Complottheorieën in de bijbel: Ja of Nee ?


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde dag #122


De ark van Noach was volgens Genesis 6-9 het vaartuig waarmee Noach en zijn gezin en vele dieren met hen de zondvloed overleefden. Hoewel behoudende gelovigen (zowel joden als christenen en moslims) geloven dat de ark van Noach historisch is en er tal van zoektochten zijn ondernomen om deze te vinden, is er nooit enig bewijs gevonden van het bestaan van de ark van Noach. Bron Wikipedia

Maar hoe wist Noach op voorhand dat er een zondvloed zou komen, was Noach helderziend, of, …. ?

Zijn hiermee alle mensen die dit verhaal uit de Bijbel geloven ook niet gelijk complotdenkers, complottheorie geloof aanhangers? We vroegen het iemand die meer weet over de bijbelse verhalen

aanmelden via de Telegram app

Dat de Ark van Noach niet is teruggevonden is geen bewijs dat het een complottheorie of samenzweringstheorie is. Het paradijs uit Genesis 1-3 is ook niet meer te vinden. Ook het lichaam van Mozes is nergens meer te vinden. Mensen die geleefd hebben op aarde zijn niet meer te vinden.

Het Bijbelse geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet (Hebreeën 11:1). Niemand heeft ooit God gezien, dus dat is ook geen bewijs dat God niet leeft van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Als de Ark van Noach een complot was dan zou het een vooropgezet plan zijn met valse oogmerken. Het was echter een rechtvaardig oordeel van God over de toenmalige wereld (Genesis 6). Dwars door dit oordeel heen heeft God Noach en de zijnen behouden. Waarom?

De beloofde komst van de Zoon van God (Genesis 3:15) moest in de volheid van de tijd geboren worden om in de plaats van zondaren God de Vader te verheerlijken en de zaligheid te verwerven door Zijn lijden en sterven, en om de zaligheid door Gods Geest toe te passen.

Daartoe wordt de inhoud van de Bijbel gebruikt. Goddelozen (zoals we zijn geworden door de zondeval, ofwel de val in Adam) worden gerechtvaardigd (vrijgesproken van schuld en straf) door de tweede Adam (de Zoon van God). De Ark van Noach wijst heen naar de Zoon van God, die ook wel de Ark der behoudenis wordt genoemd. Alleen in Hem is er behoudenis van de toekomende toorn. De grote tegenstander van God, Satan heeft een complot gesmeed om de mens van God af te laten vallen, en dat leek hem nog gelukt ook toen Adam en Eva in zonde gevallen zijn, en daarmee al de nakomelingen meegetrokken hebben in de dood. We moeten namelijk allen sterven als gevolg van onze zondeval. Echter was God Satan al een eeuwigheid voor en direct na de zondeval is de Zoon van God (Jezus Christus) al beloofd die de kop van de slang (Satan) zou vermorzelen. Dat alles is geschiedt op Golgotha tijdens de Romeinse overheersing aan het begin van onze jaartelling. Die Romeinse overheersing was ook geen complot maar is historisch en wordt ook gedoceerd tijdens geschiedenisles. Vanuit de geschriften van de Joodse geschiedschrijver Josephus Flavius weten we dat Jezus Christus gekruisigd is geworden tijdens Pontius Pilatus. Dus als de Ark een complot zou zijn dan zou Jezus ook een complot zijn. De Bijbel is van begin tot eind geschreven door Gods Geest in de grondtalen (daarvoor zijn mensen gebruikt). Wee degenen die toedoen of afdoen aan het Woord van God (Openbaring 22:18-19).

Tot slot. Hoe wist Noach dat er een zondvloed zou komen? In die tijd was er nog niet het geschreven Woord van God, de Bijbel, zoals wel later het geval was met de vijf boeken van Mozes, de Psalmen, de Profeten en na de Hemelvaart van de Heere Jezus Christus de Evangeliën.

In die tijd openbaarde God Zich door bijvoorbeeld dromen en gezichten. We vinden hier een verklaring van in de kanttekeningen bij Genesis 46:2 waarbij God tot Jakob sprak: 

De gezichten in het algemeen genomen, door dewelke God in die tijden Zich aan de mensen openbaarde, zijn geweest soms buiten de slaap, door het aanschouwen van enige gedaante die viel óf in de ogen van het lichaam, als Genesis 15:1, 5, enz., óf in het gezicht van de geest, Zacharia 3:1; soms in de slaap, door manier van dromen, gelijk Genesis 20:3. Job 33:15-16. Beide konden gebeuren óf des daags, als Handelingen 10:9, 10, óf des nachts, als Genesis 15:5 en hier.

Kortom, God heeft het Noach geopenbaard dat Hij de aarde zou gaan verderven en dat de zondvloed zou komen. Noach kreeg de opdracht om de Ark te gaan bouwen. De toenmalige wereld geloofde niets van het oordeel van God (Mattheüs 24:37-39), en zagen het eerder als een complottheorie. Dat hebben ze geweten. Ook vandaag de dag gelooft geen mens van nature het oordeel van God, en zien het als een complottheorie van zogenaamde gelovigen om mensen bang te maken voor iets wat niet komen gaat. Ook dat zal men eenmaal weten (al bij het sterven van de mens als we God gaan ontmoeten) en bij de wederkomst van Christus als Hij de levenden en de doden zal oordelen en de definitieve scheiding zal plaatsvinden, en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde realiteit zal worden. 

Tot slot. Er wordt gesproken over joden, christenen en moslims die geloven in een historische ark van Noach. Het komt daarnaast aan op het geestelijk verstaan van de Bijbel, en dat is alleen mogelijk in Jezus Christus. Want er is onder de hemel één Naam gegeven door Welke we moeten zalig worden (Handelingen 4:12). 

– Gerard

Noot: Snap jij het nog, waarom zoveel mensen complotdenkers worden genoemd dit terwijl ze niets anders doen dan zaken onderzoeken en waar nodig de denkbeelden bijstellen. Nadien blijken al die onderzoekers de nagel op de kop te hebben geslagen of in ieder geval dichter bij de waarheid dan wat ‘men’ ons wil laten geloven. Een complot is geen -geloof- maar -feiten- zoeken.

”Wie in oorlog is met anderen, heeft geen vrede met zichzelf.”

William Hazlitt

Hoe ga je om met een -Ontspoorde- Overheid [NTP regels]

* geen NAAM geven
* geen Toestemming geven
* geen Papieren geven (ID)

Je ontkend het gezag van de overheid, of dit nu komt van een BOA of een politieagent. Ik erken de internationale grondwet getekend door 162 landen en elke boete zal gerechtelijk worden bestreden door mij als burger. Dus geen ID plicht voor fascistische dictators en hun vertegenwoordigers.


Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk