Vaccinatie “Bijwerkingen”

pagina verhuist van uitdaging.net

artikel van voor 2012

Mysterieuze epidemie treft Groot Britannië na HPV injecties

Sinds 2008, na de implementatie van de HPV vaccinatie in een school vaccinatie programma, slaat een mysterieuze ziekte toe in Groot Britannië.

UK Mail Online meldt dat 1340 gevallen gelijktijdig gemeld zijn nadat het HPV vaccin Cervarix geïmplementeerd was in september. Deze mysterieuze ziekte veroorzaakt Verlammingsverschijnselen, Stuiptrekkingen, Zicht problemen, Misselijkheid, Krachteloosheid, Koorts, Duizeligheid en Gevoelloosheid, Aangezichtsverlamming, Hypoesthesia (verminderd gevoel) en het Guillain-Barré Syndroom.

Met de kennis die ik via een insider heb verkregen over hoe jonge meisjes en vrouwen door het medisch “establishment” in GB worden behandeld is het veilig aan te nemen dat slechts ongeveer 1% melding maken. Als dus slechts 1% melding maakt betekent dit dat het werkelijke aantal meisjes dat getroffen is door deze mysterieuze epidemie geraamd wordt op zo’n 134.000. Dit betekent dat 19% van de meisjes na de vaccinatie een “nieuwe” medische status heeft. Ik kwam op dit percentage omdat in het artikel van UK Mail Online gesteld wordt dat 700.000 meisjes in de leeftijd van 12 – 13 jaar zijn gevaccineerd. Dit vaccin is ook aan meisjes van 17 en 18 jaar verstrekt.

Dit lijkt op dezelfde epidemie die gelijktijdig met die in GB de Verenigde Staten treft en die er voor zorgt dat levendige, atletische jonge vrouwen gehandicapt of ziekelijk raken, of zelfs overleden zijn “door onbekende oorzaak”.

In de Verenigde Staten zijn vanaf januari 2009 meldingen betreffende Gardasil bekend aan VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System). Op dit moment zijn dit er 15441. Als je hetzelfde principe zou hanteren (1% rapporteert) zou je uitkomen op 1.544.100 jonge meisjes die getroffen zijn door deze mysterieuze epidemie.

  • 43              Overleden
  • 2786          Niet genezen
  • 3553          Onbekende genezing
  • 348            Gehandicapt
  • 204            Levensbedreigend
  • 6186          Bezoeken aan Spoedeisende Hulp


Laten we in overweging nemen dat (volgens een Australische publicatie) in de Verenigde Staten 13.000.000 doses zijn geadministreerd. Als we dan voor de VS de 1% regel hanteren betekent dit dat 12% van de nieuwe medische statussen veroorzaakt wordt door deze mysterieuze epidemie die door de VS waart. Een ander percentage om hier te vermelden is dat in een tabel, genaamd: “nieuwe medische statussen”, in een afrondend document over Gardasil aan de FDA (U.S. Food and Drug Administration) gedateerd 11 september 2008, gemeld wordt dat 73,3% van de deelneemsters een “nieuwe medische status” heeft. Houd deze percentages even in het achterhoofd!

Waar komt die 1%-regel vandaan? Op de website van het NVIC (National Vaccine Information Center) wordt vermeld dat slechts 1 – 10% rapporteert. Bovendien betreft dit vaccinatie in het algemeen! Tevens is bekend dat artsen in de VS niet willen erkennen dat Gardasil schadelijke reacties veroorzaakt.

Terug naar het Verenigd Koninkrijk: Rapportage van schadelijke reacties op geneesmiddelen en vaccins, verzameld door de “waakhond” voor de veiligheid van geneesmiddelen, de MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency)uit rapportages van doctoren: Uit de meest recente analyses bleek dat er in totaal 1340 meldingen werden gemaakt met 2891 verschillende schadelijke reacties. De meeste meldingen betroffen lichte klachten als eczeem, zwellingen op de plaats van de injectie, pijn of allergische reacties.

Maar er was ook een categorie van meer verontrustende problemen: vier meisjes leden aan stuiptrekkingen, één kreeg een hartinfarct en één een epileptische aanval.

Er waren verschillende gevallen van verlamming, waaronder één geval van aangezichtsverlamming en een geval van Hemiparesis, waardoor het lichaam half verlamd, of in ieder geval ernstig verzwakt wordt. In twee gevallen werd hypoesthesia geconstateerd. Dit veroorzaakte aantasting van de gevoelszenuwen. Eén geval betrof het Guillain-Barré syndroom dat de benen verlamt.

vaccinatie bijwerkingen - vergifIn de Verenigde Staten ligt het aantal overlijdensgevallen aan baarmoederhalskanker op 1,7%. Dat scheelt een aanzienlijk aantal percentagepunten met de 12% die langdurig gehandicapt of ziek zullen worden. Landen in de wereld zouden ’t op deze manier moeten bekijken: ga uit van 15,5% (dit is ongeveer het gemiddelde van de percentages van de VS (Gardasil) en GB (Cervarix)). Ga er ook vanuit dat vele landen op de wereld een systeem van ziektekostenverzekeringen hebben. Wat zou er gebeuren met dat systeem als 15,5% van de jonge vrouwen gehandicapt of chronisch ziek zou worden? Zou dat niet het faillissement of in ieder geval een enorme aanslag op het geheel van ziektekostenverzekeringen betekenen? 

Er zijn bijna 20 gevallen bekend van onscherp gezichtsvermogen en bij één meisje werd de aanleg / ontwikkeling van anorexia geconstateerd.

Jackie Fletcher van de vaccinatie support groep Jabs zei: “Toen ze dit nieuwe vaccin introduceerden bestond bij ons grote verontrusting over de veiligheid ervan. De huidige statistieken die gedetailleerde schadelijke reacties – inclusief gevallen van epilepsie en toevallen – tonen geven aan dat we terecht verontrust zijn geweest. De overheid dient, gegeven de aantallen zijeffecten die inmiddels bekend worden, zich te beraden over de toekomst van dit programma”. Jackie Fletcher van Jabs heeft gelijk wanneer zij zegt dat de Overheid van GB zich moet herbezinnen wat betreft dit programma, in overweging nemend dat preventie en vroegtijdige detectie het aantal gevallen van baarmoederhalskanker al aanzienlijk omlaag hebben gebracht.

Refererend aan een document van CDC (Center for Disease Control): Operatieve Verwijdering van de Baarmoeder en Aantallen Doden door Baarmoederhals-kanker – Verenigde Staten, 1965 – 1988, gepubliceerd: 17 januari 1992 / 41(02);17-20 … Omdat afname van het aantal sterfgevallen door baarmoederhalskanker… voornamelijk toegeschreven kan worden aan het gebruik van de Pap test, zou een nog groter aantal sterfgevallen voorkomen kunnen worden door de aanbevolen Pap test richtlijnen nog strikter te hanteren. Geconcludeerd kan worden uit de datum van deze publicatie dat het de Pap test is geweest die voor een afname zorgde van het aantal gevallen van baarmoederhalskanker.

Ten slotte: GB overweegt ook jongens te vaccineren met Cervarix. Of het nog niet erg genoeg is dat ongeveer 19% van de gevaccineerde meisjes problemen heeft! Overweeg dan het volgende: Een nieuwe studie door de Cambridge University toont aan dat 1 op de 38 Britse jongens een vorm van autisme heeft. Het geheel van autistische aandoeningen kost GB per jaar al 28 miljard Pond. Een studie van Sue Reid, gepubliceerd in de Daily Mail van 20 maart 2009 toont aan dat 1 op de 60 kinderen een of andere vorm van autisme heeft. Deze nieuwe studie adviseert de Britse regering om de berekeningen met betrekking tot voorzieningen t.b.v. kinderen te herzien: het gaat nu om 1 op de 60 jongens en meisjes, maar in 4 van de 5 gevallen betreft het jongens.

Kijken we dan tot slot naar het percentage voor GB met betrekking tot de Mysterieuze Epidemie: als 19% van de meisjes getroffen wordt zou dit mogelijk kunnen betekenen dat 76% van de jongens die de vaccinatie krijgt getroffen kan worden door deze mysterieuze ziekte. Dit zou de gezondheidskosten in GB kunnen doen oplopen tot in de biljoenen.Wat is uw mening?

OPEN BRIEF – aan mevrouw dr. M. Conijn van het RIVM

17 april 2009 –

Zeer geachte mevrouw Conijn,

Op 27 februari en 19 maart van dit jaar zond ik u  brieven waarin ik mijn bezorgdheid uitte met betrekking tot de voorgenomen vaccinaties tegen baarmoederhalskanker, met het vaccin Cervarix. Als bijlage stuurde ik u een studie over een verborgen gevaar van vaccinaties, dat nog steeds niet wordt onderkend. Het gaat daarbij om de aluminiumverbinding – aluminium hydroxide – die als adjuvans aan de vaccins is toegevoegd voor een grotere effectiviteit van deze vaccins. Mijn bezwaren gelden echter ook alle andere vaccins waaraan aluminium of kwik is toegevoegd.

In mijn tweede (open) brief vroeg ik u dringend om een onderzoek uit te voeren om mijn theorie, dat elektro-actieve elementen  – zoals aluminium – kunnen leiden tot verkeerde vouwing van allerlei lichaamseiwitten, te falsificeren. Op mijn beide brieven met bijlagen mocht ik niets van u vernemen. Ik moet dus concluderen dat mijn hypthese aangaande dit gevaar van aluminium hydroxide nog steeds overeind staat.

Maar recent is nog een gevaar van aluminiumhydroxide opgedoken, dat niet meer hoeft te worden onderzocht omdat dat reeds jaren geleden al werd gedaan en gepubliceerd. Recent kreeg ik een interessant boek in handen, getiteld Drug-Induced Nutrient Depletion Handbook, 2nd Edition, door Ross Pelton, RPh, PhD, CCN, James B. LaValle, RPh, DHM, NMD, CCN, Ernest B. Hawkins, RPh, MS, Daniel L. Krinsky, RPh, MS, 2001.

Van dit reeds acht jaar oude medische handboek zullen u en het RIVM beslist op de hoogte moeten zijn. Net zoals u trouwens ongetwijfeld ook bekend zult zijn met het werk van de Australische dr. Viera Scheibner, die haar onderzoeksresultaten neerlegde in het boek Vaccinatie, het eind van een mythe, dat voor het eerst verscheen in 1994 en in 1999 in de Nederlandse vertaling verscheen en nog steeds verkrijgbaar is. Zij beschreef onder meer uitputtend het a-specifieke stress-syndroom, daat hoogstwaarschijnlijk Freek Hagoort fataal werd.

Een samenvatting van het werk van dr. Robert W. Sears uit 2008 – getiteld: Is Aluminum the New Thimerosal? –  stuurde ik u reeds als bijlage bij mijn tweede brief aan u. Mijn eigen werk – De verborgen gevaren van vaccinaties – ontving u als bijlage bij mijn eerste brief.

Mijn eigen werkstuk krijgt nog een uitbreiding, want er blijkt dus nog steeds een groot gevaar niet onderkend te worden. Dr, Sears heeft al berekend hoeveel aluminium kinderen tijdens hun ontwikkeling binnenkrijgen en hoeveel daarvan in het lichaam blijft opgeslagen. In het genoemde Drug-Induced Nutrient Depletion Handbook staat op bladzijde 28 te lezen dat aluminium hydroxide leidt tot de depletie van calcium, fosfor en vitamine D.

Elders in dit handboek staat vermeld dat alleen al de depletie van vitamine D kan leiden tot osteoporose, spierzwakte en gehoorverlies. Bovendien is depletie van fosfor gerelateerd aan een vergroot risico op de ontwikkeling van kanker.

Calcium is onder meer nodig voor de aanmaak van melatonine, zodat de depletie van calcium allerlei functies van melatonine – zoals een gezonde slaap en de methylering van het DNA – benadeeld. Beschadiging van de methylering van het DNA – en daardoor van de epigenetische codering van het DNA – kan, zoals u natuurlijk ook weet, leiden tot een versterkt kankerrisico en andere degeneratieve aandoeningen.

Maar dat is nog niet het hele plaatje. Momenteel werk ik aan de afronding van een studie naar het effect van depleties van essentiële nutriënten door farmaceutische middelen op onder meer diabetes type 2. En daarin neemt ook vitamine D een prominente rol in.

Momenteel heerst er in binnen- en buitenland veel bezorgdheid over de toename van vitamine D-deficiënties, die bijdragen aan het ontstaan van ernstige welvaartsziekten. Ook wordt aan het publiek verteld dat de gezondheidsautoriteiten alles in het werk stellen on die naderbij razende diabetes-tsunami in te dammen.

Ik zal daarom twee bijlagen toevoegen, zodat u zich kunt oriënteren betreffende de ernst van de door aluminium hydroxide teweeg gebrachte depleties van calcium, fosfor en vitamine D. Misschien kan de inhoud van deze twee bijlagen bijdragen aan meer helderheid betreffende de waarnemeningen dat momenteel de vitamine D-spiegels van de opgroeiende jeugd steeds lager worden en dat sinds de invoering van vaccinatiecampagnes de incidentie van kanker, diabetes en andere welvaartsziekten gestaag toeneemt.

Een kopie van deze brief zend ik naar minister Klink van VWS,  de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP), de vier auteurs van het artikel in het Ned. Tijdschr. v. Geneesk., mevrouw Anneke Bleeker van de ‘Verontruste moeders’ en de beheerders van  andere websites die vaccinaties kritisch tegen het licht houden.

T.C. Kuiper – van den Bos

Open brief aan alle GGD artsen
19-4-2009

Dit is het derde schrijven in het kader van de HPV-vaccinatie en ik hoop dat u nauwlettend kennis neemt van de inhoud hiervan.

Als art heeft u alvorens uw roeping in de praktijk te gaan brengen de eed van Hippocrates afgelegd of een overeenkomstige belofte afgelegd. Dit houdt onder meer in dat u heeft beloofd dat u bij uw medisch handelen zult trachten te voorkomen dat u de aan u toevertrouwde patiënten onnodige schade toebrengt. Dit gegeven moet altijd in iedere behandeloverweging worden meegenomen.

Al enkele maanden was ik bezig om via Geneeskundeboek. nl een exemplaar van een medisch handboek in mijn bezit te krijgen. Helaas vergeefs. Tot driemaal werd ik na een maand tevergeefs wachten op dit boek met een smoes afgepoeierd. Het kwam erop nee dat me er helaas maar bij moest neerleggen dat dit boek door de geringe interesse hiervoor vanuit Nederland niet meer in Nederland kon worden afgeleverd. Zelfs toen ik vroeg om de gegevens van de uitgever om dan maar te proberen of dat boek tegen desnoods hogere vrachtkosten uit Amerika kon worden opgezonden, kreeg ik nul op request. Mijn echtgenoot vond tenslotte nog een andere mogelijkheid en op Pasen probeerde hij deze route uit. Per omgaande kreeg ik het verlangde boek uit Duitsland opgestuurd. Het ging hierbij om het boek Drug-Induced Nutrient Depletion Handbook, 2nd Edition, door Ross Pelton, RPh, PhD, CCN, James B. LaValle, RPh, DHM, NMD, CCN, Ernest B. Hawkins, RPh, MS, Daniel L. Krinsky, RPh, MS, 2001. Dit is een boek uit een hele reeks medische handboeken van Lexi-Comp, Inc.

Ik wilde dit boek hebben vanwege de afronding via een manuscript over depleties door farmaceutische middelen. Tot mijn verbazing viel dit boek bij een eerste verkenning open op bladzijde 28. En op die bladzijde stond te lezen dat aluminium hydroxide – een adjuvans in het HPV-vaccin Cervarix – leidt tot depleties van calcium, fosfor en vitamine D.
Zoals u ongetwijfeld ook weet, zijn dit drie stoffen die onontbeerlijk zijn voor gezonde botten en bloedvaten en dat gebrek aan deze stoffen is gerelateerd aan, osteoporose, spierzwakte en gehoorverlies. Terwijl gebrek aan vitamine D leidt tot een versterkt risico op diabetes type 2, artrose, artritis en andere welvaartsziekten.

De medische wereld maakt zich momenteel erg bezorgd om de toenemende deficiënties van vitamine D – bij de opgroeiende jeugd – dat gezien wordt als een indicatie voor een nog te verwachten epidemie van allerlei welvaartsziekten. Gebrek aan fosfor leidt tot een versterkt risico op kanker.

