Een wereld vrij van geld.


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde dag #250


In een gesprek met mijn zoon hadden we het over de problemen die ontstaan door geld. Mijn zoon en ik bespraken het idee van een wereld zonder geld. Mijn eerste reactie was dat dit niet mogelijk is. Mijn hersenen blokkeerden als het ware.

Maar ik ging erover nadenken. Ging erover praten met andere mensen. Allemaal de zelfde reactie. Dat kan niet! Hoe moet het dan met het openbaar vervoer? Met eten in een restaurant? In de supermarkt? Mensen die in een klein huis wonen, wonen goedkoper dan mensen in een grote villa! Er passeerde een scala aan argumenten waardoor een wereld zonder geld wordt afgeraden.

Maar mijn gedachten gingen door. Ook de gesprekken hierover met mijn zoon. Dat was voor mij een grote stimulans hierop door te gaan. Een wereld zonder geld is misschien de enige manier om deze wereld te redden van de ondergang. Van oorlogen, geweld, vervuiling, egoïsme en hebzucht

Een wereld vrij van geld.

Oorlogsgeweld komt alleen door hebzucht van enkelen.

Een wereld zonder geld kan alleen slagen als iedereen die tegen oorlogen, geweld, vervuiling, egoïsme en hebzucht is, hieraan wil meedoen. Als iedereen de wapens wil neerleggen. Als leiders geen volgelingen meer hebben die voor hen de wapens opnemen. Dan kunnen we zien wie werkelijk vrede wil en wie wil doorgaan deze wereld te vernietigen.

De kreet: ”zonder oorlog geen vrede”, komt uit een verwarde geest die tracht medestanders te krijgen om oorlogen te legaliseren. Zo’n mens moet door psychologen geholpen worden weer in het reine te komen met zichzelf en de wereld.

Gewoon doen wat je nu doet.

Het is niet anders. Als ieder mens doorgaat met te doen waarmee hij bezig is, draait deze wereld ook door. Alleen is er het verschil dat je niet betaalt krijgt voor je werkzaamheden. Een aantal mensen zullen ander werk krijgen omdat hun baan niet meer nodig is!

Vooral mensen met veel geld zullen dit een moeilijke stap vinden en aan geld willen vasthouden omdat het hen meer macht geeft.

Ruilhandel ?

Zelfs ruilhandel kan niet. Ruilhandel heeft in zich voorwerpen een waarde te geven. Wat ongelijkheid geeft. Maar vooral de handige mensen kunnen via ruilhandel de waarde van hun ruil product meer waarde toekennen dan dat van de ander.

Iedereen heeft, in gelijke mate, recht op alles dat er is. Als we nu zeggen dat iedereen gelijk is, is dat een leugen. Geld maakt veelal het verschil! Geld discrimineert!

Werk.

We kunnen met z’n allen minder gaan werken, omdat iedereen werkt.

Elk mens vult een levenswerk periode in. Men werkt dus een bepaalde periode in het leven. Dat kan veel minder zijn dan nu. Hierdoor werkt iedereen dezelfde tijd in het leven! Werkloosheid opgelost. De werkdruk is veel minder omdat het economische competitie element weg is. Mensen krijgen meer plezier in het werk dat ze doen!

Soms help je gewoon iemand die deze hulp op dat moment nodig heeft. Of werken meer mensen aan een klus die snel gedaan moet worden omdat dit even nodig is. De oogst binnenhalen bv. Waar veel vraag is werken tijdelijk meer mensen. De werkdruk zal minder worden, dat is weer positief in de vermindering van stress.

Zwaar en/of vies werk wordt beloont door de levenswerk periode korter te maken. Bv. voor één uur zwaar werk wordt twee uur werk gerekend. Zo hoeft iemand die zwaar werk doet maar de helft van de levenswerk periode te werken.

Mensen die nu in de financiële sector werken kunnen ander en nuttig werk doen.

Wat ook een groot voordeel kan zijn is dat er minder werk/woonverkeer is. Mensen kunnen veel meer in de buurt waar ze wonen werken. Er zijn ook geen werkgevers zoals dat nu is. Bedrijven zijn geen bezit meer van één persoon of een kleine groep mensen. Bedrijven zijn van iedereen! Overleg is er tussen de mensen die samen een klus doen.

