Hoopvolle tekenen aan de wand!

Save as PDF 

hoopvolle tekens Zoektocht – Onze maatschappij wordt gedicteerd door een economische dictatuur! Waarin een ieder wordt gedwongen om in het vormgeven van de ingeboren kwaliteiten zich te voegen naar de spelregels die door deze dictatuur opgesteld zijn. Opleiding en werkgelegenheid sluiten hierbij vaak niet aan bij de door externe autoriteiten bepaalde spelregels van economische noodzakelijkheid.

Werkelijk samen leven – après nous le déluge

Velen voelen zich daardoor verloren in een wereld die de individuele kwaliteiten van mensen niet op waarde weet te schatten. Voor zover dat wel wordt gedaan, worden deze kwaliteiten ingepast in het systeem van uitbuiting en slavernij.

hoopvolle tekens

Ik ga er vanuit dat de meeste mensen een authentieke wens hebben om zichzelf op een vrije manier tot uitdrukking te willen brengen en een bijdrage te willen leveren aan deze samenleving en dat ook daadwerkelijk vorm willen geven. Die kwaliteiten worden helaas door een systeem bevestigend onderwijs onderdrukt en ontkracht. Zo worden de meeste mensen gedwongen om gedurende hun leven in een aangemeten keurslijf op zoek te gaan naar hun juiste plek in de maatschappij en hun eventueel nog te ontdekken en te ontwikkelen kwaliteiten in te kunnen zetten ten behoeve van die maatschappij. Eigenlijk kan men binnen de huidig vormgegeven sociaal-maatschappelijke structuur niet eens meer spreken van een samenleving. Want het begrip samenleving impliceert dat er samen geleefd wordt. Werkelijk samen leven wordt binnen de setting van onze door satanisch destructief vormgegeven sociaal-maatschappelijke structuur bijna onmogelijk gemaakt.

Verderop in dit artikel laat ik echter zien dat er wat dit betreft een heel belangrijke kentering aan het plaatsvinden is.

Door de inrichting van deze sociale structuren is de menselijke samenleving verworden tot een maatschappij. Van werkelijk samenleven kan er nauwelijks meer sprake zijn! Het kunnen voorzien in de meest fundamentele levensbehoeften, zoals voedsel, water, behuizing, kleding, gezondheidszorg en een zinvolle invulling van het leven, is door een maatschap van banken, multinationals en als marionetten fungerende politici volledig gekaapt, gemonopoliseerd en binnen de spelregels van de economische dictatuur geplaatst. Waardoor een ieder vastgezet wordt, of zich laat vastzetten in een fundamentele overlevingsmodus. Hetgeen er aan bijdraagt dat voor velen het motto geldt, ieder voor zich en god voor ons allen. Of après nous le déluge, oftewel na mij de zondvloed. Het verantwoordelijkheidsbesef ten aanzien van zichzelf en anderen is daardoor hopeloos verdwenen. Daarmee ook het wederzijdse betrokken zijn en meevoelen met elkaar. Het wel aanwezig zijn van die sociale kwaliteiten is de basis voor een werkelijk gezond samen leven met elkaar. Onverschilligheid is des duivels dienaar!

Ieder mens draagt een wens in zich om zichzelf ten dienste te stellen van het grotere geheel. Zelfs de geperverteerde en psychopathisch ingestelde elite meent vanuit haar verwrongen werkelijkheidsbeleving de mensheid een dienst te bewijzen met haar handelswijze en het beste met de aarde en de mensheid voor te hebben. Dit is vanuit een authentiek menselijk gezichtspunt niet voor te stellen. Toch ga ik er vanuit dat zij dit vanuit hun demonisch geïnspireerde visie wel menen te doen. Juist omdat zij daar zo van overtuigd zijn, zijn ze zo volhardend in het doorvoeren van hun agenda van controle en manipulatie.

Het laat zien wat een rotsvaste overtuiging en een duidelijke visie aan kracht heeft. Het laat ook zien wat haar belang is bij het voorkomen dat de rest van de mensheid eenzelfde soort krachtige overtuiging en visie krijgt. Maar dan wel in een andere voor haar bedreigende uitingsvorm. Namelijk in de vorm van een gemeenschappelijk rotsvaste overtuiging ten aanzien van een werkelijk welzijn van de gehele mensheid en al het leven op deze planeet. De elite weet wat haar satanisch geïnspireerde kracht is en weet wat die kracht aan visie, ‘ideaal’, doorzettingsvermogen en het verenigen van middelen teweeg kan brengen. Dus doet ze er alles aan, met alle hen ten dienst staande middelen, om een vereniging van vrijheidslievende, levenlievende en vredelievende krachten te voorkomen. Zij weet wat ze wil en tracht te voorkomen dat krachtige individuen tot een weten komen van wat zij willen en daar anderen mee kunnen inspireren. Het gaat er dus om uit te vinden wat jij wilt en hoe je dat in vereniging met anderen, die ook weten waar ze voor willen gaan staan, ten uitvoer kunt brengen.

Eigen onzekere zoektocht

Zelf ben ik een typisch voorbeeld van iemand die twaalf ambachten heeft geleerd en tevens dertien ongelukken heeft ondergaan. Ik heb tijdens een groot deel van mijn leven nooit geweten wat ik wilde en ben daar dan ook voortdurend naar op zoek geweest. Desondanks, of misschien wel dankzij, heb ik mijn leven leren beschouwen als het opdoen van levenservaring op zoveel mogelijk maatschappelijke werkgebieden. In mijn werkzame leven heb ik tijdens mijn jeugd in verschillende fabrieken gewerkt en daar de typische slaafse productiesfeer kunnen proeven. Als werkstudent heb ik, naast een studiebeurs bijbeunend, veel op Schiphol gewerkt in de bagageafhandeling en bij het schoonmaken van vliegtuigen. Daarna heb ik tijdens een verder oningevulde periode een tijd bij de KLM Catering gewerkt, met het voordeel van goedkoop kunnen vliegen. Wat wil een Arend nog meer?

Voor mij waren dit slechts economisch noodzakelijke bezigheden om mijzelf in mijn levensonderhoud te kunnen voorzien, daar ik totaal geen benul had van wat mijn kwaliteiten waren. Mijn opvoeding had mij geleerd dat werken en geld verdienen toch wel het belangrijkste zijn in het leven. De eerder genoemde activiteiten sloten echter totaal niet aan bij wat ik onbewust voelde van wat ik eigenlijk wilde. Toch heb ik van al die werkervaringen wel iets geleerd en daarmee een breed maatschappelijk praktisch georiënteerde opleiding gehad. Ik was, door de in mij geprogrammeerde emotionele onzekerheid, een zoekende in het oerwoud van mijn eigenlijk innerlijk en in de woestijn van de buitenwereld. Ogenschijnlijk was het een onmogelijke opdracht om hetgeen wat ik onbewust als kwaliteiten in mij droeg, die echter door een dikke mist van een getraumatiseerde jeugd aan mijn bewuste blik waren onttrokken, helder te krijgen.

Tijdens de laatste jaren van mijn HAVO-opleiding voelde ik vaag dat ik iets met mensen wilde gaan doen. In eerste instantie dacht ik aan het onderwijs, daarna aan de geestelijke gezondheidszorg. Maar dat was het ook niet, getuige het verdere verloop van mijn leven. Mijn zoektocht veranderde na vele teleurstellingen in de woestijnachtige buitenwereld, in het banen van een weg door de bijna ondoordringbare jungle van mijn binnenwereld. Het werd een intensieve ontdekkingsreis, met vele zijpaden die uiteindelijk wel weer op een hoofdweg uitkwamen.

Achteraf bezien besef ik dat ik te veel gericht was op een aansluiting te vinden bij een maatschappij, waarin ik mijzelf en mijn onbewuste idealen niet herkende. Ik heb het gevoel dat dit voor veel mensen herkenbaar is. Na twee intensieve en bijzonder leerzame reizen door India voelde ik al iets meer van een levensrichting en werd het innerlijk oerwoud lichter en minder dicht. In eerste instantie richtte ik me daarna op een werkelijke verbinding met de aarde door middel van de biologisch-dynamische landbouw. In dat kader deed ik een deeltijdopleiding en werkte als stagiaire op een gemengd bedrijf, dat verbonden was met een therapeutische woonwerkgemeenschap. Daar kwam dus het werken met mensen ook weer in beeld. Tevens heb ik voor mijn sociale ontwikkeling in verschillende woongroepen geleefd en gezien hoe de sociale interactie daar verliep.

De reden waarom ik dit stukje persoonlijke geschiedenis deel, hoop ik in de rest van dit artikel duidelijk te maken. Het is in ieder geval een weergave van hoe de door de elite geprogrammeerde ontkrachting van een individu in de praktijk heeft uitgewerkt in het verloop van een mensenleven. Het heeft mij in ieder geval op een basaal ervaringsniveau een inzicht gegeven in hoe de economische dictatuur een mensenleven kan bepalen en ruïneren.

Monsatan [Monsanto]

Tijdens de beginperiode van mijn werken in de bd-landbouw in de tweede helft van de jaren ’80, werd ik al geconfronteerd met de toen al smerige praktijken van Monsanto. Ik herinner me nog heel goed dat ik toen een artikel las, waarin werd aangegeven dat Monsanto zaden opkocht van Ethiopische boeren. Het ging hierbij om het graan sorghum. Monsanto maakte deze zaden met behulp van genetische manipulatie tot termintor seeds. Dit houdt in dat de zaden onvruchtbaar werden gemaakt, zodat ze door de boeren niet meer gebruikt konden worden om nieuw zaaigoed voor het volgende groeiseizoen uit te kunnen winnen. Iets dat ze vanuit hun traditionele landbouw wel gewend waren te doen. De boeren werden echter door de patentering op die genetisch gemanipuleerde zaden wel gedwongen om ieder jaar weer nieuw zaaigoed bij Monsatan te kopen. Het achterhouden van eigen zaaigoed door de boeren werd door Monsanto juridisch aangevochten. Er zijn vele voorbeelden van deze juridische wurgprocedures in de landbouwpraktijk van andere landen in de jaren daarna,

Deze ongelooflijk criminele praktijk, die puur en alleen gericht was op het afhankelijk maken van de boeren en het daarmee samenhangende maffiose geldgegraai, raakte mij toen al in mijn sterke gevoel voor rechtvaardigheid. Zelf kon ik daar toen nog niet zoveel aan doen en tegenover zetten, anders dan mijn eigen bewustwording ten aanzien van mijzelf als mens in deze totaal verziekte wereld ter hand te nemen. Dit deed ik door veel zelfreflectie en veel te lezen om herkenning te vinden bij anderen, in eerste instantie in gedrukte vorm en daarna via het internet.

Na mijn landbouwperiode diende zich toch weer een periode van het werken met mensen aan. Ik kreeg de mogelijkheid om een opleiding te doen voor Sociaal Pedagogisch Werker. Dit sloot aan bij mijn sterke behoefte om een bijdrage te willen leveren aan het welzijn van anderen. De opleiding bleek echter, zoals als alle andere opleidingen die ik had gedaan, toch voornamelijk theoretisch te zijn en te weinig aan te sluiten bij de menselijke realiteit en ontwikkelingsbehoeften van mensen. Daarna heb ik jarenlang mogen ervaren hoe in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) de farmaceutische maffia hetzelfde deed en doet met de geestelijke gezondheid van mensen, als Monsanto/Bayer heeft gedaan en nog steeds doet met de lichamelijke gezondheid van mensen. Ook in die ggz gaat het om eindeloos financieel kunnen graaien door de farmaceutische maffia, de managers binnen instellingen en de ‘zorg’verzekeraars. The name of the game is money and power!

Monsanto/Bayer heeft niet alleen de lichamelijke gezondheid van mensen op het spel gezet en kapot gemaakt. Door haar verwoestende werking ten aanzien van het sociaaleconomische welzijn van kleinschalige gemeenschappen in de zogenaamde ontwikkelingslanden, heeft ze naast een ecocide ook een sociaal gefundeerde genocide bewerkstelligd.

Hoe dit soort multinationale gedrochten zich juridisch immuun hebben weten te maken, is door Tijn Touber heel mooi beschreven in zijn artikel “Economie – alsof mensen er toe doen“. Daarin laat hij zien hoe multinationals door hun juridische vormgeving totaal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor hetgeen zij aan misdaden plegen. Citaat:

“De geschiedenis van dergelijke ondernemingen laat zien, dat zij in toenemende mate meer privileges kregen. De gedachte is, dat deze ondernemingen de maatschappij – lees: de economie – een dienst bewijzen en dat wij ze hard nodig hebben. De privileges die voor ondernemingen gelden, gelden niet – altijd – voor individuen. Neem het idee van beperkte aansprakelijkheid. Stel je voor dat je de afwas niet meer doet en het vuilnis niet meer buiten zet, omdat je beperkt aansprakelijk bent. ‘Schat, waarom verschoon je de baby niet?’ ‘Omdat ik slechts beperkt aansprakelijk ben’.

Het systeem van aandeelhouders is er ook niet beter op geworden. Waren aandeelhouders ten tijde van de Verenigde Oost-Indische Compagnie nog betrokken bij ‘ons schip’, een aandeelhouder in Shell maakt het weinig uit wat het concern doet, als er maar winst wordt gemaakt. Shell is op zijn beurt afhankelijk van deze anonieme aandeelhouders zonder maatschappelijke betrokkenheid. Zo kan het gebeuren, dat we op de pagina economie lezen dat Shell enkele miljarden winst heeft gemaakt en een pagina verder dat hetzelfde Shell duizenden banen schrapt – dé manier om kosten te besparen en winst te maken. Geen aandeelhouder die zich bekommert om ‘zijn schip’ en ‘zijn manschappen’.”

De positieve boodschap

Door mijn levensinvulling en mijn innerlijke ontwikkeling heb ik getracht om op basis van de ervaringen die ik heb opgedaan in deze wereld en de lessen die ik daaruit heb geleerd, iets daarvan mee te geven aan anderen. Tijdens mijn reizen door India in de begin jaren ’80 van de vorige eeuw werd ik wakker gemaakt door de mensen die ik ontmoette en door mijn doorleefde ervaring met de natuur. Het me verdiepen in de toen al beschikbare literatuur ten aanzien van het complotrealisme heeft mijn ogen verder open doen gaan ten aanzien van hetgeen er in deze wereld speelt en al langere tijd heeft gespeeld. Ik kon er toen echter nog maar met zeer weinigen over spreken en voelde me dus veelal een zonderling. Sinds het internettijdperk is aangebroken en met name sinds 9/11, heb ik een werkelijk waanzinnige verruiming in bewustzijn bij velen waargenomen. Waardoor zaken die er in deze wereld spelen in steeds bredere kring bespreekbaar zijn geworden. Dit heeft een enorm effect met betrekking tot de verhouding tussen de verschillende sociaal-maatschappelijke en vooral economische spelers. Vanuit hun wakkerheid en ervaren kracht zijn mensen de strijd aangegaan met de maffiose bovenbazen die het liefst hun onderdanen maar dom willen houden.

Binnen de corrupte structuren van deze maatschappij zijn er vele klokkenluiders geweest die in verschillende landen hun gevoel voor rechtvaardigheid wilden laten spreken. Ze werden echter als individuen door de corruptiemachine omver geblazen, soms met gevaar voor eigen leven. Het gevoel voor rechtvaardigheid en daarvoor te strijden is een groot en belangrijk goed! Wanneer dit op een individueel niveau wordt gedaan is het echter onbegonnen werk.

