Wordt 2017 het jaar van de afgrond?

Save as PDF 

Wordt 2017 het jaar van de afgrond?

licht aan het eind van de tunnel Het reguliere Engelse blad The Economist is de afgelopen jaren in de wereld van de nieuwe media nogal bekend geworden. Met name door aan het eind van een jaar een cryptisch voorspellende omslag voor het volgende jaar te produceren. In beeld worden daarop allerlei door The Economist verwachte wereldgebeurtenissen weergegeven. Aangezien men in die nieuwe media graag wil weten waar de planetaire heersers mee bezig zijn, wordt er met iedere omslag stevig gestoeid om er maar de juiste betekenis aan te kunnen geven.

Economistpuzzel Het is bijna een spel geworden. The Economist is in handen van de The Economist Group, waar de Rothschilds en de Agnelli-familie hoofdaandeelhouders van zijn. Het is dus echt een blad van de elite voor de elite. Zij hebben daarmee blijkbaar zo hun eigen manier van communiceren ontwikkeld, die voornamelijk gebruik maakt van beeldentaal. Een beeld zegt immers meer dan duizend woorden.

2017 het jaar van de afgrond

Eind november van dit jaar lekte de omslagafbeelding voor het voorspellende eerste nummer van 2017 uit. In tegenstelling tot voorgaande jaren is, behalve Trump, daarop geen parade van politieke leiders te zien. Maar men laat nu acht tarotkaarten zien, die op een verhullende manier iets over gebeurtenissen in 2017 zouden kunnen zeggen. De heersers van deze planeet hebben, zoals bij een toenemend aantal mensen inmiddels bekend is, een bepaalde agenda. Die agenda houdt vanzelfsprekend een planning in, die afgestemd wordt op wat zich in de voorbije tijd heeft afgespeeld. Men moet die agenda ook openbaren, om daarmee tegemoet te komen aan de universele wet van het respecteren van de vrije wil, zoals ik in een eerder artikel al duidelijk heb benoemd.(1) Een enigszins bewerkt citaat uit dat artikel:

“Menselijke keuzevrijheid

In een youtube-filmpje kwam ik een uitspraak tegen van een voormalig insider van de elite, die aangaf dat zij de wereld moeten vertellen wat ze plannen te gaan doen. Dit sluit aan bij wat ik al in verschillende artikelen heb aangegeven, namelijk dat ook de satanisten de vrije wil/keuzevrijheid van de mens hebben te respecteren. Dat is de essentie van het universum waarin wij leven. Zij doen dat dus ook en vertellen op alle mogelijk manieren, liefst zo verhuld mogelijk wat hun plannen zijn. Het is verhuld, omdat het op een manier gebracht wordt die als amusement wordt gezien, in de vorm van films, strips, tekenfilms, computergames, satanisch geïnspireerde popconcerten, enzovoort. Door het op deze wijze te doen, voldoen ze aan de universele wet van het respecteren van de vrije wil/keuzevrijheid.

“De schaduwregering volgt de occulte kabbalah. En in de kaballah staat het volgende;

“Reveal your plans, even if they don’t understand and your karmic debt will be lifted.”

“Onthul je plannen, zelfs als ze er niks van begrijpen,
en je karmische schuld zal worden opgeheven.” (einde citaat)

De cryptisch vormgegeven omslagen van de Economist, zouden in die zin gezien kunnen worden als een elitair communicatiemiddel van de Rothschilds c.s voor het geven van instructies aan hun wereldwijde ingewijde handlangers. De niet begrijpende rest van de mensheid, voor zover men het al ziet, kan het alleen maar op een onbewust niveau tot zich nemen en door haar onbewustheid instemmen met de verhuld ‘getoonde’ agenda. Ja, die lui hebben de mensheid stevig in hun greep, daar zij de occulte psychologie van mensen beter begrijpen dan de mensen dit zelf doen.

