Kwik niet schadelijk zegt ONZE regering?

pagina verhuist van uitdaging.net

artikel van voor 2012

De kwik, kwek en kwakzalverij van vaccinaties’

Drs. John Consemulder, neuropsycholoog, onafhankelijk onderzoeker en auteur.

18-11-2009

Minister Klink van Volksgezondheid, Roel Coutinho van het RIVM, virologen zoals Ab Osterhaus van de Gezondheidsraad en nu ook het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Allemaal namen die garant lijken te staan voor eenzijdige informatie over de ‘veiligheid en effectiviteit’ van vaccinaties en belangenverstrengeling met de farmaceutische industrie. Deze personen en de instanties die zij vertegenwoordigen willen u laten geloven dat er geen schadelijke en/of giftige ingrediënten in de vaccinatie tegen de Mexicaanse H1N1 varkensgriep zouden zitten (zoals het zeer giftige thimerosal, wat volgens safety manager Ad van Rooij van Philips zelfs verboden is, zie mijn overige artikelen en video’s die onder andere te vinden zijn op ….

Hier volgt een korte bundeling feiten over de schadelijke effecten van kwik en thimerosal in vaccinaties   (zoals de griepprik en de vaccinatie tegen de Mexicaanse griep) op basis van vele regulier wetenschappelijke studies, door mij verzameld en vertaald uit het boek ‘Health and Nutrition Secrets That Can Save Your Life’, revised edition, Health Press, Alburquerque, New Mexico, USA, 2006 van neurochirurg Russell L. Blaylock, M.D., voormalig Clinical Assistant Professor aan de University of Mississippi Medical Center. Blaylock schreef eerder al het belangrijke boek ‘Excitotoxins: The Taste That Kills’

In mijn laatste artikel ‘De leugen regeert’ heb ik de vaccinatiepropaganda en ook de ernstig verlammende auto-immuunziekte veroorzakende effecten van ingespotensqualeen al uitvoerig besproken. Maar als u deze regulier wetenschappelijke feiten over het levensgevaarlijke en uiterst giftige kwik in vaccins combineert met de feiten die in dat artikel vermeld staan, zal het u duidelijk worden hoeveel wetenschappelijk bewijs over de schadelijke effecten (en ineffectiviteit) van vaccinaties u onthouden worden!

U beslist zelf om wel of geen vaccinatie te nemen, de keuze is vrijwillig en persoonlijk, maar kiest u wel uit de volledige informatie, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken! Luistert u ook even naar de radiospecial met belangrijke informatie die ik als host voor Argusoog radio onlangs maakte, hier na te luisteren of te downloaden (doorsturen van dit artikel en deze uitzending mag!): (luister ook naar de andere uitzendingen) Gezien de actualiteit van dit onderwerp volgen de noten nog, maar de referenties naar de studies zijn uiteraard terug te vinden in het belangrijke boek van Blaylock.

Ernstige kwikvergiftiging

Kwikvergiftiging: aantoonbare neurologische schade zoals geheugenverlies, geïrriteerdheid, problemen met concentratie, en schokkende bewegingen (tremors), neurologische ziekten, de dood.

Een geval is bekend van een persoon die amalgaam wilde smelten in een pan (de persoon dacht dat er alleen zilver in zat) De hele familie stierf en de autopsie liet ernstige beschadiging zien van grote delen van de hersenen. Een ander geval leidde tot vier doden en de kwikdampen waren zo ernstig dat het gehele huis afgebroken diende te worden. Dit zijn ernstige gevallen van kwikvergiftiging, maar denk even terug aan de ‘lage toxiciteit’ niveaus van lood, na 20 jaar ook al gebleken ernstig giftig te zijn!

Waar zit het in?

