Wie zijn de echte Semieten?

slaaf 01-09-2016 Er is veel onrechtvaardigheid in de wereld. Terugkijkend in de geschiedenis, lijkt die er ook altijd al geweest te zijn. Dit roept vragen op betreffende de zin van al die ellende. Als er al een god is, waarom heeft Hij al die ellende dan in ‘godsnaam’ toegestaan? Oorlogen, veroveringen en daarmee samenhangend menselijk lijden en traumatisering lijken het belangrijkste deel uit te maken van de menselijk historische ontwikkelingen.

Wereldse onrechtvaardigheid

Maar ook in het dagelijks leven maken mensen elkaar op soms zeer traumatiserende wijze het leven zuur. Welke zin schuilt er in dit alles? Ieder mens wil immers in een vredevolle en harmonieuze wereld leven, waarin hij volledig zichzelf zal kunnen zijn. De liefde kunnen ontvangen die men meent nodig te hebben en de eigen kwaliteiten te kunnen tonen. Daarmee wordt het meest essentiële thema aangeraakt, betreffende de menselijke bewustzijnsontwikkeling in onze tijd ten aanzien van de zin van het lijden.

slave wall
Iedere religieuze stroming, die tot een strak georganiseerd instituut is geworden, geeft haar eigen invulling aan die zin van het lijden en vooral hoe daar vanaf te komen door trouw te zijn aan het beleden geloof. Maar in de basis zijn al die geïnstitutionaliseerde religies gericht op een extern gecontroleerd sturen van de menselijk dierlijke impulsen en die te willen verheffen tot een ‘hoger’ niveau (van macht voor de leiders ervan). Daarmee ontkennen ze hun eigen oorspronkelijke ontstaansimpuls. Het probleem is daarbij dan ook vaak, dat al die religieuze stromingen worden vormgegeven door mensen die hun eigen dierlijke machtsinstincten niet volledig hebben getransformeerd. In hun uiterlijk vormgegeven verschijning doen ze voorkomen alsof ze dat wel hebben gedaan, achter deze façade ziet het er echter vaak wat minder rooskleurig uit dan gepretendeerd wordt. Zelfs binnen de New Age-spiritualiteit is helaas maar al te vaak hetzelfde fenomeen waar te nemen. Zie hier. Hieruit blijkt dat de oorzaak van het lijden vooral gekoppeld is aan de identificatie met een leugenachtige onwaarheid.

De oorspronkelijke intenties bij het ontstaan van die religies waren wel zuiver, door mensen een moreel levenskader te willen bieden, gebaseerd op geestelijke waarheden. Gaandeweg zijn ze in toenemende mate door hun institutionalisering en dogmatisering gebruikt als een politiek machtsmiddel om steeds meer aardse macht te verkrijgen. In essentie door mensen aan te spreken in hun behoefte aan een verbinding met het hogere/goddelijke en dat op een geperverteerde manier te misleiden. Het is dus steeds de vraag of er een goddelijke of duivelse inspiratie spreekt in hetgeen men laat zien. Aan de vruchten herkent men de boom. Daarbij komt het er op aan welke maatstaven men hanteert ter onderscheiding van het goddelijke en het duivelse. Ook dit onderscheid heeft in mijn beleving alles met het menselijk lijden en het lijden van alle levensvormen te maken. Wanneer dit lijden door het eigen liefdevolle handelen wordt verminderd, dan spreekt het goddelijke daarin door. Echter wanneer het lijden door het eigen handelen wordt vergroot en geïntensiveerd, dan spreekt het duivelse daarin door. Dus ook aan de vruchten/gevolgen van ons eigen handelen kunnen we de aard van de dragende boom daarvan in ons eigen innerlijk leren herkennen.

Het grotere plaatje

We zijn natuurlijk allemaal ingebed in sociaal-maatschappelijke structuren die ons beïnvloeden en daarmee ons handelen sturen. Bewustwording houdt in dat men leert zien hoe met name via het onderbewuste die sturing plaatsvindt. De uiterlijk machtigen op deze tot gevangenisplaneet geworden aarde, hebben in de loop van de geschiedenis door manipulatieve beïnvloeding van uiterlijke levensomstandigheden zich tot een steeds machtiger wordende positie op kunnen werken. Vele middelen stonden hen daarbij ten dienste. In eerste instantie een satanisch geïnspireerde kennis ten aanzien van evolutionaire ontwikkelingen van de wereld en mensheid. Daarnaast een zeer brede dieptekennis van de onbewuste drijfveren voor het menselijk gedrag. Door middel van wetenschappelijke studies en barbaarse experimenten heeft men in de laatste eeuwen gereedschappen ontwikkeld om dat gedrag op een manipulatieve wijze te kunnen beïnvloeden, buiten de vrije wil van de mens om. Sinds de 20ste eeuw is daar ook een door de wetenschap ontwikkelde technologie aan toegevoegd, die mensen zowel van binnenuit als van buitenaf kan manipuleren. Men kan het vergelijken met het opdrijven van een kudde dieren met steeds geavanceerder middelen, in een gewenste op afbraak van de evolutie gerichte richting. Heersers hebben daartoe hun beheer- en beheerstechnieken in de loop der tijd aangepast en geperfectioneerd, net zoals men in de landbouw en de vlees- en melkveehouderij productietechnieken telkens heeft ‘geperfectioneerd’. Deze vergelijking heeft een grotere zeggingskracht dan velen beseffen en/of zouden willen weten.

Wat heeft dit nu alles met de titelvraag van dit artikel te maken? Die vraag drong zich aan mij op naar aanleiding van mijn vorige artikel `Wat is een antisemiet?”. Ik wil die beginvraag in dit artikel verder uitdiepen. In het hiervoor benoemde eerdere artikel heb ik duidelijk trachten te maken dat antisemitisme, zoals het sinds WOII op een uiterst dubieuze en manipulatieve wijze is gebruikt om tegenstanders en critici van het Zionisme en haar vazalstaat Israël mee onschadelijk te maken, ook een vorm van beheer- en beheerstechniek van de menselijke kudde is. Het is in de 20ste eeuw tot een zeer belangrijk en effectief gereedschap geworden om het (onder)bewustzijn van de ‘human cattle’ mee te kunnen sturen. Veel van de geopolitieke ontwikkelingen zijn daar sinds het begin van de 20ste eeuw op gebaseerd. Deze door machtswellust ingegeven sturing kan men alleen maar in haar juiste perspectief zien, wanneer men de onderliggende leugens in al hun facetten blootlegt. De leugen regeert immers in deze wereld!

Antisemitisme als excuustruus

Het begrip antisemtisme is gebaseerd op de aan ons opgedrongen overtuiging, dat alle Joden op de één of andere manier een Semitisch historische achtergrond zouden hebben en al sinds eeuwen aan vervolging, haat en genocide bloot zouden staan. Ten dele is dat waar. Joden waren in vele landen niet geliefd en werden vervolgd (pogroms) en/of uitgestoten. Blijkbaar is er weinig bekend over de sociaal oorzakelijke achtergrond daarvan. Maar als we kijken naar onze zwarte medemensen uit Afrika, kunnen we toch ook dat soort fenomenen waarnemen. Zijn er ooit Joden, buiten WOII, op grote schaal als slaaf verhandeld en op transport gesteld? Heeft de slavenhandel sinds de 17e eeuw ook Joden als handelswaar aangeboden? Uiteindelijk zijn we in deze moderne maatschappij toch allemaal slaaf. Zie voorgaande filmpjes. Er is natuurlijk het Bijbelse verhaal, dat ze in Egypte als slaven zijn misbruikt. Maar ook dat blijkt inmiddels een enorme geschiedvervalsing te zijn. Lees hier en zelfs vermeld in de Israëlische krant Haaretz!

Het Joodse slachtoffercomplex is sinds de zogenaamde holocaust in de 20ste eeuw enorm uitgebouwd. Het ogenschijnlijk meer dan bij andere volkeren getraumatiseerde verleden, heeft de Joden in een eeuwige slachtofferrol geplaatst. Maar laat er geen misverstanden over bestaan. Een slachtofferrol kan op de achtergrond vaak een veel machtiger positie opleveren dan een zich openlijk manifesterende dictator! Vanuit die rol kan men heerlijk anderen manipuleren met schuldgevoelens en zo dingen gedaan krijgen, die op een openlijke manier gedaan veel meer weerstand zouden oproepen. Dit is een bekend psychologische strategie. Ik heb vele jaren in de psychiatrie gewerkt en heb dit dus ruimschoots kunnen waarnemen. Tevens heb ik het in mijn eigen opvoeding in de relatie tot mijn moeder mogen ervaren. Waarschijnlijk is dit voor velen herkenbaar. Het lijkt er alleszins op dat zij die het Jodendom tot deze rol hebben gedegradeerd – de Zionisten dus – door manipulatief in historische geopolitieke ontwikkelingen in te grijpen, ook van dit mechanisme gebruik hebben gemaakt. Zich daarbij beroepend op valse historische sentimenten en gebruik makend van een volkenkundig Semitisch menselijk schild, menen zij de grofste oorlogsmisdaden te kunnen plegen.

Het begrip antisemitisme werd voor het eerst gebruikt door Moritz Steinschneider (1860) in zijn geschrift “Hebräische Bibliographie. Blätter für neuere und ältere Literatur des Judenthums, vol. III, nr. 13, blz. 16”.

“Introductie van de term”

De term “antisemitisme” is voor het eerst gedocumenteerd bij de joodse oriëntalist Moritz Steinschneider. Hij gebruikte het woord in een kort stuk waarin hij zijn steun uitsprak voor een artikel van Heymann Steinthal, die zich kritisch had uitgelaten over een werk van de Franse linguïst Ernest Renan. Renan had de Semieten beschreven als volkeren met een neiging tot monotheïsme, voortvloeiend uit gewelddadige en zelfzuchtige instincten. Steinthal en Steinschneider bestreden deze Renaniaanse conceptie van volksinstincten omdat ze onmiddellijk het gevaar ervan onderkenden: het essentialisme ervan zou toelaten om de Semieten weg te zetten als radicaal en onverbeterbaar anders.

Tussen 1870 en 1880 ging Wilhelm Marr de term gebruiken voor een openlijk anti-Joodse campagne, onder andere in zijn Antisemitische Hefte uit 1879. Het overnemen van de wetenschappelijk klinkende term “Semiet” moest zijn onderneming objectiever doen lijken, maar hij liet er niet de minste twijfel over bestaan dat zijn eigenlijke doelwit de Joden waren. In die tijd waren de Joden het enige Semitische volk dat prominent in Europa leefde. Van bij het begin werd “antisemitisme” dus vereenzelvigd met “anti-Joods”.” Bron

De ‘Joods’ politieke stroming van het Zionisme heeft sinds WOII de term antisemitisme op alle mogelijke manieren misbruikt, om de juiste sentimenten en sfeer te scheppen voor het verwezenlijken van haar geplande en door de Khazaars ‘Joodse’ bankierselite van de Rothschilds gefinancierde ‘Joodse’ staat Israël. Het doel schijnt bij dit soort ontmenselijkende praktijken altijd weer de middelen te heiligen. Een beetje historisch onderzoek toont echter al snel aan dat Khazaarse ‘Joden’, die overal op machtsposities zitten, geen enkele Semitische wortels hebben. Maar stammen uit het gebied Khazaria, ooit gelegen tussen de Zwarte Zee en de Kaspische zee. Zo’n beetje waar nu de Oekraïne is. Omdat er over dit verhaal al zo ontzettend veel geschreven is in de alternatieve media, wil ik daar nu niet verder op ingaan.

Wat zijn Semieten?

Het antwoord op deze vraag is van cruciaal belang om te kunnen beoordelen wat in feite werkelijk antisemitisme is. Nu is het natuurlijk lastig om de achtergrond van volkeren te traceren. Want hoe accuraat zijn de geraadpleegde bronnen? Laten we daarom eerst eens kijken naar welke definities van Semieten voorhanden zijn. Daarbij zij wel opgemerkt dat die definities soms meer op een sociopolitiek correcte grondslag zijn gebaseerd, dan op een objectieve werkelijkheid.

Definitie Semieten van Merriam Webster:

“Simple Definition of Semite
A member of a group of people originally of southwestern Asia that includes Jews and Arabs (accentuering AZ)

Full Definition of Semite
1a :  a member of any of a number of peoples of ancient southwestern Asia including the Akkadians, Phoenicians, Hebrews, and Arabs (accentuering AZ):  a descendant of these peoples
2 :  a member of a modern people speaking a Semitic language”

De Wikipedia, evenals andere bronnen, heeft in het kader van de sociopolitieke correctheid de definitie van Semitisch aangepast en uitgebreid met het Kaukasische ras(?).

“Etniciteit en ras “

In de rasgerelateerde classificaties van Carleton S. Coon, werden de Semitische volkeren beschouwd als leden van het Kaukasische ras, niet ongelijk in verschijning met de naburige Indo-Europese, Kaukasische Noordwesterse, Berber en Kartvelian-sprekende volkeren van de regio. Zoals taalstudies zijn verweven met culturele studies, beschrijft de term ook vaak een op religie gebaseerde, (oude Semitische en Abrahamitische) en Semitisch sprekende, etniciteiten. Evenals de geschiedenis van de verscheidene culturen, zoals die verspreid zijn op basis van geografische en taalkundige verwantschap.

Sommige recente genetische studies hebben aangetoond (door analyse van het DNA van Semitisch sprekende volkeren), dat zij deels een gemeenschappelijke afstamming hebben. Hoewel er geen aanzienlijk gemeenschappelijke mitochondriale resultaten gevonden zijn, hebben y-chromosomale verbanden tussen moderne Semitisch sprekende volkeren uit het Midden-Oosten, zoals Arabieren, Hebreeën, Mandaeans, Syriërs-Arameeërs, Samaritanen en Assyriërs bewezen vruchtbaar te zijn, ondanks de verschillen van andere fracties (Zie Y-chromosomal Aaron).

Een DNA-onderzoek van Joden en Palestijnse Arabieren (met inbegrip van bedoeïenen) hebben uitgewezen dat deze nauwer verband hielden met elkaar dan met mensen van het Arabische schiereiland, Ethiopische Semitisch sprekenden (Amharas, mensen uit Tigre en Tigrayans) en de Arabische sprekenden in Noord-Afrika.

Uit genetische studies blijkt dat moderne Joden (Ashkenazi, Sefardische en Mizrachi specifiek), Levantijnse Arabieren, Assyriërs, Samaritanen, Syriërs-Arameeërs, maronieten, Druzen, Mandaeans en Mhallami, allemaal een oud inheems gemeenschappelijk erfgoed hebben in het Nabije Oosten, dat genetisch kan worden terug getraceerd naar de oude vruchtbare sikkel, maar vaak ook genetische profielen laat zien die zich van elkaar onderscheiden, verwijzend naar de verschillende geschiedenissen van deze volkeren.”

Uit bovenstaande blijkt de mensheid weer een nieuw Kaukasisch ras rijker te zijn, naast de verrijking met het Joodse ras. Het antropologisch volkenkundige gegoochel met rassen lijkt geen grenzen te kennen. Wat was het voeger toch allemaal simpeler, toen de rassenindeling nog op basis van kleur plaats vond, namelijk geel, rood, zwart, blank, bruin en misschien mis er nog één. Niet dat dit nu zo perfect was, maar om nu weer een nieuw Kaukasisch ras te ontwerpen en dat ook nog als de basis van het blanke ras te zien, is in mijn beleving wel erg ver gezocht. Zeker als men bedenkt dat degene die deze term voor het eerst in 1785 in de mensheidsgroep gooide, de Duitse filosoof Christoph Meiners was. Zijn voorzetje werd door Johann Friedrich Blumenbach, een Duits medische professor en lid van de Britse academie voor wetenschappen (Royal Society) ingekopt en hij verspreidde het op grotere schaal. Deze medicus wordt volgen de Wikipedia als de grondlegger van de antropologie (menskunde) beschouwd. Hoe kan een wetenschappelijk geschoolde en door zijn eenzijdige ontwikkeling van de linkerhersenhelft beperkte, in godsnaam weten wat een mens is en hoe de verschillende soorten mensen, culturen en volkeren te onderscheiden zijn?

Wat is Kaukasisch?

Het lijkt logisch te zijn dat dit begrip refereert aan volkeren die in en rond het Kaukasus-gebergte in zuidwest Rusland wonen.

kaukasus

Het is dus een gebergte tussen de Zwarte- en Kaspische Zee gelegen, dat Rusland op een natuurlijke wijze afsluit van een deel van het Midden-Oosten. Wanneer we de kaart van het voormalige Khazaria er naast leggen, het oorspronkelijke thuisland van de Ashkenazisch/Khazaarse ‘Joden’, dan mag een ieder voor zichzelf beoordelen in hoeverre Kaukasisch en Semitisch in elkaars verlengde liggen.

khazaria

In onderstaande definitie in de Free Dictionary worden zelfs de Arabieren, de Joden en de rest van de volkeren in het oude Midden-Oosten Kaukasisch genoemd, maar dat is natuurlijk in flagrante tegenspraak met de geografische gegevenheden in bovenstaande kaarten.

“Semiet Shemite”

1. (volkeren) een lid van de groep van Caucasoïde volkeren die een Semitische taal spreken, met inbegrip van de Joden en Arabieren, evenals de oude Babyloniërs, Assyriërs en Feniciërs
2 (volkeren) Een ander woord voor een Jood”
“Hij die het verleden bepaalt, controleert de toekomst. Hij die het heden bepaalt, controleert het verleden.”
George Orwell, 1984
Ja, die George Owell was zo gek nog niet. Gezien het gegoochel met volkenkundige achtergronden in het heden, mag het wel duidelijk zijn wie voordeel hebben van het rommelen met het verleden en daarmee onze toekomst denken te kunnen bepalen.

De meer nuchter ingestelde Urban Dictionary heeft een heel verhelderende visie op het begrip Kaukasisch:

“Kaukasisch”

1-de onjuiste term gebruikt, om een blanke een “witte” man of vrouw te noemen. Het woord Kaukasisch verwijst naar een persoon die uit de regio van de Kaukasus komt, dat in Europa, grenst aan Turkije en Iran. Daarom ben ik geen Kaukasiër, omdat ik niet uit de Kaukasus kom. Ik ben in het algemeen Europees. Ook ben ik niet een “witte”, omdat ik niet op kan gaan in witte verf of wit papier Ik geef er de voorkeur aan om te denken, dat ik een bepaalde hoeveelheid aan pigment in mijn huid heb. Dank u zeer.

Een Jamaicaan Afrikaans noemen, zelfs al is hij Jamaicaan.
Een Mexicaanse vrouw Dominicaans noemen, hoewel ze Mexicaans is.
Een Peruaanse een Porto Ricaanse noemen, hoewel ze Peruaanse is.
Een Palestijn Israëlisch noemen, hoewel hij Palestijns is.
Een Duitser Kaukasisch noemen, hoewel hij Duitser is.

ER IS EEN VERSCHIL
enz, enz, enz.

Toevoeging AZ: Een Ashkenazisch/Khazaarse ‘Jood’ een Semiet noemen, hoewel hij een Kaukasiër is!

Het onderstaande filmpje laat geen spat heel van de Ashkenazisch/Khazaars/Zionistische leugen ten aanzien van haar Semitische achtergrond, waar de moderne mens sinds WOII mee vergiftigd is. Het laat duidelijk zien dat het antisemitisme, dat sinds WOII zo onverbrekelijk verbonden lijkt te zijn met de mede door de Khazaarse Zionisten veroorzaakte holocaust, de meest mensonterende bloeddorstige leugen en tevens de grootse valse vlagoperatie is uit de menselijke geschiedenis. Dit alles ten behoeve van een stuk grond in Palestina, waar al eeuwen meer dan een half miljoen Palestijnen woonden. Zij werden van huis en haard verdreven, werden als vee opgejaagd en kwamen in vluchtelingenkampen in omringende landen terecht, of in het grootste concentratiekamp ooit gebouwd, de Gazastrook. Zelfs werden ze in grote getale vermoord. Is een stuk grond dan zoveel mensenleed waard? Als dit alles voortgekomen is uit het Joodse geloof en een Joodse God, waar ik overigens niet van uitga, dan hebben de Zionisten de echte Joden geen goede dienst bewezen. Zij hebben bijgedragen aan een enorme vergroting van het lijden op deze planeet en gaan daar nu nog onverminderd mee door. Is dit dan niet bijzonder duivels?

Het past allemaal in het plaatje van het zelf toegemeten slachtofferschap van de Khazaarse ‘Joden’ in onze moderne tijd, zodat zij vanuit die zieligheid en schuldgevoelens oproepende rol de hele wereld naar hun hand menen te kunnen zetten. De Khazaren hebben in feite een identiteitsdiefstal ten aanzien van het Joodse volk gepleegd. Het zich verbergen achter een façade van slachtofferigheid, waar de Zionistische leiders aan mee hebben gewerkt om die te veroorzaken, mag voor een bepaalde tijd werkzaam zijn geweest. Dit is echter alleen werkzaam bij trouwe goedgelovige aan een Stockholm-syndroom lijdende slaven. Bij de steeds wakker wordende mens werkt dat niet meer. Jammer en helaas voor hen, maar gelukkig voor degenen die zich van deze leugenachtigheid hebben verlost!

Moraal van dit verhaal

Ja, na bovenstaande op je in te hebben laten werken en daarbij te kijken naar het huidige Midden-Oostenconflict en hoe de Zionistische staat Israël met de oorspronkelijk Palestijnse bewoners omgaat, is er toch maar één conclusie mogelijk! En die is:

De Khazaarse Zionisten zijn de grootste antisemieten!

Zij hebben hun eigen diepgewortelde antisemitisme op de rest van de mensheid geprojecteerd en in hun gestoordheid bestrijden zij die projectie buiten zichzelf!

Tot slot nog een gedicht. Dit heb ik een tijd geleden geschreven voor Yasmina Haifi, een ambtenaar op het Ministerie van Onveiligheid en Klassenjustitie, die ook de moed had om zich uit te spreken over de realiteit in het Midden-Oosten ten aanzien van de Israelian Secret Intelligence Service (ISIS). Ik plaats het ook hier, als hart onder de riem voor allen die op zoek zijn naar waarheid en rechtvaardigheid.

Moed

(Arend Zeevat – 18 08 2014)

Aan alle moedige gevoelige zielen
In deze moeilijke tijd bijeengekomen
Die opnieuw in de materie vielen
Om het leven opnieuw te laten stromen

Moed was zeker nodig
Om dit voormalig paradijs te betreden
Inmiddels is de mens daar overbodig
Wordt er alleen maar gestreden

In naam van religie, vaderland, democratie
Is er menigeen de weg kwijt geraakt
Heersers met een agenda van depopulatie
Hebben de aarde tot hel gemaakt

Angst, haat en nijd
Emoties waar demonen zich mee voeden
Opgeroepen door alle strijd
Velen daarvoor laten bloeden

Laat toch het strijden
Wees vreugde, vrede en liefde
Verminder daarmee het lijden
Wees je eigen Verlosser en Geliefde

Herinner je ware wezen
Goedheid, Waarheid en Schoonheid
Uit de egodood opgerezen
Ons in ware Liefde verblijdt

Daarom een hommage aan allen
Die voor rechtvaardigheid gaan
Door de wereld worden aangevallen
Toch in hun individualiteit blijven staan

Want overwinnen zal het Licht
Ten gunste van ieder die er naar streeft
Ontdaan van aardse plicht
Dansend het leven zich verder weeft

Houdt moed
Ook in deze zware tijden
De zon stralend in ons gemoed
Overwint al het lijden

Laat waarheid en rechtvaardigheid zegevieren!

Arend Zeevat Hou je hoofd koel en vooral je hart warm. — Arend Zeevat


Momenteel gebeurt er veel in onze wereld dat menigeen zal confronteren met een zeer fundamenteel gevoel van onzekerheid en machteloosheid. Waarheid en onwaarheid zijn voor velen moeilijk te onderscheiden. De daardoor opgeroepen onzekerheid en onmacht zijn gevoelens, die we diep onbewust vanaf onze jeugd al met ons meedragen. Wereldbrand