Wat herdenken en vieren we eigenlijk op 4 en 5 mei?

4 en 5 mei In naam is Nederland een democratische rechtstaat, wat betekent dat er een grondwet is waarin de grondrechten van de inwoners zijn vastgelegd. Deze grondrechten zouden door een onafhankelijke rechterlijke macht gewaarborgd moeten worden.

Dat het begrip onafhankelijke rechterlijke macht een farce is, is in de afgelopen decennia van klassenjustitie meer dan genoeg bewezen.

De BV Nederland en de geschonden democratische rechtstaat

vrijheid van het hart

Het beschrijven van het democratische gehalte heeft verder niet veel woorden nodig, wanneer we het referendum over de Europese Grondwet in 2005 en vele andere zaken bekijken. In essentie is Nederland een constitutionele monarchie, wat inhoudt dat de koning(in) het staatshoofd is. De macht van het staatshoofd is grondwetmatig vastgelegd. Het is natuurlijk de vraag of dat staatshoofd daar ook maar enige maling aan heeft, gezien de enorme belangenverstrengeling van het Koninklijk Huis met het bedrijfsleven.

“Het is toch evident dat het Koninklijk Huis een dikke vinger in het Nederlandse bedrijfsleven heeft. Shell, Unilever, Philips, Fokker, Hoogovens, KLM, Sphinx, ABN Amro, De Schelde, de Twentse textielindustrie: aan alle kleeft een Oranje-etiket.” Bron

Dus met recht kunnen we spreken over de BV Nederland, waarin het Koninklijk Huis en diverse topmanagers uit het bedrijfsleven deel uitmaken van de Raad van Bestuur. Hieruit kunnen we ook opmaken dat in deze staatsinrichting steeds een kiem van fascisme aanwezig is en altijd al is geweest. Voor de term fascisme zijn verschillende definities. Voor mij is het belangrijkste aspect ervan, dat er een totale belangenverstrengeling is tussen staat, bedrijfsleven en de rechterlijke macht. Dit kan zich op verschillende manieren uiten, namelijk op een heel openlijk dictatoriale manier of op een meer verhullende zachte manier.

Zij die binnen een dergelijk maatschappelijke structuur een plek willen verkrijgen of behouden, zullen hun ziel aan de duivel moeten verkopen, het sociaalmenselijke in zichzelf moeten onderdrukken en uiteindelijk uitroeien. Daarom is zelfreflectie op het eigen functioneren, van hen die binnen het systeem een bepaalde positie hebben verkregen, kompleet afwezig. Voor hen is het absoluut noodzakelijk om een blindheid te ontwikkelen voor de gevolgen van hun handelen voor anderen en slechts alleen de regels en wetten uit te voeren en/of te handhaven. Dit maakt ieder op deze wijze vormgegeven maatschappelijk systeem per definitie tot een op psychopathie gebaseerde dictatuur. Waarvan er dus de zachte en harde varianten zijn. Alle varianten zijn gebaseerd op leugens en misleidende propaganda, om het menselijk denken, voelen en willen in een te controleren richting te kunnen manipuleren. De zachte varianten van de dictatuur, waar wij in het westen in leven, spelen in op fundamentele menselijke behoeften door ze de illusie van vrijheid van keuze, zekerheid en veiligheid voor te toveren. Maar koppelen deze veelal op subtiele wijze aan een materialistisch en vooral egocentrisch georiënteerde vervulling ervan. Ze maken mensen blind voor dat wat ze er voor moeten prijsgeven, namelijk hun intrinsieke zelfbeschikkingsrecht.

De harde dictatoriale varianten werken in hun fascistoïde uitingsvormen met regelrechte intimidatie, om zo door middel van angst de menselijke ziel te kunnen manipuleren en controleren. Alle dictatoriale uitingsvormen kunnen alleen bestaan bij de gratie van narcistische en psychopathische persoonlijkheidskenmerken in verschillende gradaties in alle maatschappelijke geledingen. We zien in onze tijd een ineenschuiven van de verschillende dictatoriale vormen. De westers zachte vorm, met het liberalistisch kapitalisme als basis, beweegt zich nu in de richting van de hardere vorm van het socialisme/communisme. In de kiem was dat communisme op subtiel verhulde wijze al aanwezig. Want de zogenaamde democratische staten in het westen zijn vanaf het begin gebaseerd op een door de bankiers – middels de door hen beheerde centrale banken – geleide centrale planeconomie. De hardere dictatoriale vorm van het staatskapitalisme in het voormalig communistisch Rusland en China zijn in de afgelopen decennia opgeschoven in de richting van de zachtere liberalistische variant.

Gewetenloos narcisme en psychopathie in extreme vorm zijn de kenmerken van de hoogste politieke leiders en de hen financierende bankierselite. Narcisme en psychopathie treden in veel grotere mate in verschillende maatschappelijke lagen op, dan men zou denken. In dit verband kan ik het boek ‘Destructieve relaties op de schop’ van Jan Storms van harte aanbevelen om eens te lezen. Ook kan ik u aanbevelen om het radio-interview dat ik met hem heb gehad op Argusoog Radio eens na te beluisteren. Anno 2016 is echter de bewust geschapen escalatie tussen het westen enerzijds en Rusland en China anderzijds, zelfs met het psychiatrische etiket psychopathisch gedrag niet meer te verklaren. Deze lijkt in de richting van een al lang geplande derde globale oorlog te gaan. Dit gedrag duidt eerder op een demonische bezetenheid.

Die bezetenheid heeft in de afgelopen eeuwen geleid tot een immens bloedvergieten, waarbij de 20ste eeuw de kroon spande. In die eeuw werden er twee wereldoorlogen uitgevochten, met tientallen miljoenen dodelijke slachtoffers als gevolg. Beide wereldoorlogen hebben een zeer grote impact gehad op de mensheid en hebben door haar psychologische gevolgen generaties lang tot op de dag vandaag een grote invloed uitgeoefend. Vanwege de enorme emotionele beladenheid, die met name rond de Tweede Wereldoorlog is opgebouwd, is het heel lastig om daar op een vrije en vooral zo objectief mogelijke manier naar te kijken, laat staan over te spreken of schrijven. Het geplande eind van de Tweede Wereldoorlog is de inleiding geweest tot een herdenkingscultus, die in veel Europese landen jaarlijks in stand wordt gehouden. Het geplande begin van diezelfde oorlog wordt vanzelfsprekend niet gevierd. In Nederland zijn 4 en 5 mei onlosmakelijk verbonden met deze herdenkingscultus.

Bevrijdingsdag 5 mei

Ieder jaar op 5 mei worden we weer onmiskenbaar geconfronteerd met de zogenaamde bevrijding, die er 71 jaar geleden zou hebben plaatsgevonden. Toen was Nederland officieel bevrijd van het juk van de Nazi’s. Twee dagen later, op 7 mei 1945, ondertekende de militaire top van Nazi-Duitsland officieel haar onderwerping aan de in de London City gehuisveste bankierselite van de Rothschilds, die de oorlogsmachinerie ten eigen voordele voor een aantal jaren weer flink had doen draaien. Zo werd Duitsland en haar bevolking voor de tweede maal in 26 jaar het slachtoffer van deze criminele bankierselite en haar multinationale vazallen, die rücksichtlos miljoenen mensenzielen naar de eeuwige jachtvelden hielpen. Tijdens WOI 1914-1918 waren dat er 20 miljoen en tijdens WOII 1939-1945 55 miljoen.

Het gehele Europese continent was sociaal, economisch en infrastructureel verwoest. Na afloop van de oorlog werd gebruik gemaakt van de bevrijdingsroes bij bevolkingen, om de leugenmachine betreffende Hitler’s zelfmoord op 30 april 1945 volop in werking te stellen. Het was een absoluut geheim dat hij samen met zijn liefje Eva Braun in een onderzeeër naar Argentinië wist te vluchten, waar hij nog lang en gelukkig leefde. Door de gepleegde verwoesting van Europa konden de aan de banken gelieerde bedrijven weer meer winsten maken met de wederopbouw, onder andere met de Marshallhulp vanuit diezelfde bankierselite in de VS. Men wilde ook de bevolking van Europa, door “the American way of life” te propageren ten behoeve en voordele van het Amerikaans en multinationaal bedrijfsleven, van een grenzeloos consumentisme laten proeven. Direct na afloop van de Tweede Wereldoorlog werd alles in het werk gesteld om de Amerikaanse materialistisch consumptief georiënteerde ‘cultuur’ te propageren.

De ogenschijnlijk altruïstische Marshallhulp werd ingezet om het verwoeste Duitsland te helpen opbouwen, de levensstandaard aldaar te verhogen en het consumentisme en materialisme te bevorderen. Zodat men zich vooral met aardse zaken bezig zou gaan houden en geen onderzoek zou doen naar de ontstaansachtergronden van de sociale ramp waar het Duitse volk, Midden-Europa en eigenlijk geheel Europa door was getroffen. Men zou zich niet moeten gaan bekommeren om de diepgang van het leven en werkelijke vrijheid, want er moest in het kader van de wederopbouw en het vergroten van de welvaart vooral hard gewekt worden. Geef de mensen brood, spelen en een economisch gerichte levensnoodzaak, dan houden ze zich rustig. Er was dus heel veel dat moet, waardoor mensen geen gelegenheid en tijd zouden hebben om zichzelf en elkaar werkelijk te ont-moeten. Wat in het midden van Duitsland tot een sociaal menselijke ont-moeting van Oost en West had kunnen worden, werd door de al eerder ontstane anders geaarde communistische invloedsfeer in Oost-Europa onmogelijk gemaakt en ontaardde in een tegenstelling tussen kunstmatig geschapen militair/economische machtsblokken. Bedenk bij dit alles, dat zowel het Angelsaksische Westen onder aanvoering van de Verenigde Staten, als het Sovjetcommunistische Oosten door hetzelfde Angelsaksische bankierskartel is gefinancierd.

Fabian Society

Onderzoek in dit kader ook eens de rol van de Engelse Fabian Society, die als bakermat fungeerde voor zowel het westers liberalisme als het oosters communisme. Hieronder een afbeelding van de Fabian Window, een glas in loodraam dat in de London School of Economics hangt. De beeldtaal van het raam is overduidelijk. Bovenaan in het raam staat de tekst: “Remould it to the hearts desire”. In de daaronder afgebeelde smidse wordt door twee mannen dan ook hard gewekt aan het herscheppen van de aarde naar de wensen van de heersers. De twee mannen staan voor het socialisme (de rood geklede) en het kapitalisme (de groene). Opvallend is dat beide mannen schoeisel dragen in de kledijkleur van de ander. Waaruit opgemaakt zou kunnen worden dat beiden met elkaar verbonden zijn bij het bewerken van de op het aambeeld liggende aardbol. Daarboven is het wapen van de Fabian Society, waarop een wolf is schaapskleren is afgebeeld.

Wat in de smidse aan werkzaamheden openlijk wordt getoond, is op het geopolitieke schaakbord vertaald in een dialectische tegenstelling. De bolsjewistische revolutie had sinds 1917 de weg geëffend voor het scheppen van de dialectische probleemstelling van kapitalisme versus socialisme/communisme.

Remould it to the hearts desire

Er moest een ‘nieuwe’ en vooral grootschalige economie opgebouwd worden, die later de basis zou kunnen vormen voor de Amerikaanse op de petrodollar gefundeerde wereldhegemonie. Het Pax Americana moest het daarvoor heersende Pax Britannica gaan vervangen. Deze agenda was een onderdeel van de nog veel grotere en voor velen verborgen agenda, die de wereldelite voor de mensheid in petto heeft.

Het Duitse volk werd na WOII voor decennia met een collectief schuldgevoel opgezadeld, waar vele naoorlogse generaties mee hebben moeten worstelen om zich er vrij van te maken. Stelt u zich eens voor dat de volkeren, wiens leiders een aandeel hadden in massaslachtingen waar dan ook ter wereld, daar lange tijd collectief verantwoordelijk voor zouden worden gesteld, dan zijn er vele westerse volkeren die nog tot ver in de toekomst met een schuldcomplex hebben te worstelen. In iedere oorlog of massaslachting is juist de eigen bevolking het slachtoffer van misleiding en manipulatie, vaak met gewelddadige middelen.

De twee wereldoorlogen hadden in de eerste helft van de 20ste eeuw Europa klaar gemaakt voor een kunstmatige scheiding tussen de bevolkingen van West- en Oost-Europa, om zo een collectieve angstpsychose ten aanzien van een nucleaire oorlog onder de Europese bevolking te doen ontstaan. Een angst die na 1989 in slaap werd gesust door de glasnost en perestrojka, die Gorbachev als laatste president van de Sovjet Unie doorvoerde, om de USSR te helpen ontmantelen. Door de ontwikkelingen sinds de hereniging van de Krim met de Russische Federatie, is de collectieve angstpsychose betreffende een nucleaire holocaust weer volop nieuw leven ingeblazen.

Dodenherdenking 4 mei

Maar voordat er op 5 mei de’bevrijding’ gevierd mag worden, moet er op de avond van de 4e mei eerst nog getreurd worden over hen die geslacht en geofferd zijn. Dit herdenkingsritueel heeft een interessante geschiedenis van inmiddels ook 71 jaar. De eerste herdenking vond bijna direct na het beëindigen van WOII op 9 mei 1945 plaats, tijdens een viering op de Dam in Amsterdam. Op die Dam zou later een ook met een bizarre historie beladen Nationaal Monument verschijnen, waar ieder jaar volgens een strak en vooral star schema het herdenkingsritueel wordt afgewerkt. Tot 1961 werden alleen de Nederlandse geslachte offers tijdens WOII herdacht. Daarna werd het criterium voor de te herdenken slachtoffers verruimd, zoals die van de politionele acties in Indonesië. Waarbij alleen de gesneuvelde Nederlandse militairen worden herdacht, die daar evenwel ook vele offers geslacht hadden onder de Indonesische bevolking. Omwille van propagandadoeleinden wordt er zowel van de Nederlandse als de Indonesische kant gegoocheld met cijfers. Ik ben van de Indonesische kant getallen tegengekomen van 30.000 en 100.000. Terwijl de Nederlandse geschiedschrijving het bij ettelijke tienduizenden houdt. Sinds het Nederlandse leger zich in NAVO-verband ook meer bezig is gaan houden met de zeer misleidend genoemde vredesoperaties, worden ook de in dat kader gesneuvelde Nederlandse militairen herdacht.

Het herdenken van slachtoffers van oorlogsgeweld gaat veelaal gepaard met de aanwezigheid van veel militaire uniformen. Zij moeten als vertegenwoordigers van het oorlogvoerende militaire apparaat nu eenmaal als toonbeeld neergezet worden voor de zogenaamde helden die bereidt zijn om hun leven te geven voor volk en vaderland. Op mij komt het over als een psychologische indoctrinatie van het gegeven dat er zonder het militair industrieelcomplex nu eenmaal geen vrede te bereiken is. Dit is natuurlijk een beeldvorming geheel volgens het Orwelliaanse new speak concept, dat vrede oorlog is en dat die vrede dus ook door de vertegenwoordigers van de oorlog, het militair-industrieel complex, bevochten moet worden. Hier kun je een wereldwijd overzicht zien van het aantal geslachte offers vanaf 1860 tot en met 2015. Slechts een fractie van dat aantal voor Volk, Vaderland, Blut und Boden, banken en multinationals gesneuvelden wordt dus maar werkelijk herdacht.

5 mei herdenking

4 en 5 mei onlosmakelijk met elkaar verweven

De herdenking en viering van 4 en 5 mei zijn in Nederland met Koninklijke goedkeuring op geïnstitutionaliseerde wijze vormgegeven. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei is in 1987 bij koninklijk besluit ingesteld. Voor dat jaar bestonden er voor 4 mei en 5 mei aparte organisaties. Hieruit valt op te maken dat het Koninklijk Huis er baat bij heeft dat deze rituelen op een starre rigide wijze in stand worden gehouden. Zij hebben immers vooral bij de dodenherdenking op 4 mei op de Dam in Amsterdam een rituele functie te vervullen, als eenheid biedend symbool voor het rouwende Nederlandse volk. Daarbij mocht Prins Bilderberg/Lockheed/Bernhard zich een aantal jaren in zijn officiële uniform van bevelhebber van de toenmalige Binnenlandse Strijdkrachten laten zien. Willem Alexander mocht zich daarna ook in een uniform van de oorlogsmachine laten zien. Zijn vrouw en inmiddels tot ongekroonde koningin benoemde Maxima, liet bij de herdenking op 4 mei 2010 haar liefdevolle kant voor het Nederlandse volk zien. Tijdens haar vlucht vanaf het Nationaal Monument naar het Paleis op diezelfde Dam, naar aanleiding van de paniek die er ontstond door toedoen van de Damschreeuwer, duwde zij heel bewust een kind dat haar voor de voeten liep nogal grof opzij. Zie het volgende youtubefilmpje:

Ja, zij heeft de liefde voor het volk immers goed geleerd van haar vader Jorge Zorregieta, die in dienst stond van het Argentijns militair regime van Videla. Tijdens dat regime werden revolutionaire volkse mensen boven zee uit vliegtuigen geduwd. Die vertoning van Maxima was voor mij het toonbeeld van iemand die onder stress haar sociaal gelikte masker laat vallen en haar ware gezicht laat zien.

Nederland-Argentinië

De band tussen Bernhard met zijn NSDAP-achtergrond en de Argentijnse Zorregiéta-familie was al tijdens WOII gelegd. Bernhard reisde wel vaker naar Argentinië om zogezegd de Nederlandse handelsbelangen daar te behartigen. Hij heeft toen onder andere de grootvader van Maxima ontmoet. Waarschijnlijk heeft hij daar toen ook al de contacten gelegd om zijn nazistische vriendjes na het beëindigen van de oorlog daar te kunnen helpen huisvesten. Uit dit filmpje van Netwerk blijkt dat direct na de oorlog de KLM, waar Bernhard een bestuurlijke rol als commissaris speelde, actief bij heeft gedragen aan de vlucht van nazi’s via Zwitserland naar Argentinië. Een beetje zoekwerk op het internet levert een schat aan informatie hierover op. De rol van Bernhard voor, tijdens en na WOII was op zijn zachtst gezegd dus nogal dubieus. Zo is er ook het verhaal van de Stadhoudersbrief.

“Bernhard zou daarin aan Hitler hebben voorgesteld dat hij (Bernhard dus) leiding zou geven aan een militaire staf en in het gareel zou lopen met de wensen van Hitler. Voorwaarde was echter wel dat de bezetter zijn troepen terug zou trekken. In feite strookt dit exact met wat Koningin Wilhelmina in haar rede van 2 september in het volgende jaar uitsprak. Saillant detail is dat begin 1943 (precies tussen de vermeende brief van Bernhard en de omstreden toespraak van Wilhelmina in) de Nederlandse regering in ballingschap en het Koningshuis ervan overttuigd waren dat de bevrijding van Europa aanstaande was. In januari 1943 stelde de regering Gerbrandy het Londense Bureau voor Gezag over Nederland in. Negen maanden eerder zou Bernhard dus de Stadhoudersbrief hebben geschreven en negen maanden na de installering sprak Wilhelmina haar opmerkelijke rede uit.” Bron

Argentinië heeft een nogal dictatoriaal fascistisch verleden, waar de vader van Maxima deel vanuit heeft gemaakt.

Vileda
Videla en Jorge Zorregieta

Videla en Jorge Zorregiéta

Bernhard heeft in het Nederlands koningshuis een extra fascistoïde tendens binnen gebracht, evenals zijn schoonzoon Claus, door hun banden met de Nazi’s.

nazi banden

Voorafgaand aan het huwelijk van Juliana en Bernhard op 7 januari 1937 werd er op 5 januari een galaconcert gegeven, waar veel Duitse gasten bij aanwezig waren. Het werd een nogal politiek geladen avond.

“Op een koninklijke gala-avond ter gelegenheid van het huwelijk in het Haagse Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen werden ‘Deutschland, Deutschland uber alles’ en het nazistische ‘Horst Wessel’ lied gespeeld.

De Nederlandse autoriteiten hadden die avond liever een ander stuk gehoord, maar door Duitse druk werd hier van afgezien. Duitsland was verontwaardigd over de anti-Duitse sentimenten die in Nederland oplaaiden. Zo werden in Nederland wonende Duitsers, die de hakenkruisvlag hadden buiten gehangen ter gelegenheid van het huwelijk, belaagd. De stukken werden dus gespeeld om de machtige Duitse buurman niet voor het hoofd te stoten.
De dirigent en een deel van het orkest weigerden te spelen. Hun plaats werd ingenomen door de dirigent en leden van de Koninklijke Militaire Kapel. Het huwelijk op 7 januari 1937 verliep zonder incidenten.” Bron

Tijdens het spelen van die muziekstukken lieten de aanwezige Duitse gasten hun nazisympathieën onverhuld blijken, getuige de volgende foto’s.

bruiloft

Herdenkingsfarce

Na mijn terugkomst uit India en door het reizen een heel andere blik op de wereld te hebben gekregen, voelde ik mei 1984 een enorme weerstand bij de confrontatie met de hypocrisie en farce van de 4/5 mei rituelen. De voor mij inhoudsloze vorm die deze rituelen decennia achter elkaar lieten zien, terwijl het slachten en offeren gewoon is doorgegaan, vond ik en vind ik nog steeds een trieste confrontatie met het gebrek aan moreel leervermogen van het grootste deel der mensheid

De aanleiding tot het schrijven van dit artikel was voor mij het zien van de 50ste herdenking van de zogenaamde bevrijding op 8 mei 1995. Er werd toen in Arnhem aan de voet van de John Frostbrug, de brug waar de slag om Arnhem (Operatie Market Garden) voor werd gevochten, een spectaculair ‘vrijheidsfestival’ gehouden. Het was bijzonder groots opgezet met een keur aan bekende internationale muzikanten, zoals Joe Cocker, Alan Parsons met Candy Dulfer, UB40 en vele anderen. Het festival droeg de naam World Liberty Concert. Het concert duurde circa 2 uur, werd door 85.000 mensen bezocht en werd in 45 landen uitgezonden, waarvan in 31 live. Tijdens de introductie werd er de ‘bevrijdingsfeer’ opgeroepen door tanks over de sfeervol verlichte brug te laten rijden.

market garden

Het gehele concert is in de volgende filmregistratie te zien.

Wat verder opviel aan die film was, dat er op een gegeven moment een stel militairen het podium opkwamen en voor de spelende muziek met hun wapens in de lucht vuurden. Tussen de optredens werd het geheel van een historisch commentaar voorzien door de vaderlijke en geruststellende stem van de Amerikaanse voormalige nieuwsman Walter Cronkite. Hij deed verslag van wat er in september 1944 tijdens die hopeloos door de Geallieerden verloren slag was gebeurd. Verder gaf hij nog een overzicht van hetgeen er daarna op wereldpolitiek vlak gebeurd is met betrekking tot de Verenigde Naties, waar onze hoop op gevestigd zou moeten zijn, met name de Unesco. Wat mij opnieuw bevreemde, zoals ik hiervoor ook al beschreef, was de verheerlijking van alles dat met oorlogssymboliek te maken heeft, zoals uniformen en militair materieel. Dit bevreemdt mij des te meer daar inmiddels overduidelijk bekend en bewezen is, dat die slag om Arnhem van binnenuit verraden is, zodat deze wel verloren moest worden. Eén van de medewerkers van Prins Bernhard, Christiaan Lindemans alias King Kong, zou als dubbelspion cruciale informatie betreffende de landingsoperatie van de geallieerden bij Arnhem aan de Duitsers hebben doorgegeven

“Omdat Bernhard een gruwelijke hekel aan de Russen én aan Montgomery had zou hij de informatie die hij van de Binnenlandse Strijdkrachten rond Arnhem gekregen had gedeeld hebben met Lindemans, die speelde de rol van dubbelspion en briefde de belangrijke strategische informatie over aan de Duitsers die vervolgens twee pantserdivisies richting Arnhem stuurden. Vast staat dat deze actie voortkwam uit verraad en dat het de Duitsers maanden respijt heeft gegeven.´ Bron

Maar de verloren slag om Arnhem heeft een nog veel diepere en duisterder achtergrond. Zo vertelde voormalig collega bij Argusoog Radio, Rob, in mijn radioprogramma eens over zijn onderzoek naar Operation Market Garden. Hij woont in Oosterbeek bij Arnhem. Deze plaats is om twee redenen belangrijk in verband met de slag om Arnhem. Ten eerste was voor die veldslag in het Oosterbeekse Hotel Hartenstein het voor de verdediging van die regio verantwoordelijke Duitse legerhoofdkwartier gevestigd. Tijdens Operatie Market Garden verdreven de Engelsen de Duitsers uit het hotel en maakten het tot hun eigen hoofdkwartier. Dit was echter maar tijdelijk, daar de slag om Arnhem een waar slachtveld werd voor de geallieerde troepen, die deze slag dus smadelijk verloren. De tweede reden voor het belang van Oosterbeek is, dat in 1954 Prins Bernhard in samenwerking met de CIA in hotel Bilderberg te Oosterbeek een start maakte met de Bilderberggroep. Die daarna jaarlijks hun conferenties zouden houden in zwaar beveiligde resorts en conferentieoorden. Aanvankelijk in het diepste geheim, maar de laatste jaren in aan intensiteit toenemende spotlights. Het is gebleken dat de CIA ook een drijvende kracht ie geweest achter het ontstaan van de Europese Unie.

Rob vertelde in die uitzending, dat hij de geschiedenis van zijn woonplaats uitvoerig had bestudeerd en daar zijn eigen samenhang in gevonden had. Volgens zijn inzicht was het mislukken van Operatie Market Garden bewust gepland was om juist in die regio, die waarschijnlijk een bepaalde energetische kracht heeft, een bloedoffer te kunnen brengen. Dit zou volgens hem op energetisch niveau de mogelijkheid hebben geschapen om tijdens de eerste Bilderberg-conferentie het lot van Europa definitief te bezegelen, door aldaar de fundamenten te leggen voor een toekomstig ‘verenigd Europa’ in de vorm van de EU. Zelfs de naamgeving van de militaire operatie, ‘Market Garden’, zou kunnen verwijzen nar de gemeenschappelijke markt die er door het ontstaan van de EU binnen West-Europa ontstaan is. Ogenschijnlijk heeft Prins Bernhard, in ieder geval indirect, een rol gespeeld bij het verliezen van de Slag om Arnhem. Tevens sprak Rob over het omstreden oorlogsmonument, dat in Oosterbeek is verschenen. Het bestaat uit een obelisk met op de top de Babylonische koningin Semiramis. Wie enigszins thuis is in het occultisme weet dat de symboliek uit de Babylonische en Egyptische tijd voornamelijk gebruikt wordt door de Illuminati/Vrijmetselaars. Het monument is door inmenging van de rijksoverheid ontstaan. Hieronder enige achtergrondinformatie over Semiramis.

“Semiramis was de grondlegger van een valse religie, die gericht was op het ondersteunen van hun (koning Nimrod’s en haar, AZ) heerschappij en natuurlijk viel haar suggestie in vruchtbare aarde. De godsdienst die ze uitvonden was voornamelijk gebaseerd op een verbastering van de oer-astronomie, zoals die was geformuleerd door Noach’s rechtvaardige voorouders, vóór de zondvloed. In het origineel werd in dit systeem door middel van sterrenbeelden het verhaal van Satan’s opstand en de oorlog in de hemelen afgebeeld, met als gevolg de ontwrichting van de mensheid, de val van Adam en Eva, de belofte van de Ene die komen zou en die zou lijden en sterven om de mens te verlossen van de vloek der erfzonde, om vervolgens te worden geïnstalleerd als de Heer der Schepping, die zou bewerkstelligen dat de kosmos – door hem gereinigd van het Kwaad – weer aan God zou toebehoren.

Deze eeuwige waarheden werden gecorrumpeerd door haar (Semiramis, AZ) (veeleer heel duidelijk door het boze dat haar controleerde) in een mythische cyclus, waarin de grote draak wordt afgeschilderd als de rechtmatige heer van het universum, wier troon tijdelijk is toegeëigend door degene die wij kunnen herkennen als de God van de Bijbel. De slang creëert de mens in zijn huidige ellendige staat, maar belooft dat een kind op een dag – geboren uit een goddelijke moeder, wiens kind God zou verdringen – tot een god zelf wordt, die de heerschappij over de aarde terug zal geven aan de slang. Deze fabels waren gebaseerd op het toen alom bekende verhaal van de sterrenbeelden en onder het mom van het openbaren van verborgen esoterische kennis.

Hoewel deze esoterie het tweede element in de ‘Semiramis-cultus’ was, maskeerde het alleen het werkelijke doel, hetgeen de verering van de ‘hemelse heerscharen’ inhield, die in de Bijbel overeenkomt met Satan’s leger van gevallen engelen. Satan was best bereid om aanbidding te ontvangen ‘bij volmacht’, vandaar dat het derde belangrijke element van de mysteriereligie bestond uit de keizeraanbidding. Deze religie werd gepropageerd door een hiërarchie van priesters en priesteressen, aan wie de taak was toebedeeld van het in het algemeen inwijden van de bevolking in haar oplopende gradaties van openbaring, culminerend op het hoogste niveau in zowel de directe verering van Satan als een demonische bezetenheid.” (Vrij vertaald door AZ) Bron

Het bovenstaande citaat is bijzonder veelzeggend met betrekking tot de Luciferische vereringcultus die de heersende elite praktiseert en die samenhangt met hun voorliefde voor oude en vooral in onze tijd niet meer passende mystiek en magie. De uit de eerste Bilderbergconferentie voortkomende EU, een landenorganisatie die op het Nazisme is gebaseerd, is het dictatoriale uitvloeisel van het herscheppen van de aarde naar de wensen van de heersers. Dr. Matthias Rath, Paul Anthony Taylor, Aleksandra Niedzwiecki en August Kowalczyck hebben gezamenlijk een boek uitgegeven, ‘The Nazi roots of the ‘Brussels EU‘, waarin zij de nazistische wortels van de EU blootleggen. Uit het opleggen van de door het militair industrieelcomplex en internationaal bedrijfsleven bepaalde regelgevingen, blijkt overduidelijk dat de EU een dictatoriale organisatie is, die voor de democratische vorm het krachteloze Europees Parlement gedoogd.

Slotvragen

vrijheid

Men kan zich naar aanleiding van al het bovenbenoemde afvragen wat er nu in godsnaam op 4 mei herdacht wordt en op 5 mei gevierd wordt. Waarom is men zo selectief in het herdenken van geslachte offers? Welke vrijheid wordt gevierd? Waarom wordt bevrijding altijd weer in verband gebracht met militarisme, door het tijdens vieringen te verheerlijken? Wat is werkelijke bevrijding en vrijheid? Moeten wij de vrijheid nog wel in de buitenwereld zoeken, die vol misleiding en manipulatie is? Ligt de ware vrijheid niet in ons eigen hart besloten? In hoeverre liggen vrijheid en liefde in elkaars verlengde?

De kunst van het leven is het leven als een bevrijdende liefdeskunst te zien!

Arend Zeevat Hou je hoofd koel en vooral je hart warm. — Arend Zeevat


Momenteel gebeurt er veel in onze wereld dat menigeen zal confronteren met een zeer fundamenteel gevoel van onzekerheid en machteloosheid. Waarheid en onwaarheid zijn voor velen moeilijk te onderscheiden. De daardoor opgeroepen onzekerheid en onmacht zijn gevoelens, die we diep onbewust vanaf onze jeugd al met ons meedragen. Wereldbrand