Boek: Be­co­ming SuperNatural – Bovennatuurlijk worden

Save as PDF 

aanmelden via de Telegram app

Bron artikel Succesboeken: Be­co­ming SuperNatural
Subtitel: Hoe gewone mensen het ongewone doen

Becoming Supernatural Nederlandse editie

Wat zijn we toch bijzondere wezens … niemand wil oor­log (op enkele machtswellustelingen na), en toch is het wereldwijd de grootste industrie. Alle landen van de EU hebben de afgelopen jaren wapens aan Turkije geleverd en nu ze worden gebruikt keuren ze het allemaal af … hoe hypocriet!
– Er kon flink aan verdiend worden … dat wel.

We weten allemaal dat suiker niet goed voor ons is en toch willen we niet buiten onze frisdrank. En als je de laatste jaren niet op een andere planeet hebt vertoefd, weet iedereen wel dat er in 99% van de producten die je in een supermarkt vindt, op de een of andere manier suiker is verwerkt. Toch doet de grote meerderheid van de bevolking de boodschappen bij een supermarkt i.p.v. een boerderij of ander inkoopkanaal.
– Wat zijn we toch bijzondere wezens.

We weten ook dat 75% van alle medicijnen niet werkt (aldus ontslagen en/of gepensioneerde medici en topfunctionarissen) en dat de overige 25% voor een groot deel gebaseerd is op het placebo-effect. En­ke­le uitzonderingen daargelaten. Toch gebruiken in Nederland 14 miljoen (van de 17 miljoen) mensen medicijnen en hebben we mede daardoor 10 miljoen chronisch zieken.
– Wat zijn we toch bijzondere wezens.

We kunnen regelmatig lezen dat de farmaceutische industrie tienduizenden doden op z’n geweten heeft, gigantische boetes krijgt opgelegd, betaalt en ge­woon tot de orde van de dag overgaat. We lezen regelmatig dat wetenschappers frauduleuze rap­por­ten schrijven voor de farmacie en toch blijven we chemische pillen slikken. Recentelijk stond het volgende bericht in de pers: “Voor­ma­lig oncoloog S. ontving tijdens zijn werkzame leven ruim € 3,5 miljoen van far­ma­ceu­ti­sche bedrijven voor het testen van nieuwe kan­ker­me­di­cij­nen en liet dit bijschrijven op z’n geheime Lu­xem­burg­se bankrekeningen. De hoogleraar stelde tij­dens de rechtszaak dat het heel normaal was om geld van de farmaceutische industrie op een eigen re­ke­ning te laten storten.” Je zou denken dat dit bericht uit een ba­na­nen­re­pu­bliek komt. Helaas, het was De Telegraaf van af­ge­lo­pen 8 oktober over een oncoloog in ons eigen land.
– Wat zijn we toch bijzondere wezens.

O ja, de farmaceutische industrie is na de wa­pen­in­dus­trie de grootste industrie in de wereld.

Als je alle cijfers optelt, is de voedingsindustrie een goede derde.

Waarom financieren we, zowel verplicht als vrijwillig, de drie grootste industrieën ter wereld, terwijl ze alledrie geen rozengeur en maneschijn brengen, integendeel, we zijn nog nooit zo ziek geweest, we zijn nog nooit zo dik geweest, we hebben nog nooit zoveel echtscheidingen gehad, er zijn nog nooit zoveel zelfmoorden en aan­sla­gen gepleegd, en als we het nieuws moeten geloven zijn wij, Ne­der­lan­ders, nog steeds een van de gelukkigste volken.
– Wat zijn we toch bijzondere wezens.

Maar omdat we zulke bijzondere wezens zijn kunnen we ook leren hoe we blijvende ver­an­de­rin­gen kunnen teweegbrengen, hoe we gewoonten kunnen door­bre­ken en hoe we onze hersenen zelf opnieuw kun­nen programmeren.

Van de leermeester op dit gebied, dr. Joe Dispenza, komt er de ko­men­de week een topboek uit: Be­co­ming SuperNatural Ne­der­land­se editie. Ken je dr. Joe Dis­pen­za nog niet? Ga eens naar zijn website en bekijk de 3 mi­nu­ten video als je op zijn foto klikt.

Of ga eens naar YouTube waar een aantal video’s staan waar een kleine half miljoen mensen al naar gekeken hebben, maar bovendien van geleerd hebben en hun leven mee veranderd hebben.

Hoe gewone mensen het ongewone doen is de subtitel van het fenomenale boek van dr. Joe Dis­pen­za dat heden is uitgekomen. Dr. Joe – zoals hij vaak wordt genoemd – leert je hoe je je brein en je denkvermogen be­ter kunt gebruiken. De meeste mensen hebben mentaal veel meer in hun mars dan ze zich nu realiseren, maar als je dat enor­me potentieel niet leert te ge­brui­ken zal je altijd afhankelijk zijn van de adviezen van anderen.

En de meeste van die ‘adviseurs’, zoals we­ten­schap­pers, jour­na­lis­ten, artsen, en anderen zullen vaak het werk van dr. Joe betitelen als hocus pocus, kan niet, onzin, kwak­zalverij, niet we­ten­schap­pe­lijk, e.d.

Maar het succes van dr. Joe en tienduizenden men­sen is niet gisteren begonnen; het gebeurt al de­cen­nia­lang en er zijn wereldwijd tienduizenden gewone mensen die door de ‘teaching’ van dr. Joe hele ongewone dingen teweeg hebben gebracht.

Wat dr. Joe leert is ook heel logisch en toepasbaar. In zijn eigen woorden: “De sleutel is van bèta-her­sen­gol­ven (waarbij het denkende brein constant a­na­ly­seert en veel aandacht aan de buitenwereld be­steedt) over te gaan op alfa-hersengolven (die erop duiden dat je op rustige wijze meer aandacht op je binnenwereld vestigt). Door bewust je her­sen­gol­ven te vertragen, kun je het autonome ze­nuw­stel­sel gemakkelijker programmeren.”

Iedere neuroloog kan je vertellen dat er een aantal vormen bestaan van hersengolven, daar is niets hocus pocus aan. De hersengolven waar je je nu tijdens het lezen in bevindt zijn de zogenaamde bèta-hersengolven. Op de meeste dagen bewegen we ons heen en weer tussen de bèta- en alfa-staat. Alfa is onze ontspannings-staat, waar we minder aandacht besteden aan de buitenwereld en meer aan onze binnenwereld.

Wanneer we in alfa zijn, zitten we in een lichte staat van meditatie; je zou dat ook fantaseren of dag­dro­men kunnen noemen. In deze staat is onze bin­nen­we­reld reëler dan onze buitenwereld, want daar ge­ven we meer aandacht aan.

De volgende stap is de staat van de thèta-her­sen­gol­ven te bereiken. Deze staat is een soort schemer-staat waar we half wakker en half in slaap zijn (vaak omschreven als ‘brein wakker, lichaam in slaap’). Dit is de staat waar we op mikken in meditatie, omdat dit het hersengolfpatroon is waar we het meest beïnvloedbaar zijn. In thèta hebben we toegang tot het onderbewuste, omdat het analytisch denken niet operationeel is – we zitten vooral in onze bin­nen­we­reld.

Beschouw thèta als de sleutel tot je eigen on­der­be­wus­te domein, want daar kunnen de meest won­der­baar­lij­ke veranderingen gebeuren, waarbij je jezelf tot voorspoed en gezondheid kan programmeren.

En alles wat zojuist hierboven is beschreven is te volgen via geavanceerde apparatuur en com­pu­ter­scher­men. Op grote seminars zijn er (vrijwillige) deel­ne­mers die aan apparatuur verbonden zijn zodat de gehele zaal op een scherm kan volgen wat er gebeurt. In het boek staan vele kleurenpagina’s met afdrukken hiervan.

Is dit de geneeswijze van de 21e eeuw?

Boek bestellen Be­co­ming SuperNatural


Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk