ambtenaar die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie. 

Dwang. 

Art. 284 Sr.: 

Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft: 

1°.hij die een ander door geweld of enige andere feitelijkheid of door bedreiging met geweld of enige andere feitelijkheid, gericht hetzij tegen die ander hetzij tegen derden, wederrechtelijk dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden; 

2°.hij die een ander door bedreiging met smaad of smaadschrift dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden. 

2 In het geval onder 2° omschreven wordt het misdrijf niet vervolgd dan op klacht van hem tegen wie het gepleegd is. 

QR Code: 

De QR code is een ronduit mens onterend systeem. 

Door mensen op grond van medische gronden uit te sluiten is er sprake van discriminatie (art. 1 Gw. en art. 90quater Sr.). De gediscrimineerde wordt dan tevens gedwongen iets te doen, niets te doen of te dulden en dat is dwang (art. 365 Sr. en 284 Sr.). Deze mensen worden ten aanzien van anderen het recht op gelijkheid en vrijheid ontnomen maar ook is dit een mens onterende behandeling (artikelen 2 t/m 7 UVRM). 

Door als diender mensen aan te zetten tot dwang om anderen te discrimineren op straffe van boetes of andere dwangmiddelen, maken deze dienders zich ook schuldig aan art. 365 Sr. 

Internationaal (straf)recht staat ver boven het nationaal (straf)recht (Zie hiervoor de Lex Superior). 

Nu weten ook geweten wordt, zijn de artikelen I en IV van de Neurenbergse Principes (onderdeel van het internationaal Strafrecht), onverkort van kracht: 

Iedereen die een handeling verricht die gelijkstaat aan een misdaad naar internationaal recht is daar aansprakelijk voor en kan daarvoor gestraft worden. 

     IV.        Het feit dat een persoon gevolg gaf aan een bevel van zijn overheid of een hogergeplaatste, ontheft hem niet van zijn aansprakelijkheid naar internationaal recht, mits een morele keuze voor hem in feite mogelijk was. 

Rechtmatigheid van de bediening van de ambtenaar. 

Wanneer de ambtenaar is geïnformeerd over het ontbreken van de absolute basis van zijn ambtelijke bevoegdheden, zoals dat het geval is bij de coronamaatregelen, handelt de ambtenaar niet langer in de rechtmatigheid van zijn bediening en is elke bevoegdheid die wordt aangegrepen om de maatregelen te handhaven onbevoegd en van rechtswege een ambtsmisdrijf. Ook elke vordering/bevel, welke wordt gegeven vanuit of met betrekking tot deze maatregelen, zijn onbevoegd gegeven vorderingen/bevelen. 

Wanneer een ambtenaar is geïnformeerd kan hem rechtmatig de deur gewezen worden, geeft hij hier geen gehoor aan dan kan gevorderd worden (2X) dat hij het pand of de ruimte moet verlaten. Wanneer hier geen gehoor aan gegeven wordt pleegt deze ambtenaar lokaalvredebreuk, huisvredebreuk of erfvredebreuk, afhankelijk van waar deze ambtenaar zich bevindt. 

Art. 138 Sr.: 

Hij die in de woning of het besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik, wederrechtelijk binnendringt of, wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet op de vordering van of vanwege de rechthebbende aanstonds verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie. 

Hij die zich de toegang heeft verschaft door middel van braak of inklimming, van valse sleutels, van een valse order of een vals kostuum, of die, zonder voorkennis van de rechthebbende en anders dan ten gevolge van vergissing binnengekomen, aldaar wordt aangetroffen in de voor de nachtrust bestemde tijd, wordt geacht te zijn binnengedrongen. 

Indien hij bedreigingen uit of zich bedient van middelen geschikt om vrees aan te jagen, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie. 

De in het eerste en derde lid bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien twee of meer verenigde personen het misdrijf plegen.

Conclusie: 

Covid-19 staat niet op lijst A van de WPG en dus kunnen de maatregelen niet worden opgelegd. 

De noodtoestand is nooit uitgeroepen waardoor ingrijpende maatregelen niet mogen worden opgelegd. 

Beperkende maatregelen kunnen alleen gelden voor mensen die daadwerkelijk ziek zijn en een aantoonbaar besmettingsgevaar voor de bevolking zijn. 

De maatregelen mogen nooit en te nimmer de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens inperken zoals ook artikel 30 van het UVRM stelt. 

De maatregelen mogen de Nederlandse Grondwet, of delen daarvan, niet buiten werking stellen. 

Schenden van de Grondwet blijft onverkort strafbaar naar het wetboek van strafrecht. 

 Discriminatie en uitsluiting is naar internationaal recht (art. 2 t/m 7 UVRM) en artikel 1 GW. verboden en o.a. strafbaar ingevolge art. 90quater Sr. 

Aanzetten tot discriminatie en uitsluiting is dwang, art. 365 Sr. voor ambtenaren (ambtsmisdrijf) en art 284 Sr. voor niet ambtenaren. 

Een ieder is aansprakelijk en verantwoordelijk voor de daden die zij plegen in misdrijf naar internationaal recht, art. I en IV Neurenbergse Principes. 

Schending van UVRM en Grondwet is schending van ambtseed en schending van fair play beginselen 

Ambtelijke bevoegdheden zijn in deze onrechtmatig en is sprake van machtsmisbruik. 

Download hier het bovenstaande document en neem het bijvoorbeeld in je auto overal mee waar je het nodig kan hebben. (mijn idee, ik zou de ambtenaar die iets van je wil hier vragen te tekenen)

Meer informatie:

https://www.bluetruth.nl/actueel/waarom-u-niet-mag-meewerken-aan-de-covid/
https://www.facebook.com/BlueTruthNL/posts/231685278977059
https://www.facebook.com/groups/bluetruth/permalink/551200199305637
https://twitter.com/BlueTruthNL/status/1446977167225757709

Rechtstreeks van de Britse advocaat Anna De Buiscuit.

Belangrijk nieuws. FDA-document geeft toe dat de “Covid” PCR-test is ontwikkeld zonder geïsoleerde monsters voor testkalibratie, wat feitelijk toegeeft dat er iets anders wordt getest.

Een document dat zojuist is vrijgegeven door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) geeft openlijk toe dat de beruchte PCR-test voor het Wuhan-coronavirus (Covid-19) niet is ontwikkeld met echte monsters, maar eerder met wat lijkt op genetisch materiaal van een verkoudheid virus.

In het FDA-document wordt duidelijk vermeld dat gewoon genetisch materiaal van de seizoensgriep werd gebruikt als testmarker in de PCR-testkits, omdat de autoriteiten wisten dat veel mensen er “positief” op zouden testen, waardoor ze deze resultaten konden gebruiken om het ‘Covid’-verhaal.

Er is geen legitieme test die de aanwezigheid van SARS-CoV-2 nauwkeurig identificeert.

Een andere onthulling in het document is de erkenning door de FDA dat testresultaten worden “gepoold” om cijfers te produceren die onnauwkeurig zijn. De FDA produceert letterlijk gegevens om een ​​vals verhaal te ondersteunen.

(bron document: https://www.fda.gov/media/134922/download)Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk