GMO: De gigantische oplichterij die iedere dertig minuten een zelfmoord veroorzaakt

Door: Dr. Joseph Mercola
Vertaling: Marieke van Dijk
Bron artikel: The “Massive Con” Causing a Suicide Every 30 Minutes

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

DISCLAIMER:
Dit is een vertaling van een Amerikaans artikel. Hoewel veel van wat betoogd wordt van toepassing is op de wereldwijde situatie, dienen we ons te realiseren dat sommige van de genoemde voorbeelden vooral betrekking hebben op omstandigheden in de Verenigde Staten.

Het verhaal in vogelvlucht:

• De introductie van genetisch geproduceerde zaden en het onder druk zetten van Indiase boeren deze te gebruiken, heeft geleid tot de grootste golf van geregistreerde zelfmoorden in de geschiedenis van de mensheid

• Meer dan een kwart miljoen Indiase boeren heeft zelfmoord gepleegd over de laatste 16 jaar doordat hun oogst mislukte, hen financieel geruïneerd achterlatend, voornamelijk veroorzaakt door Monsanto´s genetisch geproduceerde zaden (met name Bt cotton); elke 30 minuten pleegt er één Indiase boer zelfmoord, vaak door het innemen van zijn eigen pesticiden

• Bt katoen is veel duurder dan traditioneel katoenzaad, het heeft meer water en pesticiden nodig en heeft niet de door Monsanto beloofde verhoogde oogst opgeleverd

• De Indiase overheid heeft de kleine boeren voor het grootste deel in de steek gelaten, door het stopzetten van hulpprogramma´s en het niet aanpakken van factoren zoals onder andere het gebrek aan plattelandskredieten en toegang tot irrigatie en nieuwe overheidsprogramma´s dekken slechts het topje van de ijsberg van deze crisis

Het is wel “de grootste golf van geregistreerde zelfmoorden in de geschiedenis van de mensheid genoemd.” Indiase boeren zijn van hun levensonderhoud beroofd, met als resultaat dat zij zichzelf uit wanhoop van het leven beroven. Er wordt geschat dat over de laatste 16 jaar meer dan een kwart miljoen Indiase boeren zelfmoord heeft gepleegd. Wie is er verantwoordelijk voor deze tragedie? De meest voor de hand liggende boosdoeners zijn wereldwijde corporaties zoals Monsanto, Cargill and Syngenta en de genetisch geproduceerde zaden die zij boeren wereldwijd hebben opgedrongen. Niemand werd echter harder getroffen dan de boeren in India, waar socio-economische en milieufactoren de impact hebben vergroot, waardoor het bijna onmogelijk werd voor de boeren te overleven. In feite, genetisch gemanipuleerde zaden zijn zo fundamenteel voor het probleem dat het zelfs de benaming “GM Genocide.”ii heeft gekregen. Het aantal zelfmoorden onder Indiase boeren is enorm toegenomen sinds de introductie van Bt katoen in 2002. Dit is geen fijn onderwerp om over te lezen, maar het is wel een noodzakelijke…één die kan helpen om je te laten begrijpen waarom het zo belangrijk is om te blijven vechten tegen zadenmonopolies met een steeds toenemende vastberadenheid. Ik heb de wanhoop van de Indiase boeren zelf meegemaakt terwijl ik twee weken in India was, waar ik zelf de verwoestende effecten zag van GM zaad op de levens en het levensonderhoud van deze rurale boeren.

Ik werkte nauw samen met Organic India, een onderneming die meer dan 150.000 boeren helpt terug te keren naar traditionele methodes van het produceren van kwalitatief hoogstaande planten en kruiden. Wanneer je nog twijfels hebt over de dramatische wereldwijde impact van GM gewassen, dan zou de wanhoop van deze boeren deze twijfels weg moeten nemen. 

Elke 30 minuten pleegt er één 
Indiase boer zelfmoord door pesticide

De statistieken zijn verbijsterend. Volgens een publicatie van de New York University School of Lawiv, pleegden alleen al in 2009 (het meest recente jaar waarvoor officiële cijfers beschikbaar zijn) 17.683 Indiase boeren zelfmoord-, dat is elke 30 minuten één boer. Een groot deel van de getroffenen zijn boeren die gewassen verbouwen voor de markt en katoenboeren in het bijzonder. Katoen illustreert India´s algemene verschuiving richting handelsteelt, een verschuiving die aanzienlijk heeft bijgedragen aan de kwetsbaarheid van boeren. De katoenindustrie is, net zoals andere handelsgewassen, gedomineerd door buitenlandse megacorporaties die genetisch gemodificeerde zaden promoten en die in toenemende mate controle uitoefenen over de complete landbouwindustrie. De meeste zelfmoorden onder boeren zijn een direct resultaat van overweldigende schulden.

Volgens de auteurs van het NYU verslag: “Terwijl zij op zichzelf al opmerkelijk zijn, zijn deze cijfers een aanzienlijke onderschatting van het echte aantal zelfmoorden onder boeren, dat plaatsvindt. Vrouwen bijvoorbeeld, zijn vaak uitgesloten van boeren zelfmoordstatistieken omdat de meesten van hen geen aanspraak hebben op grond – een algemene voorwaarde om erkend te worden als boer in officiële statistieken en programma´s.”

De algemene tendens door de tijd heen is een toename van het aantal zelfmoorden, ondanks de jaarlijks algemeen dalende aantallen Indiërs die zich met landbouw bezighouden, wat de statistieken nog schrijnender maakt: er wordt geschat dat tot nu toe 250.000 Indiase boeren zelfmoord hebben gepleegd. Maar dit probleem beperkt zich niet tot India alleen, aangezien het zelfmoordpercentage onder boeren wereldwijd hoger is dan onder de niet-boerende bevolking. In het Middenwesten van de V.S. zijn zelfmoordpercentages onder mannelijke boeren twee keer zo hoog als die onder de algemene bevolking. In Groot Brittannië pleegt er één boer per week zelfmoord. Voor elke Indiase boer die zelfmoord pleegt wordt er een familie achtervolgd door de schulden die hij achterlaat, normaal gespreken resulterend in het feit dat de kinderen van school af moeten om op de boerderij te helpen en de overbleven familieleden die daarna zelf vaak zelfmoord plegen uit uitzichtloosheid en wanhoop. De reactie van de Indiase overheid op deze crisis, vooral in de vorm van beperkte schuldsanering en compensatieprogramma´s – heeft gefaald om de omvang en reikwijdte van het probleem of de onderliggende redenen aan te pakken.

India is een agrarisch land, bevolkt door 1.1 miljard mensen, waarvan ongeveer 60% direct of indirect afhankelijk is van landbouw. Tweederde van de boeren zelfmoorden komt voor in vijf Indiase staten / streken, die bekend zijn geworden als de “Zelfmoord Gordel” van India: Maharastra, Karnataka, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh en Chattisgarh. De ergste regio is Maharastra. In 2007 waren er 4.238 zelfmoorden in deze staat alleen, samen goed voor éénvierde van het totale aantal boeren zelfmoorden in India dat jaar. Deze gebieden vertegenwoordigen zones met zeer gediversifieerde vercommercialiseerde landbouw waar handelsteelt domineert- vooral Bt katoen, geproduceerd uit Monsanto´s genetisch gemodificeerd katoenzaad. Dus, wat is het aan genetisch gereproduceerd zaad dat zo schadelijk is voor Indiase boeren?

Genetisch ontwikkelde zaden veroorzaken wereldwijde rampspoed

Er zijn vier primaire factoren die direct gerelateerd zijn aan het gebruik van genetisch ontwikkelde zaden die zwaar bijdragen aan deze ernstige situatie:

1. Vergeleken met traditionele zaden zijn genetisch ontwikkelde zaden erg duur en moeten zij elk plantseizoen opnieuw gekocht worden

2. Genetisch ontwikkelde gewassen hebben veel meer water nodig om te groeien, hebben veel meer behoefte aan bemesting en pesticiden, ondanks Monsanto´s claims van het tegendeel en ondanks hun kosten voor de boeren, zorgen zij NIET voor hogere opbrengsten.

