Het paarse Amerika

fabian societey purple Onlangs zag ik een filmpje op youtube, waarin bepaalde aspecten van een speech die Trump gaf tijdens een jaarlijks Jezuïetendiner werden uitgelicht. Hij was daar samen met Hillary Clinton aanwezig, direct na de afloop van hun derde en laatste verkiezingsdebat. Dit gegeven op zich is natuurlijk al opmerkelijk. Wat mij opviel waren de cruciale momenten in de speech van Trump, waarop hij een satanisch genspireerd handgebaar maakte.

paars Amerika

Satanische orde

Op het moment dat hij zei: “And we’ve got to come together, not only as a nation but as world community” maakte hij dat handgebaar, alsof hij wilde zeggen under a satanic religion. Daarna deed hij hetzelfde gebaar nog eens, terwijl hij zei: “And the great religious leaders that are here tonight give us all an example that we can follow”. Wie met een beetje ruimer ontwikkeld en geïndividualiseerd bewustzijn wil nu nog een voorbeeld volgen van Jezuïtisch satanische leiders?

Hieronder het betreffende filmpje:

Als we daarbij kijken naar de afbeelding in het filmpje voorafgaand aan de speech van Trump, dan zien we de moderne Amerikaanse vorm van dialectiek, die uiteindelijk leidt naar de Paarse Synthese.

paars

Dit sluit aan bij het artikel over een andere visie op Hillary Clinton’s concession speech, waarbij zowel zij als Bill heel prominent de kleuren paars droegen als hun nieuwe bussiness kleur. Het is de samenvoeging van de republikeinse en democratische kleuren rood en blauw, die de kleur paars laat ontstaan. Het is de ultieme natte droom van de Fabian Society, die de dialectische tegenstelling van links en rechts in de wereld heeft gebracht, om in de bakermat van het kapitalisme een nieuwe beiden verenigende beweging te laten ontstaan. Hoe zullen we die noemen? Sociocorporatisme? Of communaal kapitalisme? Of Commulisme? Of sociaal-kapitalistisch religiolisme? Ik sta open voor andere creatieve benamingen. Ook Nederland heeft haar Paarse politieke periode gehad, ten tijde van het socialistisch(?)/liberale kabinet van Kok(halsen) en Wiegel(maar heen en weer).

Fusie Republikeinen en Democraten

Als teken dat het dualistische tweepartijenstelsel in de VS zal fuseren tot een nieuwe op eenheid gerichte beweging, vindt er mijns inziens nu een bijzonder geniale voorprogrammerende hersenspoelcampagne plaats, die de Jezuïtisch katholiek beladen kleur paars in haar vaandel draagt. De occultisten maken graag gebruik van beeldentaal, die alleen voor ingewijden een betekenis heeft en voor de onwetenden een onbewuste programmering in zich draagt. In de Rooms Katholieke Kerk speelt die kleur paars een heel bepaalde rol. Zie hier. In de oosters Orthodoxe kerk, die veel zuiverder op de graat is m.b.t. het ware Christendom, wordt de kleur paars niet eens gebruikt.

Kijk daarnaast in het filmpje ook even naar het bijzondere kruis, die de man schuin achter Trump rond zijn nek draagt. In het filmpje wordt uitgelegd dat het een Britse onderscheiding is, waarop staat “For God and the Empire”! Hetgeen benadrukt dat Amerika nog steeds een uitvoerende Brits koloniale, op veroveringsdrang gerichte rol speelt en verder te spelen heeft. Betrekken we daarbij de bijzondere relatie die het Britse Rijk heeft met Israël en het Vaticaan, dan kunnen we dus in de komende tijd een steeds snellere overgangsbeweging van de Pax Americana, de oude Pax Britannica in een andere vorm, naar het nu te ontstane Pax Judeïca verwachten. Waarin het wereldse kapitalisme en socialisme samen worden gevoegd en van een dictatoriaal Khazaars Joods/Kabbalistisch en Jezuïtisch Rooms Katholiek religieus karakter zal worden voorzien. Daarmee zal de mens op zowel aards niveau, als geestelijk/spiritueel niveau tot een volgzame slaaf worden van de heersende en levensenergie wegzuigende meesters. Dit in volkomen tegenstelling met de dienstbaarheid aan het geheel van het leven, waarbij iedere meester dienstbaar is aan dat geheel.

In vroeger tijden gold het gezegde: Alle wegen leiden naar Rome. In komende tijden zal dit gezegde vervangen worden door: Alle wegen leiden naar Jeruzalem. Met Jeruzalem dus als hoofdstad van de NWO! Het gaat hierbij om een controle te verkrijgen over alle facetten van het gehele innerlijk en uiterlijk menselijk leven. Dus zowel het spiritueel/geestelijke, als het emotionele en de mogelijkheid om die menselijke facetten op een aards niveau in een fysieke realiteit vorm te geven. En juist te misleiden naar een steeds sterkere mate van afhankelijke slaafsheid.

Bankiers, het Vaticaan en Jeruzalem

De bankiers die de Vaticaanse geldwereld beheren zijn de Rotschilds. De onderzoeker Eustace Mullins schreef, dat de Rothschild bankiersdynastie in 1823 wereldwijd alle financiële transacties van de Rooms Katholieke Kerk (RKK) heeft overgenomen. Tegenwoordig zijn alle grote bank- en geldzaken van de RKK nauw verweven met de Rothschilds en het internationale banksysteem. Het beheer over Jeruzalem is ook al langere tijd in handen van de Rothschilds. Uit een artikel, gepubliceerd op 28 november 1829 in de Amerikaanse krant Niles’ Weekly Register, blijkt dat de Rothschilds in dat jaar Jeruzalem hebben opgekocht.

In mijn beleving zijn de laatste Amerikaanse verkiezingen dus bedoeld geweest als voorbereiding op een uiteindelijke transitie naar de finale uitvoeringsfase van de Nieuwe Wereld Orde. Middels subliminale kleuren- en handgebarenboodschappen geven de betrokken acterende spelers aan, daaraan mee te zullen werken en wordt het volk op een voorspellende manier geprogrammeerd. Mocht ik het echter volkomen fout hebben, dan stel ik voor dat we er met elkaar in een volgend leven nog eens reflectief een boom over opzetten. Laten we vast een afspraak maken!

Toen de nazi’s de communisten arresteerden heb ik gezwegen;
ik was immers geen communist.
Toen ze de sociaaldemocraten gevangenzetten heb ik gezwegen;
ik was immers geen sociaaldemocraat.
Toen ze de syndicalisten kwamen halen heb ik gezwegen;
ik was immers geen syndicalist.
Toen ze de Joden opsloten heb ik gezwegen;
ik was immers geen Jood.
Toen ze de katholieken arresteerden heb ik gezwegen;
ik was immers geen katholiek.
Toen ze mij kwamen halen
…was er niemand meer die nog kon protesteren.

Pastor Martin Niemöller (1892–1984)

Hieronder nog een zeer bijzonder Nederlandstalig filmpje over Trump als gecontroleerde oppositie:

Menselijke keuzevrijheid

Wat ik in het hierboven weergegeven filmpje tegenkwam, was de uitspraak van een insider van de elite, waarin hij aangaf dat zij deze wereld moeten vertellen wat ze gaan doen. Dit sluit aan bij wat ik al in verschillende artikelen heb aangegeven, namelijk dat ook de satanisten de vrije wil/keuzevrijheid van de mens hebben te respecteren. Dat is de essentie van het universum waarin wij leven. Zij doen dat dus ook en vertellen op alle mogelijk manieren, liefst zo verhuld mogelijk wat hun plannen zijn. Het is verhuld, omdat het op een manier gebracht wordt die als amusement wordt gezien, in de vorm van films, strips, tekenfilms, computergames, satanisch geïnspireerde popconcerten enzoverder. Door het op deze wijze te doen, voldoen ze aan de universele wet van het respecteren van de vrije wil/keuzevrijheid.

Ook is in het filmpje de volgende tekst te lezen:

“De schaduwregering volgt de occulte kabbalah. En in de kaballah staat het volgende;

“Reveal your plans, even if they don’t understand and your karmic debt will be lifted.”

“Onthul je plannen, zelfs als ze er niks van begrijpen, en je karmische schuld zal worden opgeheven.”

Zij denken daarmee zich vrij te kunnen pleiten van iedere karmische schuld en zich daardoor onkwetsbaar wanen, zoals ze door hun vormgeving van het juridisch systeem in deze wereld zich ook overal op een zogenaamd legale manier weten uit te manoeuvreren. Dat is echter hun illusie. Zij leven ook in de illusie van onkwetsbaarheid en onoverwinnelijkheid, net zoals het in ons geprogrammeerde ego zich ook graag aan die illusie vasthoudt. Daarmee laten deze marionetten van hun satanisch meesters zien, dat zij geen snars hebben begrepen van hoe de universele wetten werken. Zij zien niet dat het de intentie is waarmee men dingen doet, die overeenkomstige resultaten en gevolgen teweeg brengt. Maar die ook zij niet zullen kunnen controleren. Daarom zullen zij aan hun door eigen negatieve intenties geïnspireerde daden te gronde gaan. Ze zullen echter pogen om zoveel mogelijk mensenzielen in die ondergang mee te nemen.

Onbewuste boodschappen

De op de hiervoor beschreven manier gebrachte boodschappen worden echter, mede door alle andere dom houdende maatschappelijke onderwijs- en opvoedingsomstandigheden, niet op een bewust niveau door mensen opgenomen en verwerkt, maar op een onbewust niveau. Door het op een onbewust niveau implanteren van toekomstbeelden in mensen, gaan zij er ook op onbewust niveau aan bijdragen dat deze beelden tot een fysieke realiteit worden. De satanische machten achter de schermen weten wat de scheppende kracht van de menselijke geest is en misbruiken deze voor het scheppen van hun eigen op afbraak, chaos en vernietiging gerichte agenda. Zij weten dat de menselijke geest een krachtige projector is, die innerlijke beelden in de buitenwereld kan manifesteren.

Het feit dat mensen dit op een onbewust niveau laten gebeuren, heeft alles te maken met het gegeven dat mensen hun eigen innerlijke conflicten met betrekking tot eventuele trauma’s, psychisch/emotionele littekens en ander oud zeer niet bewust verwerken. De occult/satanische krachten maken dus gebruik van het psychisch/emotionele materiaal dat er in ieders ziel aanwezig is, om hun eigen negatieve agenda in op groepsvorming gebaseerde versterkte vorm, door een bij individuele mensen aansluitende zielsmatige inhoud, naar buiten toe te manifesteren. Alles is daarbij gericht op strijd, op het veruiterlijken van de innerlijke strijd ten aanzien van het onderdrukken van het eigen uit het verleden voortkomende leed. De innerlijke uit het emotioneel getraumatiseerde verleden voortkomende vijand, die het ego schept – om maar de nodige controle te kunnen houden – wordt of door middel van lichamelijke ziektes, of via in de buitenwereld uitgevochten conflicten uitgewerkt. Dit sluit alleszins aan bij wat grote en vernieuwende onderzoekers op het gebied van de uitwerking van negatieve emotionele processen op het lichaam, als Dr. Ryke Hamer op het gebied van kanker en Masuro Emoto op het gebied van de geheugencapaciteit van water, hebben bewezen. We worden op zoveel manieren geprogrammeerd, zonder dat we het door hebben. Het is nu juist het mooie en uitdagende aan onze tijd dat we ons daar bewust van kunnen worden en elkaar daarin kunnen ondersteunen!

De ware revolutie is de innerlijke revolutie

Aan het eind van het filmpje wordt weergegeven dat de enige werkelijke revolutie de innerlijke revolutie is! Ik heb dit in sommige eerdere artikelen verwoord in de trant van, dat men de ‘vijand’ niet op het eigen uiterlijke terrein kan verslaan, omdat er juist op dat terrein een overmacht aanwezig is. Daar staan onze eigen kleine egowensen machteloos tegenover, zelfs in een gegroepeerde vorm. Want die gegroepeerde vorm zal telkens weer geïnfiltreerd en gekaapt worden door de veruiterlijkende krachten. George Soros is een meester in dit spel. Aangezien we leven in een totaal veruiterlijkte wereld, waarin satanische krachten een op demonische principes gebaseerd geweldsmonopolie hebben verworven, is daar op geen enkele manier een menselijke eer te winnen.

Het is echter de functie van de tegenkrachten om de mensheid wakker te schudden en de in haar sluimerende scheppingskrachten te wekken. Men kan dan de sociale chaos en destructie zien als een beproeving en uitdaging om het meest wezenlijke in ons aan te spreken en naar buiten te brengen. Om inzichtelijk te maken dat het Kwaad een plek heeft, geef ik hieronder een deel van de Proloog in de hemel weer, zoals Goethe die in zijn dichtwerk Faust verwoordde.

De Heer: Gij moogt ook dan u vrij doen kennen:
‘k Heb u en uws gelijken nooit gehaat.
Van alle geesten, die ontkennen,
Is het de spotter, die mij ‘t minste schaadt.
Des mensen werkkracht kan te licht aan ‘t sluimren raken,
Hij mint de luie rust maar al te wel:
Daarom geef ik hem gaarne zo’n gezel,
Die prikkelt, drijft en moet als duivel waken.
Doch gij, waaracht’ge godenzonen,
Verblijdt gij u in ‘t levend rijke schone!
Het wordende, dat eeuwig schept en leeft,
Omgeev’ u met der liefde zachte slippen,
En wat in bevende verschijning zweeft,
Bevestigt dat in blijvende begrippen.

Mephistopheles: Van tijd tot tijd zie ‘k graag de Oude weer,
(Alleen) En wacht mij om met Hem te breken.
Het is toch aardig van zo’n grote Heer,
Zo menslijk met de duivel zelf te spreken

Onmenselijkheid kan alleen maar bestreden worden met menselijkheid !!!

De essentie van menselijkheid is, deze in de vorm van een verbinding met je medemens en de natuur in je hart te voelen! En deze van daaruit in je dagelijkse omgeving vorm te geven.

Laat je Liefdeslicht schijnen!

Met een realistische groet, Arend Zeevat | 15 november 2016

Arend Zeevat Hou je hoofd koel en vooral je hart warm. — Arend Zeevat


Momenteel gebeurt er veel in onze wereld dat menigeen zal confronteren met een zeer fundamenteel gevoel van onzekerheid en machteloosheid. Waarheid en onwaarheid zijn voor velen moeilijk te onderscheiden. De daardoor opgeroepen onzekerheid en onmacht zijn gevoelens, die we diep onbewust vanaf onze jeugd al met ons meedragen. Wereldbrand