Het Einde Van Een Mythe: Geschiedenis van Vaccineren

Save as PDF 

Lethal injection: The story of vaccination 2.30 uur. Na deze video en deze pagina ben jij ook anti-vaxxer

vaccinatie kind In 430 in Athene was het al bekend dat mensen, die de ziekte pokken eenmaal hadden doorstaan, deze meestal niet nog een keer kregen en als ze toch opnieuw ziek werden, dan had het een veel milder verloop.

Dit stimuleerde verschillende volkeren om gezonde mensen met opzet te gaan besmetten.

Hiertoe werd in de 9e eeuw van onze jaartelling in China bv. tot fijn poeder vermalen korsten van pokpuisten opgesnoven.

Op het platteland van Europa …

… werd in de 17e eeuw etter uit een pokpuist in een snee in de huid gewreven. Omstreeks diezelfde tijd  werd in diverse landen een infectie met koepokken gebruikt om het gevaar van de gewone pokken te verminderen. In Engeland heeft een boer in 1774 met succes zijn vrouw ingeënt met het pus van de koepokken en in 1798 beschreef een barbier en voetbehandelaar in detail de verschillen tussen de pokken van runderen, paarden en mensen en kon op grote schaal worden overgaan tot inenten. Hij kreeg van het parlement erkenning voor zijn methode.

Toen Louis Pasteur halverwege de 19e eeuw ziekteverwekkende micro-organismen ontdekte en zag dat kippen na het inspuiten van oude cholerabacillen niet vatbaar bleken voor verse bacillen, sloeg het idee van vaccineren echt aan. Nadat ook was gebleken dat dode bacillen een zekere mate van immuniteit wisten op te wekken, kwam de ontwikkeling en toepassing van vaccinaties in een stroomversnelling, zie figuur 1.

vaccinatie geschiedenis
Figuur 1. Bron: http://www.spmsd.nl/1078/Geschiedenis-van-vaccins.html

Toenemend enthousiasme

Er werden enkele opvallende successen geboekt:

–       Tijdens WOII werden de geallieerde soldaten op grote schaal gevaccineerd tegen tetanus. Van de 103.000 soldaten in Normandië kregen slecht 6 de ziekte, waaronder 3 niet-gevaccineerden en in het Amerikaanse leger kwamen gedurende de gehele oorlog en op alle fronten maar 12 gevallen voor. In  het Duitse leger, waar niet tegen tetanus werd ingeënt, stierven duidenden soldaten en ook in de Filippijnen kwam onder de door oorlogshandelingen getroffen burgerbevolking veel tetanus voor.

–       Na WOII liep het aantal gevallen van pokken in Europa aanzienlijk terug en in oktober 1976 deed in Somalië het laatste bij de WHO bekende geval van Pokken zich voor.

In de wetenschappelijke literatuur wordt er i.h.a. positief gesproken over vaccinaties. Toch waren er ook negatieve ervaringen, zo blijkt uit vele onderzoeken en publicaties in de medische literatuur (zie hoofdstuk 3).

De keerzijde

Tijdens de Zuid-Amerikaanse boeren oorlog werd een groot gedeelte van de Britse soldaten gevaccineerd met het door Sir Almroth Wright ontwikkelde tyfusvaccin. Toch deden zich ruim 60.000 gevallen van tyfus voor, meer dan 8000 met dodelijke afloop.

In 1870 en 1871 woedde er zowel in Duitsland als in Engeland grote pokkenepidemieën, meer dan 90% van de bevolking was gevaccineerd.

Mijn eigen schoonmoeder, geboren in 1925, vertelde me dat zijzelf niet is ingeënt tegen pokken omdat er op dat moment teveel negatieve ervaringen waren met de vaccinatie daartegen.

Naar aanleiding van een uitgebreide proef met het Salk-poliovaccin kon alleen geconcludeerd worden dat vaccinatie zinloos was: Van de 749.236 kinderen in de controlegroep ontwikkelde 428 polio; van de 1.080.680 gevaccineerde kinderen kregen er 585 polio, verhoudingsgewijs is dat dus hetzelfde.

Tussen 1965 en 1988 boden vaccinaties tegen mazelen gevaccineerde kinderen niet meer bescherming bij epidemieën dan ongevaccineerden, ook niet bij herhaling.

Eigenlijk geldt voor alle vaccins dat ze de eerste jaren na hun introductie niet of onvoldoende werkzaam bleken en ook meer bijwerking gaven dat gewoonlijk wordt toegegeven.

In de foto aan het einde van dit hoofdstuk zijn een groot aantal historische feiten weergegeven, waaruit duidelijk blijkt dat vaccinaties niet het gehoopte of veronderstelde effect teweeg brengen. Hieronder nog enkele aanvulling en pikante details:

–       “Provocatieve polio” is een fenomeen dat kan volgen op elk willekeurig vaccin, maar vooral na DKT en polio. Het merendeel van de verlammingen openbaren zich daarbij in het geënte lichaamsdeel en treden enkele dagen na vaccinatie op. In de jaren ’40 leidde massale vaccinatie tegen kinkhoest tot uitbarstingen van provocatieve polio. Dit resulteerde in de beruchte polio-epidemie van 1949-1950, die thans wordt gebruikt om ouders ervan te overtuigen hun kinderen te laten inenten!

–       Officieel is toegegeven dat alle gevallen van polio, die zich in de VS hebben voorgedaan sinds de introductie van het poliovaccin, aan dat vaccin moet worden toegeschreven en diverse andere landen vertonen datzelfde beeld.

–       De polio- en pokkenvaccins, waarmee de VN in Afrika de “eliminatiecampagne” tegen pokken en polio heeft gevoerd, bleken zwaar verontreinigd met de dierlijke virusdeeltjes SIV, SV40 en het bovine-retrovirus, dat verband houdt met Aids. Daar vaak 40 tot 60 personen met dezelfde naald werden geënt, is het niet verwonderlijk dat Afrika de bakermat is van de huidige Aids-epidemie.

–       Het veelvuldig voor komen van leukemie en kanker bij jonge kinderen is door veel auteurs in verband gebracht met vaccins

–       Door een ongezonde, antigene stimulans van het immuunsysteem en verontreinigende stoffen in vaccins ontstaat er juist een tekortkoming, een onderdrukking van de werking van het immuunsysteem. De vele hardnekkige keel-, neus- en ooraandoeningen van baby’s en jonge kinderen worden door sommige auteurs hieraan toegeschreven.

–       In 1975 verhoogde Japan de minimum leeftijd voor vaccinatie tot 2 jaar. Dit resulteerde is een nagenoeg verdwijnen van wiegendood en stuipen. Toen de leeftijd in de jaren ’80 weer omlaag werd gebracht, steeg de incidentie weer.

–       In 1918 had een massale vaccinatiecampagne tegen pokken op de Philipijnen dramatische gevolgen. In Manila, waar 95 procent van de inwoners was ingeënt, stierf 54 procent van de bevolking aan de ziekte. Op het eiland Mindanao, waar de bewoners inentingen hadden geweigerd, stierf slechts 11 procent. (http://nl.odemagazine.com/doc/0019/prikken-zegen-of-tegen)

–       Uit vaccinaties is nu ook een nieuwe ziekte ontstaan: atypische mazelen, een kwaadaardige vorm van mazelen die alleen voorkomt bij gevaccineerde kinderen en zich kenmerkt door een hoog sterftecijfer.

Vaccinaties zijn veel geprezen om het  terugdringende effect van incidentie van bepaalden ziekten. Zo zouden de pokken door het vaccinatieprogramma helemaal zijn uitgeroeid. Ook het voorkomen van mazelen, bof en rode hond zou zeer sterk teruggedrongen zijn. Echter of  vaccinaties daar inderdaad de oorzaak van zijn, valt te betwijfelen, zie figuur 2: vóór de invoering van grootschalige vaccinaties kwamen een groot aantal ziekten al veel minder voor door betere levensomstandigheden, betere voeding, schoner drinkwater, beter hygiëne, ruimere behuizing, etc. Verder zijn ziekten als builenpest en roodvonk zonder vaccinatieprogramma nagenoeg verdwenen.