Terwijl bedrijven zoals Monsanto veel bloed aan hun handen hebben, maken aanvullende sociale, economische en milieufactoren zaken voor deze kleine boerderijen nog erger: 

• De “Groene Revolutie” uit de jaren 1960 en 1970 heeft geld weggesluisd van de boerenklasse naar de middenklasse

• Stijgende prijzen voor zaden, bemesting, pesticiden en andere landbouwbenodigdheden, samen met dalende landbouwopbrengsten, dwingen boeren om leningen met hoge rentes af te sluiten bij opportunistische geldschieters

• Een trend van polycultuur (meerdere gewassen) naar monocultuur boeren (voornamelijk katoen) heeft de grond uitgeput en geleid tot gewasbesmetting door opportunistische plagen

• Gelimiteerde watervoorraden, periodieke droogtes, verminderde moesson regenval en slechte toegang tot irrigatie

• Oneerlijke, roofzuchtige verkopers; gebrek aan overheidssteun en enorm inadequate hulpprogramma´s van de overheid


De Groene Revolutie was niet goed voor kleine Indiase boeren

De introductie van hybride zaden markeerden het begin van de huidige issues waardoor Indiase boeren vandaag de dag geplaagd worden. Vóór de jaren 1960 en 1970 verbouwden Indiase boeren diverse voedselgewassen, maar dat veranderde allemaal met de Groene Revolutie, toen moderne machines, chemische pesticiden en mestsoorten en hybride zaden werden geïntroduceerd vanuit het Westen. De meeste boeren in India planten nu handelsgewassen voor de export, meer dan rijst, groenten, gierst en andere voedselsoorten voor lokale consumptie.En in India is katoen koning. In 1998, onder het nieuwe leningsbeleid van de Wereldbank, opende India haar zadensector voor internationale landbouwhandel, daarmee kleine katoenboerderijen forcerend te concurreren met gigantische katoenplantages in het Westen. Bedrijven zoals Monsanto promootten hun nieuwe hybride zaden technologie. Het werd echter snel duidelijk dat deze nieuwe hightech katoen meer water en chemicaliën nodig had om te groeien. Dit was niet goed voor kleine Indiase boeren, voor wie zowel geld als water een schaars goed was en nog steeds is.

Zaden van het Kwaad
In 2002 schoot Monsanto “te hulp” door de introductie van nog geavanceerdere zaden: genetisch ontwikkelde Bt katoen. Het bedrijf claimde dat deze wonderzaden de droom van elke boer waar dan ook waren – meer plaagresistent, hogere opbrengsten, etc. Bt katoen bevat een bacterie-gen, een insecticide dat mimosarups bestrijdt, katoen´s meest gulzige parasiet. Maar dit genetisch ontwikkelde katoen heeft in feite MEER water en veel MEER pesticiden nodig dan hybride of traditionele katoen! Deze zaden werden hevig gepromoot in India, door het gebruik van filmsterren en zelfs religieuze grootheden om boeren over de streep te trekken. En ze kwamen met een fiks prijskaartje- ze zijn vier tot tien keer duurder dan hybride zaden. Vóór de komst van hybride zaden waren boeren in staat om van elke oogst hun eigen zaden te onttrekken, die zij het volgende seizoen weer konden planten. Veel genetisch ontwikkelde zaden bevatten echter “terminator technologie”, wat betekent dat zij zo genetisch gemodificeerd zijn dat de oogst zelf hiervan geen bruikbare nieuwe zaden produceert. Hierdoor moeten elk jaar nieuwe zaden worden gekocht bij de grote zadenbedrijven tegen dezelfde geselende prijzen.

Bt katoen is een Schulden Valstrik. Bt katoen heeft meer pesticidenbehandelingen nodig dan oorspronkelijke katoen – VEEL meer behandelingen. Bt katoen heeft nieuwe resistente plagen gecreëerd en om deze te controleren moeten boeren 13 keer meer pesticiden gebruiken dan dat zij voorheen gebruikten. De aantallen besmettingen met bladluis, trips, jassids (bladspringers) en andere plagen zijn gestegen sinds de introductie van Bt katoen. 

