Waarom betalen we eigenlijk belastingen?


belasting betalen Dit is waarschijnlijk een vraag die velen in zichzelf wel al eens gesteld zullen hebben.

Wanneer men deze vraag op een authentieke en oprechte wijze in een gezelschap uit, zal men ongetwijfeld een door de belasting innende overheid geïndoctrineerd antwoord krijgen. Dit zullen voornamelijk antwoorden zijn die gericht zijn op de noodzakelijke bekostiging van de vele voorzieningen ten algemeen nut, die de overheid voor iedere ingezetene van deze in naam democratische rechtsstaat ter beschikking stelt.

belasting betalen

Geïndoctrineerde antwoorden

Dit zijn antwoorden zoals die op de algemene internetvraagbaak Willem Wever (1) worden weergegeven. Maar ja, het is natuurlijk wel wezenlijk om voor jezelf de vraag te stellen, of Willem Wever wel werkelijk weet waarom wij wereldwijd waanzinnig veel belastingen moeten betalen aan een overheid, die er alleen maar foute zaken mee financiert. Zoals bijvoorbeeld in Nederland voor:

•het luxe leven van een totaal overbodig (onrechtmatig) koningshuis
•een oorlogsmachine
•een vergiftigende industrie
•een vergiftigende niet gezond makende zorg
•een volkomen onnodig geldverslindend controle- en ambtenarenapparaat in het binnenland en Brussel
•een boevenmachine van de geldmagnaten dezer wereld, die wij daardoor gedwongen worden in stand te helpen houden

Zaken waar ieder weldenkend, welvoelend en welwillend mens zich in het diepst van zijn geweten niet mee kan verenigen.

Hieruit moge blijken dat de overheid in feite een roverheid is!

Voor de waanzinnige hoeveelheid en soorten belastingen zie hier (2). We worden belast voor het leven hier op deze planeet.

De Roverheid

Toch zijn we allemaal, of we het nu willen of niet, gevangen geraakt in een web van een belasting opleggende roverheid, die onze levensenergie wegzuigt. Want geld is ook een aardse vorm van levensenergie, waarmee wij ons in onze fundamentele levensbehoeften zouden moeten kunnen voorzien. We worden door dit vampiristisch systeem gedwongen om onze levensenergie te laten roven en weg te laten zuigen. De levensenergie is in feite bedoeld voor de opbouw en het in stand houden van het leven op deze planeet. Want het leven is een scheppende bron, die zichzelf voedt door haar scheppingskracht onvoorwaardelijk door te geven en zich zo te vermeerderen en het weer terug te laten keren naar die bron.

We worden echter gedwongen om het te laten roven door een in dienst van elitaire geldmagnaten staande roverheid, die er de dood mee versterkt. Want overal waar het leven wijkt, neemt de dood haar plaats in! Kijk om je heen in deze wereld en zie hoe de door de roverheid gefinancierde reguliere media hun doodsheid dienende en systeem in stand houdende boodschap in het onderbewustzijn van velen op deze planeet planten. Boodschappen die er vooral op gericht zijn om angst voor vijanden te kweken. Waardoor de stijgendee uitgaven voor veiligheidsmaatregelen worden geligitimeerd, in de vorm van meer blauw op straat, overal geen veiligheid biedende camera’s (3) en een zich alsmaar uitdijend militair-industrieel complex en geldverslindend geweldsapparaat. Zie hoe velen, te veel, er daardoor van overtuigd zijn geraakt dat belastingen nodig zijn voor ons leven op deze planeet.

We geven onze levensenergie in de vorm van arbeid. We geven daarmee onze individuele kwaliteiten weg aan de tot een maatschap(pij) van elitaire geld- en machtszuchtigen verworden ‘samenleving’. Van samenleving kan steeds minder sprake zijn, maar wel van een toenemende samendoding. Binnen het heersende economische model is menselijke arbeid, geheel volgens de theorie van het dialectisch materialisme van Karl Marx, een productiemiddel. Maar een productiemiddel voor wat? Wat moet er dan door middel van die menselijke arbeid, met al haar geïnvesteerde levensenergie geproduceerd worden? De nog verder toenemende samendoding? Wat is de hier aan ten grondslag liggende filosofie? Waarom moeten mensen zich telkens weer laten meenemen in nieuwe ideologieën, die in feite niets anders zijn dan oude wijn in nieuwe zakken? Waarom moeten mensen zich steeds weer voegen in een al eeuwen functionerend feodaal systeem van bovenbazen en onderdanen, dat zich met iedere waan van de dag of de eeuw weer hult in een nieuw schaapskleed, voor weer een andere of misschien nog wel steeds dezelfde wolf?

De Fabian Society

De wolf in schaapskleren is het symbool van de Fabian Society, dat een onderdeel is van hun beroemde Fabian Window. Zie afbeelding hieronder.

window

Het betreft een afbeelding van een glas-in-loodraam (4) dat afkomstig is uit het huis van de oprichters van  London School of Economics, het echtpaar Sidney en Beatrice Webb. Hun huis was het eerste hoofdkwartier van de Fabian Society. In 1978 werd het raam daar gestolen en dook later op in Phoenix, Arizona. Ook daar verdween het weer en werd in juli 2005 op de veiling van Sotheby in Londen door de Webb Memorial Trust herkocht. Het heeft daarna een plaats gekregen in het gebouw van de London School of Economics (5). Op de site van deze eliteschool vond ik een bijzonder opmerkelijk bijschrift van deze afbeelding.

“The Fabian window – lost for more than 25 years – was unveiled by the prime minister Tony Blair today (Thursday 20 April) (2006 AZ) during the centenary year of the Labour Party in its new home, the Fabian-founded London School of Economics and Political Science.

The stained glass window was designed by George Bernard Shaw in 1910 as a commemoration of the Fabian Society, and shows fellow Society members Sidney Webb and ER Pease, among others, helping to build ‘the new world(order)’.” (accentuering en toevoeging AZ)

Now, after a fascinating history, the window is finding a home in the heart of London at LSE, the social science university institution founded by Sidney Webb, Beatrice Webb and Shaw in 1895. At its first home the window was unveiled by Labour prime minister Clement Attlee, also a former LSE lecturer.” (Het hierboven weergegeven citaat is inmiddels niet meer terug te vinden op die site, AZ)

Uit bovenstaand citaat blijkt dat zij als ‘slimme’ (sluwe) geesten een beeld voor ogen hadden van hoe de wereld er uit zou moeten gaan zien, volgens welk zij de nieuwe wereld(orde) zouden gaan bouwen. H.G. Wells, de bekende schrijver van onder andere ‘Timemachine’ en ‘War of the Worlds’ én prominent Fabian Societylid, deed in zijn boek ‘The Open Conspiracy’ uit de doeken hoe die nieuwe wereld(orde) te bereiken zou zijn en er uit zou moeten gaan zien. Hij noemde het ook expliciet een nieuwe wereld orde. Het boek verscheen voor het eerst in 1928, is daarna verschillende keren in herziene versies verschenen en voor het laatst in definitieve versie in 1933. De term Nieuwe Wereld Orde (NWO) werd aan het eind van de 20ste eeuw en nog meer sinds het begin van de 21ste eeuw, na 11 september 2001, door steeds meer leidende figuren uit het elitecorps gebruikt. Verder schreef Wells nog een boek met als titel New World Order.

The Fabian Society propageert als basis voor die NWO een concept van collectivisme, waarbij het individu totaal onbelangrijk wordt gevonden en zich op moet offeren voor de Staat. De staat vertegenwoordigt het collectief. De Fabians zagen zich vanwege hun ‘superieure intelligentie’ voorbestemd om die (Wereld)Staat te helpen vormgeven. Het Fabian venster laat zien dat men daarbij geen zachtzinnige methoden toe wil passen. De wereld wordt met hamergeweld in zijn juiste vorm geslagen. Boven de hevig bewerkte wereldbol is het embleem zichtbaar, waarmee de Fabian Society laat zien dat ze verhullend werkzaam is en zich als een wolf in schaapskleren gedraagt. Absoluut niet te vertrouwen dus.

fabian society

Bovenaan in de afbeelding van het venster staan de woorden: “Remould it nearer to the hearts desire”. En wat zou de grootste hartewens van deze lieden zijn denk je, beste lezer? Zou dat misschien een totale wereldcontrole kunnen zijn, met alle hun ten dienste staande middelen tot stand gebracht? Je kunt je hierbij afvragen in hoeverre het gedachtegoed van de Fabians dat in 1870, volgens Griffin, geniaal verwoord werd door een professor John Ruskin (6) aan de universiteit van Oxford, weer is geïnspireerd door de ideeën van Adam Weishaupt (7) en zijn Illuminati. Hij stichtte zijn orde in 1776 en moest niet lang daarna vluchten naar Engeland.

Onderin de afbeelding zie je twee groepen mensen die geknield een in hun midden staande boekenkast aanbidden. Wanneer je de afbeelding vergroot zie je dat er stapels boeken in die kast liggen. En waar zijn boeken voor bedoeld en/of het symbool van? Van kennisvergaring! De kennis die tot machtsvergaring kan leiden en deze tevens legitimeert. Want het beroepen op die kennis laat de niet-wetenden, de machtelozen, hun plaats weten in de door de wetenden/Verlichten/ Illuminati geschapen Orde. Helemaal links onderin het raam, achter de knielende groepen staat een man een lange neus te trekken. Hij laat daarmee zien dat de aanbidders zich laten misleiden, door zoveel waarde aan kennis te hechten. Want wie bepaalt de inhoud van die kennis? Laat echter duidelijk zijn dat in onze tijd van individualisering kennis ook op een individuele manier verkregen kan worden, door deze uit de eigen levenservaring verkregen lessen te halen, deze met de eigen moreel gefundeerde hartekracht te voeden en tot wijsheid te laten worden..

Het bij de afbeelding geplaatste artikel laat ook meneer Blair (8) nog even aan het woord en geeft zijn woorden weer die hij sprak bij de onthulling van het raam op zijn nieuwe plek.

“Mr Blair spoke about the remarkable way the Fabians influenced the Labour party, not just in its creation but also in its economic, political and intellectual development. ‘Despite all the very obvious differences in policy and attitude and positioning… a lot of the values that the Fabians and George Bernard Shaw stood for would be very recognisable, at least I hope they would, in today’s Labour party.’

He continued: ‘One of the things I think they were best at was being utterly iconoclastic ( een iconoclast is een beeldenstormer, AZ) about the traditional thinking that governed our country and indeed constantly, whenever a piece of conventional wisdom(? AZ) came out, they questioned that conventional wisdom(? AZ) in its fundamentals, and did so with remarkable success.’

Mr Blair concluded that he was ‘absolutely delighted to come to this extraordinary and august centre of learning, which is similarly associated with the Fabians and the Webbs’ for such ‘a wonderful and poignant moment’. “

Het mag dan ook duidelijk zijn dat Blair ook lid is van de club. Ook hij heeft gestudeerd aan de London School of Economics en is dus geremould nearer tot the hearts desire-manier van denken. Het verklaart waarom hij Engeland tot de grootste Big Brotherstaat van Europa heeft gemaakt. Tevens waarom hij zo’n krachtig voorstander was van het plan om met militair hamergeweld Irak in de juiste chaotische vorm te slaan. Het weerspiegelt de grootste hartewens van de Labourpartij, die is geïnspireerd door de Fabian Society.

De afbeelding hierboven is de symbolische weergave van het toekomstbeeld, dat Fabian Society heeft ten aanzien van wat zij als heersende intellectueel (c.q. satanisch) geïnspireerde feodale heersers over deze planeet hebben. Wanneer men zich enigszins verdiept in de achtergrond van deze elitaire club, die vele politieke leiders heeft voortgebracht, dan komt men al snel tot de conclusie dat zij inderdaad een wolf in schaapskleren zijn. Want zowel het socialisme/communisme als het liberale kapitalisme komt uit hun enge ‘superieur intelligente’ gedachtekoker voort.

De toekomst roept

G. Edward Griffin laat in zijn lezing ´Secret Organizations and Hidden Agendas, The Future Is Calling (Part Two)’ (9) weten hoe de Fabian Society is ontstaan. Hij schetst daarbij een beeld van het intellectuele klimaat bij de gegoede burgerij in Engeland aan het eind van de negentiende eeuw. Hij laat zien hoe het opkomende Verlichtingsdenken perfect aansloot bij hun regentenmentaliteit en zij zich tot zelfbenoemde opvoeders van de door de industriële revolutie ontstane arbeidersklasse zagen. Aanvankelijk leek het allemaal uit de beste intenties voort te komen, een soort van medelijden met de armzalige levensomstandigheden van de arbeiders. Maar al snel bleek dit medelijden een mooie verpakking te zijn voor een banale wens tot overheersing en misbruik willen maken van de kwetsbaarheid van de economisch afhankelijken. Hoe kan een verheffing van de arbeidersklasse ook voortkomen uit  een club intellectuele machthebbers, die op grond van hun intellectuele sluwheid menen te weten wat goed is voor anderen, maar in feite alleen maar geïnteresseerd zijn in wat goed is voor henzelf?

Hun sociale betrokkenheid ging niet verder dan het scheppen van een maatschappij waarin er een sociaaleconomisch vangnet werd geschapen, dat door de gebruikers ervan door middel van opgehoeste, dus ontstolen, belastingen zou worden gefinancierd. Die belastingen komen dus niet ten goede aan de bevolking, maar worden als een in schaapskleren verpakte wolf gebruikt om zichzelf en de hele elitaire kliek mee te verrijken. Het werd de geboorte van de verzorgingstaat, die op verschillende manieren in meerdere Europese landen werd geïntroduceerd. Is hier al niet iets van terug te herkennen in de mentaliteit van onze huidige politieke regenten en de door hen beschermde kleptocratische elite? Het symbool van de wolf in schaapskleren is dan ook niet voor niets gekozen en geeft hun ware bedoelingen weer. Net als de Vrijmetselaarspiramide met het alziende oog aan de top ook niets aan duidelijkheid te wensen overlaat. Hieronder een video, die heel duidelijk laat zien wat de Fabian Society is:

Het artikel waar het filmpje in is opgenomen geeft ook aan dat er een directe link is tussen de Fabian Society en het vroege Zionisme. David Ben Gurion was lid van die club.

Het volk heeft altijd al op moeten draaien voor de welvaart van de elite!

Het betalen van belastingen is historisch gezien al een oud verschijnsel. In de bijbel wordt al gesproken over het belasting betalen aan de Romeinse keizer. In de bijbel staat een verhaal, waarin men Jezus de vraag voorlegt of men belasting zou moeten betalen.

Strikvraag over de keizerlijke belasting

Ze letten scherp op Hem en stuurden handlangers die zich moesten voordoen als rechtvaardigen, om Hem op een uitspraak te kunnen betrappen waardoor ze Hem konden uitleveren aan de gouverneur, het bevoegd gezag. Ze legden Hem een vraag voor: ‘Meester, wij weten dat U recht in de leer bent; U geeft zonder* aanzien des persoons en naar waarheid onderricht over de weg van God. Mogen we aan de keizer belasting* betalen of niet?’ Maar Hij doorzag hun valse bedoeling en zei: ‘Laat Mij eens een denarie zien. Wiens afbeelding staat erop, wiens opschrift?’ ‘Die van de keizer’, antwoordden ze. Daarop* zei Hij tegen hen: ‘Geef dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is.’ Ze konden Hem in het bijzijn van het volk op geen enkel woord vangen; verbaasd over zijn antwoord deden ze er het zwijgen toe.” (10)

Deze uitspraak van Jezus is natuurlijk van belang binnen het sociaal-politieke kader van die tijd. Of we daar nu ook nog zo mee zouden moeten gaan, heb ik mijn vragen bij. De Fabians pretendeerden, vanuit elitaire arrogantie te weten wat goed was voor het welzijn van de kunstmatig door de industriële revolutie geschapen arbeidersklasse en ontwierpen daar een goed georganiseerd maatschappelijk systeem voor. Financieel waren die intellectuelen de welgestelden en hadden dat maatschappelijk systeem kunnen financieren, als ze werkelijk zuivere intenties zouden hebben gehad. Aangezien ze die niet hadden, schiepen ze een systeem waarin de arbeiders hard moesten werken, om door middel van het innen van belasting op de uit arbeid verkregen beloning te belasten voor het algemeen nut. Daarmee een schijn te scheppen van sociale zekerheid met sociaaleconomische vangnetten.

Arbeiders c.q. slaven werd de illusie voorgehouden dat ze ingebed waren in een economisch rechtvaardig systeem, waarmee ze ook in tijden van werkloosheid in hun fundamentele behoeften zouden worden voorzien. Ze moesten daar echter wel zelf voor opdraaien om dat systeem te financieren, terwijl de rijkere elite er alleen maar de vruchten van plukte en er zelf geen cent in hoefde te investeren. Kort gezegd de arbeiders/slaven moesten en moeten nog steeds met hun bloed, zweet en tranen betalen voor het buitenproportionele luxe leven van de heersende elite. Men kan dit zien als een geperfectioneerde vorm kudde-management. Het beheren van de menselijke kudde, die als financieel melkvee wordt gebruikt.

De roverheid als wolf in schaapskleren

Wat ik met bovenstaande duidelijk wil maken is dat iedere roverheid, of die nu een liberaal kapitalistisch, socialistisch/communistisch of ieder ander denkbare tussenvorm als vermomming heeft, er op gericht is om het gepeupel in bedwang te houden. Zij doet dit door belastingen te heffen, waardoor het gepeupel zich te schompes moet werken, zich qua beloning met een financiële kluit in het riet moet laten sturen en voor haar eigen levensonderhoud ook nog eens extra moet dokken door op werkelijk alles belasting te moeten betalen. Vaak worden zaken zelfs dubbel belast. Het Burger Slaven Nummer (BSN-nuumer) is een digitale uiting van deze goed georganiseerde financiële melkveehouderij.

Zouden de leden van het koninklijk huis en andere elitairen ook een Burger Slaven Nummer hebben? Het antwoord op deze vraag is vanzelfsprekend voorspelbaar! Al jaren is er in het parlement een discussie gaande over het koninklijk huis en het door hen betalen van belasting. Grondwettelijk is vastgelegd dat ze een belastingvrijdom (11) hebben. De zogenaamde koninklijken hebben naar aanleiding van die discussie aangegeven wel belasting te willen betalen, maar dan moesten ze wel meer geld krijgen om dat te doen. Daarom is voor hen door premier Rutte een compensatieregeling (12) afgedwongen. De mogelijke troonopvolgster Amalia krijgt alleen al voor het feit dat ze troonopvolgster is en in een ‘koninklijke’ familie is geboren, vanuit de door ons betaalde belastingsdukaten € 4000 per dag toegestopt (13), waar ze helemaal niets voor hoeft te doen! Eind oktober van dit jaar heeft Rutte nog aangegeven vast te willen houden aan 1,5 miljoen euro (14) op jaarbasis voor de nu nog 17-jarige oranjetelg.

Overheidsschuld

De roverheid ziet ons slechts als belastingsslaven, middels ons Burger Slaven Nummer. Om daarmee haar eigen kas te kunnen spekken en haar schuld aan de banken te kunnen betalen. Want die roverheid is weer een schulden afbetalende slaaf van die banken. Zij heeft ons nodig om haar schulden te helpen afbetalen. Het zijn niet onze schulden, maar de schulden van de roverheid aan de banken, om haar waanzinnig uit de hand gelopen bureaucratisch ambtenaren-, oorlogs- en ziekte producerende controleapparaat mee in stand te kunnen houden. Ambtenaren menen in het kader van de werkverschaffing een ogenschijnlijk maatschappelijke status te hebben verworven, maar leveren in feite geen enkele wezenlijke bijdrage aan een menselijker samenleving. Zij zijn echter slechts, in onze moderne tijd, de digitale dossierhouders van alles wat de aan haar overgeleverde bevolking aan nagekomen wettelijke verplichtingen wel of niet is nagekomen. Voor zover men dat niet heeft gedaan is het aan de ambtenaren om de daaruit voortvloeiende, door weer ander ambtenaren vastgestelde, wettelijke sancties te bepalen en uit te voeren. De roverheid is een levensenergie zuigende niet menselijke machine, die ons tot een radertje in haar mechanische netwerk heeft gemaakt. En wij hebben het laten gebeuren!

Het algemeen nut houdt dus vooral in dat de zakken, die al zo schandalig welgevuld zijn, op een schandalige manier nog verder worden gevuld. Vuilnisman, kunnen deze welgevulde zakken ook nog mee?

Wat kunnen we er aan doen?

Dit is een lastige vraag, daar het antwoord daarop niet door een enkeling of een kleine groep gegeven kan worden. Wanneer een enkeling burgerlijk ongehoorzaam is, door geen belastingen te betalen, dan wordt hij/zij financieel, sociaal en emotioneel kapot gemaakt. De deurwaarder komt langs en vordert in naam van de koning/staat al je have en goed op. Je bent dan gedoemd aan de rand van de maatschappij een bezittingloos bestaan op straat te leiden. Met de winter voor de deur is dat geen prettig vooruitzicht. Men kan daar uit principiële overwegingen voor kiezen, maar daarmee maakt men zich onnodig tot een martelaar en blijft het systeem haar genadeloze levensenergie zuigende werking verder voortzetten. Het draagt dus niets bij aan een verandering. Een dergelijke actie van burgerlijke ongehoorzaamheid, net als ieder andere actie op dat vlak, heeft pas werkelijk zin en betekenis als een enorme groep mensen daartoe overgaat. Dus hoe dat te doen?

Wie het weet mag het zeggen. Daarom roep ik op om ideeën in te sturen via het contactformulier van deze website. Of een mail te sturen naar de webmaster, die deze dan door zal sturen naar mij. Laat je creativiteit de vrije loop.

7 november 2016 Arend Zeevat


Beste Arend

Je hebt de oplossing zelf al genoemd er is geen andere. Je zal zelf moeten besluiten geen belasting meer te willen betalen en daar dan naar handelen. Dus uitschrijving BRP en als dan blijkt dat je wil verhuizen, vanwege die geweldsmensjes die dan komen, then so be it. Acceptatie is geen optie. En dat kan je zien komen. Uitschrijving uit het BRP begint alles mee. Wachten op een kritische massa bestaat niet, ook jij zal nu moeten handelen
Schrijf je uit, begin een nieuwe reis, na een geslaagde rit doe je verslag en kan je anderen de weg laten zien.

Het probleem met de meeste mensen uit het westen is dat ze nog nooit overvloed ervaren hebben en dus altijd (onbewust) bang zijn om te verhongeren. Uit ervaring zeg ik dat het een must is om overvloed te ervaren. Onmogelijk in Nederland. Vanuit een maatschappij een samenleving creeeren klinkt als onmogelijk, maar ben niet zeker. Je creeert echt je eigen omgeving, daar heb je niemand anders voor nodig. Wachten is zinloos.
Uitschrijven. Maak een plan en schrijf je uit, ieder voor zich. Ik kan je best vertellen hoe mijn weg er uit heeft gezien, maar is weinig interessant denk ik.

Groet Joost

Hallo Joost.

Hartelijk dank voor je duidelijke reactie. Ik ben niet bang om te verhongeren! Tijdens mijn tweede reis door India, begin jaren ’80, heb ik er al voor gekozen om die ervaring op te doen. Waar het mij om gaat is, niet een ieder voor zich en God voor ons allen. Het is met name in deze tijd van wezenlijk belang om te leren de krachten te verenigen. Ik heb in de afgelopen jaren al op verschillende vlakken het voortouw daarvoor genomen, wat helaas niets heeft opgeleverd. Misschien was het toen nog niet de juiste tijd daarvoor. Nu de wereldsituatie nijpender wordt, wil ik een nieuwe poging doen, in de hoop dat nu de tijd zich beter daartoe leent. Daarbij wil ik anderen stimuleren om zelf met idee?n te komen, daar ik weet wat een pioniersrol inhoudt.

Together we stand, divided we fall!

Vriendelijke groet, Arend


Hoi Arend,
Net jouw laatste artikel op Gedachtegoed van Henk gelezen. Je vraagt daarin om reacties, wel, ik kan je mijn verhaal hier vertellen, wellicht kun je er iets mee.

Wat je beschrijft, zie ik zowat mijn hele leven al, allemaal natuurlijk niet zo helder als nu, na 56 jaar in dit gekkenhuis. Ik ben altijd superallergisch geweest voor alles en iedereen die dacht macht over mij uit te kunnen oefenen,dit natuurlijk vaak tot grote ontevredenheid van die dat toch probeerden. Uiteindelijk maar de wijk genomen naar het Franse land. Hier in 1995 een oude boerderij gekocht voor 19.000 euro met 3 ha land om een zoveel als mogelijk autonoom em zelfstandig leven op te bouwen. Wij verbouwen ons eigen voedsel voor onze gasten en vrienden die het nodig hebben. Wij eten het hele jaar van het land, en hebben genoeg om een gans jaar te overleven. Want kijk Arend, het is een kwestie van met weinig tevreden kunnen zijn. Ik kan rondkomen van 400/maand als het niet anders is. En dat is best wel bij elkaar te scharrelen.

Om geen belasting over je inkomen te hoeven betalen, dien je er voor te zorgen dat je aantoonbaar kunt laten zien met weinig rond te kunnen komen. Ik heb geen schulden, alles wat ik bezit, de boerderij, mijn oude Benzen, mijn Engelse motorfietsen verzameling is betaald. Als men op jaarbasis als alleenstaande onder de 14.000 blijft hoeft men niets af te dragen. Ik zit meestal rond de helft met als gevolg dat ik ook geen tax over de boerderij hoef te betalen. Want, de roverheid trekt alle veren uit iemands reet tot dat er een kale kip overblijft. Dus is het verstandiger om vanuit het bewuste zijn als een kale kip te gaan leven en het ondertussen toch warm genoeg te hebben. Verder handel ik uit vanuit ‘een rechtspersoon die in zijn eigen levensonderhoud voorziet’

Dit is een legale status, naast de andere twee die men ons voorhoudt als de enige twee, namelijk als loonslaaf of als bedrijf. Het was destijds een medewerker van de Nederlandse belastingsdienst en ministerie van Binnenlandse zaken die mij hier over vertelde. In Frankrijk is dat ook zo en wellicht in de meeste landen op Aarde. Het enige wat niet kan onder deze titel is het uitoefenen van de beschermende beroepen zoals chirurg, hoofdinstallateur van electrische instalaties etc.

Ik tracht zo weinig mogelijk met geld van doen te hebben, als dat eenmaal een gewoonte is en je hebt genoeg contacten om je heen die daar in mee kunnen gaan groeit je netwerk en wordt je samen sterker, bewuster en verstandiger. Het is een kwestie van die oneindige geldmantra uit de kop te zetten. Maar het is niet altijd een eenvoudige weg. Mijn vriendin is financieel manager voor een cooperatief dat sociale kredieten verstrekt en duurzame bedrijven financieel ondersteund.

Prima intiatieven behalve dat bij de mensen die sociale kredieten ontvangen het de zoveelste pleister op de wond is en meestal niet bijdraagt tot verandering van levensstijl. Zij krijgt het steevast op de zenuwen als mijn knip weer eens leeg is, iets wat elke winter zo is daar ik dan weinig tot geen inkomsten heb. Maar ik weet uit ervaring dat alles wat ik nodig heb er zal zijn. Ik leef zo al een jaar of 15 en heb geen redenen om daar over in paniek te raken.

Ik heb geen ziektekostenverzekering daar alles wat ik nodig heb vind ik in de natuur en de homeopathie. Ik had laatst bij het dansen een val gemaakt en mijn pols gebroken. Een goede vriend die homeopatisch dierenarts is heeft deze toen gezet. Met een mooie lamsbout van het land was de rekening weer betaald. Ik kan nog wel even doorgaan, maar ik denk dat je de strekking wel begrijpt. Waar een wil is, is een weg. Wij zijn bijna allemaal in staat een goed leven te creeren, behalve als we het van een ander af laten hangen. Mocht je nog vragen hebben stel ze dan gerust.

Met hartelijke groet, Jos

Beste Arend,

Belasting: Wat kunnen we er aan doen?

Er zijn een aantal manieren om minder belasting te betalen. Het gaat echter niet om het betalen van minder belasting, maar zoals je zelf aangeeft in je artikel, om het loskomen van “het systeem”.

Het systeem is een complex geheel van banken, overheden, de media, grote bedrijven en een kleine groep zeer rijke mensen. Deze groep doet er alles aan om het systeem te behouden, zoals het is. Aan de andere kant heb je een steeds grotere groep mensen die zich verenigt en het systeem de rug toekeert. Deze beweging is ontstaan in kleine zolderkamertjes doordat computernerds met elkaar gingen samenwerken.? Het kenmerk van een computernerd is dat hij/zij NIET streeft naar macht, rijkdom en ook niet naar sociaal contact. Dit is een ideale groep om een alternatief te bieden voor het bestaande corrupte en op macht gebaseerde systeem.

De uitgangspunten van het nieuwe (financi?le) systeem dat nu ontstaat:
1. Decentralisatie: Centralisatie zorgt voor machtsmisbruik. Decentralisatie is het toverwoord.
2. Virtuele valuta’s die een alternatief bieden voor geld en financi?le transacties via banken.
3. Focus op delen in plaats van bezitten.
4. Terug naar de menselijke maatstaf. De mens is belangrijker dan het systeem.

Soms lijkt het er op, dat het financieel niet zo goed gaat. Er zijn echter steeds meer mensen die (financi?le) transacties buiten het systeem uitvoeren. Dit is een zeer positieve ontwikkeling, maar ook een groot gevaar voor de stabiliteit in deze wereld. Het afbreken van een systeem (zeker zo’n complex systeem) moet zorgvuldig en langzaam gebeuren. Als we morgen allemaal tegelijk uit het systeem stappen, dan zal de wereld in chaos vervallen. Het systeem wordt langzaam afgebroken en vervangen door een nieuw systeem. In 2017 zal het aantal virtuele valuta’s verder worden uitgebreid. Er worden hulpmiddelen ter beschikking gesteld om betalingen met virtuele valuta’s makkelijker te maken. Informatie over corruptie bij banken en overheden zal ook volgend jaar met de mensheid worden gedeeld via wikileaks and anonymous.

Hoe kunnen mensen meehelpen:

1) Koop virtuele valuta’s zoals Bitcoins en de Gulden en betaal er mee.
2) Doe mee aan de deel economie. Gebruik open source producten voor je computer. Ruil en deel met je buren of je wijk. Stel elke keer de vraag: Waarom wil ik iets bezitten?
3) Koop goud en zilver voor als de afbreuk van het financi?le systeem meer chaos oplevert, dan gewenst. Volgend jaar zal er veel veranderen.
4) Blijf met contact geld betalen of betaal met virtuele valuta’s. Banktransacties staan 100% onder controle van het bestaande systeem. Virtuele valuta’s en geld niet.
5) En het allerbelangrijkste. Er bestaan geen grenzen, geen landen, geen rassen, geen regels, geen afdelingen, geen soorten mensen. Dit zijn verzinsels van de mens, die ons gevangen houden in het systeem. Als we stoppen met geloven in verzinsels, alleen dan krijgen we de echte wereld te zien. Voorbeeld: De meest eenvoudige truc om mensen iets te laten doen wat ze niet willen: Verdeel ze in twee groepen. Oost-West, Blank-Zwart, Democraten-Republikeinen, Man-Vrouw, Gelovig-Niet gelovig, Arm-Rijk, enz, enz. Elke keer wordt deze truc opnieuw gebruikt en elke keer trapt de mensheid weer in deze afleidingsmanouvre. Ik smeek jullie! Kijk naar het schaakspel en niet maar de schaakstukken, en stel de vraag: Waarom wil iemand mij laten geloven dat een andere groep mijn vijand is?

Wij strijden voor een nieuwe betere wereld, en roepen jullie op:
– Mens wordt wakker.
– Wij zijn allen ??n, en tot ??n zullen wij terugkeren.

Dank aan rttnw voor het lenen van een fictief mail adres en het publiceren van onze boodschap: Wat is geld?

Ondertekend, Een lichtwerker.

Bronnen en verwijzingen:

(1)http://willemwever.kro-ncrv.nl/vraag_antwoord/de-maatschappij/waarom-moet-je-nederland
(2)https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inkomstenbelasting/vraag-en-antwoord/
(3)http://sargasso.nl/cameratoezicht-in-tijden-van-bezuinigingen/
(4)http://www.lse.ac.uk/alumni/LSEConnect/LSEMagazine/pdf/summer2006/FabianWindow.pdf
(5)http://www.lse.ac.uk/home.aspx
(6)https://web.archive.org/web/20101204083040/http:/nl.wikipedia.org/wiki/John_Ruskin
(7)https://web.archive.org/web/20101204083040/http:/nl.wikipedia.org/wiki/Adam_Weishaupt
(8)https://web.archive.org/web/20101204083040/http:/nl.wikipedia.org/wiki/Tony_Blair
(9)http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_warterrorism.htm
(10) http://bijbel.net/wb/?p=page&i=66632,66638
(11) http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vi7pkiszfhy7
(12) http://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2016/10/onbegrip-over-belastingcompensatie
(13) http://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2016/10/volwassen-prinses-amalia-krijgt-4000
(14) http://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2016/10/rutte-houdt-vast-aan-15-miljoen-salaris

Arend Zeevat Hou je hoofd koel en vooral je hart warm. — Arend Zeevat


Momenteel gebeurt er veel in onze wereld dat menigeen zal confronteren met een zeer fundamenteel gevoel van onzekerheid en machteloosheid. Waarheid en onwaarheid zijn voor velen moeilijk te onderscheiden. De daardoor opgeroepen onzekerheid en onmacht zijn gevoelens, die we diep onbewust vanaf onze jeugd al met ons meedragen. Wereldbrand