Door de vaccinaties tegen het HPV-virus worden dus gezonde jonge meisjes opgezadeld met depleties van calcium, fosfor en vitamine D, en die depleties blijven bewerkstelligd worden door de in het lichaam opgeslagen aluminium hydroxide. Die vaccinatieschade staat dus vast en werd al 8 jaar geleden gepubliceerd. Daar staat tegenover dat de winst van de HPV-vaccinatie nog geheel niet vaststaat. Hier is dus sprake van het zeker toebrengen van lichamelijke schade terwijl het positief effect van deze vorm van ‘medisch handelen’ nog niet bewezen is. Dit wilde ik u even in overweging geven.

Ik weet dat u slechts bevelen opvolgt van het RIVM, maar dat ontslaat u niet van de belofte die u als arts hebt afgelegd. Ik mag toch verwachten dat een instantie zoals het RIVM  – die de prik-opdracht verstrekt aan de GGD’s – op de hoogte is van alle ins en outs van de uit te voeren vaccinaties. Het gaat hier om een regulier medisch handboek dat in Duitsland gewoon voorradig is en dat bovendien al 8 jaar oud is en al een tweede druk kent. Van dit boek hoort het RIVM – en eigenlijk ook uzelf, want het is bedoeld voor artsen – op de hoogte te zijn. Nu zijn er twee opties: (1) het RIVM is van dit boek op de hoogte, maar verzwijgt hetgeen hier in staat m.b.t. de depleties door aluminium hydroxide of (2) het RIVM is onkundig van dit boek en handelt dus uit incompetentie. In dat laatste geval is het dus zaak dat u zelf gaat lezen en nadenken en vervolgens het RIVM hierop aanspreekt. Want hier klopt iets heel erg niet. Het kan niet zo zijn dat een hele generatie toekomstige moeders het slachtoffer wordt van bewust achterhouden van informatie door – of incompetentie van – het RIVM.

Het bevreemdt me toch zeer dat ik bij een officieel bedrijf in medische literatuur – waarvan ik zeer regelmatig lijsten met nieuwe titels krijg aangereikt – niet een regulier medisch handboek over depleties kan kopen, juist in een periode waarin zoveel commotie bestaat over de omstreden HPV-prik, om vervolgens te ontdekken dat er in dat boek iets zeer ten nadele van die HPV-prik staat.

Na deze ontdekking heb ik (per e-mail) een derde brief geschrieven aan dr. Conijn van het RIVM.

Met een vriendelijke groet,  T.C. Kuiper – van den Bos

Zorg dat je gezondheid in de beste handen is – je eigen handen!
Ik begin steeds meer in te zien dat de slogan die ik bedacht heb voor mijn website een ‘gouden’ stelregel is. Ik wil het helemaal niet meer over de dokter hebben, ik wil het ook helemaal niet meer over onze regeringen hebben als het aankomt op de keuzes die ze voor ons maken (over ons). Ik wil je graag het advies geven om voor jezelf dingen goed te onderzoeken voordat je een medicijn neemt, voordat je een vaccinatie prik neemt, voordat je GMO voeding in je mond steekt.

Politiek bewust ben je NIET door eens per vier jaar te gaan stemmen maar door ELKE dag te stemmen met – waar JIJ je geld aan uitgeeft – en door het maken van BEWUSTE keuzes.

TIP: Hoe vergaar je eenvoudig informatie over een onderwerp naar keuze. Maak een Google Alert aan met het onderwerp: Bijvoorbeeld vaccinatie. Je ontvangt dan links naar alle artikelen die in kranten en op andere websites geschreven worden in je email box. Zo ben je snel op de hoogte van alle voor en nadelen, je kunt al snel ontdekken dat het nieuws in de kranten eenheidsworst is, als ware het gedicteerde berichten. Je krijgt ook alle berichten te zien van andere media die vrij zijn om te schrijven wat er op de achtergrond allemaal speeld.

De beslissing …. die zul je uiteindelijk wel ZELF moeten nemen gebaseerd op de kennis die je zelf hebt verzameld. Als jij besluit een vaccinatie te nemen kun je de dokter wellicht aansprakelijk stellen als het fout gaat, maar jij zit met de gebakken peren!