Ondertussen zijn de Bt katoenopbrengsten teleurstellend laag. Monsanto claims dat Bt katoen 1500 kg per jaar opbrengt, maar boeren hebben gemiddeld slechts 300 tot 400 kg per jaar kunnen produceren. Hoge kosten en onzekere opbrengsten maken van Bt katoen een schuldenvalstrik. 

Volgens Voltairenet.org: “Toen Monsanto voor het eerst Bt katoen introduceerde in 2002 verloren de boeren 1 miljard roepies door het mislukken van oogsten. In plaats van de door het bedrijf beloofde 1500 kg per acre was de oogst zelfs zo klein als 200 kg per acre. In plaats van een inkomen van 10.000 roepies per acre, verloren boeren zelfs 6.400 roepies per acre… Arme boeren in het Zuiden kunnen zaden monopolies niet overleven. De crisis van zelfmoorden toont aan hoe het voortbestaan van de kleine boeren niet te rijmen valt met de zadenmonopolies van de wereldwijde corporaties.” Dit alles is nog versterkt door de dramatische val van de katoenprijzen die het resultaat was van het WTO´s vrije handelsbeleid, wat katoenverbouwing financieel ontoereikend maakt. Buitenlandse landbouwsubsidies hebben de prijzen van gewassen op de wereldmarkt naar beneden gedreven en ongesubsidieerde Indiase katoenboeren kunnen hiermee niet langer concurreren. In 1994 bracht 1 pond ruwe katoen $1.10 op. In 2006 bracht datzelfde pond katoen een magere 54 cent op. Een studie uitgevoerd door de Research Foundation for Science, Technology and Ecology (RFSTE) toont aan dat Indiase boeren door de dalende landbouwprijzen jaarlijks $26 miljard verliezen.

Voeg aan dit alles nog een Watertekort toe
Bt katoen heeft irrigatie nodig, iets wat maar 10% van de Indiase boeren heeft. De andere 90% is afhankelijk van de moesson regenval en in jaren van droogte riskeren zij verlies van hun oogst, hun financiële investering en zelfs hun land. Droogtes komen vaker voor door klimaatsverandering. Regen is op grote schaal uitgebleven in de afgelopen jaren en vele genetisch ontwikkelde gewassen zijn simpelweg verpieterd en doodgegaan, de boeren achterlatend met torenhoge schulden en geen middelen om deze af te lossen. Eén studie laat zien dat, ondanks dat de meeste Bt katoenverpakkingen (in kleine lettertjes) de informatie bevat dat zij het beste in “geïrrigeerde condities” groeien, GEEN ENKELE van de huizen waar boeren zelfmoord pleegden, beschikte over irrigatie. Deze boeren worden niet voorgelicht over wat er nodig is om deze zaden te laten groeien en het mogelijke risico op mislukking van de oogst. En vele van deze boeren kunnen niet lezen en schrijven en tekenen op de stippellijn zonder een contract te kunnen lezen, laat staan de inhoud ervan te begrijpen.

En een Tekort aan Financiële middelen
Een andere factor die bijdraagt aan het probleem is dat boeren niet langer toegang hebben tot goede leningen. Duizenden landelijke bankfilialen zijn sinds 1993 gesloten, waarmee zij hun leenbeleid van de boeren weg haalden en naar de stadselites in Mumbai en Delhi brachten, waar hightech groei en technologie een enorme vlucht neemt. Door het gebrek aan financiële middelen om te betalen voor hightech zaden en chemicaliën, kan circa 80% van de Indiase boeren voor leningen alleen terecht bij private geldschieters, die exorbitante rentes vragen. Om deze lening te krijgen moeten zij hun land als onderpand geven. Wanneer hun oogst mislukt, verliezen zij alles en worden ze bedienden van deze geldschieters. Veel zadenhandelaren opereren hetzelfde als Amerika´s beruchte subprime hypotheekverstrekkers. India heeft een heel leger aan handelaren die landbouwproducten verkopen aan boeren die ze niet kunnen betalen. Een boer wordt onder hoge druk en door verkooptactieken gemanipuleerd om een deal aan te gaan en leent vervolgens bij een private geldschieter om de deal te kunnen betalen. Wanneer zijn oogst mislukt, heeft hij geen andere keus dan nog meer bij te lenen. Dit markeert het begin van een neerwaartse spiraal van schuldenlast en wanhoop. Na mislukking van een oogst cirkelen geldschieters als aasgieren boven de landbouwgrond in kwestie; veel boeren nemen hun eigen leven door het innemen van dezelfde pesticiden waarvoor zij zichzelf in de schulden staken, een vreselijke, langzame door stervend.