De bijzondere omslag van de 2017-uitgave

Het bijzondere van de omslag van de eerste uitgave voor 2017 is mijns inziens dat het op een onthullende manier duidelijk maakt hoe politiek, kunst en religie met elkaar zullen gaan samenvloeien. Ooit waren wetenschap, kunst en religie een geheel. Maar deze zijn vooral door de steeds dominanter wordende rol en politisering van de geïnstitutionaliseerde en in de laatste eeuwen Jezuïtisch aangestuurde Rooms Katholieke Kerk (RKK) ver uit elkaar gedreven. In onze moderne tijd is politiek ook een wetenschap. Gezien de geopolitieke ontwikkelingen in de wereld, wordt het gebruik van een voornamelijk destructief gerichte en door de wetenschap ontwikkelde technologie – zowel op aarde als in de ruimte – voor die geopolitieke doelen aangewend. In feite zijn politiek en wetenschap een synoniem van elkaar. Op universitair niveau kan men de verschillende aspecten van het politieke spectrum bestuderen. Dus bestaat de politieke heersersklasse bijna alleen uit universitair wetenschappelijk opgeleide en door het systeem gehersenspoelden.

Een fenomeen als boer Koekoek van de Boerenpartij(2), die langere tijd als lijsttrekker een onvervalste burgerinbreng in de Tweede Kamer had, is in onze moderne tijd niet meer voor te stellen. Vanzelfsprekend niet op wereldniveau. De huidige toppolitici zijn allemaal door het huidige exploitatiesysteem gewogen en niet te licht bevonden, voor zolang zij de agenda dienen.

Maar er zijn krachten die zowel de wetenschap/politiek als de religies bespelen. Daarom laat ik maar weer eens de Fabian Window zien, een glas in loodraam, dat de dialectiek in deze wereld zo overduidelijk beeldend weergeeft.

Fabian Window

Onderin de afbeelding worden twee groepen van mensen getoond, die in aanbidding lijken te zijn van de boekenkast die tussen hen in staat. De rechter groep representeert in mijn beleving de geestelijken en de linker de wetenschappers. Achter de wetenschappers staat iemand een lange neus te trekken naar het hele gezelschap. Daarmee in mijn beleving aangevend, dat beide groepen bij de neus genomen worden. Vrij vertaald houdt dit mijns inziens in, dat de werkelijkheid niet op een religieuze, noch wetenschappelijke manier vanuit boeken te verklaren is. Er spelen dus andere krachten, die dit uit aanbeden boeken verkregen kennisfenomeen in de wereld hebben gebracht. Deze krachten zijn niet van deze aarde en zijn ook niet in religieuze en wetenschappelijke boeken weergegeven. Zij werken op een andere manier. Daarover verderop meer.

De omslag

De omslag van The Economist voor 2017 laat zien, dat zij nu de tijd rijp achten om verandering te brengen in de erfenis van de door de RKK (Jezuïeten) verdeeldheid zaaiende geschiedenis. Het is nu hun doel om alle onder een stevig dictatoriaal commando van die RKK gebrachte menselijke gebieden van spiritualiteit, kunst en wetenschap weer bij elkaar te brengen, om daarmee alle voor de mens belangrijke zielsuitingen te kunnen beheersen en controleren. De RKK heeft zich inmiddels met het ook gepolitiseerde Judaïsme verenigd in onder andere het Zionisme. Het Babylonisch/Talmoedisch Judaïsme streeft een wereldheerschappij na, iets wat de RKK ook al eeuwen op verschillende manieren heeft gedaan. Dus waarom zouden ze niet de krachten verenigen en elkaar vinden in een gemeenschappelijk doel? Zoals de omslag van The Economist beeldend laat zien komt daar ook nog een vereniging met het atheïstische communisme bij. Gezamenlijk zullen ze pogen het ware Christendom, dat uitgaat van de kracht van het hart, mededogen en onvoorwaardelijke Liefde, totaal te vernietigen.

In het volgende zal ik mijn visie geven op de omslag als geheel en de verschillende tarotkaarten.

the economist the world in 2017

Het feit dat de acht tarotkaarten tegen een kosmische achtergrond zijn geplaatst laat mijns inziens zien, dat de krachten achter deze beeldende tarotschermen van een kosmische oorsprong zijn. De marionettenspelers, die zich als heersers van deze planeet menen te moeten presenteren, zijn zelf ook slechts marionetten in een groter kosmisch drama. Zij kunnen slechts de handen en voeten zijn van krachten die hun individuele ego’s ver te boven gaan. Daarom verenigen zij zich ook in een groepsego, omdat ze daarmee het voertuig kunnen zijn voor veel sterkere krachten. Eenheid geeft kracht en macht! Waarmee ik niet wil zeggen, dat er binnen hun gelederen ook geen verdeeldheid zou kunnen zijn. Wij zijn overigens ook allemaal op individueel niveau acteurs in dit kosmische drama, inclusief de in ons aanwezig verenigende en verdeeldheid brengende krachten. Daardoor hangt het mede van ons af hoe het drama verder zal verlopen.

2017 een show van macht en uiterlijke ‘kracht’

Wat dit voor het jaar 2017 zou kunnen betekenen is, dat we met een overweldigende kracht/machtsshow te maken zouden kunnen krijgen, die mensen in hun psychisch/emotionele grondvesten zal doen schudden. In ieder geval menen de vormgevers van de omslag, gezien de tekst “Planet Trump”, aan te moeten geven dat Donald – wat overigens wereldleider betekent(3) – Trump de gehele planeet gaat regeren. Hoewel de kaart waar Trump bovenop de wereldbol zittend wordt afgebeeld, net als de laatste kaart en in tegenstelling tot de rest van de kaarten, gekanteld is weergegeven. Hetgeen zou kunnen betekenen dat hij van zijn troon af zal rollen. Zijn achternaam Trump doet bij velen de associatie oproepen van een trompet of bazuin. In het bijbelboek Openbaringen wordt ook over de zeven zegels en de zeven bazuinen gesproken. Is het een toevalligheid dat in deze cruciale tijd, die door velen als een eindtijd wordt beschouwd, een man met een naam die dit soort associaties oproept tot president van de VS wordt benoemd? Hoewel er wat dit betreft nog het nodige roet in Trump’s eten zou kunnen worden gegooid, voordat hij op 20 januari zijn troon zal kunnen bestijgen. Op zich maakt dit allemaal niet uit, zoals ik verderop laat zien. Dezelfde agenda zal dan misschien in een andere uitingsvorm alsnog verder afgedraaid worden.

In vorige artikelen heb ik aangegeven dat 2016 het jaar van de innerlijke zuivering was en 2017 het jaar zal worden, waarin aan alle nog overgebleven uiterlijk gerelateerde illusies een eind zal worden gemaakt.(4) Voor zover mensen hun eigen persoonlijke illusies ten aanzien van veiligheid en zekerheid nog niet in zichzelf hebben opgelost, zullen de wereldgebeurtenissen hen daarbij een handje helpen om hen als laatste strohalm voor te houden, dat ze die zaken toch maar beter in zichzelf mogen gaan vinden. Zij die dat niet willen, zullen ziende blind en horende doof mee de afgrond ingetrokken worden. Een afgrond van de confrontatie met eigen innerlijke demonen, die zich in de buitenwereld zullen manifesteren. What goes around, comes around. Zo binnen, zo buiten. Zo buiten, zo binnen. De moderne technologie in de vorm van CERN, HAARP en ander technologisch tuig, zal dat helpen te veroorzaken.(5)

tarrot kaarten 2017

De eerste kaart

Deze geeft een afbeelding weer van de toren. Voor de oorspronkelijke betekenis van de verschillende tarotkaarten verwijs ik, uit gemakzucht en beperking van de lengte van dit artikel, maar even naar een stuk eigen onderzoek. Aan het eind van het artikel heb ik een link weergegeven, die dat mogelijk maakt. De toren representeert hier overduidelijk het door Maarten Luther hervormde RKK machtsbolwerk, gezien het kruis boven de deur en de aan de deur gespijkerde 95 hervormingsstellingen. De toren is door een bliksemschicht in tweeën gespleten, wat een vernietiging in zou kunnen houden. Achter de toren zien we twee groepen aan komen marcheren. Links een communistisch/atheïstische groep en rechts een RKK-groep met een prominent aanwezige crucifix. De crucifix symboliseert voor mij de door de RKK aanbeden doodskrachten. Daarnaast symboliseert het socialisme/communisme voor mij een afsluitende werking voor al het geestelijke. Het geheel zou kunnen betekenen dat beide groepen, in een zich verenigende beweging, het religieuze van het vernietigde christendom gaan vervangen. En daarvoor in de plaats hun schijngoddelijke verering van Lucifer stellen.

De tweede kaart, de Trump-kaart

In het voorgaande heb ik daar al iets over geschreven. Wat zijn heersersrol op de afbeelding ondersteund, zijn de scepter en de bol die hij in zijn handen heeft. In Nederland wordt die bol Rijksappel genoemd.(6) Beide zijn voorwerpen die door koninklijken worden gebruikt in sommige van hun publieke optredens. Een bijzondere visie op de Trump card, buiten deze omslag, is verwoord in de volgende lezing van Walther Veith:

Wat hij uitlegt over de misleidende aard van de Amerikaanse verkiezingen en de samensmelting van kerk en staat in de VS, ondersteund mijn visie op Trump en de prominente weergave van hem op de omslag van The Economist. In die video legt hij ook uit dat Hillary Clinton en Donald Trump beide dezelfde bloedlijnachtergronden hebben. Daarmee onderstreept hij de in Trump’s bloedlijnachtergrond aanwezige koninklijke genen. Verder toont hij aan dat door de religieuze achtergrond van zowel Trump als zijn vicepresident Mike Pence, zij de ideale gereedschappen zullen zijn om de hiervoor genoemde heersersagenda uit te voeren. Maar ook Hillary Clinton zou dezelfde agenda op een andere manier uit kunnen voeren.

De derde kaart

De derde kaart is de wereld genaamd. Het laat een deel van de wereldbol zien, waarop een piramide – als symbool voor de Luciferische verering – is geplaatst. Een gebouw dat op een religieus iets lijkt, misschien het Vaticaan en een bank- of regeringsgebouw. Alle drie gebouwen zijn met elkaar verbonden en vertegenwoordigen alle drie in mijn beleving een vorm van een geperverteerd materialistisch georiënteerd geloof. Daarboven zijn een boek, een schilderij en twee maskers weergegeven. Zij staan volgens mij voor literatuur, beeldende kunst in meest brede zin en de vermaaksindustrie. Ook zij zijn met elkaar verbonden, evenals zij dat zijn met de daaronder weergegeven symbolische gebouwen. De laatste zijn de basis, die de daarboven weergegeven zielsuitingen van de mens beheersen en bepalen.

Daarboven zien we nog een schilderij, met opvallend bloedrode achtergrond, evenals in het schilderij daaronder, en een opengeslagen boek. Ik heb er geen idee van, waar die voor zouden staan. Opvallend is wel dat zij zich naar de zon in het midden toe lijken te bewegen. Misschien is het een beeldende ondersteuning van de wil van de heersers met betrekking tot het willen controleren van alle menselijke uitingen in woord en beeld. Dit zou heel goed mogelijk zijn, daar zij de geestelijke inhoud van alle woorden en beelden willen beheersen en controleren. De uiterlijke zon is ook een Luciferisch verschijnsel. Dus zou het zo kunnen zijn dat zij alle uitingen in woord en beeld verplichtend op willen dragen aan hun meester Lucifer.

De vierde kaart

Deze kaart laat een heremiet of kluizenaar zien in een bloedrode pij. Het belangrijkste verschil met de oorspronkelijke weergave van deze figuur is, dat deze naar boven kijkt. Terwijl op de oorspronkelijke weergave te zien is dat deze, ten teken van deemoed, nederigheid en introspectie naar beneden kijkt.(7) Het feit dat deze heremiet naar boven kijkt, zou kunnen duiden op een op controle gerichte arrogantie, die er op gericht is om onder de satanische leiding van Lucifer de massa’s naar de afgrond te leiden. De staf in zijn ene hand en de lichtgevende lantaarn in de andere zouden deze leidend overziende rol kunnen bevestigen. Dit stemt overeen met de rest van de kaart, waar we een protesterende massa richting afgrond zien lopen. Het feit dat dit ‘s nachts gebeurt, bij het zwakke licht van een kleine maansikkel, laat zien dat dit allemaal via het duistere van het menselijk onderbewuste zal gaan plaatsvinden.

Het onderstreept mijn al langer gehulde overtuiging, dat alle massaprotesten van buitenaf gestuurd worden en de agenda van een zich verhevigende sociale onrust bevorderen. Onder aan de heuvel, waar de heremiet op staat, zien we een gespleten aardbol. De oorspronkelijke eenheid van mensheid en aarde is, door de verdeel en heerspolitiek van de heersers van deze gevangenisplaneet en de daarmee in de mensheid opgeroepen negatieve emoties, uit elkaar gedreven.

tarrot kaarten 2017 2

De vijfde kaart

De dood lijkt zich op deze kaart definitief van de aarde meester te hebben gemaakt, getuige de dode gewassen en dode vis. Op de achtergrond opnieuw de kleur bloedrood, in dit geval in de vorm van de zon. Opvallend is natuurlijk de atoomexplosie. Of dit een nucleaire oorlog, valse vlagaanslag, of een ander nucleair incident voorspelt valt nu niet te zeggen.

De zesde kaart

Dit is de kaart van de magiër, die met behulp van een virtuele realiteit wonderen kan verrichten. De achter hem aanwezige op een heiligenaureool lijkende zon, doet hem een goddelijke status verlenen. Is dit de antichrist, die onze zielen tot in de oneindigheid (het symbool boven zijn hoofd) in een virtuele ondernatuur wil ketenen? Hij draagt een bloedrode mantel! Is dit een symbolische weergave van het in 2017 verschijnen van de grote mensheidmisleidende Antichrist, die zijn plek in Jeruzalem met veel levensenergie opleverend bloedvergieten in zal gaan nemen. Trump wil in ieder geval de Amerikaanse ambassade al zo dicht mogelijk bij hem hebben, door deze naar Jeruzalem te willen verplaatsen.

De zevende kaart

Deze kaart geeft het rad van fortuin weer. Op dat rad zijn drie mensen gebonden, die Angela Merkel, Geert Wilders en Marine Le Pen weergeven. Deze kaart lijkt te verwijzen naar de verkiezingen in Duitsland, Nederland en Frankrijk die in het komende jaar worden gehouden. De positionering op het rad is bepalend voor de betekenis van deze drie politieke figuren. Merkel is zichtbaar in een naar beneden gaande beweging, die er op zou kunnen duiden dat zij haar marionettenrol heeft vervuld en vervangen gaat worden. Gezien de opkomst van populistisch/nationalistische partijen in verschillende Europese landen, als naklank van Trump’s verkiezing, zal dat in Duitsland ook hoogstwaarschijnlijk zichtbaar gaan worden. De opkomst van de populisten laat zich op de kaart natuurlijk zien in de opwaartse beweging van Wilders en Le Pen. Dus de heersers gaan ervan uit dat deze bij de komende verkiezingen zullen gaan winnen (de stemboxen onder het rad). Zij kunnen hier ook alleen maar vanuit gaan als het door hen gepland is en in hun agenda past. Die agenda houdt immers het scheppen van een toenemende sociale onrust in. Deze zal door de veroorzaakte emotionele verwarring en chaos bij mensen, hen uiterst kwetsbaar en manipuleerbaar maken. De verkiezing van de populisten zal de dialectische binnenlandse tweestrijd versterken en de zo ontstane spanningen tot een kookpunt brengen. Wanneer we naar de ondergrond van deze kaart kijken, is daar een op bloed lijkende stroom te zien.

De achtste en laatste kaart

De meest mysterieuze van alle kaarten is de sterkaart. Waar de veertien achtpuntige sterren voor staan is mij een raadsel. Te meer daar er in die sterren afbeeldingen te zien zijn van over het algemeen jonge kinderen. De ster links bovenin heeft een gezicht van een duidelijk volwassen man met een baard. Daarnaast is een Joodse man met een keppeltje te zien. De planeet onder op de kaart ziet er nogal desolaat uit. Zou dit het uit te spelen scenario zijn waar de band Europe in haar hit ‘The Final Countdown’ aan refereerde, zoals ik daar in een vorig artikel over heb geschreven.(8) Zij zingen onder andere in hun song:

“Ohhh. It’s the final countdown
We’re leaving togetherrrr.”

In het midden van de kaart tussen alle sterren is op een komeet lijkend iets te zien. Het zou echter ook iets anders kunnen zijn, gezien de golvende staart. Opvallend aan deze kaart is, net zoals de tweede Trump-kaart, dat die gekanteld is. Hetgeen dus beweging laat zien. Dit zou in kunnen houden, dat de heersers in 2017 zaken in een versnellende beweging zullen gaan brengen. Want het einde van de tijd waarbinnen ze dat nog zouden kunnen doen, nadert met rasse schreden. Met name vanwege de enorm toenemende bewustwording van steeds meer mensen.

Mogelijke conclusie

Gezien de kosmische achtergrond van de cover en ook die van de laatste kaart, maakt The Economist ons duidelijk dat we in het komende jaar een overweldigende kosmische krachtenwerking kunnen verwachten. De heersende elite fungeert als de toneelmeester hier op aarde, die om het wereldtoneel te preparen en hun satanische meester onder de meest gunstige omstandigheden op te kunnen laten komen, de aardse omstandigheden daartoe voorbereidt. Zij zullen mogelijk komend jaar de gordijnen openen voor de finale voorstelling. De finale van het zich hier op aarde afspelende kosmische drama van de strijd tussen de krachten van het Licht en de duisternis. De duistere krachten en hun aardse vertegenwoordigers zullen dan op een overdonderende manier alle nog aanwezige illusies, betreffende uiterlijk gerelateerde veiligheid en zekerheid, verpletteren. De spirituele en psychisch/emotionele chaos die daaruit zal ontstaan zullen zij trachten te kanaliseren en op hun nieuwe antigoddelijke wereldleider te laten projecteren. Daar Trump op deze cover een nogal prominente rol speelt, zou hij wel eens de katalysator daartoe kunnen zijn.

Bovenstaande beschrijving van het kosmische werelddrama betreft de duistere kant. Er is echter ook nog een lichte kant. Deze wil de mens uit vrije wil voor het goede laten kiezen, om daardoor in zijn bewustzijnsevolutie een volgende stap te kunnen zetten. Deze stap houdt mijns inziens in, dat men het kwade/duistere in zichzelf onder ogen komt en het met liefdevolle zelfacceptatie integreert in de eigen psyche. Daardoor wordt het in het licht van het bewustzijn gebracht en kan dan haar eigen diep verborgen verrijkende lichtkern tonen. Tot Licht getransformeerde duisternis is uiteindelijk een versterking en verrijking van het Licht. Wij kunnen daar op individueel niveau onze bijdrage aan leveren. Het enige hoopgevende in deze wereld is, dat het innerlijk tot Licht getransformeerde duister je immuun maakt voor duisternis van buitenaf. Het volledig onder ogen komen van alle op de buitenwereld geprojecteerde innerlijke schaduwen en demonen zorgt er voor, dat je deze niet meer als spiegel in de buitenwereld zult aantrekken! Ieder is zijn/haar eigen heelmeester.

Draag het licht naar de aarde.
O mens, gij zijt tussen het licht en de duisternis geplaatst.
Wees een strijder voor het licht.
Houdt van de aarde,
zodat zij tot een stralende edelsteen wordt.
Herschep de plant.
Herschep het dier.
Herschep u zelf.

Op de afbeelding hieronder zie je een bijzonder Vrijmetselaarsmonument op een rotonde buiten Eilat, Israël. De twee op de zuilen van Salomo geplaatste bollen representeren de aarde en het universum. Dit laat zien dat de satanische energievampiers geen genoegen zullen nemen met het energetisch leegzuigen van al het leven op aarde. Zij willen het gehele universum onderwerpen! Zie in dit kader ook de voor hen belangrijke ruimtevaart.

 

Tot slot een door mij geschreven gedicht

Het Licht in mijn ziel

Mijn ziel van binnenuit beschenen
Door een stralend licht
Jaagt duistere schaduwen henen
Brengt verlossing van een plicht
Vrij scheppend wevend leven
Laat zich in diepte ervaren
Liefde vormen geven
Voortdurend zichzelf baren
Oh Aarde, plaats om te leren
Door lijden en smart
Wil Kwaad tot Goed doen keren
Versterken de krachten van het hart
Schoonheid, Waarheid en Liefde
Zijn de instrumenten
Die Godes scheppingskracht
De mens op Aarde geriefde
Laat uw innerlijk weten scheppend stromen
Uw dankbaarheid zich uiten
Tot God wedergekomen
Verenigend binnen en buiten

Arend Zeevat 19 december 2016

Bronnen en verwijzingen:

(1)http://gedachtenvoer.nl/page/het-paarse-Amerika.html
(2)https://nl.wikipedia.org/wiki/Boerenpartij_(Nederland)
(3)http://www.encyclo.nl/begrip/Donald
(4)http://gedachtenvoer.nl/page/aankondiging-wereld-dictator.html
(5)http://gedachtenvoer.nl/page/poorten-hemel-of-de-hel.html
(6)https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksappel
(7)http://tarotstapvoorstap.nl/tarotkaarten/tarotkaart-de-kluizenaar-heremiet/
(8)http://gedachtenvoer.nl/page/final-countdown-finale-aftelling.html

Hieronder nog drie video’s met een verschillende uitleg van The Economist-omslag:

https://www.youtube.com/watch?v=y0p3pfffgVs

https://www.youtube.com/watch?v=cFQg2c_dmrk

https://www.youtube.com/watch?v=6PslzqAKbkk

Verder nog enige artikelen betreffende de covers van 2017, 2016 en 2015:

https://deusnexus.wordpress.com/2016/11/21/decoding-economist-2017-cover/

http://kevbakershow.com/secrets-of-rothchilds-the-world-in-2016-economist-cover-decoded/

http://vigilantcitizen.com/vigilantreport/economist-2015-cover-filled-cryptic-symbols-dire-predictions/

Deze site geeft enige informatie over de Kabbalah:

http://www.byzant.com/mystical/tarot/Kabbalah.aspx

Arend Zeevat Hou je hoofd koel en vooral je hart warm. — Arend Zeevat

Momenteel gebeurt er veel in onze wereld dat menigeen zal confronteren met een zeer fundamenteel gevoel van onzekerheid en machteloosheid. Waarheid en onwaarheid zijn voor velen moeilijk te onderscheiden. De daardoor opgeroepen onzekerheid en onmacht zijn gevoelens, die we diep onbewust vanaf onze jeugd al met ons meedragen. WereldbrandDisclaimer:
NepNieuws, daar is het internet, de TV, de Radio en de Krant van vergeven. Doe dus ALTIJD je eigen onderzoek op startpage.com. Vermijd Google die zijn rating heeft aangepast en de MSM de voorkeurpositie geeft. Zoek met meerdere woorden: “woord1+woord2” Zoeken met het + teken en aanhalingstekens geeft verfijnde specifieke resultaten. Ook zoeken met een complete zin is soms een goed idee. Leer zelfstandig nieuws te verzamelen en leer NepNieuws te herkennen van een grote afstand.

Hope Comes In The Dark … is een protestsong die ik schreef in 2010 en met behulp van topmuzikanten opnam in 2011. De situatie in de wereld, met de “Summer of Chaos & Rage in 2016”, maakt dat de tekst actueler is als ooit tevoren. In Youtube wordt de song geblokkeerd in de zoekresultaten. Je kan hem gratis downloaden. Ga jij helpen de wereld een betere plaats te maken?


Gedachtenvoer: Mensen weten best wel dat onze moderne voeding niet gezond is. Maar weten ze ook dat je niet als kluizenaar hoeft te leven om toch een biologische leeftijd van 45 te scoren op je 63 ste? [Age-reader] Ook jij weet wel dat al die media berichten over; “De economie klimt weer uit het dal niet strookt met de eigen waarneming en ervaring” Dat het beloofde pensioen steeds later en minder wordt. Dat de sociale voorzieningen en zorg uitgekleed worden. Zelfredzaamheid is dan ook de sleutel. Maar hoe doe je dat? De samenleving is stukken doorzichtiger als iedereen weet wat er allemaal plaatsvindt … achter de schermen. Ontdek [archief]
Wijsheid wordt je niet in de schoot geworpen.

Je zult haar zelf moeten ontdekken na een reis
die niemand voor jou kan maken of jou kan besparen. — Barbara Ann Kipfer