Hardnekkig geloof

Hoe komt het dat er, met al deze historische feiten, toch zoveel waarde wordt gehecht aan vaccinaties, zodat deze op steeds groter wordende schaal wordt toegepast? Lynne McTaggart raakte gedurende haar eigen genezingsproces geïnteresseerd in de geneeskunde en leerde zichzelf onderzoeksverslagen lezen. Zij schrijft in de inleiding van haar boek “Wat Artsen Je Niet Vertellen”:

Op de universiteit was ik totaal niet voorbereid op de merkwaardige, dikwijls totaal verwrongen logica van medische onderzoeksverslagen. Allerlei behandelingen bleken ingevoerd zonder veel of zelfs maar enige feitelijke wetenschappelijke onderbouwing. Onderzoeksuitslagen die twijfel aan de effectiviteit van een bepaald geneesmiddel deden rijzen, werden met gejuich als bewijsstuk van succes begroet. Ernstige en slordige fouten in de opzet van onderzoeken waren over het hoofd gezien en uit sommige onderzoeken bleek duidelijk , dat bepaalde medicijnen kankerverwekkende waren. Toch zag je topwetenschappers vrolijk om de cijfers heen slalommen om maar niet te hoeven erkennen wat er zo zonneklaar uit kwam. Dit is geen wetenschap, dit is een zo vastgebakken, ingeworteld geloofssysteem, dat elk er niet mee strokend feit praktisch wordt afgedaan als heiligschennis.

Figuur 2.GRAPHICAL EVIDENCE SHOWS VACCINES DIDN’T SAVE US (http://www.vaccinationdebate.com/web1.html)

effect vaccinaties op ziekten

Viera Scheibner heeft een indrukwekkende hoeveelheid onderzoeksuitslagen over vaccinaties verzameld in haar boek “Vaccinatie, Het Einde Van Een Mythe” en zij komt tot dezelfde conclusies:

Het bleek in veel gevallen niet mogelijk op overtuigende wijze wetenschappelijk te bewijzen dat vaccins voldoende werken en geen onacceptabele bijwerkingen hebben. Maar heilige overtuiging maakt een mens vindingrijk en het lijkt er soms op dat de interpretatie van onderzoeksgegevens wordt ‘aangepast’.

Zo worden plotseling optredende ziektes na vaccinaties niet meegeteld als bijwerkingen, omdat ze al voor de vaccinatie opgelopen kunnen zijn. En als er meer dan 72 uur na vaccinatie melding wordt gemaakt  van een bijwerking, wordt een verband met de vaccinatie meestal ontkend. Hierdoor kunnen bijwerkingen steeds van de baan worden geschoven en tevens  wordt het melden van bijwerkingen met succes ontmoedigd.

Verder wordt er bij dubbelblind, placebo gecontroleerde studies ook aan de controlegroep vaak een (ander) vaccin toegediend, als ‘placebo’. Op die manier wordt het niet duidelijk hoe deze groepen het doen in vergelijking met niet-gevaccineerden.

Wetenschappers, die wél over de tekortkomingen van vaccins publiceren, worden ernstig door hun vakgenoten bekritiseerd, waardoor dit soort publicaties wordt ontmoedigd en er een vertekend beeld ontstaat.

Een voorbeeld (bron: http://users.telenet.be/vaccine.damage.prevention/autoimmuunziekten):

“Soms is het verband tussen vaccinatie en auto-immuniteit wel erg evident. Zo werd het kinkhoestvaccin bijvoorbeeld gebruikt in experimenten bij proefdieren om een allergische encephalomyelitis ( een vorm van hersenvliesontsteking) te veroorzaken. Dan wordt het wel erg moeilijk om te ontkennen dat het vaccin bij baby’s hetzelfde probleem kan veroorzaken! Nochtans slaagt men erin in het tweede geval de samenhang als “toevallig” te interpreteren”.