Indiase boeren worden in de steek gelaten en vergeten door hun regering
De Indiase regering had vroeger landbouwbepalingen om boeren te helpen, maar die dagen zijn voorbij. Boeren hebben nu niemand wie zij om advies kunnen vragen, behalve de azende handelaren die niet bepaald het belang van de boer vooropstellen. De Indiase boeren hebben het vertouwen in hun overheid verloren en wie kan het hen kwalijk nemen? De prioriteit van de regering is duidelijk India´s nieuwe stedelijke hightech economie. Corrupte officials zijn ongeïnteresseerd in het beschermen van boeren en er wordt weinig geld besteedt aan infrastructuur, ondanks het feit dat 70% van de Indiase bevolking in landelijke gebieden woont. Tot de overheid begint met het aanpakken van irrigatie, landelijke kredieten en regulering van de handelspraktijken van multinationals, zullen de zelfmoorden onder boeren helaas voortduren. Genetisch manipuleren brengt gigantische gevaren met zich mee Genetisch knutselen met de menselijke voedselvoorraad… wat kan er in hemelsnaam mis gaan? Genoeg, zoals het zich laat aanzien. Er is een heel scala aan potentiële gevaren van genetisch ontwikkeld voedsel, waaronder

• Besmetting van organische gewasvariëteiten• Ontwikkeling van herbicidenresistente superonkruidsoorten

• Orgaanverstoringen, kanker en meer gevallen van miskramen en onvruchtbaarheid bij dieren die met genetisch ontwikkeld voer zijn grootgebracht

• Lucht- en watermonsters besmet met glyphosate en waterwegen in landbouwgebieden besmet met een genetisch ontwikkelde insectendodende proteïne

• Een gloednieuw organisme dat specifiek gerelateerd is aan genetisch ontwikkelde gewassen, wat verantwoordelijk wordt gehouden voor ziekten en plotselinge sterfte onder zowel planten als zoogdieren. De potentiële risico´s van risico’s van genetisch ontwikkelde gewassen zijn zo enorm groot dat ik een heel deel van Mercola.com heb gewijd aan dit onderwerp.


Het belang van het kopen van biologisch katoen

Een paar Indiase boeren hebben besloten tot het switchen naar het verbouwen van organisch katoen. Er zijn vele voordelen, natuurlijk vanuit het standpunt van gezondheid, maar er zijn ook financiële voordelen. Er is een gegarandeerde minimumprijs voor organisch katoen. En de kosten van het verbouwen van organisch katoen nemen af na verloop van tijd omdat het ecosysteem zijn balans terugvindt. Organisch katoen kan een paar mimosarupsen huisvesten, maar je zult ook vele nuttige insecten aantreffen, zoals lieveheersbeestjes en vogels die helpen om plagen onder controle te houden. Organische boeren maken hun eigen insecticiden vanuit een duurzaam mengsel van koemest, koe-urine, boter en tevens compostmest.

Jij kunt helpen de moeilijke situatie 
van de Indiase boeren te verbeteren


Monsanto is meedogenloos geweest in zijn drive om India te gebruiken als testcase voor genetisch gemodificeerde gewassen en het geeft ons een zeer scherp beeld wat er in aantocht kan zijn voor de rest van de kleine boeren wereldwijd wanneer genetisch gemodificeerde zadenconglomeraten hun gang mogen blijven gaan. Dit is de reden waarom het zo belangrijk is dat je stemt met je portemonnaie en dat je op je hoede bent geen genetisch gemodificeerd voedsel te kopen. Ik heb duizenden Indiase boeren bezocht die aan de klauwen van Monsanto zijn ontkomen, dankzij de inspanningen van Organic India dat hen geleerd heeft hoe organisch gewassen te verbouwen. Organic India heeft ook een aantal ziekenhuizen en klinieken gebouwd om deze boeren te helpen, hetgeen enorm heeft bijgedragen aan het herstellen van hun zelfrespect.

Je beste strategie, om zowel jezelf als kleine organische boeren overal te helpen, is om USDA 100% Organic producten te kopen wanneer dit maar mogelijk is (omdat deze het niet toestaan genetisch ontwikkelde ingrediënten te bevatten) of door het kopen van verse producten en vlees van lokale boeren. Het merendeel van de genetisch ontwikkelde gewassen waaraan je wordt blootgesteld is via bewerkt voedsel, zo door het koken vanaf de basis met puur voedsel kun je er zeker van zijn dat je niet onbewust iets consumeert wat met genetisch ontwikkelde ingrediënten is gefabriceerd. Wanneer je toch bewerkt voedsel koopt, vermijdt dan producten die alles gerelateerd aan maïs of soja bevat en dat niet 100% organisch is, omdat elk voedsel dat deze twee niet-organische producten bevat zo goed al gegarandeerd genetisch ontwikkelde ingrediënten bevat, net als giftige herbicide residuen. 

Je vindt misschien ook deze Non-GMO Shopping Guide handig, gemaakt door het Institute for Responsible Technology. Deel hem met je vrienden en familie en stuur hem uit naar je sociale netwerken. Je kunt ook een gratis iPhone app downloaden, beschikbaar in de iTunes store. Je kunt hem vinden door te zoeken naar “ShopNoGMO” in de applicaties. Als je meer wilt weten, kan ik de volgende films en lezingen sterk aanbevelen: 

• The Future of Food
• Hidden Dangers in Kid’s Meals
• Your Milk on Drugs – Just Say No!
• Everything You Have to Know About Dangerous Genetically Modified Foods


Belangrijke actie: Steun Californië´s Stembusintiatief om GMO´s te labelen!

In 2007 beloofde de toenmalige presidentskandidaat Obama om GM labeling “onmiddellijk” te verplichten wanneer hij verkozen zou zijn. Tot nu toe is hier nog niets van terechtgekomen. Gelukkig hebben 24 Amerikaanse staten (als onderdeel van hun staatsbestuur) zoiets dat het Initiative Process heet, waarmee burgers elke wet die zij willen invoeren naar de stembus kunnen brengen, zolang hier genoeg steun voor is. Californië is met zo´n dergelijk steminitiatief bezig geweest om verplichte labeling te krijgen voor genetisch ontwikkeld voedsel dat in die staat verkocht wordt. De voorgestelde wet zal in 2012 naar de stembus gaan. Michigan en Washington zijn soortgelijke campagnes aan het opstarten. Aangezien Californië de op 8 na grootste economie ter wereld is, zou het Californië initiatief wanneer het het zou halen een enorme stap voorwaarts zijn en zou het ingrediënten en labeling op nationaal niveau beïnvloeden. Een coalitie van consumenten, publieke gezondheid- en milieuorganisaties, voedselbedrijven en individuen heeft de California Right to Know Genetically Engineered Food Act ingediend bij de State Attorney General. Nu hebben zij 800.000 handtekeningen nodig om het initiatief dit jaar in stemming te krijgen. 

