Wereld Oorlog III is al begonnen …


wo-III is al begonnen De tijd waar wij nu in leven is op alle mogelijke manieren als een eindtijd te zien.

Vele historisch bepaalde en kunstmatig geschapen problemen lijken zich naar een climax te bewegen.

Op het geopolitieke vlak zijn er op verschillende plaatsen in de wereld politiek-militaire brandhaarden gecreëerd, die wachten op een passende trigger om gezamenlijk tot volledige ontbranding te komen en de gehele wereld in brand te zetten.

wereldoorlog 3 is al begonnen

Eindtijd

Wanneer men enigszins de berichtgeving volgt, in met name de nieuwe media, dan krijgt men een helder beeld van wat er zich op de achtergrond van de wereldpolitiek afspeelt. De uiterlijke gebeurtenissen lijken een onsamenhangend, verwarrend en veelal ook overweldigend geheel te zijn.

Zij die de vaste patronen die gevolgd worden door de machthebbers hebben leren doorzien, weten waar men naar toe werkt. Het scheppen van verwarring, chaos en ontmenselijking blijkt een vast bestanddeel te zijn van het spel dat gespeeld wordt. Dit alles met als doel om te voorkomen dat mensen een geestelijk evenwicht en innerlijke vrede vinden. Mensen die verward zijn, zijn meestal angstig en onzeker en daarom juist in sterke mate te beïnvloeden en te manipuleren.

Het gaat hier dus om een oorlog tegen de menselijke geest en ziel!

Dit gegeven mag duidelijk maken dat de satanische krachten, die onze wereld tot hun speeltuin hebben gemaakt, het als doel hebben gesteld om de geestelijk scheppende krachten die in ieder van ons aanwezig zijn te willen roven en voor hun eigen agenda aan willen wenden. They Want Your Soul! Ooit heb ik een artikelenreeks over dit onderwerp geschreven voor Argusoog, maar deze is met het ter ziele gaan van die eens belangrijke Nederlandse nieuwe mediasite van het internet verdwenen. Met het ter ziele gaan van mijn externe harde schijf, ben ik het zelf ook kwijtgeraakt. De essentie van die artikelenreeks heb ik echter ook in andere artikelen verwerkt.

Daar dit met name door een Khazaars Joodse agenda wordt geïnspireerd, geef ik hieronder een filmpje weer van Brother Nathanael. Daarin vertelt hij waarom hij afstand heeft genomen van zijn oorspronkelijk Joodse wortels.

Alle volgende factoren zijn er op gericht om de mensheid van haar juiste evolutionaire pad af te brengen en richting een afgrond te sturen waarin geen (geestelijk) leven meer mogelijk is:

•een misleidend en tot slaaf makend onderwijs
•de gehele milieuproblematiek en alle daaruit voortvloeiende ecologische rampen
•het genetische geklooi met mens, dier en plant
•de toenemende feminisering van de westerse mannelijkheid en vermannelijking van de vrouwelijkheid
•het robotiseren van de mens door middel van nanotechonlogie
•chemtrails en klimaatbeheersing
•de vergiftigende zogenaamde zorg voor de gezondheid
•de vergiftigende landbouw en voedselproductie
•de toenemende vergiftiging van ons drinkwater en de lucht die we ademen
•kunstmatig geschapen oorlogen, conflicten en terrorisme
•mediamanipulatie om bovenstaande in stand te kunnen houden
•en alle andere niet benoemde mensheid bedreigende factoren

Wereldse oriëntatie

De geopolitieke wereld en de daaruit voortkomende maatschappelijke ordening, is voor in een lichaam geïncarneerde ziel in toenemende mate het oriëntatiepunt geworden om zichzelf in deze totaal veruiterlijkte maatschappij een plek toe te kennen. Tot het begin van de 19e eeuw waren het de geïnstitutionaliseerde religies, die voor de mens deze oriëntatie bepaalden. Met name sinds de opkomst van de rationeel /analytische wetenschap in die 19e eeuw, die in haar gangbare vorm volledig materialistisch is gefundeerd, is het geloof van de geïnstitutionaliseerde dogmatische religies vervangen door het geloof van de wetenschap. Deze heeft alle maatschappelijke gebieden doordrongen. Zowel politiek als economie, die in de huidige fascistoïde dictatuur ten nauwste met elkaar verweven zijn. Zij komen samen in de wetenschap van het oorlogvoeren en installeren van een perfecte dictatuur. Echter ook de gefalsificeerde geschiedenis van de mensheid en de plaats van de mens in de verhouding tot de ons omringende kosmos, zijn door deze verziekte materialistische wetenschap bepaald en vormgegeven.

Nationalisme

De mens kan niet alleen op zichzelf bestaan. Hij heeft een gevoel van verbinding met een groter dragend geheel nodig om optimaal te kunnen functioneren en een gevoel van zingeving en betekenisgeving te hebben. Deze behoefte is door de krachten die deze wereld hebben gekaapt, afgeleid en gedegradeerd naar onder andere een vereenzelviging met de natie waarin men geboren is. Dit werd gekoppeld aan valse sentimenten rond een volkslied en een stuk stof met verschillende kleuren en symbolen. De verbinding met een groter dragend geheel, dat uiteindelijk de mensheid als geheel zal blijken te zijn, is volledig gecorrumpeerd en tot een veruiterlijkt op ontmenselijkende sentimenten gebaseerde illusie geworden.

Voor Volk en Vaderland hebben velen de dood gevonden!

Heil Hitler,
God save the Queen,
In America we trust.

Wilhelmus van Nassouwe ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje heb ik altijd geëerd.

Dit eerste couplet van ‘ons Vaderlandse Volkslied’, zegt natuurlijk al heel veel over het nationale volkskarakter van de ‘soevereine’ Staat der Nederlanden, die al lang niet meer bestaat en eigenlijk ook nooit heeft bestaan. De Spaanse overheersing werd afgewisseld door de Franse overheersing en deze werd weer afgewisseld door de Angelsaksische overheersing onder leiding van het Khazaars ‘joodse’ bankierskartel der Rothschilds, met een kort intermezzo van vijf jaar (1940-1945) van de door datzelfde bankierskartel gefinancierde Nazi’s. Dit zogenaamde volkslied laat natuurlijk al zien hoe de Nederlandse volksmentaliteit is gevormd door een zich voegen naar de wensen van de overheersers. Het lijkt er op dat met het aanleren van het volkslied, iedereen op een subtiele manier tevens een Stockholm-syndroom krijgt aangeleerd. Met voormalig ‘Prins’ Bernhard als één van de grondleggers van de Europese naties ondermijnende Bilderbergconferneties en de daaruit ontstane op nazistische wortels voortgekomen Europese Unie, mag dat specifieke Duitse bloed wel heel kritisch bekeken worden. Zeker wanneer men daar de Stadhoudersbrief van hem aan Hitler bij in beschouwing neemt. Tevens is het bizar om te vernemen dat zonder de hulp van de Nederlandse politie in WOII, nooit zo’n groot aantal Joden op transport zou zijn gesteld.

Dus het zogenaamde nationalisme is een wassen neus, zeker in Nederland! In feite geldt dit voor iedere in de 20ste eeuw ontstane natiestaat! Nederland als soevereine staat bestaat niet en heeft nooit bestaan. Net zoals ieder andere nationale staat, door kunstmatig getrokken grenzen tussen volkeren, niet bestaat en nooit heeft bestaan. Het is allemaal deel van het illusionaire sociale beïnvloedingsprogramma om de mensheid in een toenemend aantal subgroepen op te delen en op basis van nationaliteit, etniciteit, ras, geloof, sekse en ideologische overtuiging. Daarmee te verdelen en tegen elkaar uit te spelen. Het is de basis van het sinds de 19e eeuw ontstane geopolitieke Grote Spel op het wereldschaakbord. We zouden het de balkanisering van de mensheid kunnen noemen. Dit Grote Spel moet natuurlijk uiteindelijk voor de elite en de haar inspirerende satanische krachten een grandioos eind en een grote finale hebben.

Niet geleerde morele lessen leiden tot de meest wrede finale

Die finale houdt in dat men het maximum aantal zielen en de in hen aanwezige geestelijke scheppingskrachten kan oogsten, op hun verdere veroveringstocht van het universum. De eerste twee wereldoorlogen waren een oefening in het zoveel mogelijk zielen en op een zo wreed mogelijke manier naar het hiernamaals te transporteren. De westerse en ook Sovjet-Russische propaganda heeft de schuld daarvoor voornamelijk bij de Duitsers neergelegd. Wanneer je echter kijkt naar de hieronder weergegeven film Hellstorm, zal blijken hoe smerig die westerse- en Sovjetpropaganda is en welke ongelooflijke oorlogsmisdaden de zogenaamde westerse en sovjetcommunistische ‘bevrijders van het nazistische juk’ hebben gepleegd ten aanzien van het Duitse volk. Je zult in deze film op een onthutsende manier zien, hoe zowel de westers geallieerden als de communisten hebben bijgedragen aan een exponentiële vermeerdering van het kwaad in deze wereld.

Persoonlijke ervaringen

Zodra ik met anderen over WOII spreek, word ik telkens overvallen door diepe en vooral heftige emoties. Deze hebben klaarblijkelijk met eigen ervaringen uit die tijd te maken. Aangezien ik in reïncarnatie geloof, acht ik het dus heel wel mogelijk dat ik in die tijd heb geleefd en daarna opnieuw ben geboren. Dit gegeven werd ondersteund door heel specifieke en concrete ervaringen. In mijn artikel over de inhoudsloze 4 en 5 meiherdenkingen heb ik aangegeven hoe ik na mijn terugkeer uit India op een diep emotioneel niveau geraakt werd door de inhoudsloze jaarlijks herhaalde 4 en 5 meirituelen. Te meer daar ik zag dat de werkelijk morele lessen van de toen plaatsvindende enorme slachtpartijen en vergroting van het menselijk lijden niet zijn geleerd. Het slachten en offeren is na WOII op steeds intensere manier doorgegaan. Ik worstelde in mijzelf met mijn emotionele reacties en trachtte ze te plaatsen. Op een gegeven moment kreeg ik een aantal jaren geleden zomaar ineens een beeld in mijn geest van een concentratiekamp. In dat beeld zag ik een groep mensen, vrouwen en kinderen, tussen een prikkeldraadhek en barakken lopen en zij sloegen een hoek in dat hek om. Dit beeld raakte mij diep en ik had het gevoel dit zelf ervaren te hebben.

Een aantal jaren daarna zag ik in een filmpje op youtube over WOII exact hetzelfde beeld voor mijn ogen verschijnen. Ik herkende het meteen en was daardoor totaal van slag. Daarvoor was ik al eens in het concentratiekamp Dachau bij München geweest. Het beeldmateriaal dat ik daar zag raakte mij ook heel diep. Ik ga er dus vanuit dat ik uit eigen ervaring de verschrikkingen van WOII beleefd heb. De opvoeding en scholing in mijn huidige leven hebben mij echter geïndoctrineerd met het propagandabeeld dat de Duitsers de duivelse afgezanten waren. Net zoals ze dat daarna hebben gedaan met de Afghanen, Irakezen, Libiërs en de moslims in het algemeen. Ik heb echter altijd al het gevoel gehad dat dit beeld niet klopte. Het vergt dus het nodige voortschrijdende inzicht om uiteindelijk de waarheid te vinden, zoals die in de film Hellstorm is weergegeven. Voor mensen die nog geloven in de mediapropaganda moet dit een te hoge horde zijn om te nemen en een levensontwrichtende schok zijn, daar het eigen vertrouwde wereldbeeld volkomen onderuit geschoffeld wordt en al het vertrouwde en zekere wordt weggevaagd. Zelf ben ik al sinds begin jaren ´80 vertrouwd met dit soort informatie en heb er steeds meer in kunnen groeien.

Het door beide wereldoorlogen ontstane kwaad heeft zich na afloop van WOII alleen nog maar verder kunnen vermeerderen, door alle sociaal-maatschappelijke structuren in deze wereld tot in hun essentie als voertuig voor dat kwaad te maken. Deze zijn er op gericht om de mens steeds meer van zijn geestelijke oorsprong te vervreemden en hem uiteindelijk daar volledig van af te scheiden. De grote finale zal dan ook een derde wereldoorlog inhouden, waarin men de depopulatie van de aarde tot een maximum zal willen opvoeren. De wapens en destructieve technologie om dat mogelijk te maken zijn nu ruimschoots voorhanden. Het feit dat het grootste deel der mensheid nog steeds niet wil zien hoe zij in hun hart en ziel tot een voertuig voor het ontstaan van die Derde Wereldoorlog worden gemaakt, zal voor hen uiteindelijk de manifestatie ervan tot een bijzonder pijnlijk confronterende spiegel moeten dienen.

Surrogaat spiritualiteit

Sinds het begin van de 20ste eeuw heeft zich een nieuw soort geestelijke stroming ontwikkeld, die vanaf de jaren ’80 van die eeuw tot een door velen aangehangen nieuwe religie is geworden. De geopolitieke explosie van de wereld die wij kennen, getriggerd door een ineenstorting van de wereldeconomie zal leiden tot het verwezenlijken van de satanisch natte droom. De natte droom van de machthebbende wereldelite, de door hen al decennia en in de laatste jaren steeds openlijker aangekondigde Nieuwe Wereld Orde.

Deze is in feite helemaal niet nieuw, maar de ultieme vervulling van de droom van vele wereldimperia, zoals de Romeinse en de voortzetting daarvan in de Pax Britannica, de daaruit ontstane Pax Americana en de nu zich ontwikkelende Pax Judeïca. De laatste zal niet alleen het economisch leven en de geopolitieke controle over de wereld omvatten, maar tevens het geestelijk leven van de mens onderhevig maken aan dictatoriale krachten die niet van deze wereld zijn. Het zijn geen menselijke krachten, daar menselijkheid nog altijd een bepaalde mate van gewetensvolheid in zich draagt. Het is het ge-weten dat de mens tot mens maakt en voortvloeit uit een hartsverbinding met de bron van het eigen zijn. De genocides op vele volkeren in het kader van het kolonialisme, zoals de inheemse volkeren in Noord– en Zuid-Amerika en op andere continenten, was al een eerste stap in de depopulatie-agenda van de machthebbers op deze planeet. Het ultieme kwaad dat met WOI, de bolsjewistische revolutie en WOII in de wereld is gebracht kent geen grenzen. Daarom is het voor ons nu van belang om er die grens wel aan te geven!

Hel op aarde

De satanische krachten die met name in de 20ste eeuw in steeds sterkere mate in de wereld zijn losgelaten, opgeroepen door grootschalige satanische bloedrituelen, hebben alleen vernietiging, chaos en controle als doel. Het impliceert de weg naar de hel. Het is de hel die op aarde is neergedaald en wij hebben er zelf onbewust aan bijgedragen.

“We are each our own devil, and we make this world our hell.”

Oscar Wilde

“Maybe this world is another planet’s hell.”

Aldous Huxley

“The hottest places in hell are reserved for those who, in times of great moral crisis, maintain their neutrality.”

Dante Alighieri

“The path to paradise begins in hell.”

Dante Alighieri

“What is hell? Hell is oneself.
Hell is alone, the other figures in it
Merely projections. There is nothing to escape from
And nothing to escape to. One is always alone.”

T.S. Eliot

Illusionaire hemelbeloften

Terwijl het vuur van de aardse hel steeds heter wordt, is er een toenemende invloed van spirituele stromingen die hun misleidende verkoeling bieden aan hen die op zoek zijn naar een vlucht uit deze harde aardse realiteit. Kortom, zij bieden een misleiding die uiteindelijk alleen maar nog meer verwarring en chaos schept. De hel dus nog heter maakt. Met name doordat zij mensen niet in hun eigen individuele kracht helpen plaatsen, zoals de gangbare religies dat ook niet hebben gedaan. Zij zijn er op gericht om weer nieuwe schaapskuddes te scheppen, die nieuwe (gechannelde) leiders volgen.

Eén van die uit de Theosofische beweging voortkomende gechannelde leiders is de Maitreya. Een door Benjamin Creme sinds begin jaren ’80 gepropageerde geestelijke entititeit, die zich in een lichamelijke vorm zou hebben gehuld om de mensheid een nieuwe lering voor de toekomst te brengen. Hij zou de belichaming zijn van de in alle wereldgodsdiensten verwachtte heilbrenger. Voor de Christenen de wedergekomen Christus, voor de Boeddhisten de Maitreya, voor de Hindoes de Krishna, voor de moslims de Imam Mahdi en voor de Joden de Messias.

In feite is de naam Maitreya een door satanische krachten gekaapte naam, die ontleend is aan het Boeddhisme. Die naam heeft betrekking op de volgende leraar binnen dat Boeddhisme, die nu zijn incarnatie voorbereidt waarin hij het Boeddhaschap zal ontvangen. Dit zal echter pas halverwege het vierde millennium zijn. De Maitreya-boodschap van de theosofen en de daaruit voorkomende New Age-leringen van Benjamin Creme zijn bedoeld om de gelovigen van alle wereldgodsdiensten te misleiden en zich te verenigen achter de ultieme misleider, de Antichrist. Deze zal op het moment dat de geestelijke nood het hoogst is, de misleidend nabije redding bieden. Willen wij ons laten misleiden? Dat is de grote vraag!

De huidige wereldgebeurtenissen lijken die ultieme misleiding op een niet mis te verstane manier voor te bereiden. Op alle fronten vindt er momenteel een escalatie plaats:

•De escalatie in Syrië na de Amerikaanse zogenaamde niet bedoelde aanval op het Syrische leger
•De escalatie in het conflict tussen Noord- en Zuid-Korea
•De escalatie in de Zuid-Chinese Zee tussen China, Amerika en haar Aziatische vazallen
•De escalatie in de Oekraïne tussen de Noord Atlantische Vernietiging Organisatie en Rusland
•De escalatie tussen de Khazaars Joods Zionistische staat Israël en de Palestijnen
•De escalatie van conflicten en oorlogen in Afrika
•De escalatie tussen bevolkingen en regeringen in Zuid-Amerika

Wanneer men naar bovenstaande lijst kijkt, dan kan men niet anders concluderen dat er overal oorlog is en dat de WOIII al lang is begonnen. Zeker ook wanneer men ziet welke landen momenteel bij de oorlog in Syrië betrokken zijn en waarvan velen daarvoor al betrokken waren bij de oorlogen in Afghanistan, Irak, Libië en straks misschien tegen Iran, Rusland en China:

* Landen die de Syrische regering steunen:

Rusland
Iran
Hezbollah
Venezuela
Noord Korea (DPRK)
Algerije
Irak
Libanon
Belarus
China

* Landen die de Syrische ‘oppositie’ steunen:

Verenigde Staten
Frankrijk
Engeland
Alle andere Europese NAVO-landen
Turkije
Arabische Liga
Qatar
Jordanië
Saudi Arabië
Australië
Bedrijven uit diverse landen betrokken bij wapenhandel en andere militaire hardware

Is dit geen beeld van een al volop in gang zijnde WOIII?

NWO tiijdslijn:

http://www.threeworldwars.com/nwo-timeline1.htm

Wat ga jij er aan doe om die derde wereldoorlog in jezelf te stoppen?

 

Ach gij Mens, God, Godin en Ster,
Gij zijt nabij maar ook zo ver,
Uw zuiver licht straalt overal,
Uw zielekracht zo puur als ‘t heelal,
Gij was verloren en zonder thuis,
Geloof is heen er was geen kruis,
Bij’t valse geroep van de dertiende maan,
Zijn uwe naasten verloren gegaan,
Moest een ieder dan zo nietig zijn,
Zoveel lijden en zoveel pijn,
Een nieuwe tijd zal ons het leren,
Waarin de soort het mag proberen,
De grote soort uit vroeger dagen,
Om al wat u bent te belagen,
Ach Gij Mens, t’ is Uw gevecht,
Maar zijt gerust het wordt beslecht,
Gij heeft zoveel licht gekregen,
Gij verlicht de duistere wegen,
Ook zult gij strijden met open vizier,
Met puurheid verslaat gij dit hongerig dier,
We zullen dicht bij ons zelf staan,
Het beest gebieden zijnsweeg’s te gaan,
Gij zult hem verjagen die helse termiet,
Rap zult gij herstellen van pijn en verdriet,
Echt mooie Mens, God en Godin,
Gij ziet straks het einde en ook het begin..!!

Willem van Prooijen

Arend Zeevat Hou je hoofd koel en vooral je hart warm. — Arend Zeevat


Momenteel gebeurt er veel in onze wereld dat menigeen zal confronteren met een zeer fundamenteel gevoel van onzekerheid en machteloosheid. Waarheid en onwaarheid zijn voor velen moeilijk te onderscheiden. De daardoor opgeroepen onzekerheid en onmacht zijn gevoelens, die we diep onbewust vanaf onze jeugd al met ons meedragen. Wereldbrand


Hoeveel mensen ijveren tegenwoordig voor wereldvrede? Maar wat doen zij opdat er werkelijk vrede zou komen? Hebben zij er ooit aan gedacht dat vrede begint bij de mens zelf, bij een harmonieus samenleven van al de cellen van zijn lichaam? Wie voor de vrede wil werken, schept in de eerste plaats harmonie tussen alle elementen van zijn lichaam en zijn geest, zodat hij vrede uitstraalt. Velen schrijven over vrede, vergaderen over vrede, maar ondertussen voeden zij de oorlog in zichzelf, want zij zijn voortdurend in een innerlijke strijd gewikkeld. Welke vrede kunnen zij dan brengen? De mens moet eerst vrede stichten in zichzelf; in al zijn handelingen, gevoelens en gedachten. Alleen dan zet hij zich werkelijk in voor de vrede. — Mikhael Aivanhov [bijdrage Thea]