De klimaatshow (onderdeel van de Grote Reset)


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde dag #282


Wat is waar en wat is onwaar! De klimaattop in Parijs was weer geëindigd in een desillusie. Al zijn onze o zo knappe en wetenschappelijk onderlegde politieke leiders overtuigd van hun eigen kunnen. Helaas beseffen ze zelf niet hoeveel kalveren ze al hebben laten verdrinken. Over putten dempen praten ze jaren later

Mensen zijn in staat tot positief opbouwen en tot vernietiging. Gewone mensen hebben het in zich het beste te willen en te komen tot een goede en gezonde samenleving. Onze leiders hebben waarschijnlijk andere motieven. Ze zijn in snel tempo bezig deze wereld te vernietigen door vervuiling, oorlog te voeren, alles tot economie te maken en winst te behalen voor grote multinationale bedrijven.

Ze tonen een chronisch gebrek aan leiderschap. Ze hangen als poppen aan touwtjes die bediend worden door grote multinationale bedrijven. Ze pendelen dikwijls heen en weer tussen die grote bedrijven en de politiek. Daardoor is er een spagaat tussen het dienen van twee broodheren. De burgers en de grote multinationale bedrijven. En u mag zelf bepalen wie hier het meest voordeel uit haalt! Bijkans elke dag horen we via de media hoe slecht het is gesteld door de opwarming van de aarde.

Wat is de oorzaak van het smelten van de ijskappen en het hoger worden van het zeewater niveau? In werkelijkheid is dit verhaal al zover commercieel gemaakt dat het een grote economische factor is. Het milieu brengt geld op. Waardoor bijna alle producten duurder worden.

Wetenschappelijk is CO2 slechts een klein deel van de opwarming. CO2 wordt gebruikt omdat mensen CO2 produceren! Daardoor is het een menselijke verantwoordelijkheid, die door grote bedrijven en politici gebruikt wordt de mensheid te dwingen er iets mee te doen! Er zijn andere factoren die van veel grotere invloed zijn.

Hier ga ik nu uitgebreider op in.

We vliegen met onze aarde en andere planeten van ons zonnestelsel door het heelal. De baan van de aarde om de zon is een elliptische baan. Maar die baan in niet altijd hetzelfde. Hierdoor verandert de afstand tussen de zon en de aarde. De aardassen ( polen ) blijven niet altijd op hetzelfde plaats. De aarde kantelt daardoor een beetje ten opzichte van de zon. Hierdoor kan een gebied dat eerder kouder was, warmer worden. De activiteit van Zonnewind heeft ook grote invloed op de warmte van de aarde. Deze zonnewind activiteit kan verschillen. Het ene jaar meer en sterker dan een ander. Dit heeft weer invloed op de verdamping van de ijskristallen die in onze atmosfeer komen vanuit de ruimte. De verdamping is oorzaak van een grotere lucht vochtigheid in de sferen. Ook de sfeer waarin wij leven.

Aarde en maan.

Aarde en maan draaien en houden elkaar in evenwicht in hun baan om de zon. Ze draaien samen om de zon in een elliptische baan. Omdat de aarde groter is dan de maan, is ook de afstand tussen de oppervlakte van de aarde en de kern groter dan bij de maan. Door het verschil in afstand is het evenwicht tussen aarde en maan niet stabiel. Het gevolg is dat de aarde steeds een klein beetje kantelt. Er zijn tienduizenden jaren nodig om de aarde zover te kantelen dat dit merkbaar is. Door de kanteling wordt het zuidelijk halfrond tegenwoordig meer verwarmd door de zon. Omdat op het zuidelijk halfrond meer water is dan land, en water warmte langer vasthoud, wordt dit water meer verwarmt. Warm water geeft meer verdamping, meer regenval en een grotere lucht vochtigheid zijn het gevolg. Het gevolg is ook meer orkanen, meer regenval.

Volgens professor Tyson zijn we nu al 20.000 jaar op weg naar een opwarmingsperiode van de aarde. Buiten de kortere wisselingen van koude en warmere perioden die we al eerder kende. Maar daar kom ik op terug! De totale opwarmingsperiode duurt ongeveer 58.000 jaar. Het gaat langzaam maar is niet te voorkomen. Er zijn kleine en grotere ijstijden en opwarmingsperioden geweest in de geschiedenis van onze aarde.

Zonneactiviteit.

Volgens een aantal geleerden is de activiteit van Zonnewind op dit moment laag. Dit heeft tot gevolg dat er in winters koude periode kunnen zijn. Dit hebben we kunnen zien aan de koude periode in Amerika van 2015. David Hathaway, werkzaam als zonnefysicus bij de NASA, zegt: “als de zon lang in deze slaperige toestand blijft, kan er een extreme koudeperiode komen”. Het is zelfs mogelijk dat we terecht kunnen komen in een periode gelijk aan de Dalton minimum periode die zich voordeed tussen 1790 en 1830.