Positief bewijs dat GMO labeling de voedselindustrie ZAL veranderen
Velen waarderen de strategie van het labellen van genetisch ontwikkeld voedsel in Californië niet volledig. De gedachte is dat grote bedrijven dubbele labeling zouden weigeren; één voor Californië en één voor de rest van het land. Het zou zeer kostbaar zijn en een logistieke nachtmerrie. Zo liever dan het hebben van twee labels zouden zij het product helemaal niet meer produceren, vooral wanneer het nieuwe label een equivalent van de doodskop met beenderen zou zijn. Dit is waarom wij zo betrokken zijn bij dit initiatief, aangezien een overwinning hier waarschijnlijk genetisch ontwikkeld voedsel in de hele VS kan elimineren. Een sterke bevestiging hiervan zagen we in het begin van 2012 toen zowel Coca-Cola Company en PepsiCo Inc. Ervoor kozen om één van hun frisdrank ingrediënten te wijzigen als resultaat van Californië´s labeling vereisten voor carcinogenen “Coca-Cola Co. en PepsiCo Inc. veranderen de wijze waarop zij de karamel kleuring in hun frisdrank maken als resultaat van een Californische wet die dranken die een bepaald gehalte aan carcinogenen bevatten verplicht een kanker waarschuwingslabel te dragen. De bedrijven zeiden dat de veranderingen nationaal zullen worden uitgevoerd om hun productieproces te stroomlijnen. Deze veranderingen zijn al aangebracht in dranken die in Californië verkocht worden.”

Dit is een PERFECT voorbeeld van de nationale impact die een Californisch labeling mandaat kan en zonder twijfel, ZAL hebben. Hoewel Californië de enige staat is die verplicht dat het etiket vermeldt dat het product het betreffende ingrediënt bevat, veranderen deze bedrijven hun formule toch voor de hele VS markt, liever dan het hebben van twee verschillende labels. Volgens USA Today: “Een vertegenwoordiger van Coca-Cola, Diana Garza Ciarlante, zie dat het bedrijf zijn karamel leveranciers heeft opgedragen hun productieproces aan te passen om de niveaus van de chemische stof 4-methylimidazole te verminderen, die gevormd kan worden tijdens het kookproces en als een resultaat in traceerbare hoeveelheden in veel voedsel gevonden kan worden. “Hoewel wij geloven dat er geen publiek gezondheidsrisico is dat een verandering rechtvaardigt, hebben we onze karamel leveranciers gevraagd om deze stap te nemen zodat onze producten geen onderwerp zijn van de verplichting van een wetenschappelijk ongefundeerde waarschuwing”, zei Garza-Giarlante in een email.”

Jij KUNT een verschil maken

Ik wil je aansporen om betrokken te raken en te helpen waar je kunt. Wees er van overtuigd dat wat er in Californie gebeurt de rest van de staten in de VS zal raken, dus steun dit belangrijke staatsinitiatief alsjeblieft, ook als je er zelf niet woont!

• Of je nu in Californië woont of niet, doneer alsjeblieft geld voor deze historische poging

• Praat met organische producenten en winkels en vraag hen om het Californische initiatief actief te steunen. Het zou de enige kans kunnen zijn die we krijgen om genetisch ontwikkeld voedsel gelabelled te krijgen

• Verspreid OP WIJDE SCHAAL de Non-GMO Shopping Guide om je te helpen voedsel met GMO´s te vermijden. Zoek naar producten (inclusief organische producten) die het Non-GMO Project Verified Seal dragen om er zeker van te zijn dat risicodragende ingrediënten getest zijn op GMT inhoud. Je kunt ook de gratis iPhone app in de iTunes store downloaden. Je kunt deze vinden door te zoeken naar ShopNoGMO in de applicaties.

• Voor regelmatige updates, sluit je alsjeblieft aan bij de Organic Consumers Association op Facebook, of volg hen op Twitter.

• Zoek naar gedegen verslaglegging van het onderwerp bij het Institute for Responsible Technology (Instituut voor Verantwoorde Technologie), neem een abonnement op Spilling the Beans, en check hun Facebook of Twitter.

Referenties:

• Counterpunch February 12, 2009
• MailOnline November 3, 2008
• DnaIndia January 9, 2011
• New York University Center for Human Rights and Global Justice 2011
• UN.org
• PBS.org August 28, 2007
• Monsanto.com
• Institute of Science in Society (ISIS) June 1, 2010
• Voltairenet.org May 23, 2009
• Institute of Science in Society November 1, 2010
• Global Research June 2, 2009
• GM Watch June 30, 2011
• GMO Labeling
• USA Today March 8, 2012,