Water, de ultieme vrijheidsfilm


Water, de ultieme vrijheidsfilm

film In onze gemultinationaliseerde wereld draait alles om het in bezit krijgen en houden van voor ons moderne leven noodzakelijke grondstoffen. Aarde en alles dat zich daar aan bodemschatten in bevindt en op groeit en bloeit ( in ‘bezit’ gekregen door aankoop of veroveren), de lucht (CO2-tax), het water ( riool- en zuiveringslasten en aanleveringkosten van drinkwater), ook het vuur en de daarvoor nodige brandstoffen (gas- en/of elektriciteitskosten), zijn in het kader van de globalisering geprivatiseerd en gemonopoliseerd.

film water

Levensvoorwaarden biedende grondstoffen

We hebben dus voor het voorzien in al onze fundamentele levensbehoeften zwaar te betalen. Wanneer de financiële middelen daartoe ontbreken, dreigen we de mogelijkheid om in die behoeften te kunnen voorzien te verliezen.

De mens is overigens de enig levende soort, die voor zijn aanwezigheid op deze planeet moet betalen.

Overleven in de tot dictatuur geworden economisch bancair/corpocratische wereld, is voor een toenemend aantal mensen de basis geworden en voor velen fataal. De mens is overigens de enig levende soort, die voor zijn aanwezigheid op deze planeet moet betalen. De rest van de natuur leeft gewoon. Het promoten van de darwinistische evolutietheorie, met haar recht van de sterkste, heeft de economisch sterken de rechtvaardiging gegeven om deze wonderschone planeet aarde als superieure wezens te mogen blijven bewonen. Daar zij de mogelijkheid hebben om op een zo’n groot mogelijke schaal te kunnen liegen, bedriegen, misleiden, onderdrukken en moorden, geeft hen dat als enige groep – mede vanwege hun ‘superieure intelligentie’ – de rechtvaardiging om op aarde te kunnen voortbestaan. In feite helpen ze ook hun eigen levensomgeving totaal om zeep. Het soort wezens dat deel uitmaakt van de elite moet wel een bijzonder soort zijn, om in een totaal verziekte en vergiftigde wereld menen te kunnen overleven.

Op ieder continent en in ieder land, waar vitale grondstoffen te vinden zijn, die de rijken nog rijker en de armen nog armer kunnen maken, worden oorlogen en conflicten georkestreerd. Deze oorlogen en conflicten zijn bedoeld, om met behulp van marionettenregimes en marionetten (terroristen) legers, de bodemschatten op een zo voordelig mogelijke manier en onder gewapende bescherming te kunnen winnen. Het is natuurlijk de waanzin ten top om in voormalig vredevolle gebieden, waar mensen op een kleinschalig niveau in harmonie met de natuur samenleefden, gewelddadig gewapende robotten te stationeren. Dit alles maakt geen deel uit van een menselijke agenda, laat staan een vredesagenda. De menselijke geschiedenis staat helaas bol van dit soort onmenselijke activiteiten.

Tevens is de mens zelf met al zijn creatieve mogelijkheden, als uiting van de met zelfbewustzijn begiftigde scheppende levensenergie, tot een commercieel bezit en gebruiksvoorwerp gereduceerd. Zelfs in zijn geheel of onderdelen, tot een verhandelbaar economisch product geworden (kinder- en mensenhandel, organenhandel). De verstikkende wurggreep van banken en multinationals, die zich meester hebben gemaakt van alles wat wij voor ons moderne levensonderhoud menen nodig te hebben, heeft ons in een bijzonder kwetsbare en manipuleerbare positie geplaatst. Natuurlijk hebben we dit in de loop der tijd met elkaar laten gebeuren, daar onze opvoeding en scholing er op alle mogelijke manieren aan bij hebben gedragen, dat wij geleerd hebben ons te verzoenen met onze slavenrol.

Collectief geprogrammeerd Stockholm-syndroom

We hebben allemaal geleerd om een Stockholm-syndroom (is loyaliteit aan de onderdrukker) te ontwikkelen en ons onmachtig te leren voelen om daar iets aan te kunnen doen. Ook zij die zich met uiterlijke strijd er tegen afzetten, zijn er nog steeds aan gebonden, daar hun afzetten er tegen een even sterk bindende kracht ten aanzien van het systeem is als er in meegaan. De Hegeliaanse dialectiek in de praktijk. Het op dialectiek gefundeerde maatschappelijke systeem heeft zichzelf als these nemend (actie), bewust haar eigen antithese geschapen (reactie), waar ze voor de daaruit voortvloeiende strijd ook al weer haar eigen bedachte synthese (oplossing) heeft ontworpen. Namelijk een alle menselijke en geestelijke scheppingskracht vernietigende werelddictatuur.

Velen hebben door hun emotionele programmering en indoctrinatie hun opgebouwde materiële comfortzone leren zien als veiligheid en zekerheid, waar ze op een onbewust niveau aan verknocht zijn geraakt. Hun leven is zo verworden tot een dance mabere, een dans met de dood, die hen steeds meer in bezit neemt. Ze denken te leven, maar zien en ervaren niet dat ze het tegenbeeld, de geestelijke dood dus, aan het manifesteren zijn. De meeste mensen die zo ‘leven’ zijn zich er niet eens bewust van en verkeren in een diepe wakende slaaptoestand. Waarin zij geen besef hebben van hun eigen binnenwereld, noch van de echte buitenwereld. Zij beleven de eigen binnenwereld en de buitenwereld volgens het programma, dat in hen is geplant. Ze dansen mee op de tonen van de moderne rattenvangers van Hamelen, in de vorm van the London City, Washington, het Vaticaan en Jeruzalem.

Het spel doorzien

Daarnaast is er een toenemend aantal mensen, die het spel doorzien. Voor hen is het in de komende tijd van vitaal belang, dat zij goed naar de in hen onbewust geprogrammeerde gevoelens van onmacht leren kijken. Vooral ten aanzien van hoe men daar in zichzelf op een onbewust niveau mee omgaat. Dat omgaan met die gevoelens kan zich in eerste instantie op twee manieren tonen. De ene is die gevoelens te onderdrukken, door in hun verhouding tot de buitenwereld ze met veel uiterlijk vertoon te overschreeuwen. De andere is een meer naar binnen gerichte zich er aan overgevende manier, waarbij men zich totaal opsluit in de eigen belevingswereld en zich te onmachtig voelt om die naar buiten te communiceren. In dit verband is het interessant om de vraag te stellen, waarom de heersers van deze planeet er voor gekozen hebben om hun vaccinatieagenda zo door te drukken, wetend dat dit autisme en aanverwante stoornissen kan veroorzaken. Dit zijn het soort stoornissen, tezamen met narcisme en psychopathische persoonlijkheidsstoornissen, waar het sociale leven in deze wereld in sterk toenemende mate door gedomineerd is gaan worden.

Het zijn het soort zielsmatige ontwikkelingsstoornissen die perfect passend zijn voor het volgzaam helpen in stand houden van het onmenselijk maatschappelijke systeem, waar deze wereld in sociaal opzicht aan ten gronde gaat. Het is de basis voor de verdeel- en heerspolitiek, voor daaruit voortvloeiende conflicten en oorlogen en voor de meeste intermenselijke sociale conflicten. Wanneer men niet verder durft te kijken dan de eigen denk- of belevingswereld en die van anderen als een bedreiging meent te moeten zien, die bestreden moet worden, is er een zeer vruchtbare bodem geschapen voor de komende oorlog van allen tegen allen. Dit is een voor ieder op individueel niveau toepasbaar gegeven Winnaars zullen er niet zijn, zoals iedere oorlog alleen maar verliezers kent. Wanneer een maatschappelijk systeem volledig uit evenwicht is, kan zij ook alleen maar uit evenwicht zijnde deelnemers aan dat systeem voortbrengen.

Er zijn talloze boeken vanuit verschillende standpunten geschreven, die de ziekte van onze tijd blootleggen. Waar het echter op aankomt is, om niet alleen naar die ziekte in de buitenwereld te kijken, maar ook in zichzelf te onderzoeken waar diezelfde ziekte verscholen is Mijns inziens is in onze tijd de fundamentele oorzaak van die ziekte, het volledig doorgeschoten materialisme en de daarmee samenhangende egocentrische behoeftebevrediging. In het groot is het de wereldmacht van de economische, religieuze en wetenschappelijke elite die haar groepsegocentrische belangen aan de wereldbevolking opdringt. In het klein zijn we allemaal zelf degenen die in ons leven onze eigen persoonlijk egocentrische belangen aan elkaar opdringen. Zoek het verschil. Het basisprincipe is hetzelfde.

De derde manier om met onmachtgevoelens om te gaan is, om te leren zich niet meer met alle turbulentie in de eigen binnenwereld en buitenwereld te identificeren en het slechts als een voorbij razende orkaan te zien. Waarbij men zelf stevig in het stiltepunt, het oog van de orkaan, blijft staan.

Van Den Uyl zat in de olie, naar Koning Water

De laatste jaren is er steeds meer sprake van dat de oorlogen om olie plaats zullen maken voor oorlogen om water. Onlangs zag ik een fantastisch humoristische film, die nu juist over dit thema gaat. Het gaat in deze film om het kleine Caribische eiland Cascarra, dat valt onder het Brits koloniale bestuur. Er bevindt zich op dit eiland een drooggevallen oliebron. De Engelse gouverneur, had een idyllisch en harmonieus leven opgebouwd. Hij leefde op zeer vriendschappelijke voet met de lokale bevolking, genietend van zijn zelf verbouwde marihuana, waarvan hij het genot deelde met zijn personeel. Zijn rustig genotvolle leven werd wreed verstoord door de komst van enkele Amerikaanse ingenieurs van een oliemaatschappij, die wilden testen of ze de oliebron weer aan de praat zouden kunnen krijgen. In plaats van olie spoot de bron onverwacht mineraalwater. Dat wordt dan dus hun nieuwe business. De titel van de film is dan ook Water. Er was zelfs een heus rebellenleger aanwezig op het eiland, die al zingend en muziek spelend hun revolutionaire strijd predikten, met als doel de Engelsen het eiland onafhankelijkheid te laten geven. Ze noemen zich de Singing Rebels.

Er vinden allerlei verwikkelingen plaats rond die onafhankelijkheidsstrijd, waarbij de Engelsen vanwege pragmatische redenen besluiten de rebellen te steunen. De gouverneur wordt samen met een ‘aangespoelde’ Amerikaanse milieuactiviste door de twee rebellen, met behulp van twee Cubaanse revolutionaire kameraden, gegijzeld. Hij sluit zich, na hemzelf en de Amerikaanse bevrijdt te hebben, aan bij de rebellen. De Cubanen worden teruggetuurd naar Fidel Castro. De rebellen bezetten daarna de boortoren, terwijl de bevolking eronder een dansfestijn houdt. Het belang van de waterbron schijnt zo groot te zijn, dat vanuit verschillende landen commando’s worden gestuurd om hun vermeende landsbelang te verdedigen. Zo zien we Amerikaanse paracommando’s neerdalen, Franse en ook Duitse commando’s hun ‘stoere’ werk doen. Dit alles wordt op een hilarische wijze verbeeld. Er vinden uiteindelijk onderhandelingen plaats, die het voor de rebellen mooie resultaat opleveren, dat ze hun onafhankelijkheidswens voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties mogen verdedigen. De Singing Rebels geven daar hun Freedomsong ten beste, ondersteund door een band waarin we zelfs muzikale grootheden als Ringo Starr, George Harrison, Eric Clapton en andere zien spelen.

Het mooie aan deze film uit 1985 is, dat het op een zeer humoristische wijze actuele wereldthema’s laat zien. Maar vooral de waanzin van het bancaire multinationalisme, dat omwille van macht, bezit en controle over grondstoffen, de mensen onderwerpt enzovoort.. Als je er voor in de juiste stemming bent, zal het je een gratis lachtherapie bieden.

Het lijkt er op, dat momenteel op het eiland Puerto Rico een soort van Cascarra-proces plaatsvindt.

https://www.rt.com/usa/347321-us-decolonization-protests-rico/

boortoren

boortoren spuiter

Arend Zeevat Hou je hoofd koel en vooral je hart warm. — Arend Zeevat


Momenteel gebeurt er veel in onze wereld dat menigeen zal confronteren met een zeer fundamenteel gevoel van onzekerheid en machteloosheid. Waarheid en onwaarheid zijn voor velen moeilijk te onderscheiden. De daardoor opgeroepen onzekerheid en onmacht zijn gevoelens, die we diep onbewust vanaf onze jeugd al met ons meedragen. Wereldbrand