Vaccinatie: De ultieme gok

De ultieme gok: zullen vaccins voor kinderen resulteren in een hybridisatie van de inhoud van vreemd menselijk en dierlijk DNA?


Bron artikel VacThruth
Door: Harold E. Buttram, M.D.
Vertaling: Frank Bleeker

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Vaak wordt ontdekt dat vaccins vervuild zijn met vreemd DNA
De ultieme gok: zullen vaccins voor kinderen resulteren in een hybridisatie van de inhoud van vreemd menselijk en dierlijk DNA?

“Een natie van schapen zal een regering van wolven verwekken”,
geschreven op 23 januari 2009 door Diamond Tiger in Constitutional Conservative.

Genetische veranderingen in de wereld om ons heen
Barbara McClintock, in 1983 winnaar van de Nobelprijs, bijgenaamd ‘Corn Lady’, was in de jaren dertig de eerste die genetische mobiliteit ontdekte in de zogenaamde ‘springende genen’. Meer dan 50 jaar heeft zij haar eenzame onderzoek voortgezet met maïs, daarmee een deel van de diepste geheimen van de natuur over het leven blootleggend.

McClintock bestudeerde een vorm van maïs, Indian corn, waar de verdeling van de rode en de gele korrels genetisch wordt bepaald. Wat ze zag was, dat sommige genen zich verplaatsten van de ene plaats naar de andere op de chromosomen in de cel (de drijvende draden waaraan de genen zijn opgelijnd als kralen aan een snoer). Vervolgens zag zij patronen in de bewegingen, met sterk wisselende resultaten in de gekleurde korrels. Zij realiseerde zich dat sommige genen, wanneer zij in positie waren, andere genen aan of uit konden zetten. Daaruit volgde dat, terwijl de meeste genen werkers zijn, andere genen controleurs of managers van genen zijn

Het samenvoegen van twee complementaire DNA-strengen tot een dubbele helixMiller, Mary Beth, Geneticist and Researcher Barbara McClintock; Barbara McClintock Won Nobel 1983 Prize for Physiology and Medicine. Jan. 17, 2010.World Medicine, (Scientific News Report), Mobility of genetic material between life forms, (September 22, 1971), pp 69-72; New Clareville House, Oxendon St., London.

Volgens een artikel in World Medicine, 1971 deden wetenschappers van de Universiteit van Genève de opzienbarende ontdekking dat biologische stoffen die direct in de bloedbaan komen, wel degelijk een deel van ons kunnen worden, ja, zelfs een deel van ons genetisch materiaal. Het artikel stelde onder andere:

“Toen Japanse bacteriologen ontdekten dat bacteriën hun eigen zeer specifieke resistentie tegen antibiotica overbrachten naar bacteriën van een heel andere soort, leken zij te stuiten op een uniek, zo niet opzienbarend fenomeen. Dr. Maurice Stroun en Dr. Philippe Anker hebben, samen met collega’s van de vakgroep Plantenfysiologie van de Universiteit van Genève, nu een schat aan bewijs verzameld waaruit blijkt dat de overdracht van genetische informatie niet beperkt blijft tot bacteriën, maar ook kan optreden tussen bacteriën en hogere planten en dieren.”

“De wetenschappers uit Genève zijn ervan overtuigd dat normale dierlijke en plantaardige cellen ook DNA afstoten en dat dit DNA ook wordt opgenomen door andere cellen in het organisme. Als ze gelijk hebben, zouden de gevolgen voor het metabolisme (stofwisseling) van een cel aanzienlijk zijn. De groei en ontwikkeling, ziekten en zelfs de evolutie van een organisme zou worden beïnvloed.”

“Dr. Stroun en zijn collega’s voerden het meeste onderzoek uit aan planten maar zijn nu overgestapt op dieren. Voor hun laatste serie experimenten maakten zij gebruik van de geïsoleerde aurikels van kikkerharten.”

Er is geen twijfel mogelijk over de resultaten. Zij ontdekten een hoog percentage RNA-DNA (Ribonucleïnezuur – Desoxyribonucleïnezuur) hybridisatie tussen bacterieel DNA

Ze vonden een hoog percentage RNA-DNA (Ribonucleïnezuur – Desoxyribonucleïnezuur) hybridisatie tussen bacteriëel DNA uit bacteriën van dezelfde soort zoals die in het experiment werden gebruikt en getitreerd RNA, afkomstig uit aurikels die waren ondergedompeld in de bacteriële suspensie. (DNA, het karakteristieke nucleïnezuur van de kern in alle cellen, is de fundamentele stof die de genetische code draagt binnen de cellen van het lichaam??).

“Omdat we zeker weten dat er geen bacteriën in de aurikels gekomen zijn, kunnen we alleen maar concluderen dat het bacterieel DNA moet zijn afgescheiden van de bacteriën en geabsorbeerd door de dierlijke cellen,” zegt Stroun.

De Aurikels zijn twee aanhangsels in de boezems van het hart. Ze worden ook wel afzonderlijk de linker en rechter aurikel genoemd. De naam Aurikel is afgeleid van het Latijnse woord auriculum, wat oortje betekent. Ze danken hun naam aan hun vorm, die doet denken aan een oor.
Anker P, Stroun M, Transcription of spontaneously released bacterial Desoxyribonuleic acid in frog auricles, Journal of Bacteriology, 1973; 114: 114-120.

“Dit verschijnsel, of transcessie, zoals Dr. Anker het noemde, is zeer waarschijnlijk een heel algemeen verschijnsel, anders zouden hij en Dr. Stroun er niet zo gemakkelijk in geslaagd zijn om bacterieel RNA gesynthetiseerd te krijgen door dierlijk weefsel…”

“De gevolgen van dit werk aan transcessie zijn enorm. Het onderzoek in Genève suggereert dat dit fenomeen de hele tijd aan de hand is – ook in ons eigen lichaam… Zou het bijvoorbeeld kunnen zijn, dat de schade aan het hart die kan volgen op reumatische koortsen en soortgelijke bacteriële infecties, het resultaat kan zijn van een reactie van het immunologisch systeem van het lichaam op de eigen cellen die een vreemd RNA produceren?

Genetische hybridisatie
Als zuiver genetisch materiaal zou men van virussen verwachten dat zij gevoeliger zouden zijn voor ‘springende genen’ dan andere micro-organismen. De volgende publicatie neigt deze hypothese te ondersteunen: In een onderzoek van 24 passages van een nucleair  polyhedrosis virus, door middel van celkweken, waren er zowel inserties als deleties in het virus, wat lijkt te suggereren dat het virus zowel genetisch materiaal afstond, maar ook ontving, van de cellen waarin het gekweekt werd. Dit suggereert daardoor dat soortgelijke virale uitwisseling ook in het menselijk lichaam plaats vindt. 

Als een andere mogelijke complicatie van virale infecties (maar vermoedelijk ook virale vaccins), werden gelijkvormigheden ontdekt tussen bepaalde virale eiwitten en eiwitten die verwant zijn aan myelinescheden van de hersenen en het zenuwstelsel. Als gevolg van deze eiwitnabootsing tussen virale eiwitten en homologe (overeenstemmende) gebieden van het zenuwstelsel kunnen immunologische kruisreacties plaats vinden die resulteren in postinfectieuze of postvaccinale encefalitis (hersenontsteking) myelitis (ontsteking van het ruggenmerg) of neuritis (zenuwontsteking). Deze virussen zijn onder andere mazelen, Epstein-Barr, influenza A en B en anderen die bovenste luchtweginfecties veroorzaken.

Door deze gedachtengang nog een stap verder te volgen, wezen de auteurs van een artikel met de titel: ‘Vaccination and autoimmunity -‘vaccinosis’: a dangerous liaison?’ (“Vaccinatie en auto-immuniteit – ‘vaccinosis’: een gevaarlijke verhouding?”) op dit mogelijke probleem van ‘moleculaire mimicry (nabootsing)’ in vaccins, waarin een structurele gelijkenis die bestaat tussen een viraal antigeen en een zelf-antigeen, door het aanbrengen van een geringe modificatie aan het antigene karakter van weefsels, als ‘vreemd’ kan lijken voor het immuunsysteem en daardoor een reëel doel voor het produceren van antilichamen en potentiële auto-immuniteit.

Anker P, Stroun M, Transcription of spontaneously released bacterial Desoxyribonuleic acid in frog auricles, Journal of Bacteriology, 1973; 114: 114-120.Een van de vele ziekten die specifieke insectenlarven of tienpotige schaaldieren treffen, die worden veroorzaakt door dubbelstrengs DNA virussen van een familie (Baculoviridae) of reovirussen van een geslacht (Cypovirus) en die gekenmerkt zijn door het oplossen van weefsels en accumulatie van virushoudende granulen in de resterende vloeistof.Kumar S, Miller LK, Effects of serial passage of Autographa Californica Nuclear polyhedrosis virus in cell culture, Virus Research, 1987; 7:335-349.Jahnke U, Fischer EH, Alvord EC, Sequence homology between certain viral proteins related to encephalomyelitis and neuritis, Science, July 19, 1985; 29:242-284.De algemene naam voor chronische kwalen veroorzaakt door vaccins

Het werk van Howard B. Urnovitz
Urnovitz en zijn collega’s hebben de nauwe samenhang onderzocht van vaccins en kanker, Perzische Golfoorlog Syndroom, multiple sclerose en AIDS. Urnovitz, doctor in de Immunologie en Microbiologie aan de Universiteit van Michigan, waar hij vaccins bestudeerde, is een van de meest gehoorde voorstanders die er op wijst dat wetenschappers zich bewust dienen te worden van vaccingeassocieerde genetische mutaties.

Zijn werk op dit gebied heeft bijgedragen aan het concept dat:

1. Onze lichamen hebben een ‘genetisch geheugen’ voor vreemde stoffen die het tegenkomt, inclusief vaccins.

2. Er is een grens aan hoeveel vreemd materiaal ons lichaam kan verwerken voordat genetische schade optreedt en/of doorzet in een chronische ziekte.

3. Iedere mens heeft zijn eigen unieke genetische blauwdruk die verschillend werkt op vreemde substanties.

Opmerking: Hoewel Urnovitz niet verder uitweidde over het onderwerp ‘genetisch geheugen’ kan zijn verwijzing ernaar worden geïnterpreteerd als een gevolgtrekking dat wij de genetische blauwdrukken die wij erven van onze ouders gedurende ons leven beïnvloed en mogelijk veranderd zijn door aanpassing en blootstelling aan het milieu.

Misschien zijn Urnovitz en zijn collega’s wel het meest bekend vanwege het stuk dat zij gepubliceerd hebben over het Gulf War Syndrome (GWS) – het Golfoorlog Syndroom. Zij ontdekten veranderingen in het menselijk chromosoom 22q11.2, een bekende genetische ‘hot spot’ voor mutaties, die een rol lijkt te spelen in de pathogenese (de wijze van ontstaan en ontwikkeling van een ziekte) van GWS.
Nog opvallender is dat toen zij hun bevindingen samenvoegden, er veel enteroviraal gelijke segmenten gevonden werden, wat er op lijkt dat dit een rol kan hebben gespeeld bij het veroorzaken van veranderingen in 22q11.2. De meeste Golfoorlog veteranen kregen het orale (mondelinge) poliovirus vaccin, een enterovirus. Omdat het poliovaccin oorspronkelijk gekweekt werd in apennieren, waarvan bekend is dat zij besmet waren met het simian (apen) Cytomegalovirus (CMV), zouden de veteranen ook deze CMV verontreiniging hebben toegediend gekregen.

Shoenfeld Y, Aron-Maor A, Vaccination and autoimmunity-‘vaccinosis’: a dangerous liaison?, J Autoimmun, Feb 2000, 14(1):1-10.
Written testimony of Dr. Howard Urnovitz, August 3, 1999, at the Committee of government reform and oversight.Urnovitz HB, Tuite JJ, Higashida JM et al, RNAs in the sera of Persian Gulf War Veterans Have Segments Homologous to Chromosome 22q11.2, Clinical and Laboratory Diagnostic Immunology, May, 1999; 6(3):330-335.


Toenemende incidentie van autisme en aanverwante stoornissen bij kinderen

In zekere zin kan het moderne Amerika worden vergeleken met een boom, waaraan de bladeren groen blijven, zelfs als de wortels sterven, waarbij de wortels uiteraard verwijzen naar de onheilspellende lichamelijke en geestelijke gezondheidstrends die plaats vinden onder Amerikaanse kinderen. 

Eén op de zes kinderen lijdt aan een ontwikkelingsstoornis (autisme, ADHD, leerstoornissen, gedragsproblemen, allergieën en astma)-. Het is de vraag of welke natie of maatschappij ook, lang kan blijven bloeien of zelfs overleven, met het huidige tempo van uitholling van de gezondheid van onze kinderen, tenzij het wordt teruggedraaid.

Doorlopende massa (kudde) vaccinaties – zijn ze noodzakelijk?
Voorstanders van vaccins willen ons laten geloven dat massavaccinatieprogramma’s er grotendeels verantwoordelijk voor zijn dat in de geïndustrialiseerde landen vrijwel alle vroegere epidemieën van dodelijke kinderziekten onder controle zijn. Naar mijn mening, met mogelijk een uitzondering voor het poliovaccin, blijkt dit niet uit de feiten. Volgens de Metropolitan Life Insurance Company waren tussen 1911 en 1935 in de Verenigde Staten de vier voornaamste doodsoorzaken als gevolg van een infectieziekte bij kinderen: difterie, pertussis (kinkhoest), roodvonk en mazelen. Toch was in 1945 het gecombineerde sterftecijfer van deze vier ziekten met 95 procent afgenomen, vóór de invoering van de massavaccinatieprogramma’s. Andere bronnen geven veel soortgelijke informatie-. Bovendien zijn volgens een artikel in Morbidity and Mortality Weekly Report van 30 juli 1999 verbeteringen in de sanitaire voorzieningen, waterkwaliteit, hygiëne en de introductie van antibiotica de belangrijkste factoren bij de controle van besmettelijke ziekten in de afgelopen eeuw. Hoewel de vaccins wel werden genoemd, werden zij niet tot de belangrijkste factoren gerekend.

Vijf autisme-vrije zones in een zee van autisme, epidemiologisch bewijs dat causaal varband tussen vaccin en autisme onbetwistbaar aantoont

Een telefonisch onderzoek in opdracht van de organisatie zonder winstoogmerk Generation Rescue vergeleek gevaccineerde met niet-gevaccineerde jongens in negen regio’s in Oregon en Californië. Het onderzoek omvatte bijna 12000 huishoudens met kinderen in de leeftijd van 4 tot 17 jaar, inclusief meer dan 17.000 jongens waarvan er 991 werden omschreven als in het geheel niet gevaccineerd. In de groep van 4 tot 11-jarigen ontdekte men in het onderzoek dat, vergeleken met de ongevaccineerde jongens, gevaccineerde jongens 155% meer kans hebben op een neurologische stoornis, 224% meer kans op ADHD en 61 % meer kans op autisme. Voor de oudere jongens, in de leeftijd van 11 tot 17 jaar waren de resultaten nog meer uitgesproken: 158% meer kans op een neurologische stoornis, 317% meer kans op ADHD en 112% meer kans op autisme.

AUTISM A.L.A.R.M., American Academy of Pediatrics, January, 2004Bock, Kenneth. Healing the New Childhood Epidemics, Autism, ADHD. Asthma and Allergies, 2007.Dublin L. Health Progress. Metropolitan Life Insurance Co., 1948:12.Anderson M. International Mortality Statistics. Facts on File. Washington D.C.,1981; 161-2, 164-5, 177-8, 216.Miller NZ, Vaccine Safety Manual for Concerned Families and Health Practitioners, with forward by Russell Blaylock, Santa Fe, New Mexico, New Atlantean Press, PO Box 9638, 2008.Morbidity and Mortality Weekly Report, July 30, 1999; 48:621-8.On Internet: Generation Rescue Telephone Survey.

Aanvullend op het Generation Rescue Onderzoek: er zijn drie autismevrije ‘oases’ in de Verenigde Staten. Waarover het meest geschreven is, zijn de Amish gemeenschappen, voornamelijk onderzocht in Ohio en Pennsylvania. De Amish zijn uniek in hun levenswijze in, voor het overgrote deel, zelfvoorzienende gemeenschappen. Zij verbouwen hun eigen voedsel. Hoewel zij geen specifieke ban op medische zorg kennen, laten zij hun kinderen zeer zelden vaccineren. Vanuit de lokale medische centra die de Amish ten dienste staan, wordt gerapporteerd dat er nog nooit een autistisch Amishkind is waargenomen. De enige Amish kinderen die in de regel werden gezien waren patiënten met congenitale (aangeboren) aandoeningen, zoals het fragiele X syndroom. Het enige autistische Amishkind dat tijdens het onderzoek werd ontdekt, was met een oorinfectie naar een medische post gebracht waar het kind en passant gevaccineerd werd, mogelijk zonder toestemming van de moeder.

De tweede oase is de in Florida gevestigde medische praktijk van Dr. Jeff Bradstreet. Terwijl hij in zijn praktijk vele duizenden autistische kinderen behandelt, heeft Bradstreet geconstateerd dat “er vrijwel geen autisme voorkomt bij families die aan thuisonderwijs doen en die vaccinatie vanwege religieuze redenen afwijzen.”

De derde, de “Homefirst Health Services” gevestigd in Chicago, kent een vrijwel volledige afwezigheid van autisme onder de vele duizenden patiënten die thuis geboren werden met hulp van deze medische praktijk en volgens de wens van de ouders ongevaccineerd bleven.

Groepen autistische kinderen worden ook aangetroffen bij ouders die vóór de conceptie beroepsmatig bloot staan aan chemische stoffen en met kinderen die prenataal zijn blootgesteld aan organochloor pesticiden.

The Age of Autism; Mercury, Medicine, and a Man-Made Epidemic Dan Olmsted and Mark Blaxill, New York: Thomas Dunne Books, St. Martin Press. 2010: 252-253.Ibid, pp. 253-254.Ibid, P. 254.Ibid, Pp. 214-215.Roberts E.M., English P.B., Grether J.K. et al, Maternal residence near agricultural pesticide applications and autism spectrum disorders among children in the California central valley, Environmental Health Perspective, July 30, 2007.

Voor degenen die nog geen onderzoek hebben gedaan naar de ingrediënten van vaccins: de volgende adjuvanten en ingrediënten zijn gedocumenteerd:

• Aceton (oplosmiddel dat wordt gebruikt in nagellak remover)
• Aluminium hydroxide
• Aluminium fosfaat
• Aluminium sulfaat
• Amphotericine B
• Betapropiolacton
• Dierlijk weefsel: varkensbloed, paardenbloed, konijnenhersenen
• Fenolrood (als indicator)
• Fenoxyethanol (antivries)
• Foetaal runderserum
• Formaldehyde
• Formaline
• Gehydroliseerde gelatine
• Gelatine Glycerol
• Gewassen rode bloedcellen van schapen
• Hondennieren, apennieren
• Hydrolysaat van caseïne van varkenspancreas
• Kalf- / runderserum
• Kalium difosfaat
• Kalium monofosfaat
• Kippenembryo’s, kippeneieren, eendeneieren
• Menselijke diploïde cellen (afkomstig van geaborteerd menselijk foetusmateriaal)
• Mononatrium Glutamaat (MSG – E621)
• Neomycine (antibiotisch)
• Neomycine sulfaat
• Polymyxine B
• Polysorbaat 20
• Polysorbaat 80
• Residu van MRC5 eiwitten
• Sorbitol
• Streptomycine (antibioticum)
• Sucrose
• Thiomersal (kwikderivaat)
• Tri(n)butylfosfaat (neurotoxine)
• VERO cellen, een doorlopende lijn van cellen uit apennieren

Aluminium, een neurotoxine, wordt in verband gebracht met de ziekte van Alzheimer en toevallen.

Formaldehyde staat bekend als veroorzaker van kanker die normaal gebruikt wordt bij het balsemen van stoffelijke overschotten.

Glycerine, een tri-atomaire alcohol die wordt gewonnen uit natuurlijke, bedorven en afgebroken vetten en heeft bekende toxische effecten zoals nier- lever- en longschade, diarree, uitgesproken lokale weefselbeschadigingen, gastro-intestinale schade, dood.

Van neomycine en streptomycine (antibiotica) is bekend dat zij allergische reacties veroorzaken.

Fenol (carbolzuur) is een dodelijk gif, een veel voorkomend ontsmettingsmiddel en kleurstof.)

Van fenoxyethanol weten we dat dit het centrale zenuwstelsel onderdrukt en dat het braken en diarree kan veroorzaken (FDA).

Thiomersal (een kwikderivaat) is een giftig zwaar metaal dat niet makkelijk meer uit het lichaam verwijderd kan worden.

Metaaltoxiciteit kan resulteren in hersenbeschadiging en auto-immuunziekten.

Olieachtige adjuvants kunnen overgevoeligheidsreacties veroorzaken, cysten en adjuvant artritis.

In het jaar 2000 beval het Amerikaanse Congres sterk aan dat de farmaceutische industrie de stof thiomersal uit de vaccins zou halen. (Het werd echter aanbevolen, niet verplicht gesteld). De medicijnfabrikanten werd niet gezegd, de reeds bestaande partijen van de markt te halen. De aanbeveling was alleen van toepassing op nieuwe productlijnen…

Consumentengoederen worden teruggeroepen, herontworpen, of er worden veiligheidswaarschuwingen geëist als zij toxische ingrediënten bevatten of een ongeval kunnen veroorzaken. Indien er kankerverwekkende stoffen worden aangetroffen in voedsel worden deze vaak verboden en/of moet er een waarschuwingsetiket op de verpakking worden aangebracht. Vaccins hebben andere (veel lagere) veiligheidsnormen.

The Health Studio Newsletter (Volume 1, Oct. 1997).
Vaccine Fillers and Ingredients (Vaccin vulstoffen en ingrediënten)
Dr. Mercola Newsletter, March 7, 2001

(N.B.: Hoewel dit Mercola rapport werd uitgebracht in 2001, blijft het in essentie geldig in termen van de aantallen en soorten huidige vaccinhulpstoffen en additieven.)

Schubert J, Riley EJ, Tyler SA. Combined effects in toxicology: A rapid systematic testing procedure: cadmium, mercury and lead. Journal of Toxicology and Environmental Health, 1978; 4:763-776.Abou-Donia MB, Wilmarth KR, Ochme F, Jensen KF, Kurt, TI. Neurotoxicity resulting from coexposure to pyridostigmine bromide, DEET, and permithrin: Implications of Gulf War chemical exposures. Journal of Toxicology and Environmental Health, 1996; 48:35-56.Arnold SF, Koltz DM, Collins B, Vonier PM, Guilette LJ, McLachlan JA. Synergistic activation of estrogen receptor with combinations of environmental chemicals. Science, 1996; 272: 1489-1492.Chester AC and Levine PH. Concurrent Sick Building Syndrome and Chronic Fatigue Syndrome: Epidemic Neuromyalgia Revisited. Clinical Infectious Disease, 1994; 18(Suppl1): S43-8.

Combinaties van toxische chemicaliën geven exponentiële groei van toxiciteit
Algemeen wordt door toxicologen erkend dat een combinatie van giftige chemische stoffen een exponentiële toename van de toxiciteit teweeg kan brengen; dat betekent dat een combinatie van twee giftige chemische stoffen een tienvoudige of zelfs honderdvoudige toename in toxiciteit teweeg kan brengen—. 

Een klassiek voorbeeld van dit principe was de Schubert studie. 
Daarin werd ontdekt dat de hoeveelheid lood en de hoeveelheid kwik, wanneer deze apart werd gegeven, dodelijk was voor één procent van de testratten, maar voor de volle honderd procent dodelijk was, wanneer deze stoffen gecombineerd werden toegediend.

Dit principe zou in vaccins op zijn minst van toepassing zijn voor kwik en aluminium, die beide krachtige neurotoxinen zijn.

Vaccins en subdurale (hersen)bloedingen
Het beste bewijs tot nu toe op dit gebied komt uit de opmerking van de oogarts Horace Gardner, die, gebaseerd op een artikel van een Japanse neurochirurg dat concentraties van niet-traumatische hersenbloedingen zich in Japan neigen voor te doen rond de leeftijd van 7 tot 10 maanden, scherpzinnig constateerde dat er een duidelijk verschil in leeftijd is tussen het voor komen van niet-traumatische hersenbloedingen in Japan en in de Verenigde Staten, waar de meeste niet-traumatische hersenbloedingen zich neigen voor te doen gedurende de eerste zes maanden van het leven.

De verklaring hiervoor, aldus Dr. Gardner, was dat de Japanners niet eerder met hun kindervaccinatieprogramma’s beginnen dan vanaf de zevende maand, terwijl men in de Verenigde Staten al binnen 24 uur na de geboorte begint met het Hepatitis B vaccin. 

In wezen kunnen deze observaties mogelijk worden omgezet in een gigantische epidemiologische studie met betrekking tot de jeugdige bevolking van Japan en de Verenigde Staten die, door de huidige indicaties, zonder twijfel kunnen bewijzen dat vaccins de voornaamste oorzaak zijn van subdurale bloedingen die nu verkeerd worden gediagnosticeerd als zijnde SBS, NAI en andere.

Schubert J, Riley EJ, Tyler SA. Combined effects in toxicology: A rapid systematic testing procedure: cadmium, mercury and lead. Journal of Toxicology and Environmental Health, 1978; 4:763-776.Onder het hersenvlies gelegenAoki N, Massuzawa H. Infantile acute hematoma. Clinical analysis of 26 cases. J of Neurosurg. 1984:61:273-280.Gardner, H.B. Retinal and subdural hemorrhages – Aoki revisited. Brit J Opththal.2003: 87:919-920.Miller NZ and Goldman GS, Infant mortality rates regressed against the number of vaccine doses routinely given: Is there a biochemical or synergistic toxicity? Human and Experimental Toxicology, May 4, 2011,

Onderzoek toont verband tussen aantallen toegediende vaccins en kindersterfte aantallen (IMRs)
Het onderzoek met de naam Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given. Is there a biochemical or synergistic toxicity? (Zuigelingensterfte afgezet tegen het aantal routinematig toegediende doses vaccins. Is er een biochemische of synergistische (samenwerkende) toxiciteit?) werd uitgevoerd door Neil Z. Miller en Gary S. Goldman en gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift Human and Experimental Toxicology Journal, dat opgenomen (geïndexeerd) is in de catalogus van de National Library of Medicine. 

Dit schokkende recente onderzoek dat werd gepubliceerd in een prestigieus medisch tijdschrift, heeft een direct statistisch verband ontdekt tussen hogere vaccindoses en kindersterftecijfers in de ontwikkelde wereld, dat suggereert dat het toenemende aantal vaccinaties dat aan kinderen opgedrongen wordt door medische autoriteiten, met name in de Verenigde Staten, dat het hoogste aantal vaccins toedient, maar waar ook de kindersterfte het hoogst is, een algehele nadelige invloed op de gezondheid heeft.

Waarom de relatie BMR – Autisme?
Een aantal jaren geleden kondigde de oprichter van het Autism Research Institute (ARI) – het Autisme Onderzoeksinstituut – Dr. Bernard Rimland aan, dat van ongeveer tweederde van de gezinnen die met hun autistische kinderen naar het ARI kwam, de doorverwijzende arts meldde dat het kind autistisch was geworden na het toedienen van het BMR vaccin. Na thuis gekomen te zijn en elektronische controle van medische dossiers, ontdekte de schrijver van deze regels ditzelfde BMR – Autisme verband bij zijn eigen patiënten.

Dr. Hanan Polansky van het Center for the Biology of chronic Disease (CBCD) – Centrum voor de Biologie van Chronische Ziekten – en auteur van het veelgeprezen boek, getiteld Microcompetition with Foreign DNA and Chronic Disease legt uit hoe vreemde DNA deeltjes vele ernstige ziekten kunnen veroorzaken zonder het menselijk DNA te beschadigen (of te muteren). Een deel van de uitleg kan ook gelegen zijn in het feit dat virussen inherent immuun onderdrukkend zijn, in tegenstelling tot bacteriële infecties, die het immuunsysteem stimuleren, zoals blijkt uit het feit dat virale infecties de neiging hebben om het aantal witte bloedcellen te verlagen, in tegenstelling tot bacteriële infecties, die het aantal witte bloedlichaampjes doen stijgen.

Het mazelenvirus is in dit verband met name sterk, het werkt krachtig onderdrukkend op cellulaire immuniteit–. Deze krachtige BMR (virale) immuun onderdrukking verlamt in feite, samen met de toxische effecten van kwik, aluminium en formaldehyde, de eigen immuun verdediging van het lichaam. Daardoor kan genetische hybridisatie plaats vinden.

Miller, NZ, Vaccine Safety Manual, for Concerned Families and Health Practitioners, New Atlantean Press, 2008; p. 202.Bock, Kenneth, Healing the New Childhood Epidemics, Autism, ADHD, Asthma, and Allergies, Ballantine Books, New York: 2007.Mass (plant and animal) Extinctions Underway, Majority of Biologists Say, Washington Post, Tuesday, April 21, 1998.Deisher, Theresa, Is Aborted Fetal DNA Linked to Autism? July 21, 2009..

Sommering
Er is aangetoond dat een scherpe en aanhoudende stijging van autisme bij kinderen begon, volgend op de introductie in de Verenigde Staten van het BMR (Bof, Mazelen en Rubella – rode Hond) vaccin in 1978. In dezelfde tijd werden ook de kwikhoudende Hepatitis B en Haemophilus influenza type b vaccins ook geïntroduceerd. In een uitgave van de American Academy of Pediatrics van januari 2004, met de titel AUTISM A.L.A.R.M. werd aangekondigd dat 1 op de 6 Amerikaanse kinderen gediagnosticeerd werden met een leerstoornis en/of aanzienlijke gedragsstoornissen. 

Volgens beschrijvingen en documentatie van Dr. Kenneth Bock is ongeveer één derde van de Amerikaanse kinderen getroffen door de aandoeningen: Autisme, ADHD, Astma en Allergieën. 
Het is heel goed mogelijk, of zelfs zeer waarschijnlijk dat, op basis van huidige kennis, elk van deze voorwaarden in verband wordt gebracht met de onderliggende genetische veranderingen.

Van alle voordelen die God en de natuur de menselijke soort verstrekt, moet de menselijke genetica worden beschouwd als de grootste en meest onmisbare. Zijn wij een natie van mensen die niet in staat is om dreigend gevaar in de gezondheid, het welzijn en de genetica van onze kinderen te herkennen en door het herkennen ervan, in hun naam, corrigerende maatregelen te nemen? Ik denk dat wij tot deze acties in staat zijn, maar het is wel krap dag. Op een onbekend moment in de toekomst zal dit proces een ‘point-of-no-return’ (een niet meer te keren punt) bereiken in termen als vaccingeïnduceerde genetische hybridisatie die onverenigbaar worden met de menselijke voortplanting. Massaal uitsterven vindt al plaats in de planten- en dierenwereld, grotendeels als gevolg van menselijke ingrepen en interventies. Zullen wij dit voorbeeld al snel volgen?