Curatieve Preventieve Gezondheidszorg

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Discussie:

Alternatieve Geneeswijzen <vs> Reguliere Geneeskunde
De discussie en daarmee de tegenstellingen over alternatieve geneeswijzen in de medische wereld zijn weer ten volle in de openbaarheid gekomen. De woordkeuze in de titel roept alleen al vragen op.

Alternatief = de keuze latend tot meerdere mogelijkheden.

Geneeskunde
Het complex van wetenschappen waarvan het doel is kennis te verkrijgen van de genezing van ziekten in de ruimste betekenis van het woord. Behalve op de bekendheid met de bouw en verrichtingen van het menselijk lichaam (anatomie en fysiologie) steunt de geneeskunde op kennis van de scheikunde, de natuurkunde, de leer van de ziektekiemen (bacteriologie), de geneesmiddelenleer (farmacologie), de ziektekundige ontleedkunde (pathologische anatomie) en de ontwikkelingsleer (embryologie). De praktische toepassing noemt men geneeskunst, welke bekwaamheid wordt bepaald door de persoonlijke kennis van de arts, zijn ervaring en persoonlijkheid. Ook in de oudheid waren er al tegenstellingen tussen de religieuze tempelgeneeskunde in het oude Egypte en de natuurfilosofische geneeskunde waarvan Hippokrates de belangrijkste vertegenwoordiger is geweest.

Geneeswijzen
Dehandelwijzen die men toepast ter genezing van een ziekte of kwaal.

Geneesmiddel 
Middel tot genezing van ziekte of kwalen (ieder middel of handeling)

Tegenstellingen in de geneeskunde
Een stukje geschiedenis verteld ons dat de tegenstellingen steeds groot waren in de geneeskunst. In Rome heeft Galenus (130 – 200) een verrichtingsleer opgesteld die 1400 jaar later omvergeworpen werd door de anatomische onderzoeken in 1543 van Vesalius. De uitvinding van de microscoop in de 17e eeuw vond echter pas in de 19e eeuw een praktische toepassing. Pas in 1796 kwam de preventieve geneeskunde tot een eerste ontwikkeling. De medische kennis is echter pas een hoge vlucht gaan maken in de 20e eeuw toen men de betekenis ging inzien van de stofwisseling, de hormonen, de psyche, en de erfelijkheid op het ontstaan van ziektes.

Microscoop
De achromatische microscoop maakte het mogelijk tot inzicht te komen dat levende wezens uit cellen zijn opgebouwd. Hierdoor kon men biochemische en biofysische tegenwichten onderzoeken. Ook de bacteriologie heeft hieraan zijn bestaan te danken. Pas met de uitvinding van de elektronenmicroscoop kon men virusonderzoeken gaan verrichten. De onderzoekingen gaan door de moderne technologie razend snel maar er staat tegenover dat er nog ongelooflijk veel zaken niet bekend zijn.

Degeneratie, – chronische, – en
stofwisselingziekten

Door het invoeren van vele hulpmiddelen als röntgenstralen, mri en cti scans worden steeds meer zaken inzichtelijk. Infectieziekten zijn in de westerse wereld steeds meer afgenomen daar staat tegenover dat degeneratie, – chronische, – en stofwisselingziekten nu de aandacht opeisen dit mede door het bereiken van hogere leeftijden.

Curatieve wetenschap
De verbetering van de gezondheid is echter lang niet altijd alleen maar toe te schrijven aan de curatieve wetenschap. De cholera epidemieën in de 19e eeuw zijn de aanleiding geweest tot verdere preventieve geneeskunde, dit wil zeggen dat het geheel van de maatregelen dat erop gericht is het ontstaan van ziektes te voorkomen. Betere hygiëne, controle op voeding en genotmiddelen, vaccinatie, en vooral ook preventieve controle als school, – bedrijfsartsen bevolkingsonderzoeken, en consultatiebureaus.

Alternatieve – natuur geneeswijzen
Geneeswijze die het gebruik van zuivere geneesmiddelen verwerpt maar in een gepaste levenswijze en het gebruik van onbewerkte natuurproducten het middel tot herstel zoekt. Deze wijze van genezen is in haar ontwikkeling deels het gevolg van een reactie op de chemische therapie. Al ontstaan in het Hippokrates tijdperk en de nadruk op preventie door goede voeding, leefwijze en alternatieve geneeswijzen.

Preventieve wetenschap
De preventieve wetenschap moet nog een hele inhaalslag maken die echter door technologische ontwikkelingen in een stroomversnelling komt de komende jaren. Daarbij is ook strijd gaande tussen de machtige farmaceutische miljarden industrie en natuurgeneeskunde. De nu opnieuw in alle hevigheid naar de oppervlakte gekomen tegenstand van de reguliere geneeskunde moet dan ook in dit licht bezien worden. Het budget voor de alternatieve geneeswijzen is slecht 1 procent van wat de machtige farmacheutische industrie te besteden heeft.

Conclusie
Belangrijk om te weten, zo wijst de geschiedenis uit, is dat de wetenschap de plicht heeft dat te onderzoeken wat men nog niet weet en open te staan voor onbekende dingen.


[wp-rss-aggregator exclude=”7853,7763,7752,7725,7712″]