Informatietijdperk – Hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden

Save as PDF 

gouden wereld De tijd waar wij in leven, wordt wel het informatietijdperk genoemd. Dat is een heel terechte benaming. Want door de wereld waar we allen mee verbonden zijn en waar zo ontzettend veel in gebeurd, lijken we meegenomen te worden in een tsunami van informatie over uiterlijke feiten. Feiten die veelal betrekking hebben op gebeurtenissen die duizenden kilometers bij ons vandaan gebeuren. De wereld is een groot dorp geworden, inclusief alle roddelcircuits.

Veelheid aan informatie

hoe zie jij de wereld
Het is niet mijn bedoeling om al die feiten als een ons niet beïnvloedende ver van mijn bedshow te kwalificeren. Waar het mij om gaat is om de invloed van de kwantiteit, die vaak het karakter heeft van een overkill aan informatie, te bekijken. Het is een enorme uitdaging en (levens)kunst in onze tijd om hoofd- en bijzaken van elkaar te leren onderscheiden. Als men het moeilijk vindt om de eigen grenzen te ervaren, valt men al te gemakkelijk in de valkuil van overspoeld te worden door al die uiterlijke gebeurtenissen, die ons ook vaak op een onbewust niveau beïnvloeden. Zij lijken om een innerlijke reactie te vragen, in de vorm van een emotionele of mentale standpuntbepaling. De vraag is echter of je die onbewust opgedrongen verplichting wel zou moeten aangaan. Een ander effect van voornamelijk negatief gericht nieuws kan natuurlijk zijn, dat mensen er door afgestompt worden en als zombies verder leven, die zich maar al te graag laten leiden door ieder wat sterker ego dan het eigen. Waardoor zij er alleen maar op gericht zijn om hun eigen comfortzone van veiligheid en zekerheid in stand te houden.

Meestal laten velen zich met zo’n opgedrongen eigen positiebepaling min of meer dwingen om een keuze te maken, tussen verschillende kampen in een kunstmatig geschapen dialectische strijd van tegenstellingen. Die dialectische strijd is in essentie echter vreemd aan wie wij als mens zijn. Door het in belang toenemende materialisme, sinds de eerste helft van de 19e eeuw, zijn we steeds meer verslaafd geraakt aan de buitenwereld. Het heersende systeem heeft dit soort dualistisch denken in tegenstellingen in ons geprogrammeerd. Het wordt ingepast en uitgebuit binnen dat heersende systeem, om zichzelf daarmee in stand te kunnen houden. Het gaat hierbij dus om het in stand houden van de comfortzone van het systeem op zich!

Velen zijn daardoor gaan denken en voelen dat ze een opgedrongen keuze moeten maken. Meestal wordt die keuze bepaald door onbewuste emoties die aangeven met welke acteur(s)/actrice(s) men zich het meest kan identificeren. De basis voor dit fenomeen ligt in de onvervulde behoeften aan veiligheid, zekerheid, intimiteit en aandacht in de eigen jeugd! Als je het eigen handelen door autoriteiten van buitenaf laat bepalen, kom je steeds weer voor dit soort zaken te staan. In feite komt het neer op het willen ervaren van een ouderbeeld, dat men hopeloos heeft gemist. Het punt is echter dat door de toenemende invloed van het materialisme, de mens steeds meer is vergeten wie hij in essentie is en welke enorme kracht hij in zich draagt. Materialisme is in essentie een geestesziekte is(1). De media, in al haar verschillende vormen, spelen bij deze individualiteit ondersneeuwende informatieoverdracht en onbewuste keuzebepaling een belangrijke, ja zelfs een cruciale rol. Een heel praktisch voorbeeld.

He- versus she-man

In de afgelopen jaren is er op geopolitiek niveau, na jaren van toenadering en samenwerking sinds het beëindigen van de Koude Oorlog, een verwijdering ontstaan tussen de VS en Rusland. Uit alle gebeurtenissen die daaraan ten grondslag liggen, is het beeld ontstaan dat de VS en haar westerse en Arabische bondgenoten er alles aan doen om in het Midden-Oosten – momenteel vooral in Syrië, Irak, maar ook in Libië, Afghanistan en Afrika – de terroristen te bestrijden die ze zelf hebben geschapen. Er is een in gemetamorfoseerde vorm voortzettende strijd geschapen, die de sinds 1917 kunstmatig geschapen dialectische strijd tussen Oost en West reflecteert. De totstandkoming van een wereldoverheersing is nu eenmaal gebaseerd op verdeel en heers. Dus alles dat verdeelt en beheerst kan worden, zal in deze overheersingagenda ingepast worden. Werkelijk alles! Daar waar een beleving van eenheid ontbreekt, zullen de verdeeldheid en daaruit voortvloeiende conflicten zegevieren. Zowel op individueel, lokaal, regionaal, provinciaal, nationaal, continentaal als globaal niveau. Uiteindelijk zal dit ook op universeel niveau blijken te werken. Zie verderop.

Syrie ISIS

Logischerwijs heeft deze bestrijdingswijze weinig resultaat opgeleverd, omdat het in hun belang was om dit zo te doen. Toen besloot Putin om in te grijpen en daarmee ook het belang van Rusland in het Midden-Oosten veilig te stellen. Zijn aanpak had vanwege het andere belang meer resultaat, met als gevolg dat Aleppo nu bevrijd is van de door het westen en haar Arabische vazallen gesteunde terroristen. Een werkelijke zegen voor de bewoners van die in grote mate verwoeste stad. Daar wil ik helemaal niets op afdingen. Zoals ik in een eerder artikel heb beschreven is de bevrijding van Aleppo in de afgelopen tijd een symbool geworden voor de bevrijding van de onderdrukkende globaliserende krachten, die de Amerikaanse wereldoverheersing in stand willen houden(2). Waar het mij echter om gaat is de daaruit voortkomende opgedrongen beeldvorming, die met name in de alternatieve media hieromheen is ontstaan.

In het bijzonder ten aanzien van het krachtsverschil tussen de persoon Obama en de persoon Putin. In die alternatieve media werd Putin neergezet als een echte man, die weet wat hij wil en doet. In tegenstelling tot Obama die met zijn homo- en transgenderagenda als een watje wordt neergezet. Kortom Putin is een echte he-man, oftewel een alphaman en Obama is een she-man c,q, een bètaman. Dit soort beeldvorming heeft voor velen een bepalende invloed op met wie zij voelen te moeten sympathiseren. Het sympathiegevoel wordt dan vaak met verstandelijke argumenten onderbouwd. Het is politici echter eigen om zichzelf zo goed mogelijk te presenteren, om juist daarmee mensen emotioneel aan te spreken. Dat is de meest belangrijke kwaliteit van deze vaak zeer narcistische en psychopathische acteurs, die echter ook weer aan touwtjes hangen van andere marionettenspelers. Door hun emotioneel meeslepende rol zo goed mogelijk te spelen, weten zij het publiek voor zich te winnen. Of juist het tegenovergestelde. Zowel Putin als Obama doet dat. Maar de propaganda, die door deze geopolitieke acteurs wordt vormgegeven, is altijd gebaseerd op woorden en wordt vaak ondersteund door beelden. Deze beelden belichten slechts een deel van de werkelijkheid. De volgende kunstmatig geconstrueerde beelden, die door de westers alternatieve media zijn verspreid, spreken wat dit betreft boekdelen.

Mrs Putin Mrs Obama Zelfs vrouwen worden erbij gehaald ter ondersteuning van de geplande beeldvorming.

Bepaald worden door emotionele manipulatie

Wanneer men zich door deze beeldvorming laat bepalen, bestaat de kans dat men zich in een bepaald kamp laat manipuleren. De gemaakte keuze leidt echter vaak tot het ontstaan van oogkleppen, die een sterke mate van eenzijdigheid in zich dragen. In de bizarre verkiezingscampagne van Donald Trump en Hillary Clinton is precies hetzelfde gebeurd, terwijl beiden dezelfde diabolische bloedlijnachtergrond hebben. Ook daar is door allerlei emotionele manipulaties via de reguliere en vele alternatieve media, een dialectisch aangestuurde keuzebepaling bij velen ontstaan. Men kijkt dan alleen maar naar door de persoon gepresenteerde als positief ervaren kanten. De negatief ervaren kanten worden op de tegenstander geprojecteerd. Dit is de essentie van de dialectische manipulatie, waarbij de acteurs de rol uitspelen die ondergeschikt is aan het dialectisch geplande doel. Dit doel heeft vooral te maken met het zaaien van verdeeldheid door tegenstellingen aan te scherpen, te polariseren en radicaliseren. Men ziet dan alleen de acteurs en men wordt blind voor het door het scenario boogde doel, waar zij deel van uitmaken en de krachten die het scenario vormgeven. De zo ontstane conflictenergie, met alle daarbij horende negatieve en instinctieve emoties, is het energetische voer voor de satanisch vampiristische krachten die het hele scenario vanaf het begin hebben ontworpen. Dit scenario heeft de intentie om mensen zichzelf te laten verliezen in bijzaken, die als hoofdzaak worden voorgespiegeld. Wat in mijn beleving de hoofdzaak is kom ik later op terug.

“Never let a good crisis go to waste”

 

Obama Putin

Putin de redder?
Ik heb een deel van de vier uur durende jaarlijkse public relations-show van Putin beluisterd(3). Hij werd daarin door journalisten van over de hele wereld bevraagd over de Russische politiek in al haar aspecten. Zijn mededelingen betreffende de economie kwamen op mij niet erg anders over, dan wat men in het westen daarover meent te moeten delen met het publiek. Ze waren dus vooral optimistisch. Maar zijn benadrukking van economische groei in de komende jaren, doet bij mij wel heel sterk de vraag rijzen ten aanzien van wat nu dat andere c.q. dat betere is dat Rusland, China en de andere BRICS-landen de wereld te bieden zouden kunnen hebben voor de komende jaren. Is dit allemaal ook niet gebaseerd op dezelfde economische brainwash van eindeloze economische groei waar het westen al zo lang aan bloot heeft gestaan. Daarnaast heb ik ook zo mijn vragen bij de ogenschijnlijk zich goed ontwikkelende relatie tussen Trump en Putin, die elkaar klaarblijkelijk helemaal lijken hebben te gevonden. Trump is een multimiljardair en heeft een regering samengesteld die voornamelijk uit zijnsgelijken bestaat, met daarnaast de nodige (ex)militairen.

waarde Putin Putin Steeling money

Over het financiële in het buitenland gestalde vermogen van Putin hoeven we ons geen illusies te vormen. Ik ga er vanuit dat ook hij en zijn vriendjes er in de toekomst financieel wel warmpjes bij zullen zitten. Ook in Rusland wordt alles aan de top beslist en de basis heeft het maar uit te voeren. Ook in Rusland onder Putin is er een enorme corruptie, net als elders. Ook in Rusland is er een elitaire klasse, waar Putin ook toe behoort en die zichzelf verrijkt ten koste van de rest van de bevolking. Het beeld dat in westerse alternatieve kringen rond Putin is ontstaan, wordt niet door alle Russen gedeeld. Putin schijnt in de loop der jaren vele miljarden aan eigen kapitaal te hebben verzameld(4). Volgens financiële deskundigen zou hij momenteel de rijkste man op aarde zijn. De schattingen van zijn vermogen lopen uiteen van 70 miljard(5) tot 200 miljard(6) dollar.

 

Een verdere overeenkomst tussen Trump en Putin is dat ze ten koste van de eigen bevolking hun ontwikkelingsplannen voor de toekomst zullen vormgeven. Uit Trump’s belastingsvoorstellen is gebleken dat hij en zijn vriendenkring van mederijken daar alleen maar beter van zullen worden en de arme Amerikanen nog armer. Ook Putin behoort in Rusland tot een financiële elite, die er net als in de VS en overal op gericht is de eigen financiële comfortzone en de daaruit voortvloeiende machtspositie in stand te houden. Het in Amerika ontstane machtssysteem is gebaseerd op satanisme en het verheerlijken van het materialisme. Zal dat in het moderne Rusland (en China) nu echt anders zijn? Het aanhangen van dezelfde economische principes en uitgangspunten kan mijns inziens geen wezenlijke vernieuwing brengen. De Russische geschiedenis is, met name door toedoen van Lenin en Stalin, nog meer dan de Amerikaanse geschiedenis doordrenkt met het vergoten bloed van miljoenen onwetende mensen. Dit alleen laat al zien dat daar een satanische achtergrond aan ten grondslag ligt.

Occulte politiek

Zowel Putin als Trump (en Hillary) lieten zich maar al te graag fotograferen naast een geestelijke, om te laten zien dat ze een christelijk geloof aanhangen en steunen. Zie afbeeldingen.

occulte politiek

Maar in hoeverre is dat geloof dat zij aanhangen wel werkelijk christelijk? Het laat zien dat de politiek zich steeds meer met een religieuze saus laat overgieten en daarmee alle kenmerken van een sectarisch gebeuren vertoont. Zoals ik in een vorig artikel al heb beschreven, is dit er op gericht het gehele menselijk spirituele en materiële leven van buitenaf te besturen en controleren(6). De Amerikaanse presidenten hebben in het verleden goede sier menen te moeten maken met hun christelijke voorkomen. God bless America. Maar ook Putin doet hetzelfde door te schermen met zijn orthodox christelijke voorliefde. De Russisch Orthodoxe Kerk heeft echter een zelfde geschiedenis van heulen met de vijand als de Rooms Katholieke Kerk (8). Waaruit moge blijken dat ook in Rusland, net als in de VS en in vele andere landen, kerk en staat in elkaar aan het samenvloeien zijn. Dit als voorbereiding op die Ene Wereld, met dat ene geloof en die ene munteenheid, maar bovenal met die ene sterke ‘leider'(9).

De filosofie waar het bolsjewisme op is gebaseerd, bestaat naast het theoretische marxisme uit een mengeling van oude occulte stromingen en vooral de theosofie van Helena Blavatsky. In een marxistisch pamflet dat geschreven is voor 1917, maar door de latere Sovjet-machthebbers als leidraad werd gebruikt, staat dat het de bestemming van de mensheid is om het gehele universum te veroveren en het gehele zonnestelsel over te nemen.

monument

De eerste commissaris voor de Verlichting in de nieuwe Sovjet-staat, Anatoly Lunacharsky, ging er vanuit dat Marxisten de worsteling met deze wereld aan moesten gaan. Vooral door met harde arbeid de natuur te hervormen en dat als hun religieuze toewijding moesten zien. Daarbij zouden zij de geest van de collectieve mensheid als hun god moeten beschouwen(10). Het collectief is god en dicteert de belangen van het individu. Is dit nu zo anders als wat de Lucifer aanbiddende westerse Vrijmetselaars voor ogen hebben, zoals het op de afbeelding van het weergegeven Vrijmetselaarsmonument op een rotonde net buiten het Israëlische Eilat laat zien. Op de symbolische pilaren van Salomo zijn twee bollen afgebeeld, waarbij de linker de aarde representeert en de rechter het universum. Dit laat zien dat de strijd van de satanische krachten tegen de krachten van het Licht en de menselijke evolutie, zich niet beperkt tot de aardse comfortzone. Wij als mens, hebben hier en nu dus de verantwoordelijkheid om ons mens zijn en onze verdere menswording serieus te nemen en deze satanische veroveringstocht te stoppen. We kunnen dit op individueel niveau alleen maar doen, door contact te maken met onze eigen goddelijke oorsprong en deze tot uitdrukking te brengen in ons eigen leven. Daarmee ons door God gegeven creatieve potentieel te ontwikkelen en als bijdrage te schenken aan de evolutie van die ene mensheid waar wij deel vanuit maken. Als volledig geworden mens kunnen we ons alleen maar herkennen in andere volledig geworden mensen.