Daarom is ook van zo een groot belang, dat een aantal internationale organisaties zich hebben verenigd en gezamenlijk een juridisch proces bij het Internationale Gerechtshof in Den Haag hebben aangespannen tegen één van de grootste criminele organisaties, die zowel op grote schaal ecocide als sociale genocide hebben gepleegd op alle continenten van deze wonderschone planeet Aarde. De naam van deze organisatie hoef ik waarschijnlijk niet eens meer te benoemen.

Waar het mij om gaat is, dat ik middels dit artikel een positieve bijdrage wil leveren aan de bewustwording van onszelf en onze gezamenlijke kracht. Zelf heb ik in de afgelopen dertig jaar mogen ervaren hoe het bewustzijn ten aanzien van onszelf en de wereld al zo enorm is gegroeid! Dit heeft mij in mijn eigen ontwikkeling ook een enorm dragende kracht gegeven. We zijn niet alleen en hoeven het ook niet allemaal alleen te doen. Ten aanzien van het eigen leen moet je het echter wel zelf doen! Vanuit dat zelf doen met betrekking tot het eigen leven kunnen we komen tot een gezamenlijk doen ten aanzien van ons samen leven. Het Monsatan-tribunaal in Den Haag heeft aan die gezamenlijke kracht een nieuwe impuls gegeven. Laten we samen zo verder gaan.

Terugkijkend op mijn levenservaringen kan ik zeggen, dat ik heb leren zien wat voor mij als mens en in feite voor ieder mens van wezenlijk belang is. Namelijk het kunnen beschikken over een natuurlijke en gezonde voeding voor lichaam en ziel, om op een zo vrij mogelijke manier het eigen zijn en de eigen kwaliteiten tot uitdrukking te kunnen brengen. Niet alleen ten behoeve van jezelf, maar ten behoeve van de gehele mensheid en al het leven op aarde. Wanneer we allemaal er op gericht zouden zijn om het mooiste en beste in elkaar aan te spreken en naar boven te halen, dan is dat het belangrijkste en meest krachtige wapen tegen Monsatan, de Rothschilds en de rest van die elitaire kliek!

Maar laat duidelijk zijn dat vlak voor het ochtendgloren (van een nieuwe tijd en een nieuwe wereld) het duister het meest intens is, Maar dat is ook het moment waarop:

Laat echter ook vooral duidelijk zijn dat vertrouwen in de toekomst altijd beter werkt dan angst voor de toekomst! De volgende uitspraak van Rudolf Steiner geeft de geesteshouding weer, die ons kan helpen om alle angst uit ons te weren.

“Wij moeten uit de ziel weren, alle angst en vrees die op de mens afkomt vanuit de toekomst.
Wij moeten kalme helderheid verkrijgen, in alle gevoelens en gewaarwordingen omtrent de toekomst.
Wij moeten met volstrekte gelijkmoedigheid uitzien, naar alles wat ons tegemoet zal komen.
Wij moeten steeds bedenken dat, wat er ook komt, ons gegeven is door een wereldleiding vervuld van wijsheid.
Dat is het wat wij in onze tijd moeten leren, te leven vanuit een vertrouwen, zonder een enkele bestaanszekerheid.
Het vertrouwen in de altijd aanwezige hulp in de Geestelijke Wereld.
Waarlijk iets anders is in deze tijd niet mogelijk, willen we de moed niet verliezen.
Laten we ons daarom geducht scholen en streven, naar het Ontwaken van ons Innerlijk!”

In Licht en Liefde – 23 oktober 2016

Arend Zeevat Hou je hoofd koel en vooral je hart warm. — Arend Zeevat


Momenteel gebeurt er veel in onze wereld dat menigeen zal confronteren met een zeer fundamenteel gevoel van onzekerheid en machteloosheid. Waarheid en onwaarheid zijn voor velen moeilijk te onderscheiden. De daardoor opgeroepen onzekerheid en onmacht zijn gevoelens, die we diep onbewust vanaf onze jeugd al met ons meedragen. Wereldbrand