Magnetische velden.

In de aarde zitten magnetische velden. Deze velden variëren in sterkte en kunnen zich verplaatsen. Ik weet niet zeker of het veranderen van de polen heeft te maken met de verandering in de andere magnetische velden. Maar waarschijnlijk hebben die wel invloed op elkaar. De verandering heeft ook invloed op Zonnewind en een aantal planeten. Door zwakkere magnetische velden is de aarde minder beschermd tegen invloeden van buiten onze sfeer.

Aantrekkingskracht.

Planeten hebben een aantrekkingskracht op elkaar. Deze zorgt ervoor dat ze een baan om elkaar hebben. De aantrekkingskracht en snelheid van voortbewegen voorkomt dat de planeten elkaar teveel aantrekken en op elkaar botsen. De elliptische baan van de aarde om de zon is niet altijd hetzelfde. Hoe langer de ellips, hoe dichter de aarde bij de zon kan komen. Dat is nu aan het gebeuren! Dit heeft invloed op de temperatuur op aarde. Is de ellips ronder dan is de afstand tussen zon en aarde langere tijd groter.

Dat kan reden zijn van een ijstijd.

Zijn zon en aarde het dichtst bij elkaar dan is er ongeveer 23% meer zonnestraling op aarde ten opzichte van de grootste afstand. We gaan nu steeds dichter naar de zon toe. Dus zal de warmte op aarde vooral toenemen.

De mens.

De menselijke factor in het milieu is niet groot, maar we kunnen er wel voor zorgen dat we meer verantwoordelijkheid nemen voor deze wereld. Uit verschillende onafhankelijke onderzoeken komt naar voren dat de rijken meer vervuilen dan de armen. Dit komt mede doordat de rijken de consumptie van de wereld verzorgen en het liefst daarmee zoveel mogelijk willen verdienen. Elke verandering om het milieu te sparen en te verbeteren is een aanslag op hun verdiensten. Alle fossiele brandstoffen zijn ook in hun handen. De hebzucht van mensen is een grote vervuilende factor. We willen steeds meer, groter, mooier, hoger, dieper en breder. Hierdoor worden we verleid tot onze eigen ondergang. We bevuilen ons eigen nest. Putten de wereld uit. Trekken de wereld leeg. Gaan ten onder aan onze hebzucht en egoïsme. Terwijl we allemaal op hetzelfde schip zitten waarin we gaten boren.

Samenwerking kan ons redden. Geld is God geworden. Geld, bezit en macht is de motor en drijfveer van onze hebzucht en van onze ondergang. Dus kunnen we ons de vraag stellen: houden we werkelijk van onze kinderen?

De onderhandelingen.

De TTIP onderhandelingen zijn een waarborg dat de multinationale bedrijven bepalen wat er in deze onderhandelingen als wet en regelgeving wordt aangenomen door Europa. Dat is de reden dat de klimaatonderhandelingen eigenlijk een mislukking zijn. In een intern memo van de Europese Commissie staat dat er geen discussie gevoerd mag worden over de TTIP onderhandelingen tijdens de klimaattop in Parijs. Als er een serieuze poging zou zijn een werkelijk bindend klimaatakkoord te bereiken, was dit memo er niet. Was het niet nodig de onderhandelaars te dwingen een dergelijk memo te volgen. Het is tevens een bewijs dat Europa wordt gedwongen de TTIP onderhandelingen niet tegen te werken.

Alle politieke retoriek is dus vals!

Een belangrijk argument is dat de Europese Commissie bang is dat intellectuele eigendomsrechten op patenten kunnen worden vrijgegeven. Het gaat hier vooral om patenten die betrekking hebben op oplossingen voor het klimaat. Andere landen zouden hier gebruik van kunnen maken. Arme landen technisch helpen in hun strijd tegen vervuiling en opwarming wordt bewust uit de onderhandelingen gehouden. Als dergelijke beperkingen al worden opgelegd kunnen we ons afvragen hoe serieus politici omgaan met het milieu en het beperken van de vervuiling en opwarming. Uit eerdere prognoses is al bekend dat deze desastreuze TTIP onderhandelingen zullen leiden tot miljoenen extra uitstoot van CO2.

Dit wordt slikken en stikken.

Amerika en Canada kunnen Europa dwingen schalie gas en olie van hen af te nemen. Schaliegas en olie winning is zeer vervuilend. Uit een ander gelekt document, een onderdeel van de TTIP akkoorden TISA ( Trade in Service Agreement) dat gaat over de privatisering van overheidsdiensten, blijkt dat de Europese Commissie het de aangesloten landen onmogelijk kan maken een eigen beleid te voeren op het gebied van hernieuwbare energie. Elk land wordt gedwongen hieraan mee te doen. Zo wordt stap voor stap de zeggenschap van individuele landen aan banden gelegd. Dat is de reden waarom de Europese Commissie het voorstel van het Europese parlement het klimaatbeleid buiten de ISDS- arbitrage te houden, niet heeft gehonoreerd. Een aantal onderdelen van de TTIP onderhandelingen zijn ronduit slecht voor het milieu. Het is moeilijk deze aan te pakken. Onafhankelijke staten kunnen niets meer doen zonder de goedkeuring van de belanghebbende, de multinationale bedrijven. Monsanto, een groot vervuilend bedrijf dat al vele doden en zieken op haar geweten heeft is een grote motor achter deze TTIP onderhandelingen. Landen kunnen nu nog zeggen dat ze geen gemodificeerde producten in de schappen van winkels willen hebben. Ook dat ze af willen van het giftige Roundup als bestrijdingsmiddel. Ondertekend Europa de TTIP verdragen, dan gaat Monsanto landen aanklagen en ze dwingen deze troep af te nemen en te gebruiken. Grote bedrijven zoals Shell, Total, Exxon en anderen multinationale bedrijven, kunnen niet wachten totdat de ondertekening plaatsvindt. Ze kunnen milieuwetgeving en andere beschermende wetten aanvechten. Dat geeft ze een ongekende machtspositie.

De Europese Commissie.

Veel burgers, maar ook politici, hebben nog goede hoop dat Europa geleid wordt door mensen die het beste voor hebben met de Europese onderdanen. Helaas komt u dan bedrogen uit. De Europese Commissie is er niet voor u brave, gehoorzame en goedwillende hardwerkende burger. De Europese Commissie is er voor de economie van grote bedrijven. De Europese commissie bestaat uit een stel corrupte dictatoriale politici die bezig zijn de EU kapot te maken! Het Europese parlement is een tandeloos en geldverslindend bijeen bijeenraapsel van uitgeweken politici waarvan velen geld verdienen hun enig belang vinden. Ze hebben geen vuist, net als burgers dat niet hebben. Hoewel ze steeds minder steun krijgen van de burgers, willen ze nog niets horen over veranderingen.

Europa is niet democratisch. De totstandkoming van de grondwet is hier een duidelijk voorbeeld van.

Een stem.

De enige manier om democratie democratie te laten zijn is de burger een stem geven.

Al sinds vele jaren zeggen mensen bij parlement- verkiezingen dat ze gaan stemmen. Handig hoe deze uitspraak er is gekomen. Alsof verkiezingen iets hebben te maken met het uitbrengen van je stem. Als er nieuwe verkiezingen zijn, gaat de kiesgerechtigde burger op een kiesformulier een rode stip zetten. Dan geef je je stem weg. Wil een burger stemmen dan zal dat via een referendum moeten gebeuren. Maar zoals duidelijk blijkt, wil de politiek zeker niet dat de burger via een referendum haar stem laat horen. Veronderstel dat de burger haar mening geeft! Dat kunnen politici niet aan! Daarom hebben politici het over een raadgevend referendum aangaande Oekraïne. Ze kunnen de uitslag naast zich neerleggen. Ja stemmen kan leiden naar een grote oorlog met Rusland. Maar daarover kunt u meer lezen in de andere artikelen die ik schrijf.

Wat kunnen we wel en wat niet!

Zoals u hebt kunnen lezen kunnen we soms niets doen aan de opwarming van de aarde. We kunnen wel iets doen aan de vervuiling en de CO2 uitstoot en het leegzuigen van deze aarde. Daar zijn we wel verantwoordelijk voor. Zoals blijkt zijn de beleidsmakers en politici niet in staat dit te doen. Daarom moeten we zelf het heft in handen nemen. Daarom moeten we eisen dat we een stem krijgen. Daarom moeten we een politieke partij zoeken die belooft dat burgers recht hebben op een referendum. Wanneer politici niet goed functioneren moeten ze kunnen worden weggestuurd door de bevolking met behoud van een WW uitkering en na een wettelijke periode een bijstanduitkering. Dit kunt u lezen in het artikel “Een nieuw politiek stelsel “. Het wordt tijd dat de bevolking mede bepaalt wat goed is en wat niet goed is en wat veranderd kan worden.

U mag dit artikel alleen met bronvermelding onder de aandacht van anderen brengen, vertalen of ergens anders plaatsen. Wilt u het artikel commercieel plaatsen of gebruiken, neem dan contact op!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk