Gen speelt mogelijk geen rol bij griep


Door Cor van der Meij, klassiek homeopaat

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

In de Volkskrant van 28 maart 2012 stond een artikel getiteld “Gen speelt mogelijk rol bij griep.” Alvorens hier verder op in te gaan, zal ik het artikel kort samenvatten. 

“Amerikaanse wetenschappers hebben onlangs in een publicatie in Nature gesteld, dat ze een genetische verklaring hebben gevonden voor de vraag waarom de ene mens doodziek wordt van het griepvirus en de ander niet. 

De onderzoekers ontdekten dat een bepaald eiwit cruciaal is bij de bescherming tegen griepvirussen. Uit een onderzoek bij mensen die een griepinfectie kregen, bleek dat er een bepaald gen vaker defect was dan gemiddeld. 

Maar hun onderzoeksresultaten roepen vragen op. 
Hoogleraar vaccinologie Anke Huckriede van het UMGC Groningen aarzelt over het belang van dat ene gen. Bovendien wijst zij er op dat de frequentie van de genetische fout per bevolkingsgroep zeer wisselend is. Bij Chinezen en Japanners komt de fout heel vaak voor, hetgeen de vraag oproept waarom zij niet massaal ziek worden en overlijden aan de griep.

De onderzoeksresultaten weerspiegelen ook niet de gegevens over de ziektelast door de Mexicaanse griep. Die trof relatief veel gezonde jongeren, terwijl de genetische afwijking in die leeftijdscategorie niet vaker voorkomt dan gemiddeld. Alleen personen die waren geboren voor 1956 waren enigszins immuun. Eventueel kan in de toekomst worden onderzocht of mensen een genetische aanleg hebben om ernstig ziek te worden van de griep. Zij zouden dan een griepprik kunnen halen.”

Tot zover het Volkskrant artikel. Interessant is de opmerking over de immuniteit van mensen geboren voor 1956. De vraag wordt niet gesteld, laat staan beantwoord, hoe dat te verklaren is. Er is echter mogelijk wel een verklaring voor, namelijk de invoering van massa-vaccinatie tegen infectieziekten.

Deze is namelijk voor sommige vaccinaties begonnen in de periode voor 1956, afhankelijk van het type infectieziekte. Zo was het begin van vaccinatie tegen kinkhoest in 1953 (USA) en polio in 1955 (USA).

Hieruit zou wellicht de conclusie kunnen worden getrokken dat het begin van de massale vaccinatie-campagnes min of meer samenvalt met de afname van immuniteit tegen het griepvirus. In elk geval zou nader onderzoek hiernaar gewenst zijn, te meer daar er al eerder sterke aanwijzingen zijn gekomen dat vaccinatie een negatieve invloed heeft op de algemene immuniteit.

Overigens is uit de betreffende statistieken (uit “Vaccination & Homeoprophylaxis ” van dr. Samuel Golden) ook af te leiden dat iedere infectieziekte allang op zijn retour was, voordat men begon met vaccineren. Het “succes” wat de vaccin-industrie claimt, valt dus voor een groot deel te verklaren uit de natuurlijke afname van de infectiegolf. Iedere infectieziekte kent een begin, een hoogtepunt en een afname. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het griepvirus.

Verder is naar mijn mening de oplossing – vaccinatie tegen het griepvirus – moeilijk te plaatsen tegen de achtergrond van het feit, dat zelfs het RIVM openlijk twijfelt aan het nut van de griepprik.

Tot slot constateer ik dat wetenschappers volharden in hun opvatting dat genetische aspecten van doorslaggevende invloed zijn op het ontstaan van ziekte, terwijl bekend is dat de genetische invloed op het ontstaan van ziekten in zijn algemeenheid beperkt is. Van de meeste aandoeningen is bekend dat de oorzaak tussen de 5 en 15 procent erfelijk (genetisch) is. Dat betekent dat verreweg het grootste deel van de oorzaken bepaald wordt door externe invloeden, oftewel de leefstijl: de leef-en werk-en woonomstandigheden, inclusief voeding.

Cor van der Meij,

lezers promoten je website
Bedankt voor het promoten van de website