HISTORICAL FACTS EXPOSING THE DANGERS AND INEFFECTIVENESS OF VACCINES (http://www.vaccinationdebate.com/web2.html)

– In 1871-2, England, with 98% of the population aged between 2 and 50 vaccinated against smallpox, it experienced its worst ever smallpox outbreak with 45,000 deaths. During the same period in Germany, with a vaccination rate of 96%, there were over 125,000 deaths from smallpox. (The Hadwin Documents 1896, 1923 en ’25: http://www.soilandhealth.org/02/0201hyglibcat/020119hadwin/020119hadwin.toc.html)

– In Germany, compulsory mass vaccination against diphtheria commenced in 1940 and by 1945 diphtheria cases were up from 40,000 to 250,000.

– In the USA in 1960, two virologists discovered that both polio vaccines were contaminated with the SV 40 virus which causes cancer in animals as well as changes in human cell tissue cultures. Millions of children had been injected with these vaccines.- In 1967, Ghana was declared measles free by the World Health Organisation after 96% of its population was vaccinated. In 1972, Ghana experienced one of its worst measles outbreaks with its highest ever mortality rate.

– In the UK between 1970 and 1990, over 200,000 cases of whooping cough occurred in fully vaccinated children.

– In the 1970’s a tuberculosis vaccine trial in India involving 260,000 people revealed that more cases of TB occurred in the vaccinated than the unvaccinated.

– In 1977, Dr Jonas Salk who developed the first polio vaccine, testified along with other scientists, that mass inoculation against polio was the cause of most polio cases throughout the USA since 1961.

– In 1978, a survey of 30 States in the US revealed that more than half of the children who contracted measles had been adequately vaccinated.

– In 1979, Sweden abandoned the whooping cough vaccine due to its ineffectiveness. Out of 5,140 cases in 1978, it was found that 84% had been vaccinated three times!

-The February 1981 issue of the Journal of the American Medical Association found that 90% of obstetricians and 66% of paediatricians refused to take the rubella vaccine.

– In the USA, the cost of a single DPT shot had risen from 11 cents in 1982 to $11.40 in 1987. The manufacturers of the vaccine were putting aside $8 per shot to cover legal costs and damages they were paying out to parents of brain damaged children and children who died after vaccination.

– In Oman between 1988 and 1989, a polio outbreak occurred amongst thousands of fully vaccinated children. The region with the highest attack rate had the highest vaccine coverage. The region with the lowest attack rate had the lowest vaccine coverage.

– In 1990, a UK survey involving 598 doctors revealed that over 50% of them refused to have the Hepatitis B vaccine despite belonging to the high risk group urged to be vaccinated.

– In 1990, the Journal of the American Medical Association had an article on measles which stated ” Although more than 95% of school-aged children in the US are vaccinated against measles, large measles outbreaks continue to occur in schools and most cases in this setting occur among previously vaccinated children.”

– In the USA, from July 1990 to November 1993, the US Food and Drug Administration counted a total of 54,072 adverse reactions following vaccination. The FDA admitted that this number represented only 10% of the real total, because most doctors were refusing to report vaccine injuries. In other words, adverse reactions for this period exceeded half a million!

– In the New England Journal of Medicine July 1994 issue a study found that over 80% of children under 5 years of age who had contracted whooping cough had been fully vaccinated.

– On November 2nd, 2000, the Association of American Physicians and Surgeons (AAPS) announced that its members voted at their 57th annual meeting in St Louis to pass a resolution calling for an end to mandatory childhood vaccines. The resolution passed without a single “no” vote. (http://www.wellnesschiro.com/physicians_group_end_mandatory_vaccines.htm)
Bekijk ook deze video, daarna weet ik al wel welke zijde van de discussie je gaat innemen, …

Lees ook:
Niet gevaccineerde kinderen zijn gezonder.

Opzienbarend: Kanker industrie heeft profijt van nagalase molecuul dat geïnjecteerd wordt via vaccinaties.