De daden, passie, kennis en verlangen bepalen mede de werkzaamheden die een persoon verricht.

Het verkrijgen van goederen.

Nu werk ik wel, maar hoe kom ik aan eten, drinken, een tv of een auto?

Dat kan enorme problemen geven als de één meer wil dan een ander. Nu zijn er mensen die het nodig vinden meerdere auto’s in bezit te hebben. Dit is een vorm van hebzucht die niet nodig moet zijn.

Daarom is het nodig een systeem te maken dat men niet overdreven meer krijgt dan een ander.

Want waarschijnlijk is hebzucht niet direct uit een mens verdwenen en een te groot ego ook niet. Grote hebzucht en een te groot ego hebben misschien wel twee of drie generaties nodig om te verdwijnen uit de mens.

Dus zullen daarvoor regels gemaakt moeten worden. Dat kan eenvoudig elektronisch geregeld worden.

Zoals je nu met je bankkaart betaalt, kun je ook met een kaart registreren welke producten je ergens afhaalt.

Grondstoffen.

Er zijn landen die veel grondstoffen hebben en landen die dit niet hebben. Daarom is het nodig de tweespalt van grenzen op te heffen.

Een verenigd Europa kan ook nooit slagen zolang er grenzen zijn. Grenzen zijn altijd barrières geweest in de samenwerking tussen mensen.

Verschillende geloven hebben dezelfde barrières. Net als geld die barrière heeft. Grenzen, geloven en geld houden mensen uit elkaar in plaats van ze te verenigen. Als grenzen, en de belangen die daar uit voortkomen worden opgeheven, is vrij verkeer van grondstoffen ook mogelijk. Dit neemt ook deels de redenen voor het voeren van oorlogen weg.

Einde aan verspilling.

Zoals nu gebeurt heeft elk bedrijf een eigen serie modellen. Als voorbeeld de auto-industrie.

Elke auto fabrikant heeft verschillende modellen en om de zoveel jaar moet er een nieuw of ander model komen.

Dit is een enorme vervuiling en verspilling van materiaal en werktijd. Drie of vier modellen is genoeg. Alle autofabrieken over de hele wereld maken bv. vier dezelfde modellen personenauto’s. Met bedrijfsauto’s kan hetzelfde gebeuren. Weg dure en vervuilende maakwijze en transporten. Alle auto’s hebben de schoons mogelijke energie om zich voort te bewegen.

Dit kan in alle sectoren waar productie plaatsvindt ingevoerd worden. Alleen echte verbeteringen worden doorgevoerd.

Er is geen concurrentie meer! We produceren naar behoeften.

Een stap voorwaarts in het behoud van deze wereld!

Regels en wetten.

Zoals in elke samenleving kunnen we niet buiten wetten en regels.

In een wereld zonder geld kunnen we met veel minder wetten en regels toe.

Het belangrijkste deel van de hebzucht, meer te willen dan een ander, valt weg nu iedereen gelijk is in materiële zin. Ook het onrecht dat daar in schuilt valt weg.

Eén van de belangrijkste wetten kan worden: niemand mag een ander op welke manier dan ook schade aandoen. Elke schade aangedaan moet worden vergoed! Misschien door een deel van de levenswerk periode van de benadeelde in te vullen.

Andere compenserende maatregelen kunnen bedacht worden!

Uitgebannen.

Geld is een motivatie. Een motivatie tot meer. Tot macht. Tot hebzucht.

Valt deze motivatie weg dan heeft oorlog, diefstal, corruptie, omkoping en daaraan verwante negatieve gebeurtenissen geen zin.

Er zullen in het begin mensen zijn die deze dingen toch willen. Maar als ze geen medestanders krijgen en erop worden aangekeken is dat snel over.

Nu hoor je vaak zeggen: daar is geen geld voor. In deze beschreven toekomst zal geen enkele ontwikkeling nog door geldgebrek worden tegengehouden. Zelfs uitvindingen kunnen direct gebruikt worden zonder dat er eerst een patent op wordt aangevraagd.

Geld houdt een ontwikkeling eerder tegen dan dat het de ontwikkeling stimuleert.

Wie of wat heeft leiding. Echte democratie!

