Zionisme, Rusland, China en de NWO

nwo 12 augustus 2016 Het heden is een resultaat van de geschiedenis, zowel op persoonlijk als op collectief niveau. Het persoonlijk verleden is vanuit het reïncarnatieconcept gezien ingebed in de collectieve geschiedenis. Het heeft er deel vanuit gemaakt en door de persoonlijke keuzes en de gevolgen daarvan voor het geheel, heeft het mede vorm gegeven aan dat collectieve verleden.

We zullen er zonder schuldgevoelens aan te koppelen, dan ook verantwoordelijkheid voor moeten leren nemen. Daarom is het van belang om ons persoonlijk én collectief functioneren in het heden ten volle te begrijpen. We kunnen dat alleen als we ook ons persoonlijk en gezamenlijk verleden leren te begrijpen. Daar duikt dan gelijk een levensgroot probleem op. Want op welke basis en met welke informatiebron betreffende die geschiedenis, kunnen we tot een waar begrip komen. Zij die daarbij voor de waarheid willen gaan, zullen de leugen op een steeds grotere schaal tegenkomen.

Rusland China NWO
“Als je een grote leugen vaak genoeg blijft herhalen zullen de mensen ze uiteindelijk gaan geloven als zijnde de waarheid!”
Joseph Goebbels

“Leugen is de moeder van het geweld.”
Mahatma Gandhi

“De meest krachtige vorm van liegen is de weglating”
George Orwell

Daarom wordt dus het nodige kritische onderzoek gevraagd, zowel met betrekking tot het eigen innerlijk aangaande het persoonlijk verleden, als met betrekking tot de uiterlijke wereldgebeurtenissen. Wat betreft het laatste is bronnenonderzoek van wezenlijk belang voor het verkrijgen van een historisch inzicht. Een zuiver onderzoek op dit vlak kan het innerlijk en uiterlijk weten op een wederzijds bevestigende wijze bij elkaar brengen.

De menselijke intuïtie, in de zin van een helder weten zonder het rationeel/analytisch te moeten beredeneren, is bij uitstek het middel om innerlijk onderzoek te verrichten. Het maakt gebruik van het meer dan 1/10e deel van de hersencapaciteit die door de meeste mensen wordt gebruikt. De intuïtie kan tevens verbanden waarnemen tussen ogenschijnlijk los van elkaar staande fenomenen. Degenen die dit gegeven kennen, zullen weten waar ik het over heb. Men weet gewoon wat men weet, zonder te hoeven weten waarom en hoe men het weet. Wanneer men gaat twijfelen aan het eigen ge-weten, dan zijn de hekken van de dam en is men rijp voor een volgzaam slavendom, die het dienend meesterschap torpedeert. Hetgeen natuurlijk niet wilt zeggen dat men zichzelf geen vragen meer hoeft te stellen. In het echte weten komen denken en gevoel echter samen.

Het is juist het problematiseren, onderdrukken en manipuleren van ieders weten, dat de basis is van iedere op satanische psychopathie gefundeerde dictatuur. De menselijke geschiedenis laat voorbeelden te over zien van hoe dit heeft uitgepakt. Meestal op nogal bloederige wijze. Het menselijk bloed is nog steeds een bijzonder energetisch voedzaam sap, voor geestelijke entiteiten die zich daar maar al te graag mee voeden. In het verdere verloop van dit artikel wil ik ingaan op enkele voorbeelden hiervan en de daarachter opererende krachten blootleggen..

De juiste informatie

In onze onthullende tijd van informatievergaring over verborgen machtscomplotten via het internet, wordt steeds meer duidelijk dat onze geschiedenis niet dat is wat wij op school hebben geleerd. Na enig onderzoek, natuurlijk op basis van het nodige kritisch denk- en gevoelsvermogen, blijkt dat de aan ons gepresenteerde historische weergave van de sociaal-maatschappelijke- en culturele ontwikkelingen nogal kunstmatig gefabriceerd is, om zo de heersende machtsbelangen te kunnen dienen. Het is een aaneengeschakelde doolhof van halve waarheden en hele leugens.

“Degenen die de geschiedenis niet bestuderen zijn gedoemd deze te herhalen. Terwijl degenen die de geschiedenis wel hebben bestudeerd, gedoemd zijn om hulpeloos toe te zien hoe anderen deze herhalen.”
(auteur onbekend)

Willen machtsfanaten het menselijk (onder)bewustzijn in het heden kunnen controleren, dan moeten zij dus ook het verleden c.q. de geschiedenisweergave beheersen. Het is een bekend gegeven dat na iedere oorlog de geschiedenis, die aan mensen geleerd wordt, door de overwinnaars wordt geschreven. Op deze wijze houdt men het tot slavendom gedoemde volk in toom en leert men haar wat haar plaats in het schema der wereldgebeurtenissen is. Hierbij maakt men gebruik van massapsychologie, propaganda, manipulatie, media, onderwijs en het regelrechte gedragswetenschappelijk africhten van de massa. De mensheid wordt door de heersende elite als menselijk vee beschouwd, dat in onze tijd door een krachtiger wordende wet- en regelgeving gecontroleerd wordt en afgericht, om binnen de omheining van de menselijke eliteboerderij te blijven.

“Hij die het verleden bepaalt, controleert de toekomst.
Hij die het heden bepaalt, controleert het verleden.”
George Orwell, 1984

Bestraffen van het voor de elite bedreigend denken en gedrag, met als zwaarste straf uitstoting uit de sociaal geaccepteerde maatschappelijke context, is het ultieme middel waarmee men de kudde in bedwang houdt. Die sociaal-maatschappelijke context is, in het kader van de machtsbelangenbehartiging, volledig kunstmatig geschapen. Uitstoten doet men met behulp van criminalisering en eventueel psychiatrisering van critici. Lonely nuts, die veelal mindcontrolled robotten zijn en zwaar aan de antidepressiva, zijn in hun vaak geënsceneerde voorbeeldstelling van opstandigheid nu eenmaal gemakkelijker onschadelijk te maken. Hun meestal dodelijke bestraffing, na een ‘onverklaarbare’ geweldsuitbarsting, heeft een massapsychologisch conditionerend effect. Het gaat in feite om een psychologische oorlogsvoering tegen onze individuele eigenheid en kritisch denk- en gevoelsvermogen. Voor het verder kunnen ontrollen van de elitaire agenda, is het voor de machtsfanaten van wezenlijk belang om de snel in kracht toenemende individualisering, dus afnemende controleerbaarheid, met harde hand de kop in te drukken. Het welslagen van hun agenda valt of staat daarmee.

Kudde-instinct versus geïndividualiseerd gemeenschapsbewustzijn

Ieder individu maakt deel uit van een gemeenschap. De beïnvloeding van individuen kan men dan ook zeer effectief via het collectief tot stand brengen, door een op kunstmatige groepsidentiteit gebaseerde werkzaamheid. Het laten ontstaan van groepen langs scheidslijnen van ras, etniciteit, geloof, nationalisme en sekse is het middel om manipuleerbare pionnen op het sociale en geopolitieke schaakbord te creëren, die naar believen kunnen worden ingezet bij het uitvoeren van het op wereldschaal gespeelde chaotiserende Riskspel. Niemand wil immers uitgestoten worden en alleen komen te staan, want een collectief heeft een sociaal dragende kracht. Op zichzelf staande individuen zijn ogenschijnlijk heel kwetsbaar tegenover een collectief ingestelde groep.

Iedere op collectieve beïnvloeding gebaseerde dictatuur maakt gebruik van het psychologisch mechanisme van het in ieder mens aanwezige kudde-instinct. Het is de mens nu eenmaal gegeven om zich van nature te willen vereenzelvigen met een groter dragend geheel. In de menselijke sociaal-politieke geschiedenis, zijn er door de heersers van deze gevangenisplaneet verschillende experimenten uitgevoerd om te testen hoe bevolkingen zouden reageren op verschillende vormen van dictatuur en onderdrukking. Sinds de opkomst van het British Empire en de (Zionistisch) Angelsaksische onderwerping van deze aardbol, die kolonialisatie en globalisering wordt genoemd, is er middels ontdekkingsreizen c,q, veroveringsreizen van alles aan gedaan om een toenemende macht te verkrijgen over de verschillende continenten en hun bewoners. Het Euraziatische continent, inclusief het Midden-Oosten, is de grootste landmassa met de meeste bewoners en de meeste grondstoffen. De machtsvergaring van het British Empire en het door haar latere geschapen American Empire, was en is er dan ook op gericht om dit continent volledig te kunnen controleren.

In zijn boek The Grand Chessboard schrijft Brzezinski op pagina 31 het volgende over het beheersen van het Euraziatische continent:

“In dit verband is het van cruciaal belang hoe Amerika Eurazië ‘beheert’. Een macht die Eurazië domineert zou twee van ‘s werelds meest geavanceerde en economisch productieve regio’s controleren. Een simpele blik op de kaart suggereert ook dat controle over Eurazië bijna automatisch zou leiden tot Afrika’s ondergeschiktheid, daarmee het westelijk halfrond en Oceanië (Australië).tot een geopolitieke periferie van ‘s werelds centrale continent maken. Ongeveer 75 procent van de wereldbevolking leeft in Eurazië, en het meeste aan fysieke rijkdom van de wereld is er ook, zowel in haar ondernemingen als in de bodem. Eurazië is goed voor ongeveer driekwart van ‘s werelds bekende energiebronnen.” (1)

Aansluitend hierop een uitspraak van Henry Kissinger, die hij deed in 1973:

“Wie de voedselvoorziening beheerst, beheerst het volk;
Wie de energie beheerst, kan continenten beheersen;
Wie het geld beheerst, kan de wereld beheersen”

Vanwege het cruciaal geopolitieke belang van Eurazië zijn daar de meest verwoestende veroveringstochten en bloeddorstige oorlogen gevoerd. Tevens zijn er op dat continent twee ontwrichtende sociale beïnvloedingsprogramma’s uitgevoerd, die moesten uitwijzen hoe een volk het beste tot één collectief gesmeed kan worden, onder aanvoering van een rigide en wreedaardige elitaire top van satanisch ingewijden. Het eerste experiment werd in 1917 in Rusland gestart. Het werd al ver voor die tijd voorbereid, zoals te zien is op onderstaande kaart, die weliswaar geen natuurgetrouwe weergave is van de daarna ontstane ontwikkelingen in Europa.

kaart Europa 1914 1918

Op de bronpagina (2) van bovenstaande kaart zijn nog meer gebiedsverdelende kaarten van Europa te zien.

De door de bolsjewisten op gang gebrachte Sovjet-Russische variant van het collectivisme, heeft onder haar barbaars socialistisch /communistische regime in de periode van 1917 tot 1987 61.911.000 miljoen doden opgeleverd. Dit door het Angelsaksische westen geïnitieerde sociale expeiment was een zet op het geopolitieke schaakbord om Eurazië onder controle te krijgen. Inmiddels zijn voldoende feiten bekend over de westerse inmenging in Rusland aan het begin van de 20ste eeuw. Zie (3) en (4). Lenin en Trotsky zijn beide door Angelsaksische bankiers gefinancierd, om Het Grote (machts) Spel van een nieuwe strategische zet te kunnen voorzien.

Het Angelsaksische westen wist daarmee haar macht over het Euraziatische continent te verstevigen, net zoals ook alle huidige geopolitieke ontwikkelingen rond Rusland in dat kader te zien zijn (5). Ook WOI en II zijn in dat kader te begrijpen. Alles in deze wereld is onderhevig aan een geplande schaalvergroting. Zo ook de oorlogsvoering. De revoluties die de laatste jaren in Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Centraal-Azië hebben plaatsgevonden, zijn alle geïnitieerd en gefinancierd door revolutieproductiebureaus (6) onder leiding van de CIA en miljardairs zoals George Soros. Het Grote Spel is een één partijenspel, want de spelbepaler heeft de illusie van elkaar bestrijdende partijen gecreëerd, die echter door dezelfde spelbepaler worden betaald. Uit voorgaande moge blijken dat de huidige geopolitieke wereldsituatie al sinds de 17e eeuw is voorbereid. De elite kijkt niet op een jaartje, maar plant eeuwen vooruit.

Communisme in China

Ook de Chinese bevolking moest er vanaf het begin van de 20ste eeuw aan geloven en een socialistisch/communistisch sociaal africhtingprogramma ondergaan. In 1921 werd in Shanghai de Chinese Communistische Partij (CCP) door studenten opgericht. Deze nam in 1949 onder leiding van Mao de macht over in China. Het waren dus studenten, die een intellectueel geschoolde elite vertegenwoordigden en meenden voor de belangen van de arbeidersklasse te moeten strijden. Dit is overigens tekenend voor de meeste revoluties. In de door intellectuelen uitgedachte praktijk hield het socialisme /communisme juist in dat die arbeidersklasse genadeloos werd onderdrukt, tot slaaf gemaakt en op grote schaal werd uitgemoord. Onder het communistisch bewind in China heeft dat in de periode 1949-1987 een totaal aantal van 76.702.000 doden opgeleverd. Zowel over het aantal Russische als Chinese slachtoffers van het communisme wordt door historici nog volop gediscussieerd.

Het gaat in ieder geval om holocausten op zich. Juist het begrip holocaust is hierop zeker van toepassing. Het begrip holocaust is dus geen door het Zionistisch Jodendom officieel gepatenteerde merknaam. Tevens weet het Zionistische Jodendom zelf ook heel goed hoe men een holocaust moet uitvoeren, getuige de nog steeds gaande zijnde slachtingen in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever. Het heilige getal van zes miljoen joodse slachtoffers die er tijdens de enige en echte Holocaust zouden zijn omgekomen, is een getal dat al sinds 1889 (7) in westerse media te pas en te onpas wordt genoemd. Dit brengt mij bij de kern van dit artikel, namelijk de Zionistisch joodse invloed op de regimes van Nazi-Duitsland, de Sovjet Unie en China. Zonder daar verder te uitgebreid op in te willen gaan, durf ik met zekerheid te zeggen dat die invloed overweldigend aanwezig was. Betreffende die invloed in Nazi-Duitsland, ga ik er vanuit dat er voldoende kennis bij de lezer aanwezig is. Zie wat betreft de USSR (8).

Het is in het westen echter een totaal onbekend gegeven dat het Zionistische Jodendom zich ook in China heeft ingevreten. Het is de essentie van het Khazaarse cryptojodendom, dat zij overal waar zij zich vestigen, maakt niet uit welk land of welke cultuur, zij als een kameleon de schutkleur van hun omgeving aannemen. Ze zijn bereid om in naam het geloof te belijden dat bij die schutkleur hoort en zelfs hun naam aan te passen aan de taal die bij de schutkleur hoort. Zo ook in China. Zie (9) en (10) voor het Zionistische verbond tussen het Russische en Chinese communisme. Voor verdere informatie geef ik hieronder een aantal links weer.

Geschiedenis van de Zionistische Joden in China:

ZIONISTS/JEWS in CHINA – A frightening Illustration — A CHINESE ZIONIST CHOIR.

Tijdens zijn bezoek aan China in 2013 bevestigde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat de Chinese en Joodse cultuur veel gemeenschappelijk hebben, hetgeen hij in een toespraak aangaf.

“En nu voor de vleierij: de poging om te bewijzen dat Joden en Chinezen vleselijke zielsverwanten zijn, verenigd door gemeenschappelijke idealen en nobele aspiraties:

“De Chinezen herkennen en omarmen gemeenschappelijke kenmerken tussen hun cultuur en de Joodse cultuur. Beide rassen hebben een grote diaspora ondergaan verspreid over de hele wereld. Beide leggen nadruk op familie, traditie en onderwijs. Beide beschikken over beschavingen die dateren van duizenden jaren terug. In Shanghai heb ik vaak te horen gekregen, met goedkeurend hoofdgeknik, dat ik simpelweg vanwege mijn etniciteit intelligent, slim en gevat moet zijn.” (11)

Is het Jodendom een ras?

Nu wordt het natuurlijk interessant, want de blanke Khazaars Zionistische Joden zijn in de eerste plaats geen ras, noch etniciteit. Het is maar een volk net als ieder ander volk (12). De echte Semitisch donkerder gekleurde Joden staan veel dichter bij de oorspronkelijke bewoners van Palestina. De Khazaarse Joden hebben in de tweede plaats zelf hun eigen diaspora veroorzaakt, door zich overal ter wereld in te willen vreten in machtscentra en nieuwe te willen scheppen en om die reden overal eruit geschopt te worden. Dit alles met als doel de in de Talmoed aan hen beloofde wereldheerschappij op zich te kunnen nemen. De Zionistische Joden hebben zich als een bloedzuiger vastgebeten in iedere opkomende geopolitieke macht, om deze als een gecontroleerde oppositie te kunnen misbruiken. Het verkrijgen van een Zionistisch Joodse wereldhegemonie wordt ontleend aan de Babylonisch/Farizeïsch/Talmoedisch/Kabbalistische overtuiging dat de Khazaarse Joden, op basis van hun Oud Testamentische uitverkoren zijn. Ieder werelds machtsvoertuig mogen gebruiken om hun (satanische) Messias een podium te kunnen bieden vanwaar hij zijn alleenheerschappij over de planeet Aarde kan vormgeven.

Verder is het opmerkelijke aan Netanyahu’s bezoek aan China dat hij Shanghai bezocht, waar zijn Zionistische voorvaderen Mao geholpen hebben om de Chinese communistische partij op te zetten. Hij heeft daar dus even weer een lijntje met het verleden bekrachtigd en versterkt. De gemiddelde joodse gelovige (13) weet over het algemeen niet wat zijn satanisch geïnspireerde leiders als agenda hebben. De Khazaarse Zionisten zijn ook zo slim geweest om iedere kritiek op hun functioneren wettelijk onmogelijk te maken en te criminaliseren met de term antisemitisme (14) en steeds meer maatregelen.

artbert einstein anti semitisme

De leugen over Hitler’s zelfmoord

Op 18 oktober 2011 publiceerde de Engelse krant Daily Mail Online een artikel (15) over de vlucht van Adolf Hitler en Eva Braun naar Argentinië. Hij zou dus geen zelfmoord hebben gepleegd. Onlangs is uit vrijgegeven FBI-documenten gebleken dat Adolf Hitler aan het eind van WOII met Eva Braun uit Duitsland wist te vluchten en met meerdere hogere Nazi’s in een onderzeeër naar Argentinië is gebracht. Daar werd hij door de toenmalige Argentijnse autoriteiten met open armen ontvangen en bereidwillig ondersteund bij het vinden van een veilige onderduikplek ergens in de voetheuvels van de Andes. Alwaar hij een huis, door al eerder naar Argentinië gevluchte rijke Duitsers gefinancierd, liet bouwen. De opeenvolgende Argentijnse regeringen hebben sindsdien dit gegeven voor de rest van de wereld verborgen gehouden. Dit zou Prins Bernhard’s voorliefde voor Argentinië en zijn veelvuldige bezoeken aan dat land ook in een heel ander licht kunnen plaatsen. Zou het misschien mogelijk zijn dat de Argentijnse junta onder leiding van Videla, met Zorregieta als deelnemend minster, door de in dat land aanwezige nazi’s geadviseerd zou kunnen zijn?

Het gegeven van Hitler’s vlucht werd binnen het alternatieve mediacircuit al jaren vermoed. De FBI schijnt volgens een artikel hierover ook bekend geweest te zijn met Hitler’s exacte locatie, maar ook zij hield het binnenskamers. Evenals de Russen, die Hitler’s bunker in Berlijn hadden veroverd en daar de verbrande lijken van Hitler en Braun zeiden te hebben gevonden, ook de leugen over Hitler’s dood in stand hielden.

Citaat uit een artikel hierover:

“Red Flag News reports”:

Onlangs vrijgegeven documenten van de FBI bewijzen, dat de regering wist dat Hitler nog tot lang na de Tweede Wereldoorlog in goede gezondheid in het Andesgebergte leefde.

Op 30 April 1945 pleegde Adolf Hitler (ogenschijnlijk, AZ) zelfmoord in zijn ondergrondse bunker. Zijn lichaam werd later ontdekt en geïdentificeerd door de Sovjets, voordat het met spoed naar Rusland werd overgebracht. Is het echt mogelijk dat de Sovjets al die tijd hebben gelogen en met opzet die geschiedenis herschreven?

Niemand dacht dit, totdat de documenten van de FBI werden vrijgegeven. Het lijkt erop dat het mogelijk is dat de meest gehate man in de geschiedenis, uit het door oorlog verscheurde Duitsland ontsnapte en een rustiek en vreedzaam leven in de prachtige uitlopers van het Andesgebergte leidde.

De geheime diensten wisten het.

De onlangs vrijgegeven documenten van de FBI beginnen te laten zien dat niet alleen Hitler en Eva Braun’s zelfmoord vervalst was, maar dat het beruchte paar mogelijk hulp zou kunnen hebben gekregen van de directeur van de OSS (tegenwoordige CIA, AZ) zelf, Allen Dulles.

Een FBI-document vanuit Los Angeles openbaarde dat de FBI zich terdege bewust was van een mysterieuze onderzeeër die op weg was naar de Argentijnse kust, om daar hoge Nazi-officieren af te zetten. Wat nog verbazingwekkender is, is het feit dat de FBI wist dat hij in feite in de uitlopers van de Andes woonde.” (16)

Deze berichtgeving een plek gevend in jezelf, moet het toch wel de conclusie opleveren dat ook Hitler een bruikbare marionet is geweest in de handen van de oorlogszuchtige Zionistische bankiers en hun vazallen. Een gegeven dat met name de stichting van de Zionistische Rothschildstaat Israël mogelijk heeft gemaakt! Het staat allemaal in het teken van de kunstmatig gefabriceerde en leugenachtige geschiedenisweergave, zoals wij die op school gepresenteerd kregen.

Op een rotonde net buiten de Israëlische stad Eilat staat een bijzonder Vrijmetselaarsmonument, dat beeldend weergeeft wat de aspiraties zijn van de krachten achter het Zionisme.

vrijmetselaars
Vrijmetselaarsmonument bij Eilat Israël

De twee pilaren in bovenstaande afbeelding komen in iedere Vrijmetselaarstempel voor. Het bijzondere aan de in de afbeelding weergegeven pilaren is echter, dat er een aardbol en universumbol op zijn aangebracht.

In mijn beleving houdt dit in dat de Luciferisch satanische krachten, die binnen het Zionisme en de haar dienende clubs werkzaam zijn, geen demonisch genoegen zullen nemen met het alleen veroveren van de aarde. Zij zullen een door hen veronderstelde overwinning op deze planeet als een springplank willen gebruiken voor het veroveren van de rest van het zonnestelsel en nog verder. Heb jij je wel eens afgevraagd waarom het Amerikaanse (geheime) ruimteprogramma, dat in feite wordt uitgevoerd in samenwerking met de Russen (17) en Chinezen (18), steeds verder het zonnestelsel en daarbuiten wil verkennen? Dit doet men niet ten dienste van de mensheid. Op het uiterlijke toneel lijken de VS, Rusland en China elkaar te bestrijden, maar op de achtergrond werkt men gezamenlijk aan het voorbereiden van het steeds chaotischer wordende wereldtoneel. Daarmee bereidt men voor hun heer en meester de weg voor, om een communistisch gefundeerde Nieuwe Wereld Orde te scheppen. De socialistisch /communistische sociale experimenten in Rusland en China zijn uitgevoerd om de elite ervaringen te laten opdoen in het zo efficiënt mogelijk uit kunnen rollen van een totale dictatuur. Het hieronder weergegeven Corbett Report laat op zeer duidelijke wijze zien, hoe op een bepaald niveau ogenschijnlijk tegenstrevende vijanden op een ander niveau samenwerken.

Er zijn in de afgelopen jaren vele tekenen aan de wand geweest, die er op wijzen dat er zowel door het westen als oosten wordt toegewerkt naar een socialistisch /communistisch wereldregime. Hieronder een aantal uitspraken van westerse machthebbers en de laatste Sovjet-Russische president, die dit bevestigen.

“We gaan naar een nieuwe wereldorde, de wereld van het communisme.
Wij zullen ons nooit van die weg af laten brengen.”
Mikhail Gorbachev (1987)

Op het door Gorbatchev geleidde World Forum in 1995, had lid van de Council On Foreign Relations, Zbigniew Brzezinski, dit te zeggen:

“We hebben geen nieuwe wereldorde. … We kunnen niet met één snelle stap in een wereldregering springen. … In het kort, de voorwaarde voor uiteindelijke globalisering — echte globalisering — is geleidelijke regionalisering, want daardoor bewegen we in de richting van grotere, stabielere, meer coöperatieve eenheden. ”

In Zbigniew K.Brzezinski’s boek Between Two Ages: America’s Role In The Technetronic Era, wijdt hij uit over de ideologie die de regering van de Nieuwe Wereld Orde zou aanhangen:

“De natiestaat is geleidelijk zijn soevereiniteit aan het afstaan… Er zullen intensievere inspanningen moeten worden uitgevoerd om een nieuwe monetaire wereldstructuur te vormen. Nationale soevereiniteit is niet langer een levensvatbaar concept… Marxisme vormt een verder essentiële en creatieve staat in de rijping van de universele visie van de mensheid. Marxisme is tegelijkertijd een overwinning van de externe, actieve mens over de innerlijke, passieve mens en een overwinning van de rede op geloof…” (19)

Voor meerdere uitspraken over de NWO zie (20).

In 1973 Is David Rockfeller op bezoek geweest in China. Naar aanleiding daarvan had hij op 10 augustus 1973 een interview met de New York Times, waarin hij het volgende zei over de toenmalig Chinese leider Mao Tse-tung.

“Het sociale experiment in China onder voorzitter Mao’s leiderschap is één van de meest belangrijke en succesvolle in de menselijke geschiedenis.” (21)

Het feit dat Mao met zijn socialistisch experiment ruim 70 miljoen mensen naar de eeuwige jachtvelden heeft geholpen, heeft dat experiment volgens Rockefeller dus tot het meest belangrijke en succesvolle gemaakt in de menselijke geschiedenis. De verheerlijking van een bloederig communisme mag duidelijk maken waar de elite, die ook het Zionisme, Israël en de rest slechts als voertuig voor de verwezenlijking van hun plannen gebruiken, op uit is.

Ook Barack Obama schijnt een fan te zijn van Mao, getuige een afbeelding van hem op een kerstbal in de kerstboom van het Witte Huis. Ja, men voert hun plannen recht onder onze ogen uit. Of zoals men in het Engels zegt

hide in plane sight
“They hide it in plain sight”.

Bron (22)

Einde van een era

Wat er in de voormalige Sovjet Unie plaatsvond en nu nog op een openlijke manier gebeurt in China en andere dictaturen, is in het westen evenzeer te herkennen in een weliswaar subtielere en meer verborgen vorm. Het is de zachte vorm van dictatoriale mensenveehouderij. Daarom is het voor velen zo moeilijk herkenbaar. Sinds 11 september 2001, de laatste valse vlagaanslagen en de toenemende ‘vluchtelingenchaos’ is zich in alle westerse landen echter een keiharde fascistoïde politiestaat aan het openbaren. Het uiteindelijke doel is om de socialistisch /communistisch georiënteerde sociale beïnvloedingsprogramma’s van de Sovjet Unie en China over de gehele aardbol uit te rollen. Zoals het Vrij Metselaarsmonument op de rotonde buiten het Zionistisch Israëlische Eilat al laat zien.

Het valt echter niet meer te ontkennen dat er zeker in de laatste jaren een enorme verandering gaande is, die mensen steeds minder ontvankelijk maakt voor angsthazerij, indoctrinatie van machtspropaganda en dociele volgzaamheid. Steeds meer schapen worden wakker en gaan op zoek naar een eigen stuk wei, waarop zij zichzelf kunnen zijn of worden. De machthebbers weten dat hun tijd ten einde loopt en raken steeds meer in paniek. De elitaire machtskat in het nauw maakt dan ook heel rare sprongen om nog zoveel mogelijk mensenzielen onder controle te kunnen houden. Alles wordt door hen ingezet om hun zielsverstikkende matrix van controle en beheersbaarheid nog te redden. Hun middelen worden met behulp van de door hen ontwikkelde geavanceerde technologie steeds grover en gewelddadiger. Onze tijd laat een spiritueel /occulte oorlog zien tussen de machten van Goed en Kwaad, die op aards materieel en psychologisch niveau wordt uitgevochten. Onze tijd laat de laatste grote eindstrijd zien, waarbij aan beide kanten alle krachten worden ingezet.

Amerikaanse verkiezingen als aanleiding

De mensonterende Amerikaanse verkiezingscampagne heeft laten zien wat het beschavingsniveau van de deelnemende kandidaten is, die allen hetzelfde belang dienen. Het maakt dus in het geheel niet uit welke kandidaat benoemd wordt. Het zou echter maar zo eens kunnen zijn dat de verkiezingen in november dit jaar niet eens doorgaan. In de VS zelf gonzen er al langere tijd geruchten, die daarnaar verwijzen. Hillary Clinton schijnt door de bij haar waargenomen gezondheidsproblemen (23) zelfs niet in staat te zijn het presidentsambt te kunnen aanvaarden. En hoe zij zich uit alle haar omringende schandalen weet te redden is ook nog maar de vraag. Donald Trump wil men absoluut niet de sleutel van het Witte Huis overhandigen, zoals zelfs Obama duidelijk heeft gemaakt (24). De aanwezigheid van vele buitenlandse troepen op Amerikaans grondgebied, waaronder Russische (25) en Chinese (26), wordt door velen opgevat als een op handen zijnde noodtoestand. Obama zou om welke geënsceneerde reden dan ook de noodtoestand uit kunnen roepen en VN-troepen te hulp roepen bij het beteugelen van een grootschalige binnenlands sociale onrust. Dat er in de VS al het nodige militair VN-materieel aanwezig is (27), is in de afgelopen jaren op het internet te zien geweest. Vorig jaar was er in meerdere staten de groots opgezette oefening Jade Helm 15. Hoe dit Amerikaanse circus dan ook verder uit gaat pakken, het zal in ieder geval een grote invloed hebben op de rest van de wereld. Het is echter allemaal gericht op het mensen aan willen spreken in hun kudde-instinct.

loesje wees jezelfHet voorbeeld van hoe Afrikaanse jongens in hun mannelijkheid worden ingewijd mag echter een voorbeeld zijn voor ons allemaal. In Afrikaanse stamculturen werd het uitstotingsfenomeen in inwijdingsrituelen van jongen tot man op positieve wijze gebruikt, om een opgroeiende jongen op zijn mannelijkheid te testen en die te helpen ontwikkelen. Zij stuurden een jongen ter inwijding in zijn krachtig ontluikende mannelijkheid alleen de bush in, alwaar hij voor een bepaalde tijd moest zien te overleven. Keerde hij levend terug, dan had hij zijn mannelijkheidtest doorstaan. Dus waar halen wij de kracht vandaan om in de sociale jungle van onze steeds meer chaotiserende wereld te overleven? Puur en alleen uit onszelf!

 

Het volgende is daarom in de komende tijd dan ook van het grootste belang:

Arend Zeevat Hou je hoofd koel en vooral je hart warm. — Arend Zeevat


Momenteel gebeurt er veel in onze wereld dat menigeen zal confronteren met een zeer fundamenteel gevoel van onzekerheid en machteloosheid. Waarheid en onwaarheid zijn voor velen moeilijk te onderscheiden. De daardoor opgeroepen onzekerheid en onmacht zijn gevoelens, die we diep onbewust vanaf onze jeugd al met ons meedragen. Wereldbrand

Bronnen:

(1) http://www.takeoverworld.info/grandchessboard.html
(2) http://www.mobes.info/article/1455199426/
(3) http://www.history.com/this-day-in-history/lenin-returns-to-russia-from-exile
(4) http://www.sweetliberty.org/issues/hoax/mcfadden.htm#.VRK2WY60Olc
(5) http://www.activistpost.com/2014/05/the-role-of-nato-and-eu-on-brzezinskis.html
(6) http://www.deepjournal.com/p/43/a/nl/2891.html
(7) http://www.veteranstoday.com/2016/08/10/the-six-million-figure-another-holocaust-lie-and-the-lying..
(8) http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_weber.html
(9) http://www.jewwatch.com/china.html
(10) https://josministries.prophpbb.com/topic2027.html
(11) http://beforeitsnews.com/power-elite/2015/01/china-and-the-khazar-zionists-2447728.html
(12) http://nl.metapedia.org/wiki/Joden
(13) http://henrymakow.com/2016/08/why-do-jews-choose-complicity.html
(14) http://henrymakow.com/2014/06/Anti-Semitism-has-Respectable-Pedigree.html
(15) http://www.dailymail.co.uk/news/article-2050137/Did-Hitler-Eva-Braun-
(16) http://www.theeventchronicle.com/study/fbi-hitler-didnt-die-fled-argentina-
(17) http://www.russia-direct.org/us-russia-cooperation-space-one-area-hasnt-been-affected-sanctions
(18) http://www.americaspace.com/?p=38668
(19) http://www.alt-market.com/articles/2074-russia-is-
(20) http://endtimesprophecyreport.com/2013/06/05/new-world-order-37-quotes-on-
(21) http://www.nytimes.com/1973/08/10/archives/from-a-china-traveler.html?_r=0
(22) http://www.foxnews.com/politics/slideshow/2009/12/23/white-house-christmas-tree-ornaments.html
(23) http://www.zerohedge.com/news/2016-08-08/something-wrong-hillary-bizarre-behavior-seizure-
(24) https://www.theguardian.com/us-news/video/2016/feb/17/donald-trump-wont-be-president-says-
(25) http://www.petition2congress.com/10798/russian-troops-in-america-confirmedRussian
(26) http://allnewspipeline.com/International_State_Of_Emergency_Worldwide.php
(27) http://www.thecommonsenseshow.com/2016/06/28/why-are-un-troops-on-american-soil/