Vaccinaties, medicamenten, gebroken thermometers, verdovingsmiddelen, industrieel afval, besmette vis, en amalgaam in vullingen, met niveaus die aantoonbaar het immuunsysteem, cardiovasculair systeem en het centrale zenuwstelsel (en dus het hele lichaam) kunnen beïnvloeden! Er is op dit moment een enorme hoeveelheid studies die aantonen dat een chronische blootstelling aan lage niveaus van kwik zeer schadelijk is! Er is bewijs voor een relatie met Alzheimer en andere neurodegeneratieve ziekten (MS, Parkinson, etc.)

Vooral het organische methylkwik en ethylkwik is gevaarlijk, in vullingen is de kwikdamp die vrijkomt onzichtbaar maar ook gevaarlijk, ook voor de tandarts en de mensen in de wachtruimte zoals uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken.

Verontreinigde vis eten betekent methylkwik tot je nemen. Maar we krijgen zeven keer zo veel kwik binnen via amalgaamvullingen dan wanneer we vis eten! Kwik en kwikzouten worden in de zee omgezet door micro-organismen. En een soortgelijk proces gebeurt in onze mond wanneer bacteriën in contact komen het kwik in onze amalgaam vullingen! Deze nieuwe vorm van kwik is juist goed opneembaar in onze ingewanden. Het probleem is dat we niet weten wat het effect is van de opname van zelfs kleine concentraties methylkwik! En juist kleine doseringen kunnen makkelijk worden gemisdiagnosticeerd. Verder weten we nog steeds weinig over de dynamische route van kwik in een levend systeem!

Amalgaam (kwik) in vullingen: zeer gevaarlijk!

Kwik lekt aantoonbaar uit vullingen (en boren maakt de situatie nog erger, maar verwijderen ook voor minimaal een maand na verwijdering) (zie Dr Alfred Stock, Dr Gay en Dr Carl Svare en Zander!) Een deel wordt uitgescheiden, maar we weten dat 80 % wordt opgenomen in het lichaam en zich verzamelt in het centrale zenuwstelsel (studies tonen aan dat kwikniveaus in het brein tot drie maal hoger liggen bij mensen met amalgaamvullingen)! Onderzoek toont aan dat het kwik terechtkomt in kauwgom, maar ook in het kaakbot. Verder toont een andere studie aan dat de hoeveelheid kwik die vrij komt uit de vullingen, rechtstreeks in verband staat met het aantal vullingen met amalgaam die een persoon heeft laten plaatsen in het gebit. En kwikdampen lekken dus wel degelijk uit vullingen, ook al is het ‘gebonden’ met andere metalen.

De WHO geeft toe dat er geen dosering is van kwik waarbij het als veilig kan worden beschouwd! En vergelijkingen met dierenstudies zijn ook niet altijd betrouwbaar, katten hebben bijvoorbeeld een tienvoudig effectievere weerstand tegen de opname van methylkwik (hetzelfde geldt voor amfetamine)

Waarom is kwik schadelijk?

Net als cadmium en lood, verhoogt kwik dramatisch de vrije radicalen productie binnen de cel en is het verantwoordelijk voor lipide peroxidatie in de celmembraan (het omzetten van onverzadigde vetzuren tot trans-vetzuren) Er is een vaste ‘verdeling’: 48 procent van het kwik gaat naar de mitochondriën, 38 procent naar de kern, 8 procent verzamelt zich in het cytoplasma en 7 procent gaat naar de microsomen. In de celkern bindt kwik zich aan alle nucleaire basen van het DNA en wordt daardoor mutageen, het wordt in staat cel te veranderen! Kwik kan ook de celmembranen afscherming van de mitochondriën beschadigen, hetgeen tot celdood kan leiden. De mitochondriën leveren de energie aan de cel, en verlies aan energie lijdt tot een hogere gevoeligheid voor toxiciteit, wat weer leidt tot meer vrije radicalen, wat weer in verband staat met een verhoogde vatbaarheid voor het verkrijgen van allerlei ziekten!

Als kwik binnen de cel lipide peroxidatie tot stand heeft gebracht, worden er bijkomende vernietigende chemicaliën geproduceerd, die de schade nog verergeren. Daarnaast is door diverse studies aangetoond dat zelfs lage doseringen kwik het beschermende antioxidatieve systeem kan verslechteren. Kwik remt de functie van verschillende antioxidatieve enzymen (zoals bij superoxide dismutase, een essentieel enzym dat zuurstofradicalen in organismen ‘opruimt’) Kwik remt ook twee andere enzymen (glutathione reductase en glutathione synthetase), die verantwoordelijk zijn voor bescherming tegen de vorming van vrije radicalen. Vrije radicalen kunnen elektronen lostrekken uit andere moleculen en zorgen voor oxidatie van cellen en weefsels in het lichaam (zie het maar als het ‘roesten’ van cellen)

Antioxidanten, vrije radicalen en kwik

Antioxidanten zijn bepaalde vitaminen die de schadelijke effecten van vrije radicalen kunnen neutraliseren. Vele ziekten worden in verband gebracht met verminderde antioxidanten bescherming! (suikerziekte, hoge bloeddruk, cardiovasculaire ziekten, hartaanvallen en neurodegeneratieve ziekten.) Het centraal zenuwstelsel (en daardoor het hele lichaam) wordt op deze manier weerloos tegen de vrije radicalen die kwik (en de door kwik in gang gezette andere processen!) Ook is het aangetoond dat de mate van gevoeligheid voor de giftigheid van kwik afhangt van de mate van aanwezige antioxidatieve bescherming in de cellen van de persoon voor de kwik blootstelling! Sommige voedingsstoffen, zoals vitamine C en E, magnesium, zink, alfa-lipoic zuur en het spoorelement selenium (seleen) zijn met name belangrijk: sommige van deze voedingsstoffen kunnen kwik zelfs uit weefsel verwijderen!

Nog meer kwikschade in DNA en brein

Kwik kan ook schade aan cellen berokkenen doordat het zich de proteïne synthese kan verstoren (het produceren van de bouwblokken van cellen wordt dus ontregeld, vooral ook door het kwik wat zich bindt aan het DNA en RNA) Verder bindt kwik zich ook sterk aan speciale chemische bindingen die ‘sulfhydrielgroepen’ worden genoemd, die overal in het lichaam voorkomen. Vele honderden enzymen in het lichaam zijn weer afhankelijk van deze chemische bindingen! Deze enzymen zijn verantwoordelijk voor onder andere: energie productie, DNA herstel, cellulaire signalering, membraan structuur, proteïne opname en antioxidatieve bescherming!

En dan zijn er nog de risico’s voor onze hersenen. Kwik vergiftiging gaat gepaard met energie productie verlies. In het brein gaat dit verlies gepaard met een toename van glutamaat afgifte, wat weer de vrije radicalen productie verhoogt. Zo wordt de negatieve cyclus van toxiciteit en de giftige uitwerkingen van kwik dus voortgezet. Kwik is dus ook giftig vanwege de secundaire biochemische acties die het op gang zet en de toxiciteit die daardoor ontstaat in het lichaam.

Het is juist de organische vorm van kwik, methylkwik en ethylkwik, dat eenvoudig (maar traag) de hersenen kan bereiken. We weten dat bepaalde vormen van kwik, zoals methylkwik en fenylkwik, goed opgenomen worden door lipiden (vetten en vetachtige stoffen), wat de hersenen extra gevoelig maakt voor het opstapelen van kwik! Deze vormen van kwik vinden we in …vaccinaties in de vorm van het conserveermiddel thimerosal! Eenmaal in het brein aangekomen, bindt het zich graag aan proteïne structuren (vooral de celmembraan) waar het de functies van het celmembraan kan verstoren! Kwik wijzigt de ‘vloeibare’ structuur van de celmembraan, waardoor deze stijver wordt en veroorzaakt dat de cel sneller veroudert!

Hersencellen zijn ook afhankelijk van microscopisch kleine buisjes, microtubulen genoemd, welke vanuit de stof tubuline geproduceerd worden door de cel. Kwik gaat een interactie aan met tubuline, waardoor het zich ‘ontrafelt’. Defecten in de constructie van tubuline blijken een grote rol te spelen in Alzheimer. De hersenen blijken meer kwik op te slaan (vooral in het cerebellum, belangrijk voor coördinatie, controle hogere hersenfuncties, initiatie en planning motorische bewegingen, opslaan nieuwe informatie, het plannen van nieuwe bewegingen en het cerebellum is mogelijk ook betrokken bij geheugen en leren) en vast te houden dan de nieren. De hersenen verzamelen kwik in hoeveelheden die tien keer zo hoog kunnen zijn dan bij plasma het geval is. Dus zelfs lage hoeveelheden kwik zijn gevaarlijk voor het brein.

Kwik kan ook de neurotransmitters in het brein beïnvloeden. Kwik kan aantoonbaar de heropname van dopamine, serotonine en norepinefrine verstoren. In sommige gevallen leidt het niet snel verwijderen van de vrijgegeven neurotransmitter tot het giftig worden van deze neurotransmitter zelf en zelfs tot celdood (zoals we zagen bij glutamaat)! We dienen ons goed te beseffen dat het centraal zenuwstelsel direct en indirect het gehele lichaam beïnvloedt en in contact staat met alle organen! Het centraal zenuwstelsel heeft bi-directionele verbindingen met het immuunsysteem, het endocriene systeem en het maag-darmstelsel.

Kwik voor zwangere vrouwen en jonge kinderen?

Kwik is in staat om in het brein het immuunsysteem te activeren via de microgliacellen. Ook is het in staat om de heropname van glutamaat te vergiftigen en te verstoren!

Een studie toonde aan dat de nakomelingen van ratten die tijdens zwangerschap blootgesteld werden aan kwik, vaker leden aan toevallen. Zwangere vrouwen en hun baby’s dienen ten alle tijden beschermd te worden tegen kwik (vele studies bevestigen dit)! Kinderen zijn gevoeliger voor de schade van kwik, omdat het brein zich na geboorte blijft doorontwikkelen (bij een leeftijd van 4 jaar is het brein van een kind nog maar 80 % ontwikkeld!) En er zit een lange vertraging tussen toxiciteit en gemanifesteerde symptomen (problemen met hogere hersenfuncties zien we bijvoorbeeld pas als het kind volwassen is en voortplantingsproblemen pas bij pubertijd)!

Kwik wordt aantoonbaar ook via de moedermelk doorgegeven, met name in het geval van amalgaam in de vullingen in het gebit van de moeder. Kwik is ook in staat om spierslapheid en oververmoeidheid te bewerkstelligen. Kwik beschadigt ook het immuunsysteem. Net als bij het inspuiten van squaleen kan kwik auto-immuniteitveroorzaken! Kwik kan ook schade aan chromosomen toebrengen en genetische veranderingen zijn sterk gerelateerd aan het ontstaan van kanker! Kwik is in staat om bijna elk enzym en informatiedragend molecuul in het lichaam te beschadigen, inclusief het DNA in al onze cellen.

  ‘Risicogroepen’ nieuwe griep lopen juist gevaar door vaccinatie!

 Juist ouderen, zwangere vrouwen en jonge kinderen zijn extra gevoelig voor al deze gevolgen van kwik! Bij jonge kinderen en baby’s is kwik (en het teveel aan glutamaat omdat kwik de heropname van glutamaat tegenhoudt) verantwoordelijk voor schade aan het maken van de vele verbindingen op het juiste moment tussen de neuronen van het zich ontwikkelende brein. Dit kan leiden tot mildere vormen van schade zoals leer- en gedragsproblemen, maar het kan ook leiden tot autisme en cerebrale problemen. Het aminozuur glutamaat is als neurotransmitter (een ‘boodschapper’ voor hersencellen, neuronen) ook verantwoordelijk voor de excitatie (stimulerende prikkeling) van bepaalde zenuwcellen die zorgen voor de communicatie tussen neuronen. Een teveel aan glutamaat (door kwik ontstaan) kan dus zorgen voor een overmaat aan communicatie en een ‘hondsdol’ worden van het brein. Tot overmaat van ramp, kan een teveel aan glutamaat ook het hormonale systeem ernstig verstoren, waardoor problemen kunnen ontstaan bij de voortplanting en vruchtbaarheid en ook hypothyroidisme (verminderde schildklierwerking) kan ontstaan.

Kwik verstoort de ontwikkeling van uw kind!

Kwik is ook verantwoordelijk voor de verstoring van de kalium verdeling binnen de cel, wat van essentieel belang is voor het ontwikkelingsproces en het functioneren van de zenuwcellen. De zenuwcellen raken zo ‘in de war’ en verliezen het vermogen van natuurlijke sturing en ontwikkeling van het brein. Het is aangetoond dat zelfs een minieme hoeveelheid kwik in staat is om dit proces te verstoren! De natuurlijke ontwikkeling en organisatie van de hersenen wordt door kwik verstoord, omdat het in staat is de chemicaliën te vergiftigen die nodig zijn om de zenuwcellen aan te sturen om zich richting hun bestemde locatie voort te bewegen. De ontwikkeling van de hersenen wordt door kwik verstoord, vooral bij het ongeboren kind en bij baby’s dus!

Het ‘probleem’ thimerosal

Het probleem is niet dat de autoriteiten niet weten dat kwik zeer giftig is (ook in lage hoeveelheden), maar dat thimerosal in de vaccins een zeer effectief antibacterieel middel is. Men heeft zich al die jaren meer zorgen gemaakt over eventuele rechtszaken in verband met bacteriële besmetting van vaccins, dan het vele aantoonbare bewijs van ernstige gevaren voor de volksgezondheid! In 1999 verschenen er studies die zelfs aantoonden, dat de hoeveelheid kwik in vaccins wel tot 62,5 ug bedroeg, zo’n 100 maal de maximaal toelaatbare hoeveelheid volgens de ‘Federal Environmental Protection Guidelines’ voor kinderen (en het kan nog erger: als het buisje met kwikinhoud niet elke keer opnieuw weer wordt geschud, stapelt het kwik zich op en krijgt het laatste kind een dosering die tot ernstige hersenschade kan leiden)!

Samengevat: we hebben gezien dat kwik (zelfs in kleine hoeveelheden) in staat is om meerdere functies van neuronen te beïnvloeden: membraan transport, kalium regulering, energie productie, controle van neurotransmitters, vrije radicalen productie, toxiciteit, functies van enzymen, DNA stabiliteit en herstel en antioxidatieve bescherming!

Kwik, kwek en kwakzalverij!

De enige vorm van kwik die mogelijk veilig is, is misschien te vinden bij uw plaatselijke KwikFit, maar nergens in het milieu of in uw voeding en al zeker niet in uw lichaam! Genoeg feiten om een toekomstige website www.kwikzalverij.nl mee te verantwoorden? Deze wat ironische getitelde website bestaat nog niet, maar ik hoop dat ook dit artikel duidelijk maakt dat een (griep)vaccinatie in feite een primitief, bot, onwetenschappelijk, ineffectief en vooral potentieel levensgevaarlijk experiment inhoudt. Een serieus spel met uw immuunsysteem en uw lichaam als inzet. U speelt automatisch mee, of u dit zich nu realiseert of niet en de winst is aantoonbaar minimaal. Vaccinaties zijn vrijwillig en de helft van het verplegend personeel en zorgpersoneel ging u al voor door te weigeren op basis van de feiten die nu boven tafel komen. Laat u eerst goed informeren, voor u zich laat injecteren (juist als u tot de ‘risicogroepen’ behoort)!

Think twice indeed…

Met hoopvolle groeten,

Drs. John Consemulder