Leven in een mannenwereld

white rose revolution

Vergeleken met veel andere diersoorten omvat de bestaansgeschiedenis van de mens een zeer korte periode. De vroege moderne mens ( Homo sapiens ) is ongeveer 200.000 jaar v. Chr. geleden geboren in Afrika en verspreiding over de hele wereld begon rond 71.000 jaar v.Chr. vanaf de kustgebieden van Zuid – Afrika. Recent is  gebleken dat DNA onderzoek de theorie ondersteunt dat de mens (grotendeels) uit Afrika afkomstig is.

Onze Aarde is ongeveer 4,56 miljard jaar (4.560.000.000 jaar) geleden gevormd door accretie van materiaal uit de Zonnenevel.

unites we stand
Bij vulkaanuitbarstingen op Sumatra zouden 70.000 jaar geleden de toen bestaande mensenssoorten grotendeels zijn uitgestorven, alleen in het zuiden van Afrika overleefden zo’n 12.000 moderne mensen. Van hen zouden alle 7 miljard nu levende mensen afstammen. Naast taxonomie toont ook genetica aan dat de mens een primaat is, een geslacht uit de superfamilie der mensapen (Hominoidea), waartoe ook orang-oetans, bonobo’s, gorilla’s en chimpansees behoren.

Enkele tijdsvakken waar verspreiding plaatsvond, zonder de rest van de wereld te negeren, want we zijn allemaal een ras, het menselijk ras.

45.000 v.Chr.: aankomst in West-Europa en het uitsterven van de neanderthaler. Er was wel beperkte genetische uitwisseling, waarbij ongeveer 1 tot 4% DNA bij West-Europeanen van neanderthaleroorsprong is. De wolharige mammoet, wolharige neushoorn, reuzenhert en holenbeer stierven uit.

16.000 v.Chr.: aankomst in Amerika. Binnen een paar millennia bereikte de mensheid het uiterste zuiden van Zuid-Amerika. Uitsterven van de megafauna in Noord-Amerika. Er zijn stenen werktuigen gevonden in Florida van 14,550 jaar geleden. Uit DNA-onderzoek van het DNA-profiel van een inwoner rond het Baikalmeer van 24.000 jaar geleden, blijkt dat de Native Americans voor ongeveer een derde van Europese afkomst zijn en voor twee derde Oost-Aziatisch. De migratie naar Amerika (via de Beringstraat),  zou ook eerder kunnen zijn omdat er aanwijzingen zijn, dat er wel mensen konden leven in het hoge noorden tijdens de ijstijd.

Met deze simplistische samenvatting wordt een beetje aangetoond, hoe lang de Aarde al bestaat en hoe relatief kort de geschiedenis van de mensheid is en hoe snel de mens bezig is om de Aarde te vergiftigen en daarmee te vernietigen en al wat leeft met haar meeneemt….. Ondanks ecologische en sociopolitieke tegenslagen is de mensheid uitgegroeid tot een overheersende diersoort op aarde, met een grote invloed op de biosfeer en zelfs met mogelijkheden om de evolutie bij te sturen.

Daarmee wordt absoluut niet het scheppingsverhaal gebagattelliseerd, of religies aangevallen, want alles is verbonden met elkaar en beter is het om overeenkomsten te zoeken, dan tegenstelingen, of verschillen. Kunnen evolutietheorie en scheppingsverhaal niet hand in hand gaan, kunnen ze niet complementair zijn?

Zeker in deze tijd, is nuance belangrijk. Oordeel mensen niet om hun huidskleur, religie, of ras, maar oordeel een mens om zijn/haar daden. Bovendien gaat dit artikel over andere zaken, over wereldpolitiek, over de waanzin van het moment en over het grootste gevaar waarmee de mensheid nu  geconfronteerd wordt. Er zijn namelijk voldoende nucleaire wapens om de Aarde enkele malen te vernietigen en voldoende wereldleiders die hoogmoedswaanzin vertonen. Die denken dat ze de belichaming van GOD op Aarde zijn en daarom boven de wet staan en regeren volgens hun eigen opvattingen.

De (over)bevolking speelt een belangrijke rol in het ecologisch systeem en een belangrijke rol in de hedendaagse problematiek, want de groei van de wereldbevolking is explosief toegenomen. Volgens de VN was de wereldbevolking in 2011 rond de 7 miljard mensen en gaan we al snel de 8 miljardste inwoner verwelkomen. Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft in Azië. In 1804 woonden er één miljard mensen op de wereld. In 1927 waren dat twee miljard. Eind jaren 50 groeide de wereldbevolking tot drie miljard personen.  Op 19 juli 1999 werd volgens de Verenigde Naties de 6 miljardste mens geboren en op 31 oktober 2011, iets meer dan 12 jaar later, werd de 7 miljardste mens geboren.

Echter wanneer de wetenschap (Veel lof ook voor de wetenschap, want  de wetenschap heeft ons veel goeds gebracht) nog meer in dienst van de samenleving en onze Aarde zou werken, zouden er geweldige projecten gestart kunnen worden. Er zijn verschillende voorbeelden, hoe de moderne samenleving in de nabije toekomst zou kunnen leven, met milieuvriendelijke energie en met moderne technologie, zonder aantasting van natuur en mens en ter bevordering van de gehele samenleving. Bovendien is het overbevolkingsprobleem maar relatief, want als we op dit moment elke wereldburger 1 m² toekennen past de gehele wereldbevolking binnen de grenzen van de provincies Gelderland en Limburg.

Wereldmachten.

De geschiedenis heeft veel wereldmachten gehad, Perzië, het Griekse rijk, Rome, Het Chinees Tang-rijk, De Inca’s en Azteken, Het Mongoolse rijk, Portugees en Spaans imperialsime, Het Britse Rijk, Napoleon, Hitler.

Nu is Amerika bij verreweg de grootste wereldmacht en in mindere mate China en Rusland. India is ook sterk opkomend. Landen, die allemaal massa vernietigingswapens hebben.

De geschiedenis vertelt ons, dat de meeste beschavingen ten onder zijn gegaan, door mismanagement en het onvermogen om van fouten te leren, bloedige expansiedrift, door hoogmoedswaanzin en door  een sterke toename van  ongelijkheid en onderdrukking, waardoor de bevolking in opstand komt.

De nieuwe wereldorde.

Sinds de 18de, 19de eeuw is er een wereldmacht bij gekomen, die niet zo zichtbaar is, maar wel degelijk de werkelijke machthebbers zijn. Die de hedendaagse regeringen al decennia lang (ge)misbruiken, om zogenaamd voor het volk te regeren, maar feitelijk het kapitalistisch insituut, de 1%  elite vertegenwoordigen. Dan gaat het over de Rothschilds, de Rockefellers, het Britse en Nederlandse Koningshuis, het Vaticaan en de multinationals, olie-, wapen-, pharmaceutische- en banken industrie. Als individu, of als persoon allemaal innemende mensen, maar als organisatie monsterlijk en dodelijk.

Dit is een niet te vergeten issue, omdat de tendens is, om minderheden  en anderen de schuld te geven, zoals de Mexicanen, de oorlogsvluchtelingen, de Islam, kortom iedereen en alles, om maar verdeeldheid te creëren. Waardoor de werkelijke veroorzakers rustig achterover kunnen leunen, om te zien hoe de wereld naar de klote gaat en hoe de wereld zijn overbevolking aanpakt, door middel van een massale wereldoorlog. Wanneer de wereldbevolking van 7 miljard naar minder dan 1 miljard wordt gereduceerd, is het probleem met de opwarming van de Aarde niet meer zo relevant.

VERDEEL EN HEERS DOOR CHAOS.

Alles wat extreem is, is verwerpelijk en Daesh, of IS, is extreem verwerpelijk en moet gestopt worden, goed of kwaadschiks. Maar er is ook rechts- en links extremisme, wit-zwart extremisme en het meest extreme zijn toch wel de rijksten, die bijna alles bezitten en vele oorlogen hebben gevoerd en die het volk onderdrukt en in armoede laat leven. Ook dat moet gestopt worden, goed of kwaadschiks. Dit zijn de vampieren van deze wereld.

Het is zoals in de middeleeuwen, waar de rijke kasteelheren een overgevulde eettafel hadden en nadat hun buik gevuld was, enkele etensresten op de grond smeten, waar vervolgens het uitgehongerde volk elkaar om het leven vochten. En de kasteelheren zeiden arrogant lachend ; “We doen toch veel goeds, wij geven het volk toch te eten’.

Opmerkelijk is de cruciale rol van de man en
wat heeft deze  mannelijke dominatie ons gebracht?

Onze geschiedenis is hoofdzakelijk bepaald door enkele mannen, die zich onweerstaanbaar aangetrokken voelen tot de macht, vanuit een bepaald oerinstinkt. Niet alle mannen zijn daar vatbaar voor, maar de man is er meer vatbaar voor dan de vrouw. De vrouw is in de hele geschiedenis neergezet als dienend en minderwaardig, wat volkomen onterecht  en uiterst verbazingwekkend is.

Een man is van oorsprong o.a. meer een jager, verzamelaar, beschermer en heeft aanvullende eigenschappen voor  de gemeenschap. Moet daardoor kundig zijn en specfieke eigenschappen hebben, zoals kracht, uithoudingsvermogen, goede oriëntatie, intelligentie,vindingrijkheid, bereidheid om risico’s te nemen, overlevingsvermogen. En vele andere eigenschappen.

Competatief, concurrerend, winnen, succes, macht, risico’s nemend, agressie en criminaliteit stimuleren testosteron en adrenaline, waarmee een verslavend mechanisme in gang gezet wordt  en waardoor macht, hebzucht, egoïsme en corruptie, bijna automatisch meer gestimuleerd worden.

Macht en hebzucht bevredigen nooit en men verlangt altijd naar meer, zonder ooit bevrediging te vinden. Macht en hebzucht corrumperen, totale macht en hebzucht corrumperen totaal. Minder is meer.

Men weet dat maar al te goed, want daarom worden er vaak verkiezingen gehouden na 4 jaar ambsttermijn. Een zeer goede maatregel, ware het niet, dat bijna al de politieke partijen hetzelfde establishment vertegenwoordigen.

Meer Matriarchisme en meer egalitarisme.

Geef vrouwen meer een kans om de wereld van morgen te realiseren, want tot nu toe heeft  mannelijke dominantie  niet het beloofde Koninkrijk gebracht, heeft niet het Paradijs op Aarde gebracht, wat er daadwerkelijk wel is, maar niet gezien wordt. Niet de wereldvrede, waar elk verstandig mens naar streeft en verlangt.

Vrouwen zijn minder egoïstisch, minder agressief, minder crimineel, minder vatbaar voor corruptie, meer toekomstgericht, meer sociaal, voorzichtiger, meer gericht op de samenleving. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar die bevestigen de regel.

Het Matriarchaat is een hypothetische maatschappijvorm waarin vrouwen en vrouwelijke cultuur, met name op basis van hun moederschap, domineren. Een  maatschappij waarin vrouwen een leidinggevende rol op economisch, politiek en maatschappelijk gebied spelen.

Het egalitarisme duidt meestal op het geloof dat mensen gelijk zijn of zouden moeten zijn in een bepaald opzicht met betrekking tot politieke besluitvorming. Meer bepaald het geloof dat er geen relevante verschillen tussen mensen zijn, waarbij verondersteld kan worden dat één persoon een groter inherent recht op iets zou hebben dan de ander. Die gelijkheid kan verschillende vormen aannemen, van politieke gelijkheid, tot sociale gelijkheid en gelijkheid van mogelijkheden.

Een samenleving die niet doordrenkt is van macht, maar waarin vrouwen een centrale rol spelen. Waar seksen gelijkwaardig zijn aan elkaar en waar liefde en respect een prominente basis heeft en de fundamenten zijn voor een eerlijke, rechtvaardige samenleving. Met universele sociale ontwikkeling en met universele waarheden. Met culturele evolutie en met vooruitgangsgeloof.

Een evolutie, geen revolutie, want revoluties leiden vaak naar anarchie en maakt de weg vrij voor mogelijke nieuwe dictaturen.

De rol van de vrouw in enkele revoluties is opmerkelijk, zoals in de tijd van de Franse en Russische Revolutie. Aan de basis ligt de strijd voor de rechten van de mens en tegen het vorstelijk absolutisme.

Voor de Franse vrouw  was haar rol in de franse Revolutie, vooral tussen 1789 en 1795, aanzienlijk.

De revolutionaire vrouwen. Vanaf de eerste uren van de Revolutie zijn de volksvrouwen het talrijkst en vooral ook het meest zichtbaar; zij gaan de straat op, zijn aanwezig op markten en openbare plaatsen en zij nemen deel aan de rellen. Hun houding heeft niets verwonderlijks: zij ligt volledig in de lijn van de vele acties tegen de stijgende voedselprijzen, tegen de belastingen en het systeem van de herendiensten tijdens het Ancien Regime.  De vrouwen nemen steeds het voortouw. Zij geven meestal het sein tot revolte, hitsen de mannen op en zetten hen aan tot geweld; soms gaan ze voor en nemen ze de leiding. De gerechtelijke archieven vermelden vele arrestaties van vrouwen, sommige als echte “rebellenleidsters”, die vaak streng veroordeeld worden. Het is dus bijna vanzelfsprekend dat vrouwen tussenkomen tijdens de eerste dagen van de revolutie – maar wat echt nieuw is, zijn de onderliggende politieke accenten die getuigen van een bewustzijn dat hun traditionele rol van leveranciers van levensmiddelen overstijgt. Zij eisen brood maar terzelfder tijd komen andere verlangens naar boven: naar een beter leven, naar verandering, wat zich al snel onder de eerder vage term “burgerschap” uit.

Russische Revolutie. In zekere zin was er sprake van een reeks van revoluties.  Door stijging van prijzen, groot gebrek aan voedsel, brandstof, ontstond er grote onvrede.

De Februari revolutie van 1917.

In februari stonden vrouwen hele nachten in de broodrij. Op 23 februari (oude stijl, 8 maart in West-Europa) was het Internationale Vrouwendag. Vrouwen demonstreerden in het stadscentrum voor gelijke rechten. Vrouwen met spandoeken als;’ Brood- onze kinderen verhongeren’. Op dezelfde dag begonnen vrouwelijke arbeiders in de Petrogradse wijk Vyborg te staken tegen het broodtekort. Zij riepen de mannen van de nabijgelegen staalfabrieken op om mee te doen met de staking en sloten zich aan bij de vrouwelijke demonstranten in het centrum. Aan het einde van de middag deden ongeveer 100.000 mensen mee met de demonstratie. Op 24 februari gingen 150.000 mensen de straat op in Petrograd. Op 25 februari werd er gestaakt in alle grote fabrieken van Petrograd. Ongeveer 200.000 mensen sloten zich aan bij de staking en demonstraties. Er vonden gevechten plaats tussen de demonstranten en de politieagenten.

Laten vrouwen en mannen wederom samen marcheren, op een vredelievende manier, om werkelijke veranderingen te verwezenlijken. Bij een vrouwendemonstratie gaan andere energieën gepaard, minder agressie en wekt ook minder agressie op, bij de orde handhavers.

Wij staan aan de vooravond van zeer ingrijpende en toekomst bepalende gebeurtenissen, die dramatische gevolgen kunnen hebben voor de hele wereldbevolking en de Aarde. Soms lijkt het dat het tij kan keren, in het voordeel van de samenleving,  met het ‘teruggeven van de macht aan het volk’.

two wolves

We worden meer dan ooit in de geschiedenis, gevoed door slechte wereldleiders die verkeerde ingrediënten gebruiken, zoals haat, angst, woede, egoïsme, macht, hebzucht, onderdrukking en armoede. De samenleving wordt helaas niet gevoed door goede leiders die liefde, empathie, voorspoed, respect, individuele vrijheden en verantwoording, welvaart en voorspoed voor alles wat leeft, als hoofdgerecht aanbieden.

In het dierenrijk zijn matriarchaten een geregeld voorkomend verschijnsel. Olifanten leven bijvoorbeeld in familiegroepen die door een matriarch geleid worden. Opvallende voorbeelden vinden we ook bij bijen en mieren. De bonobo-apen zijn van de matriarchaal levende soorten het nauwst aan de mens verwant.

Wij mensen kunnen veel leren van de Bonobo’s en dan hoeven we sexueel gedrag alleen maar in te vullen door liefde. Bonobo’s hebben een vrouwelijke structuur, waar problemen sociaal (sexueel) worden opgelost. Wanneer na corrigerend gedrag, de onruststoker/ster, nog steeds de gemeenschap negatief beïnvloed wordt hij/zij, collectief door de vrouwelijke afgevaardigden uit de groep gezet en wordt pas weer geaccepteerd, wanneer zijn/haar gedrag acceptabel is voor de gemeenschap.

martin luther king darkness

Duisternis kan geen duisternis verdrijven, enkel het licht is daartoe in staat. Haat kan geen haat verdrijven, enkel de liefde is daartoe in staat. Martin Luther King.

De Romeinse keizer Marcus Aurelius zei: ‘Alles wat we horen is een mening, geen feit. Alles wat we zien is een perspectief, niet de waarheid’.

Hopelijk kloppen mijn sombere toekomstvoorspellingen niet en ben ik maar een oude domme dwaas, die overal complotten ziet en waandenkbeelden heeft.


Peter van Elst
Over de schrijver.
Ik ben Peter van Els, geboren in 1957, wonend in Nederland in een klein stadje genaamd Sluis. Ben autodidact. Leven is mijn grootste leraar en ben gaan schrijven afgelopen jaar, om op te staan tegen wetteloze en corrupte regeringen en de werkelijke machthebbers, de schaduwregering, de wereld-elite. “Genoeg is genoeg” . zei ik tegen mijzelf en bovendien vind ik het een morele verplichting ten opzichte van onze aarde en ons nageslacht. Ik geloof dat alle goede zielen op moeten staan om te verbinden en verenigen, zodat we het systeem kunnen veranderen in het voordeel van onze aarde en ons nageslacht. | Facebook | Website |