Open brief aan de pers – Peter Vereecke

Geachte dames en heren journalisten,

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Net als iedere burger respecteer ik jullie persvrijheid en jullie onafhankelijkheid. Het is jullie recht om als journalist een eigen en afwijkende mening te hebben, maar jullie hebben ook een deontologie: de ethische code van de journalistiek. Hiervan is overigens einde vorig jaar een geactualiseerde tekst tot stand gekomen. Hierin wordt het belang onderschreven dat een journalist moet streven naar de waarheid, de waarachtigheid van zijn bronnen moet nagaan en respect moet hebben voor de waardigheid van wie hij interviewt. Ik wil jullie hierbij echter allen vooral oproepen om in de toekomst te willen aandacht hebben voor het feit dat we wereldwijd met heel wat gevaarlijke ontwikkelingen geconfronteerd worden die gebaseerd zijn op leugens en bedrog en aangestuurd worden door een groep van elitaire machthebbers die het niet goed voorhebben met de mensheid en deze planeet.

Om dit nog wat concreter en meer in de diepte onderbouwd te illustreren voeg ik hierbij enkele andere teksten, die ik doorgestuurd heb maar die net als alle andere op geen enkele manier uw aandacht hebben gekregen:

* een open brief over de leugen van 9/11: een inside job en false flag operatie om – zoals zo dikwijls in het verleden – de mensheid mee te sleuren in oorlogen, die op voorhand achter de schermen gepland waren

* een open brief over de leugen van de global warming: men wil ons op basis van gemanipuleerde gegevens doen geloven dat de planeet opwarmt ten gevolge van onze te hoge CO2-productie om zo vooral de schandalige manieren te verdoezelen waarop opzettelijk met het klimaat geknoeid wordt

* een persmededeling over de leugens van de vaccinatie: big mama farma wil ons zo veel mogelijk medicatie en vaccinatie opdringen uit o.a. puur winstbejag, niet omdat dit onze gezondheid bevordert

* een persmededeling over de leugen van ADHD en Rilatine: hoe drugs (verkocht als ‘geneesmiddelen’) worden opgedrongen aan onze jeugd, die – net als wij – ziek gemaakt wordt door gifstoffen in voeding en door (vooral gepulste) elecromagnetische straling van gsm, umts, wifi, wimax, magnetron, dect, haarp enz .

Het gaat niet goed, dames en heren, met onze wereld:

* als mensheid zijn we nog nooit zo ziek geweest o.a. ten gevolge van de chemicalisering van voeding, (on) gezondheidszorg en milieu, we worden bang gemaakt voor van alles en nog wat, we worden vastgezet in een verknechtend en verarmend financieel-economisch systeem dat gedirigeerd wordt door een kleine elite die alles heeft en nog meer wil, we worden gecontroleerd alsof iedere burger een potentiële terrorist is en een gevaar voor de samenleving

* de dieren kreunen: heel wat diersoorten zijn nu reeds definitief verdwenen en de laatste jaren sterven ook bijen, vleermuizen, kikvorsen massaal uit, onze zeeën zijn niet alleen onvoorstelbaar gepollueerd maar ook bijna volledig leeggevist en nu vallen ook wereldwijd plots vogels uit de lucht ‘om onverklaarbare redenen ‘ …

* onze natuur met zijn fauna en flora kwijnt weg En deze evoluties gebeuren niet zo maar, maar zijn achter de schermen gewild en beraamd en worden ons – de mensen – tegen onze zin opgedrongen! De toestand is dramatisch ernstig: het is high noon, een voor twaalf, de allerhoogste tijd!
Het is uw essentieel maatschappelijke verantwoordelijkheid om hierover objectief en naar waarheid te informeren.

Helaas kan men niet ontkennen dat de belangen van de bedrijfswereld u fnuiken in het uitvoeren van deze opdracht. U mag niet schrijven over wat u wil en zoals u wil. Het is misschien confronterend om dat zo cru te formuleren maar het is mijn overtuiging geworden dat jullie wel degelijk in deze situatie zijn terechtgekomen. We hebben dit meerdere keren moeten vaststellen en meerdere collega’s van u bevestigen ons ‘off the record’ dat het nieuws gefilterd wordt aan de bron.

Net als iedereen wordt ook u beperkt en beknot in wat u werkelijk zou moeten of willen doen.

Ik verwijt u dit niet persoonlijk, maar ik wil dit wel klaar en duidelijk aan de kaak stellen omdat ik van oordeel ben dat dit moet veranderen. Ik sta zeker niet alleen: de Belfort-group telt enkele duizenden supporters en het aantal mensen dat zich echt ernstig zorgen maakt groeit – gelukkig – met de dag. Er is een revolutie tot stand aan het komen ook al is het momenteel nog in het struikgewas. De vele reacties, die ik mocht ontvangen – ook van gewone mannen en vrouwen -, sterken mij in deze overtuiging.

Mensen worden ongerust, worden boos, worden diep ver-ont-waardigd.

En al deze mensen kijken naar u, dames en heren journalisten! Ook u dient inderdaad wakker en weerbaar te worden en te beseffen dat u een heel belangrijke verantwoordelijkheid hebt. U bepaalt in belangrijke mate hoe mensen denken en dus al dan niet handelen. U dient dus kritisch en vooral onafhankelijk te berichten over wat er werkelijk in de wereld aan het gebeuren is.

Het is mijn vaste overtuiging dat we met z’n allen (pers, politiek, publiek) de ogen moeten openen en het is mijn en ons vast voornemen hiertoe een bijdrage te blijven leveren.

The healing of the earth and of the human spirit has become the same thing!

In respectvolle hoogachting en bereid tot toelichting & dialoog,
Peter Vereecke Belfort-group


[wp-rss-aggregator exclude=”7853,7763,7752,7725,7712″]