UPDATE- Uitspraak zaak Peter Vereecke: Communiceert de Belgische overheid via de rechter?

 

Communiceert de Belgische overheid via de rechter?

uitspraak rechtzaak peter vereecke Rechtsuitspraak Peter Vereecke

05-02-2014: De rechtbank in het Belgische Gent was tot de laatste plaats gevuld vanmorgen toen Peter Vereecke in staat van beschuldiging gesteld werd.

Na het afroepen van zijn naam ging het overgrote deel van de mensen in de zaal staan, zodat duidelijk was voor welke zaak men gekomen was en …. in feite stond niet alleen Peter terecht maar alle volgelingen die hij vertegenwoordigt
… uit binnen- en buitenland! – UPDATE

nieuws

REACTIE PETER VEREECKE OP DE UITSPRAAK EN VERVOLG ACTIE

vervolg rechtzaak op 7 Oktober 2014

24 september 2014 Beste Belfort-supporters,

Graag jullie aandacht voor een nieuw rondje op de juridische malle molen. Dit is in een notendop de situatie:

•Sinds 2010 stuur ik regelmatig emails telkens aan honderden adressen uit de gezondheidszorg in verband met vaccinaties. Hierin breng ik studies, rapporten en gerechtelijke uitspraken onder de aandacht, die aantonen dat er dringend een maatschappelijk debat moet komen over noodzaak, effectiviteit en veiligheid van al dat gespuit en dat men nauwelijks doet wat men wettelijk verplicht is te doen, nl. volledige informatie geven en de vrije keuze respecteren.
•Begin 2012 heeft de Vlaamse Gemeenschap klacht neergelegd bij een onderzoeksrechter. De Belgische Justitie heeft uiteindelijk beslist tot vervolging. Op 5 februari 2014 heeft de rechter een vonnis voorgelezen, waarbij ik vrijgesproken werd van belaging ( = stalking ), maar veroordeeld wegens overlast, nl.  door zogezegd misbruik van het email-medium.

Het totale boeteplaatje bedraagt 3.000 euro
Hiertegen hebben wij beroep aangetekend en dit wordt nu behandeld op dinsdag 7 oktober om ( ongeveer ) 9 u in het (oude) Gents Gerechtsgebouw aan het Koophandelsplein. Het is dus niet – zoals de twee vorige keren –  in het Nieuw Gerechtsgebouw maar wel  in het centrum van Gent in het oud Justitiepaleis, gelegen nabij de Kouter, waar ondergrondse parkeergelegenheid is

Beste vrienden,

Onze raadsman, meester Erik Van Engeland, heeft vernomen dat de zaak vrij stipt zal beginnen én dat deze doorgaat in de grote assisenzaal, waar zoveel spraakmakende halszaken voorgekomen zijn. De ditmaal drie rechters van het Hof van Beroep reserveerden uitzonderlijk deze ruimte omdat ze er rekening mee houden dat er net als bij de behandeling in Eerste Aanleg heel wat belangstelling zal zijn van pers en publiek. Terecht want het betreft een zaak van heel groot principieel en symbolisch belang: het recht op vrijheid
•om een eigen mening te hebben, hiervoor te mogen uitkomen, hierin door de overheid te worden gehoord en gerespecteerd ( en niet vervolgd en bestraft ! )
•om zelf als individu te kunnen bepalen voor welke medische zorg men kiest: de door het farmaceutisch geldgewin gedreven en de overheid opgelegde chemische dwangbuis van pillen en prikken  of de ‘ alternatieve ‘ benadering , waarbij men meer ‘ natuur-lijk-er-wijs ‘ zijn gezondheid tracht te herstellen of versterken. Ook voor mij persoonlijk zou het een enorme steun zijn als ook nu weer achter mij en samen met mij een grote groep van kritische en bezorgde burgers recht-op-staat in waardig verzet: wie het vaccinatiebeleid in vraag stelt is geen crimineel maar een wakkere burger met gezond verstand en een sociaal & moreel verantwoordelijkheidsbesef

Qua dresscode suggereren we terug een overwegend donkere kleur, maar we zullen aan iedereen een witte roos aanbieden om in de vest, op de blouse of achter de oren te dragen. Dit is een symbolische illustratie van de burgerlijke weerbaarheid van de Revolutie van de Witte Roos.

Graag deze oproep maximaal verspreiden
– zeker aan wie met vaccinaties te maken heeft –
via email, twitter, mumble, feesboek, linkedin, blogs, websites, sms, tele- foon/graaf/fax & x
of gewoon ouderwets oraal: van mond tot oor.

Naderhand kunnen we nog wat napraten in de brasserie Het Vosken, gelegen in de schaduw van de Sint-Baafskathedraal maar ook van de imposante Belfort-toren, hét symbool van de rechten van de burger.

Dààr had ik op zondag 30 augustus 2009 ( niet te geloven: al vijf jaar geleden ! ) een zaaltje gereserveerd voor de oprichtingsbijeenkomst van de Belfort-group. Omdat er zich zo’n 200 mensen aanmeldden moesten we in extremis uitwijken naar het Belfort-hotel.

‘s Middags kan je daar of in de buurt lekker eten en om 14 u gaan we met wie ingeschreven is een begeleide wandeling maken met als thema ‘ Opstandig Gent ‘. De Artvelde-stede is inderdaad van oudsher een fier en recalcitrant bastion waar burgers regelmatig hun middelste vinger of hun rug hebben laten zien aan de toenmalige machthebbers. Zo bekeken is deze rechtszaak dus perfecte aanleiding voor een soort (vijfde) verjaardagsfeestje !

Voor de goede orde wil ik jullie vragen ons te laten weten

•als je er in de voormiddag wilt bij zijn . Deze aanmelding is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd. Iedereen welkom zowel in het oude gerechtsgebouw als achteraf in Het Vosken en hoe meer volk hoe liever !
•als je graag de wandeling meemaakt. Deze aanmelding is wel verplicht en dus absoluut noodzakelijk !
De bijdrage is 5 eur en het maximaal aantal is beperkt: wees er dus snel bij.
Opgelet: gebruik voor deze email en alle andere alleen dit adres .

Uitspraak rechtbank gent

We waren vanochtend door verschillende files pas op het laatste moment aanwezig in de rechtbank en vroegen snel de weg bij de receptie naar “de zaak” Peter Vereecke. “Eerste verdieping waar de meeste mensen zijn”, was het korte antwoord.

Daar aangekomen bleken we nog een zee van tijd te hebben omdat er veel zaken na elkaar afgewikkeld werden. Voor de eerste keer in een rechtbank verbaasde ik mij over de vele mensen, dames en heren in zwarte toga, die gewapend waren met dikke dossiers die vrijwel allemaal gesloten bleven en waarvan de rechter uitsluitend het bovenste papiertje voorlas.

Een groot aantal uitspraken waaronder 3 jaar straf en 51.000 euro boete volgden elkaar in twintig minuten tijd in snel tempo op waarna “de zaak” Peter Vereecke in verhouding een lange bloemlezing ten deel viel van vijftien minuten, waarbij zijn vermeende misstappen breed uitgemeten en onderbouwd werden door de rechter. Het belang lag hier duidelijk anders want het “vergrijp” lag hier immers op regeringsniveau wat nog eens onderstreept werd door de drie nationale TV camerateams die deze ochtend aanwezig waren om verslag te kunnen doen van de beklaagde samenzweerder tegen de gevestigde orde.

Het wordt al snel duidelijk dat de rechtbank zich niet buigt over de doelstelling van de actie, het “aan de kaak stellen van het gevoerde overheidsbeleid aangaande vaccinaties”, maar de methoden die de “ten laste gelegde” heeft gevolgd om dit beleid te ontkrachten. (Ik begin het al snel te leren om dure zinsneden te gebruiken.)

Voor het “belagen” (stalken) van dhr. G. Top (uitvoerend overheidsambtenaar/arts vaccinatiebeleid/toezicht volksgezondheid) werd door de rechter uitgebreid ingegaan op de methoden die beklaagde gebruikte om zijn standpunten duidelijk te maken. (Noot: Maar, zo kun je je afvragen als gewoon bezorgde burger, wat kun je anders doen dan de beleidmakers te informeren en te voorzien van wetenschappelijke rapporten en andere inzichten?) De rechter oordeelde dat dit “ongemak” niet opweegt tegen het recht van burgers om hun standpunt naar voren te brengen in een democratische samenleving. Hierdoor werd er een vrijspraak uitgesproken voor tenlastelegging A: het stalken van dhr. Top.

Voor tenlastelegging van B1 en B2, misbruik van telecommunicatie ten aanzien van zowel dhr. Top als de Vlaamse overheid. Beklaagde verklaarde geenszins overlast te willen veroorzaken maar slechts standpunten te willen aankaarten namens zichzelf en de groep die hij vertegenwoordigt in het recht van vrije meningsuiting. De rechter oordeelde dat beklaagde net als iedere andere burger het recht heeft zaken aan te kaarten bij de overheid. (Noot: Klaarblijkelijk vindt de Belgische overheid het voldoende om aan te geven niet verder over een zaak te willen communiceren zonder de onrust weg te nemen en een open debat aan te gaan.) De rechtbank is van mening dat hier de beklaagde duidelijk is blijven doorgaan met het ongewenst blijven sturen van email berichten.

De beklaagde wordt ten laste gelegd dat hij constante pogingen blijft ondernemen en overlast blijft veroorzaken teneinde zijn geadresseerden te bewegen tot gedragswijziging waarbij hardnekkig wordt vastgehouden aan “zijn” waarheid, waarbij hij moeilijk de waarheid van iemand anders kan aanvaarden. (Noot: Welke waarheid? Welke onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken?) Beklaagde wordt ten laste gelegd geen “nee” als antwoord te aanvaarden(!)

Beklaagde beschikte (nog) over een gunstig strafrechtelijk verleden waardoor hij er in totaal met zo’n slordige € 2.000,- euro vanaf komt!

“Beeld je in dat je al hebt gekregen wat je wilt hebben, dat wat je verlangt al werkelijkheid is geworden, dat je er volop van geniet en je zult zien dat het op je levenspad komt.”

Dit is precies wat er nu gebeurde.
Na jarenlange strijd tegen onrecht is er mede dankzij de gekozen manier van communiceren van de Belgische overheid, media-aandacht ontstaan voor de zaak waar Peter Vereecke voor staat, tezamen met vele minder zichtbare medestanders. Nu waren de TV camera’s er wel en wat ze ook gaan uitzenden (of eruit gaan monteren), alleen al de aandacht zal mensen aan het denken zetten om mogelijk een eigen zoektocht te starten naar het feit waarom al deze roaring (gebrul) is ontstaan bij de overheid?

— Henk Mutsaers

Uitspraak rechtbank Gent 05-02-2014 This text will be replaced by the flash music player. Reactie Peter Vereecke This text will be replaced by the flash music player. Reactie Marcel Messing This text will be replaced by the flash music player.

Tenlastelegging Peter Vereecke
Over Peter Vereecke

REACTIE PETER VEREECKE OP DE UITSPRAAK EN VERVOLG ACTIE

Gisteren zat rechtszaal nr 3 andermaal afgeladen vol door de massale aanwezigheid ‘ en groupe ‘ van ruim honderd kritische burgers van over heel Vlaanderen, versterkt met een keure Nederlandse medestrijders. Een van hen, Jurgen van Grenswetenschappen, maakte een verslagje van de eerste ( klik hier ) en van de twee zitting ( klik hier ).

De hemel trok open toen de voorzitter van de rechtbank met voor zijn neus microfoons van o.a. VTM, VRT, AVS en Radio2 begon aan de voorlezing van zijn uitvoerig gemotiveerd vonnis, dat in twee delen kan opgesplitst worden.

In de eerste helft toonde hij zich begrijpend en zelfs bemoedigend tegenover ons maatschappelijk activisme om te concluderen dat er geen ernstige overlast veroorzaakt was jegens de klagende hoofdambtenaar, de heer dr. Geert Top. We zaten even te stralen als de zon. Maar dan kwam de anticlimax.

Inzake de klacht van misbruik van elektronische communicatiemedia was de dienaar van vrouwe Justitia van oordeel dat ik met mijn mails de grens van het toelaatbare overschreden had en ik werd veroordeeld tot schadevergoeding aan én de heer Top én de Vlaamse gemeenschap, evenals tot het betalen van een boete en de gerechtskosten. Alles te samen moet ik een kleine 3.000 eur betalen.

Slik.

Over de drie maanden opsluiting, zoals geëist door de procureur, werd met geen woord gerept.

Slik.

Hoe gaan we op deze gedeeltelijke veroordeling reageren ?

Slik.

We gaan inderdaad eerst alles rustig laten bezinken, ook de interessante nagesprekken in Introvert. Het viel mij op en ontroerde mij zelfs hoezeer allen zeer aandachtig hadden geluisterd en zeer pertinente bedenkingen maakten.

We gaan uiteraard ook het volledige vonnis grondig bestuderen. Onze raadsman Van Engeland heeft een kopie aangevraagd, die we zullen rondsturen. We hebben 15 dagen de tijd om in beroep te gaan.

In afwachting daarvan wil ik volgende bedenkingen geven.

·         Algemeen komt deze veroordeling zwaar aan en dient zich aan als een belangrijk en verstrekkend precedent omdat het ernstige principiële beperkingen inhoudt  van de vrijheid van meningsuiting, vooral in de relatie tussen bestuur en burger.
·         De strafmaat lijkt ons evenredig hoog in verhouding tot het delict. Om dit te illustreren vermeld ik het volgende. Een van mijn voorgangers die dag op het beklaagdenbankje had zijn partner bijzonder gewelddadig aangepakt: hij moest een boetebedrag betalen van 75 eur. Ik moet voor mijn gemiddelde van één email per week 3.000 eur betalen. Hoe beoordeel jij dat verschil ? Recht of krom.
·         De rechtbank is van oordeel dat als een minister in zijn brief aangeeft dat de discussie voor hem gesloten is een burger zich daarbij moet neerleggen en hierover geen emails meer mag sturen noch naar hem noch naar de administratie. Hoe beoordeel jij dat ? Democratie of dictatuur ?
·         De rechtbank laat mij een ambtenaar en het agentschap zorg & gezondheid ( wat vroeger het ministerie van gezondheid werd genoemd ) vergoeden voor de tijd die hij in overheidsdienst besteed heeft aan mijn emails, die relevante en gratis aangereikte informatie bevatten.  Hoe beoordeel jij dat ? Terecht of schandalig ?
·         Enerzijds zegt men dat ik door mijn gedrag geen ernstige overlast heb veroorzaakt (belaging of stalking) maar anderzijds  vindt men mijn debiet aan emails een misbruik van het medium. Had ik dus hetzelfde  via brief gedaan in plaats van via de computer dan was er geen probleem geweest.  Hoe beoordeel jij dat ? Logisch of absurd ?

Voorlopige conclusie: met quasi 100 % zekerheid zullen we met zijn allen in beroep gaan. Als vrij en soeverein mens van vlees en bloed protesteer ik met elke van mijn 70 triljoen cellen tegen deze verscheurende en on-recht-matige uitspraak.

Iemand formuleerde het als volgt: ” het is nu pas begonnen “.

En hij heeft gelijk want van in het begin heb ik dit proces aangevoeld als een heel positief signaal dat aantoonde dat onze strijd zijn effecten begint te hebben: het monster begint te grommen en te klauwen. Er is dus reactie, beweging én een kans voor maatschappelijke discussie. Een rechtzaak dus als katalysator voor een verandering in de positieve richting.

Men heeft ons willen treffen met enkele twijgjes, die men de zwaarwichtigheid van stormrammen heeft weten te geven. Aan ons om er een boomerangetjes  van te maken, die we op een vriendelijke, respectvolle maar vastberaden wijze terugsturen naar afzender.

Dit was een eerste veldslag, die we al voor de helft gewonnen hebben. Ik dank andermaal al wie op een of andere wijze hiertoe heeft bijgedragen.  Als we samen één blok blijven vormen kan de eindoverwinning ons niet ontlopen.

En die komt er.

Dit schijnproces zal ontdaan worden van zijn huichel- en leugenachtige sluier tot de waarheid aan het daglicht komt.

Zeker en vast.

Het is er (de) tijd voor.

Met vrije en soevereine groet ,

Ik, gekend als Peter Arthur Maria; van de familie Vereecke,