Mooier en beter kan ik het niet maken.


white rose revolution Terwijl de winter, buiten, in al zijn hevigheid neerdaalt, gaan mijn gedachten naar al die mensen die nu de kou moeten trotseren, onder erbarmelijke omstandigheden. Gaan mijn gedachten naar oorlogsvluchtelingen, die aan hun lot overgelaten worden, op de Griekse eilanden, de Balkan en andere plaatsen, waar politiek Europa hun handen niet aan wil verbranden en liever wegkijkt.

Sorry mensen

Politiek Europa heeft met geld van de burger, zich vrij gekocht en vermijdt zoveel mogelijk deze onmenselijke situatie, net zoals de media, die er nauwelijks aandacht aan wil besteden. Gelukkig zijn er nog goede organisaties, zoals Artsen zonder Grenzen, die er veel aan doen, om die mensen van een warm onderkomen te voorzien. Hulde aan zulke organisaties, die opkomen voor de noodlijdenden, zieken en zwakkeren in onze samenleving.

mooier kan ik het niet maken
Gaan mijn gedachten naar de talloze jongeren, die zich van hun jonge leven beroven, door pesterijen, door niet aan het ideale beeld van een consumptie maatschappij te kunnen voldoen. Een toenemende massa mensen, uit alle lagen van de bevolking plegen zelfmoord, vanuit wanhoop, eenzaamheid, schulden, uitzichtloosheid..

Gaan mijn gedachten naar de demagogen, die onze universele vrijheden en flinterdunne democratie bedreigen. Amerikanen en Europeanen, wij worden bedrogen.

Demagogie: Een politicus of andere volksleider die, doorgaans met minder goede bedoelingen, door middel van retorische middelen, leugenachtige voorstellingen en valse leuzen en slogans de volksmassa opruit en in beweging brengt. Ter illustratie: Adolf Hitler wordt als demagoog gezien. Iemand bedrijft ook demagogie wanneer men diens onware uitspraken niet met redelijke argumenten kan weerleggen. Emotionele demagogie – een poging om de discussie op een emotioneel vlak te trekken. Bijvoorbeeld: “Iedereen is tegen mij”. (Wikipedia)

De opkomst van populistische leiders in de Verenigde Staten en Europa vormt een bedreiging voor de fundamentele rechten van onze democratie. Donald Trump’s verkiezing tot president van de VS na een campagne, van haat, leugens, halve waarheden en onverdraagzaamheid, en de toenemende invloed van de politieke partijen in Europa die universele rechten afwijzen, brengen mensenrechten, milieu en democratie in gevaar. Wettelijke normen denigreren en minachting voor feitelijke waarheden.

Trump’s slogan is; ” We are going to make America great again”. Met meer werk bijvoorbeeld, een heel mooi voornemen en vermoedelijk zal dat wel lukken, maar ten koste van wat?? Vermoedelijk zal dat gaan gebeuren met verlaagde arbeids lonen, want Amerika moet concurrerend zijn met de rest van de wereld. Vermoedelijk zal de wapenindustrie enorm toenemen. Vermoedelijk met massale deportaties van immigranten? Vrouwenrechten en de vrijheid van de media zullen mogelijkerwijs nog meer worden beperkt.

Trump heeft bij zijn verkiezingscampagne gezegd, dat hij de macht van de bankensector over de politiek zou beperken. NIETS IS MINDER WAAR. Drie of zelfs vier oud Goldman Sachs medewerkers schuiven aan tafel met de nieuwe president van het machtigste land van de wereld, Amerika. Steve Mnuchin, Gary Cohn, Steve Bannon krijgen hele belangrijke posten en De Heer Trump is ook niet van onbesproken gedrag, wanneer men een klein beetje naar zijn geschiedenis kijkt. Is niet de succesvolle, eerlijke zakenman als hij wil voordoen, staat regelmatig in de rechtbanken, is absoluut niet betrouwbaar en is onvoorspelbaar.

Ja, hij is een vechter en wanneer hij wordt aangevallen, slaat hij des te harder terug. Maar wanneer het terecht is en gegrond, waarom is het dan zo moeilijk om gewoon sorry te zeggen? Sorry zeggen wordt vandaag de dag beschouwd als zwakte, maar het is juist een goede en sterke daad.

Note: Goldman Sachs. Het duivelsgezicht van het marktkapitalistisch systeem. De meest dubieuze zakenbank, die er bestaat, waar oplichting, misleiding en hoge risico’s aangemoedigd en gestimuleerd worden, door hoge bonussen uit te keren.

In Nederland hebben we helaas van doen met ene Heer Geert Wilders. Wilders die handig gebruikt maakt van linkse waarden, zoals werk en pensioen. Heb wat over Wllders gelezen en mocht er maar een klein gedeelte van waar zijn, zou het al uiterst bedenkelijk zijn, dat onze Geert Nederlandse waarden en normen vertegenwoordigd.  http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/geert-wilders-is-de-mol/   

Een rechtse revolte.

Een nieuwe generatie van autoritaire populisten streeft ernaar om de rechten van de mens omver te werpen, het niet behandelen van mensenrechten en vrijheid van meningsuiting als een essentieel rechtmatigheid te verwerpen, want dat wordt gezien als een gevaar voor de regering. Een politiek van intolerantie. Economische ontwrichting wijten aan migratie.

De opkomst van het populisme vormt een diepe bedreiging voor onze mensenrechten en democratie. Trump en diverse politici in Europa zoeken macht door een beroep te doen op racisme, vreemdelingenhaat, vrouwenhaat. Zij allemaal beweren dat het publiek de schendingen accepteert tegen mensenrechten als het nodig is om banen veilig te stellen, om culturele verandering te voorkomen, of om terreur aanslagen te voorkomen. In feite, gebrek aan respect voor de mensenrechten biedt de meest waarschijnlijke route naar tirannie.

Angst voor het onbekende, voor terreur en aanslagen en de grote onvrede zijn explosief geworden doordat vaste banen onzeker zijn, sociale zekerheden wegvallen, waardoor er een rechtse revolte is ontstaan. Het verschil tussen rijk en arm is de afgelopen jaren alleen maar enorm toegenomen, vrijer kapitaalverkeer met een terugtrekkende overheid, massale belastingontduiking van bedrijven en rijksten. Hervormingen zijn meestal bezuinigingen. Het volk is het zat en Rechts Populisme spint er garen bij.

Maar de angst, kloof en woede is niet veroorzaakt door de Syrische vluchteling, de hardwerkende arbeider, die al jaren geen loonsverhogingen krijgt, niet door de ouderen, of jongeren, niet door minderheden.

De angst, kloof en woede is onstaan, doordat corruptie welig tiert, vanwege massale belastingontduiking, gecreeërd door overheden. Steeds meer zekerheden vallen weg. Doordat de politiek niet meer de kiezer dient, – hun beschermen en hun algemeen welzijn bevorderen-, en waar de politiek hun bestaansrecht aan te danken heeft. Vergeet dat niet.

De politiek dient het marktkapitalistisch systeem nu, alles voor de economie en voor de aandeelhouders. De economie is heilig en het volk moet ondergeschikt zijn aan de economie en aan de veiligheid van het land.

Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid bij het publiek. 

Demagogen bouwen steun van de bevolking op door valse verklaringen en goedkope oplossingen aan te bieden. Het tegen antwoord is voor de kiezers, om de waarheid en de waarden waarop de rechten respecterende democratie is gebouwd, te eisen. Een sterke reactie van het volk, met behulp van alle beschikbare middelen, maatschappelijke groeperingen, politieke partijen, de traditionele en sociale media is de beste verdediging van de waarden die zo velen nog steeds koesteren.

Wil ‘correct’ politiek en de kiezers, de rechtse revolte stoppen, moet men zich realiseerbare, menswaardiger en waarheidsgetrouwe doelen stellen en uitvoeren, wil men de flinterdunne democratie nog een kans geven, anders glijden wij, vrije mensen, weg naar een politiestaat, met alle gevolgen vandien. VERGEET DE GESCHIEDENIS NIET.

Zorgen voor werk, zorg en pensioenleeftijd omlaag, een betere toekomst voor onze kinderen, en de macht beperken van banken. Het beeindigen van het verwerpelijke marktkapitalistisch systeem, waar meer rechten voor het zakenleven en minder rechten voor regeringen en burgers prioriteit heeft en waar ëgoisme een deugd is. De corruptie en massale belastingontduikingen streng aanpakken. Het invoeren van een basisinkomen. Overheden zouden moeten investeren om allochtone gemeenschappen te helpen te integreren en proberen volledig deel te laten nemen aan de samenleving, zonder dat de eigen bevolking eronder lijdt, of benadeeld wordt.

Wij allen moeten moed tonen, om deze onheilspelende toekomst te bestrijden, met het wapen van liefde en respect. Een geweldloze (r)evolutie, voor U, Uw naasten, volgende generaties en voor onze unieke aarde.

Andere landen, zoals Turkije, Noord-Korea, Fillipijnen, China, ook Rusland zouden zich eens serieus moeten afvragen en eerlijk analyseren, of ze de rechten en vrijheden respecteren en anders verbeteringen toepassen, voor meer menselijkheid, voor meer respect. We zijn allemaal één, één volk, een ras, het menselijk ras.

Het is nog steeds een mannenwereld. 

History reminds us that dictators, depots, demagogues
arise during times of severe economic crisis. Robert Kiyosaki.

Yin yang, evil only empowers good…there is hope (Thanks Ethan)

Met dank aan Knack, Vrij Nederland, Google, Wikipedia en H.R.W. 14-01- 2017


Peter van Elst
Over de schrijver.
Ik ben Peter van Els, geboren in 1957, wonend in Nederland in een klein stadje genaamd Sluis. Ben autodidact. Leven is mijn grootste leraar en ben gaan schrijven afgelopen jaar, om op te staan tegen wetteloze en corrupte regeringen en de werkelijke machthebbers, de schaduwregering, de wereld-elite. “Genoeg is genoeg” . zei ik tegen mijzelf en bovendien vind ik het een morele verplichting ten opzichte van onze aarde en ons nageslacht. Ik geloof dat alle goede zielen op moeten staan om te verbinden en verenigen, zodat we het systeem kunnen veranderen in het voordeel van onze aarde en ons nageslacht. | Facebook | Website |