Boek: “De Alzheimer Aanpak”, een ongeneeslijke ziekte (volgens de dokter), of zijn er mogelijkheden?

Boek de alzheimer aanpak succesboekenAl eerder publiceerde ik een bericht over Alzheimer uit de nieuwsbrief van de Dr. Rath Health Foundation. “Ik sta nergens meer van te kijken bij het lezen van dergelijke berichten. Keer op keer blijkt onze bewerkte voedingsketen de hoofdoorzaak van de belabberde gezondheid van mensen die onbewust door het leven gaan. Hoe lang blijven mensen de fabeltjes van instanties als het voedingscentrum nog geloven? “Als je gevarieerd eet krijg je alle voedingsstoffen binnen”. Alzheimer ziekte geneesbaar door voeding?

Maar er is nu een boek uit over dit onderwerp

Wat een fantastisch boek heeft voe­dings­des­kun­di­ge Amy Ber­ger over het on­der­werp alz­hei­mer ge­schre­ven. We hadden het ook De Alzheimer En­cy­clo­pe­die kun­nen noemen want in de af­ge­lo­pen ruim 100 jaar dat de ziekte bekend is, is er heel veel informatie en onderzoek bekend ge­wor­den, dat Amy op heldere, leesbare wijze be­schre­ven heeft.

Toch heeft de reguliere medische wereld nog steeds geen afdoende remedie tegen deze verwoestende ziekte die kanker al snel opvolgt als doodsoorzaak. Het beste advies dat artsen en therapeuten kunnen geven is zorgen dat de geest actief blijft, zoals met een nieuwe hobby beginnen of een vreemde taal leren.


Suggereren dat iets zo verwoestend als de ziekte van Alzheimer met kruiswoordpuzzels en su­do­ku’s kan worden voorkomen is on­ver­ant­woor­de­lijk en regelrecht beledigend.


Jaren heeft Amy onderzoeken en we­ten­schap­pe­lij­ke rapporten bestudeerd en de conclusie getrokken dat de huidige voedingsadviezen de ziekte van Alzheimer alleen maar helpen veroorzaken.

Amy schrijft: “Een duik in de wetenschappelijke literatuur over de oorzaken van alzheimer onthult een overvloed aan informatie die aangeeft dat de aandoening het gevolg is van afwijkingen in de stofwisseling die buiten de hersenen beginnen. Deze afwijkingen treffen het hele lichaam, maar de tekenen worden vaak over het hoofd gezien – of erger nog, genegeerd – tot de schade aan de hersenen zo grondig en wijdverspreid is dat er cognitieve aftakeling ontstaat die het dagelijks leven dermate verstoort, dat voorheen sterke, onafhankelijke en capabele mensen niet meer voor zichzelf kunnen zorgen.

Het onderzoek is ondubbelzinnig: alzheimer ontstaat voornamelijk doordat delen van de hersenen niet in staat zijn voldoende energie uit glucose aan te wenden. Als gevolg van deze ontoereikende brandstofvoorziening, takelen zenuwcellen in de getroffen hersengebieden af, hetgeen leidt tot onderling communicatieverlies. Deze stoornis in de zenuwcommunicatie leidt tot de verwarring, het geheugenverlies en de ge­drags­ver­an­de­rin­gen die zo kenmerkend voor de ziekte van Alzheimer zijn“, aldus Amy.

Neuroloog David Perlmutter zegt het zo: “Al­ge­meen gedacht wordt dat onze leef­stijl­keu­zen geen gevolgen hebben voor het lot van onze gezondheid. En mocht ons een bepaalde ziekte overkomen, dan geloven we ten onrechte dat we door uiterst succesvolle medische ontwikkelingen wel weer op de been worden gebracht.


Maar dit misplaatste vertrouwen heeft ons helaas niets opgeleverd wat betreft een ruime ver­schei­den­heid aan ziekten, in het bijzonder alzheimer. Want er bestaat geen farmaceutisch won­der­ge­nees­mid­del voor dit kwaadaardige proces.


En toch krijgen miljoenen mensen ‘alz­hei­mer­ me­di­cij­nen’ voorgeschreven door artsen die zeer waarschijnlijk op de hoogte zijn van het feit dat ze niet werken, enkel om te proberen de radeloze familieleden van de patiënten te sussen, die heel graag ‘iets willen doen’.

Het boek daagt ons uit de vastgeroeste o­ver­tui­gin­gen los te laten en de opvatting te omarmen dat bijvoorbeeld voedingsvet niet de boosdoener is waarvoor het wordt uitgemaakt. En dat door gezonde vetten weer op tafel te brengen we de manier waarop de hersenen zichzelf van energie voorzien versterken – een fundamentele te­kort­ko­ming bij de ziekte van Alzheimer.“

Boek de alzheimer aanpak succesboekenHet is een topboek en belangrijk om te lezen voordat je het boek niet meer kan lezen, als je familie en/of vrienden hebt die lijden aan deze vreselijke hersenziekte of je te wapenen met kennis.

Boek: De Alzheimer Aanpak
Door: Amy Ber­ger
Uitgever: Succesboeken


Cholesterol is de meest verkeerd begrepen, belasterde en door het slijk gehaalde voe­dings­stof in de hele ge­zond­heids­we­ten­schap.


Wat zijn we in de vijftiger jaren op het verkeerde been gezet en wat heeft de far­ma­ceu­ti­sche industrie aan deze misleiding miljarden dollars en euro’s verdiend. En wat is er een ellende ont­staan door het slikken van die onnodige, ge­vaar­lij­ke pillen die niet helpen.

Toen de statines enkele de­cen­nia geleden werden ge­ïn­tro­du­ceerd werd gezegd – zo lezen we in de literatuur – dat het risico op bijvoorbeeld spierpijn en bijwerkingen 0,01 tot 0,1% zou zijn. Nu weten we dat ± 2 miljoen men­sen in Nederland deze pillen slikken waarvan er meer dan 20% hevige spierpijn bijwerkingen hebben … en dit is maar één van de bijwerkingen. De spierklachten va­rië­ren van stijfheid in armen en benen tot flinke spierpijn die mensen belemmert in hun dagelijkse activiteiten.

Wereldwijd worden cholesterolverlagers door meer dan 100 miljoen mensen geslikt: wat een ellende veroorzaakt deze pil! Maar nog steeds is volgens de industrie en de meeste artsen – die helaas zeggen wat de industrie ze influistert – dit medicijn nodig om je cholesterol in je bloed te verlagen, waardoor het risico op hart- en vaat­ziek­ten kleiner wordt.


Het eerste klopt: het medicijn verlaagt je cho­les­te­rol in je bloed, maar het tweede klopt absoluut niet: het is nog nooit wetenschappelijk aan­ge­toond dat het aantal gevallen van hart- en vaat­ziek­ten door statines kleiner is geworden.


Het is wel aangetoond dat er miljoenen mensen ellendige bijwerkingen hebben ervaren tot aan de rolstoel aan toe door die rottige pillen.

En dat terwijl je juist cholesterol nodig hebt.

Dit zegt Amy Berger, auteur van De Alzheimer Aanpak, over cholesterol: “Veel van de in deze voe­dings­strategie benadrukte voedingsmiddelen – eieren, roomboter, vette stukken dierlijk eiwit hebben een hoog cholesterolgehalte. Het is be­lang­rijk dat je je angst laat varen om deze voedingsmiddelen, die voorheen taboe waren, weer in je voedingspatroon op te nemen. Er is bijna niets dat voedzamer is voor naar voeding snakkende hersenen dan cholesterol.

Dit punt kan ik niet genoeg benadrukken: cho­les­te­rol is niet de gevaarlijke stof waarvoor hij wordt uitgemaakt. Precies het tegenovergestelde zelfs. Als je ziet voor hoeveel levensbelangrijke functies in ons lichaam cholesterol nodig is – en vooral in onze hersenen – kun je je voorstellen wat er gebeurt bij een langdurig tekort, zoals kan wor­den teweeggebracht door een heel cho­les­te­rol­arm voedingspatroon of statines of andere cholesterolverlagende medicijnen.

Myeline, de beschermlaag en omhulsel van je zenuwen, bestaat voornamelijk uit cholesterol. Als er niet genoeg cholesterol in het lichaam is om dit myeline te produceren en te behouden, dan maken zenuwcellen ‘kortsluiting’, net als niet-geaarde elektrische leidingen.

Het logische gevolg van zenuwcellen die e­lek­tri­sche im­pul­sen niet goed afvuren en niet in staat zijn met elkaar te communiceren, is precies het soort geheugenverlies, verwarring en ge­drags­ver­an­de­rin­gen die een milde cognitieve stoornis en de ziekte van Alzheimer karakteriseren.”

Ga alsjeblieft dit waanzinnig belangrijke boek lezen, met name als je familie en/of vrienden hebt die lijden aan deze vreselijke hersenziekte of om jezelf te wapenen met kennis.

Boek de alzheimer aanpak succesboekenBoek: De Alzheimer Aanpak
Door: Amy Ber­ger
Uitgever: Succesboeken