Occulte politiek als tegenbeeld

Zowel Trump als Putin laten een tegenbeeld zien van waar het bij de wezenlijke evolutie van de mens en zijn bewustzijnsontwikkeling om gaat. Zij hebben beiden een bijzondere band met Israël. Van Trump is bekend dat hij een Zionistische marionet is. Maar van Putin hoor je ook weinig kritiek op Israël. Putin heeft de laatste tijd de banden met Banjamin Nethanyahu aangehaald. En Nethanyahu heeft in minder dan een jaar tijd vier maal Moskou bezocht(11). Het is natuurlijk een historisch gegeven dat vele Russische Joden naar Israël zijn vertrokken en dit gegeven een deel uitmaakt van de historische band tussen Israël en Rusland. Volgens het artikel ‘Putin and Israel – a complex and multi-layered relationship’, zou de relatie tussen Putin en Israël een nogal complex karakter hebben(12).

Alles komt bij elkaar

We zien in de VS en de rest van het westen een toenemende socialistsich/communistische ontwikkeling, hoewel Trump met zijn rechts nationalistische show anders doet voorkomen. Tevens zien we in Rusland en China een toenemende kapitalistische show, hoewel Putin en de Chinese leiders anders doen voorkomen.

politieke handdruk

Dit is een uiterst gevaarlijke ontwikkeling! Want wanneer het religieuze zich gaat vermengen met het technocratische staatsapparaat en al haar door de bankiers, oorlogsindustrie en andere multinationaal industrieel gedicteerde belangen, plaveit dat de weg naar de perfecte dictatuur. Zeker als het ook nog gefundeerd is op een gecorrumpeerd rechtsleven, dat een verlengstuk en beschermer van de hiervoor genoemde belangen is. Hoerdoor ontstaat een totaal alle menselijkheid onderdrukkend dictatoriaal gedrocht. Het gehele menselijk leven wordt hiermee in een wereldwijde gevangenis geplaatst met maar weinig luchtingsmogelijkheden. Zoals hiervoor benoemd is één van de ‘religieuze’ basisgedachten van het Marxisme dat de mensheid het universum moet veroveren, om het te onderwerpen. In mijn beleving is het bolsjewistische gedachtengoed met de ondergang van de Sovjet Unie, niet uit de staatstructuur van Rusland verdwenen. Het heeft zich aan de tijd en wereldontwikkelingen aangepast. Evenals het Nazisme ook niet verdwenen is met het beëindigen van WOII. De satanistische mentaliteit van slaafsheid afdwingen zit ook in het Chinese staatssysteem. De verheerlijking van dat systeem is door verschillende westerse leden van de elite getoond. Waaronder David Rockefeller, die zich na een reis in 1973 door China lovend uitliet over het moorddadige regime van Mao Zedong.

social experiment

Geopolitiek meester-strateeg Brzezinski zegt in zijn boek ‘Between Two Ages: America’s Role In The Technetronic Era’ over de aard van een wereldregering het volgende:

“The nation-state is gradually yielding its sovereignty… More intensive efforts to shape a new world monetary structure will have to be undertaken.”

“National sovereignty is no longer a viable concept… Marxism represents a further vital and creative state in the maturing of man’s universal vision. Marxism is simultaneously a victory of the external, active man over the inner, passive man and a victory of reason over belief…”

Opmerkelijk aan Brzezinski’s uitspraak is zijn openlijke flirt met het Marxisme. Daarbij aansluitend nog even een hint ten aanzien van waar de heersers van deze planeet op uit zijn met het belangrijker achten van de rede boven het geloof. Zij gaven deze hint in een typisch door occultisten vormgegeven monument in de Amerikaanse staat Georgia, dat bekend is geworden onder de naam Georgia Guidestones. Het bevat in acht verschillende talen 10 richtlijnen voor een ideale samenleving, genaamd een nieuw Tijdperk van de Rede, waar de mensheid zich aan dient te houden om in een ‘gezond’ evenwicht met de ons dragende aardeplaneet te kunnen blijven leven.

THE MESSAGE OF THE GEORGIA GUIDESTONES

1. Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature.
2. Guide reproduction wisely – improving fitness and diversity.
3. Unite humanity with a living new language.
4. Rule passion – faith – tradition – and all things with tempered reason.
5. Protect people and nations with fair laws and just courts.
6. Let all nations rule internally resolving external disputes in a world court.
7. Avoid petty laws and useless officials.
8. Balance personal rights with social duties.
9. Prize truth – beauty – love – seeking harmony with the infinite.
10. Be not a cancer on the earth – Leave room for nature – Leave room for nature(13)

Hieronder nog een aantal opmerkelijke uitspraken van anderen:

“We are moving toward a New World Order, the world of communism.
We shall never turn off that road.”
Mikhail Gorbachev (1987)

“To achieve world government, it is necessary to remove from the minds of men their individualism, loyalty to family traditions, national patriotism, and religious dogmas.”
Brock Adams, Director UN Health Organization

Dus ja, de NWO zal een socialistisch/communistisch en atheïstisch ´religieus´ geïnspireerd regime van de ergste soort zijn! Zowel de politiek als de verschillende wereldreligies werken er aan mee om de wereldsamenleving daar naar toe te bewegen en de mensheid er als schapen op voor te bereiden. Zij doen dit vooral door mensen met bijzaken bezig te houden zoals een geperverteerde en dogmatische religie, een afhankelijk makende en slaven kwekende economie, geopolitieke machtsspelletjes en daaruit voorkomende angstcampagnes. De Rooms Katholieke Kerk (RKK) heeft zich onder Jezuïeten Paus Francis ook steeds meer in de richting van het socialisme/communisme begeven. Tijdens zijn bezoek aan Bolivia in juli 2015 kreeg de Paus een communistische crucifix van de Boliviaanse president Evo Morales. Zie afbeelding. Aanvankelijk leek hij daar geen raad mee te weten, maar besloot het uiteindelijk te houden. Daarvoor gaf hij het volgende als argument aan:

“I understand this work. For me it wasn’t an offense.”(14)

de rol van de kerk

Vanzelfsprekend zijn de religies de façades voor occulte loges, die met hun satanisch Luciferische aanbidding de boel hier op aarde menen te kunnen besturen. In onze tijd worden de dialectische tegenstellingen tussen de verschillende religies opgelost en zullen ze samen komen in een wereldreligie. Ook zullen de tegenstellingen tussen het westen en het oosten overbrugd worden, om de vorming van een wereldstaat mogelijk te maken. Op monetair gebied zullen we hetzelfde gaan waarnemen ten aanzien van de verschillende munteenheden, die op zullen gaan in een wereldmunt. In feite is de werkzaamheid van al die uiterlijke zaken bedoeld om ons ego tegelijkertijd te versterken en onze individualiteit te verzwakken. Het door de wereldse gebeurtenissen aangesproken ego zal door de verwarrende en tegenstrijdige boodschappen uit de buitenwereld, die een reflectie zijn van de eigen innerlijke strijd, in verwarring geraken. Waarna le moment suprême zich zal aandienen en men of het ego door overgave aan een hogere wil tot dienaar maakt, of het ego en daarmee de eigen individualiteit door angst, trots en arrogantie mee de afgrond in laat sleuren. De gemaakte keuze zal bepalend zijn voor de toekomst en de eigen individueel daarin te spelen rol.

En dan nu de hoofdzaak

Door al die uiterlijke bijzaken, die bij ons al dan niet bewust emoties oproepen, kunnen we maar al te gemakkelijk de verbinding met onze eigen kern verliezen. Een kern waar zo ontzettend veel moois in aanwezig is, dat we graag met de wereld zouden willen delen. In de eerste plaats is het onze individualiteit die we zouden willen delen. Ik ga er vanuit dat ieder mens in essentie een wezenlijke bijdrage wil leveren aan het mooier, menselijker en liefdevoller maken van de wereld. Het zijn de verdeeldheid bevorderende bijzaken, die ons daar vandaan houden. Eigenlijk wil ik van vanuit mijn eigen zich versterkende gevoel van innerlijke eenheid iets heel anders naar voren brengen. Op mentaal niveau kunnen we allemaal wel bedenken en van daaruit zeggen dat alles één en met elkaar verbonden is. Maar is dat dan ook gebaseerd op een eigen diep gevoelde beleving?

Wat de wereld ons laat zien, is het negatieve tegenbeeld van de spiritueel evolutionaire krachten die ons nu in versterkte mate willen begeleiden naar een innerlijke eenwording. Een eenwording met ons ware wezen, op basis van een krachtige individualiteit. Individualiteit betekent, dat wat niet gedeeld kan worden. Vanuit die individualiteit kunnen we een groeiend gevoel van eenwording gaan ervaren met de rest van de mensheid en al het leven op aarde. Het jezelf openen voor deze ontwikkeling en je daar aan over te geven is de absolute hoofdzaak voor ons leven. In de komende tijd zal er in mijn beleving dan ook een zich vesterkende splitsing plaatsvinden. Een splitsing tussen mensen die hun eigen innerlijk geweten als uitgangspunt willen nemen en hen die zich door een uiterlijk kunstmatig gecreëerd geweten en daarmee samenhangende machtsbelangen vormgegeven werkelijkheid willen laten bepalen. Deze splitsing zal dwars door alle menselijke relaties heen gaan (15).

Dat 2017 een mooie bijdrage mag zijn voor het versterken van het onderscheidingsvermogen ten aanzien van hoofd- en bijzaken.

Ik wens een ieder voor het nieuwe jaar toe, dat hij/zij het mooiste en beste in zichzelf mag ontdekken en dit aan de mensheid mag schenken.

Arend Zeevat 31 december 2016

Bronnen en verwijzingen:

(1) http://gedachtenvoer.nl/page/Materialisme-is-een-geestesziekte!.html
(2) http://gedachtenvoer.nl/page/final-countdown-finale-aftelling.html
(3) https://www.youtube.com/watch?v=uTU9fsxx9VM
(4) http://www.henrymakow.com/putins_russia_is_also_illumina.html
(5) http://kleptocracyinitiative.org/2016/12/comrade-moneybags-how-much-is-putin-worth/
(6) http://tinyurl.com/zeo2lhl
(7) http://gedachtenvoer.nl/page/het-paarse-Amerika.html
(8) http://henrymakow.com/2014/10/putin-no-defender-of-christianity.html
(9) http://henrymakow.com/2014/09/putin-is-part-of-the-nwo.html
(10) http://www.gnostics.com/newdawn-1.html
(11) http://www.timesofisrael.com/netanyahu-heads-to-moscow-for-fourth-putin-parley-in-a-year/
(12) http://thesaker.is/putin-and-israel-a-complex-and-multi-layered-relationship/
(13) http://www.rense.com/general16/georgiaguidestones.htm
(14) http://tinyurl.com/j63s9u8
(15) http://tinyurl.com/jspeenc

Arend Zeevat Hou je hoofd koel en vooral je hart warm. — Arend Zeevat


Momenteel gebeurt er veel in onze wereld dat menigeen zal confronteren met een zeer fundamenteel gevoel van onzekerheid en machteloosheid. Waarheid en onwaarheid zijn voor velen moeilijk te onderscheiden. De daardoor opgeroepen onzekerheid en onmacht zijn gevoelens, die we diep onbewust vanaf onze jeugd al met ons meedragen. Wereldbrand