Zoals het nu is heeft degene die het sterkst is de macht. Dit zien we aan de agressie oorlogen die worden gevoerd tegen zwakkere landen. Gewone burgers willen geen oorlog. En toch zijn er mensen die redenen vinden om oorlog te voeren. En gebruiken anderen om de dodelijke handelingen uit te voeren.

Dit houdt in dat er geen democratie is.

Volksraden.

In elke gemeenschap, dorp, stad of gebied is er een volksraad. Deze volksraad bestaat uit een aantal, door de bevolking, gekozen personen die beslissingen kunnen nemen. Functioneert één of meerdere leden van de volksraad niet goed dan kan de bevolking beslissen dat deze persoon de functie per direct neerlegt en de raad verlaat en wordt een ander gekozen. Democratie op een hoger plan. Er zijn drie soorten volksraden. Lagere, middel en hogere raden. Hierover kunt u lezen is het artikel: Het nieuwe politiek stelsel.

Bij het nemen van belangrijke beslissing, wordt eerst een opiniepeiling gehouden. Is er geen duidelijke meerderheid dan wordt de bevolking via een referendum gevraagd haar mening te geven. Bij zeer belangrijke beslissingen wordt altijd een bindend referendum gehouden.

Opiniepeilingen en referenda gaan per elektronische communicatie. Als meer dan 50% van de ingekomen stemmen een voorstel goedkeurt wordt het aangenomen en uitgevoerd. Eventueel aangepast als dat wenselijk is!

Conflicten.

Waar mensen zijn zijn conflicten. Worden de conflicten niet persoonlijk opgelost dan wordt het aan de volksraad voorgelegd.

Komt een gemeente volksraad er niet uit, dan wordt het voorgelegd aan de gebieds- of provincie- volksraad. Hierin hebben ook rechters en burgers zitting.

Dan is er nog een gebiedsvolksraad die per regio beslissingen neemt. Al deze raden worden door de bevolking gekozen.

Om enige belangenverstrengeling te voorkomen kan een computerprogramma worden ontwikkeld dat volkomen onpartijdig een mening geeft. Dit kan een richtlijn zijn. Iedereen kan zich hierbij neerleggen.

Elk conflict moet tot een oplossing worden gebracht. Elke oplossing is altijd in het algemeen belang.

Andere Landen.

Elk land of gebied, waarvan de bevolking wil leven zonder geld, kan op dezelfde manier hiermee omgaan. Als deze gebieden een cluster willen vormen gaat dat op vrijwillige basis. Tussen deze landen bestaan geen grenzen en is er vrij verkeer. De wetten en regels van al die landen worden gelijk aan elkaar. Wetten en regels die de bevolking het best beschermen worden gekozen.

Iedereen mag vrij een geloof belijden. Geen enkele religie mag invloed hebben op het functioneren van de raden.

Prestaties en motivatie.

Omdat geld geen rol meer speelt, kan iedereen ideeën aandragen die in het voordeel zijn van de samenleving. Afhankelijk van het idee kan de aandrager een vakantie aangeboden krijgen als bonus. Dat houdt in dat er een periode niet gewerkt hoeft te worden zonder de levenswerktijd aan te tasten. Bovendien kan deze persoon met de directe familie overal naar toe reizen.

Hoelang de vakantie duurt wordt door de raad bepaald. Dit is ook afhankelijk van de invloed die de ontwikkeling heeft op de samenleving. Wanneer het de samenleving erg goed dient, kan een groter huis, meer vakantie, of een andere stimulans daar tegenover staan. De vakanties worden in mindering gebracht op de levenswerktijd.

Aan de andere kant wordt tegenwerking, luiheid of vervelend gedrag beboet. De boete kan variëren van extra zwaar, meer of vuil werk of verhuizing naar een kleinere woning. Er kunnen meerdere mogelijkheden gecreëerd worden om een bepaald gedrag te stimuleren of te bestraffen.

Misdadig gedrag.

Misdadig gedrag zal minder voorkomen maar is niet uitgesloten. Als iemand een misdaad pleegt zal daarover door rechters geoordeeld worden. Omdat gevangenisstraf niet altijd blijkt te werken zal een nieuwe manier gevonden moeten worden om mensen ervan te overtuigen dat misdaad in deze samenleving niet getolereerd wordt. Welke andere bestraffing moet worden toegepast is nog een vraag. Maar gevaarlijk werk of zwaar werk kan een boetedoening zijn. Hoe zwaarder het misdrijf hoe zwaarder de bestraffing. De werktijd, tijdens een eventuele buitensluiting uit de maatschappij, is geen aftrek van de totale levenswerktijd die een mens vervult.

Gezinsplanning.

Nu is er geen gezinsplanning! Gezien de enorme aanwas van mensen op deze aarde, zullen we iets moeten doen. Dat kan bestaan uit een regeling waarin één man en één vrouw één kind mogen. Wil een man of vrouw geen kind, dan kunnen anderen dit invullen. B.v. homoseksuele koppels kunnen dan een kind krijgen van een paar dat bereid is een kind daarvoor af te staan.

In het begin kan het verstandig zijn dat een koppel één kind mag totdat er een aanvaardbaar aantal mensen op aarde leeft.

Iedereen die het toegestane aantal kinderen heeft moet zich verplicht laten steriliseren.

Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek kan uitwijzen hoeveel mensen op deze aarde kunnen leven zonder de aarde te vervuilen. Omdat oorlogen hopelijk niet meer worden gevoerd, de gezondheid zorg beter wordt, er minder stress is, zullen mensen langer en gezonder leven.

Gezondheid.

Gezondheid is een groot goed. In de huidige samenleving is gezondheid en ziekte een sterke economische factor geworden. Er zijn bedrijven die miljarden verdienen aan zieke mensen. De gezondheidszorg is deels verworden tot Big Business.

Hier moet een andere manier van gezondheidszorg voor in de plaats komen.

Geld verdienen is nu niet meer de drijfveer, die motivatie is weg. Daarom kunnen mensen in de gezondheidszorg zich nu richten op hun werkelijke passie, het gezond maken en houden van zieken.

Farmaceutische middelen genezen dikwijls niet en zullen alleen worden ingezet als genezing niet mogelijk is of omdat het niet anders kan.

Natuurlijke manieren van genezen zullen meer gebruikt gaan worden. Vooral ook om het milieu te ontlasten.

Omdat we leven in een gezonder milieu, zal er minder ziekte en sterfte door ziekten zijn.

Gezonde voeding, minder stress, meer lichaamsbeweging, een betere emotionele begeleiding en natuurlijke therapieën zullen ervoor zorgen dat minder mensen ziek worden en zieken weer gezond.

Omdat de maatschappij meer gericht zal zijn op het voorkomen van ziekten zullen therapieën en middelen die nu nog zijn toegestaan, worden vervangen of zijn niet meer nodig.

Geld heeft onbeschrijflijke ellende gebracht. Het is een gevangenis geworden waar miljarden mensen in zitten. Toch denken velen dat geld vrijheid geeft. Die vrijheid is alleen voor de rijken. Die zullen zich ook sterk verzetten tegen een wereld zonder geld.

Wie verder wil meedenken en ideeën wil aandragen om een betere wereld te creëren, wordt hierbij van harte uitgenodigd!

Hiervoor kunnen we de ruimte op Facebook of Gedachtenvoer gebruiken.

Hier kan iedereen die ideeën heeft die onze maatschappij kunnen verbeteren een inbreng hebben.

Via referenda kunnen we zien hoe politici zich werkelijk bezighouden met democratie! Hiervoor kunnen we een handtekeningen actie houden. Maar laten we beginnen met het verzamelen van likes.

U mag reageren!

U mag dit artikel alleen met bronvermelding onder de aandacht van anderen brengen, vertalen of ergens anders plaatsen. Wilt u het artikel commercieel plaatsen of gebruiken, neem dan contact op!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.

Mike Donkers (dotcom.radio) Mijn stelling is: alleen met een geldsysteem kan onze huidige beschaving en levensstandaard worden behouden en groeien, zonder een geldsysteem gaan we terug in de tijd naar een primitief stammensysteem. Het is maar net wat je wilt. Uiteraard is het huidige geldsysteem een doodlopende weg die nodig toe is aan herziening, maar gooi het kind niet met het badwater weg!

Noot (Henk): Eigenlijk ben ik er wel voor om een solide goud gedekt geldsysteem te creëren. Waarom ik toch met liefde geplaatst heb, simpel, mensen ook motiveren om een na te denken hoe zij het zouden willen. De een kan een ander weer op een geniaal idee brengen. Hieronder onze idee, ..


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk