Steeds Dezelfde Droom


white rose revolution Op 28 augustus 1963 hield Martin Luther King Jr. zijn wereldberoemde speech; “I Have a Dream”. Een droom die wij allen droomden en dromen. Ik was bijna 7 jaar en kan het mij nog goed herinneren.

Dezelfde Droom Dromend

Zijn speech was vol met vuur en passie, recht uit zijn eerlijk hart. Een speech, en tevens toen de grootste demonstratie ooit in Amerika, was voor vrijheid en emancipatie. Gelijke rechten, voor iedereen, ongeacht kleur, ras of religie, ongeacht man of vrouw. Het was het moment om de belofte van democratie waar te maken. Het was het moment om uit de dorre en donkere vallei van rassenscheiding op te trekken naar het zonovergoten pad van raciale gerechtigheid.

ik heb een droom

In de Grondwet en de Onafhankelijkheidsverklaring staan de indrukwekkende woorden; Dat alle mensen, zwart zowel als blank, het “onvervreemdbare recht” zouden hebben op “leven, vrijheid en het nastreven van geluk”.

Ik heb een droom; ” Dat alle mensen gelijk geschapen zijn, dat we naast elkaar kunnen zitten aan de tafel van broederschap. Ik heb een droom, dat onderdrukking, omgevormd zal worden tot een oase van vrijheid en gerechtigheid. Ik heb een droom dat mijn vier kleine kinderen op een dag in een land zullen leven waar ze niet zullen worden beoordeeld op hun huidskleur, maar op hun karakter. Laat vrijheid klinken over de hele wereld”. Aldus wijlen Martin Luther King Jr.

Nog steeds worden zwarte mensen en de oorspronkelijke bewoners van Amerika, de Native Americans gediscrimineerd en onderdrukt.  Deze onrechtvaardige problematiek kan men in een breder context plaatsen, namelijk wereldwijd en dat het merendeel van de wereldbevolking nog steeds onderdrukt wordt en gediscrimineerd. Dat slechts enkelen bevoorrecht zijn, dat 98% bijna niets heeft en 2 % bijna alles bezit, alle macht heeft en nog meer macht naar zich toetrekt. Dat 98% van de bevolking al vanaf het begin van ons bestaan in leugens en onderdrukking leeft, georkestreerd door de 2% bevoorrechten, die toen de macht hadden en nu nog steeds de macht hebben.

Dromend over samenleven in vrede, over een wereld die een eenheid is, over gelijke rechten, over vrijheid en een wereld die we samen delen.

Dezelfde Droom Dromend

Ik heb een droom; Dat ieder leeft met hun mogelijkheden en talenten en volledig hun leven benut en dat anderen hun leven leiden en wij dat respecteren, begrijpen en accepteren. We denken te veel en voelen te weinig. Leef en laat leven.

Ik heb een droom; Dat vrouwen gelijk zijn aan mannen en dat vrouwen meer mogelijkheden krijgen om leiding te mogen geven, want vanaf 200.000 jaar voor Christus tot nu, onder hoofdzakelijk mannelijke overheersing, heeft ons niet het beloofde land gebracht.

Ik heb een droom; Dat de mensen, in bescheidenheid, waardering en dankbaarheid leven in harmonie met onze prachtige, unieke en wonderbaarlijke Planeet Aarde. Dat wij allen het paradijs, het hof van Eden zien, wat werkelijk hier is op Aarde, maar niet gezien wordt door velen. Dat we allen zien en wakker worden. De manier van leven kan vrij en mooi zijn, maar we hebben de weg verloren.

Dromen over de betekenis van het leven. Over onszelf ontwikkelen. Over keuze’s, gevoelens en emoties. In ons zit allemaal goed en kwaad. Laten we de keuze maken voor liefde. Laten we  Goddelijkheid die in ons ieder zit ontwikkelen en realiseren dat we slechts onderweg zijn. Laat het individu groeien in liefde, in hoger bewustzijn, maar laat ook het collectief bewustzijn groeien.

Soldaten leg uw wapens neer. Vecht niet andermans oorlog, vecht niet voor de rijkdom van anderen. Vecht niet voor geld, olie, niet voor het Militair Industrieel Complex en voor Banken, of voor een religieuze oorlog. Soldaten! Vecht niet voor slavernij! Vecht voor vrijheid, zonder wapens, maar als één volk, het menselijk ras. In deze wereld is er plaats voor iedereen.

Er zal een dag komen wanneer mensen van alle rassen, kleuren en religies hun verschillen opzij zullen zetten. laat die dag snel komen. ( Native American)

Ik heb een droom; Dat onze leiders en machthebbers ons gaan leiden en niet laten lijden. Dat onze leiders ons voeden met de juiste ingrediënten, zoals liefde, empathie, respect, welvaart, welzijn, vrijheid, voorspoed, vrede, veiligheid, onderwijs, werk en goede zorg en niet zoals nu, ons voeden met angst, haat, woede, leugens, frustraties, onderdrukking, repressie, armoede en moderne slaverij.

“Civiele ongehoorzaamheid is een morele plicht, wanneer regeringen corrupt en wetteloos zijn”. (Mahatma Gandhi).

Laat vrijheid klinken op elke straat, op elke hoek van de samenleving, op elke plek van deze wereld. laat mensen samen komen, voor werkelijke veranderingen, niet door revolutie, maar door evolutie. Revoluties brengen vaak nog meer onheil, anarchie en een spiraal van geweld. Een evolutie in collectief bewustzijn, rechtvaardigheid, liefde en respect. Want wij allen dromen dezelfde droom. Laten we evolueren. In hoger bewustzijn, gezond verstand, in wijsheid, liefde en respect voor al wat leeft en voor onze volgende generaties.

Dat onze kinderen, kleinkinderen en hun kinderen in een wereld opgroeien, zonder oorlog en armoede. Waar er vrede, liefde, voorspoed en harmonie is met de hele wereld en met de samenleving. Laten we werkelijk samen leven.

Het tijdperk van Gierigheid en Geweld is een realiteit door de eeuwen heen en in een groot gedeelte van de wereld van vandaag. Corruptie, hebzucht, armoede, consumentisme, macht voor de weinigen en onrecht zijn overheersende kenmerken van onze samenleving, vergezeld van een grote technologische vooruitgang die een wapen is geworden voor massavernietiging en een middel om weerstand te onderdrukken. Eén ding is zeker, het leven kan voor altijd niet zo blijven duren.

Eindigend met de woorden van de zeer gerespecteerde Martin Luther King Jr: ” Als we onze rechtmatige plaats opeisen, moeten we ons daarbij niet zelf schuldig maken aan onrechtmatigheden. Laten we niet proberen onze dorst voor vrijheid te lessen door te drinken uit de beker van bitterheid en haat. We moeten onze strijd steeds vol waardigheid en zelfbeheersing voeren. We moeten ons creatieve protest niet laten ontaarden in fysiek geweld. We moeten steeds weer reiken naar het beste in onszelf en zielskracht tegenover fysieke kracht stellen.

Lanaria Amberkira 26-06-2017

Geïnspireerd door Martin Luther King Jr.


Peter van Elst
Over de schrijver.
Ik ben Peter van Els, geboren in 1957, wonend in Nederland in een klein stadje genaamd Sluis. Ben autodidact. Leven is mijn grootste leraar en ben gaan schrijven afgelopen jaar, om op te staan tegen wetteloze en corrupte regeringen en de werkelijke machthebbers, de schaduwregering, de wereld-elite. “Genoeg is genoeg” . zei ik tegen mijzelf en bovendien vind ik het een morele verplichting ten opzichte van onze aarde en ons nageslacht. Ik geloof dat alle goede zielen op moeten staan om te verbinden en verenigen, zodat we het systeem kunnen veranderen in het voordeel van onze aarde en ons nageslacht. | Facebook | Website |