Een ziek systeem kan alleen zieke mensen produceren!

civil war Ons maatschappelijk systeem is, zoals steeds meer mensen beginnen in te zien, vanuit een menselijk sociaal en vooral ook moreel standpunt bezien tot op het bot verziekt. Het is dat ook al zeer lange tijd geweest.

Deze door eenzijdig afbrekende krachten veroorzaakte ziekte, heeft zich als een pandemisch verspreidde kanker steeds verder in de globale maatschappij ingevreten. Dit heeft vooral te maken met het vernietigend woekerende effect dat de economie op al het sociale en natuurlijk leven op deze planeet heeft.

economische kanker

Basishouding van het heersende systeem

“Wie de voedselvoorziening beheerst, beheerst het volk;
Wie de energie beheerst, kan continenten beheersen;
Wie het geld beheerst, kan de wereld beheersen”

Henry Kissinger in 1973

Voorheen sociaal-maatschappelijk ondersteunende gebieden zijn in de loop der eeuwen, door een toenemende invloed van bankiers en de in hun dienst staande multinationals en hun bij overheden lobbyende stromannen (corpocratie), volledig ontdaan van hun sociale gehalte. Het introduceren van het zogenaamde “vrije marktbeginsel’, in die voorheen sociaal-maatschappelijke gebieden, zou deze kostenefficiënter en het daardoor voor de gebruikers ervan goedkoper moeten maken. Daarnaast ook nog eens minder belastend zijn voor de staatsuitgaven. Alleen maar voordelen dus. Het is in de afgelopen decennia, sinds de nieuwe zakelijkheid (c.q. ziekelijkheid) van het kabinet

één van de vele illusies is waarmee politici ons dagelijks om de oren smijten.

Lubbers met zijn no nonsense-politiek, gebleken dat dit ….

Tijdens de regeerperiode van de in vrouwenbillen knijpende (1) Ruud Lubbers, van eind 1982 tot augustus 1994, was er wat betreft het bezuinigen op de staatsuitgaven eerst nog sprake van het hanteren van de kaasschaaf. Deze werd in de loop der tijd echter op steeds dikkere plakken afgesteld en op den duur nam men steeds meer de motorzaag ter hand, om de welvaartsoverdracht van de lagere trappen in de economische pikorde naar de hoogste niveaus ervan steeds sneller te laten plaatsvinden. Het graaigedrag in het bank- en industriewezen, door de hoogste managers, aandeelhouders en het koninklijk huis, was en is daar in Nederland nog steeds een uiting van.

Seksueel geperverteerde politici

Het niet alleen financiële (2) graaigedrag van Lubbers staat in de politieke wereld niet op zichzelf. De laatste tijd zijn Donald Trump en ook Bill Clinton (opnieuw) in het nieuws met betrekking tot hun publiekelijk of verborgen seksueel intimiderende machogedrag. Maar ook de voormalige Italiaanse premier Berlusconi kon er wat van (3). Zelfs Barack Obama liet zich wat dit betreft niet onbetuigd, tijdens een vlucht met vrouwelijke reporters (4), gedurende zijn verkiezingstournee in 2008. Wat deze verziekte publieke figuren daarmee laten zien, is hun perversie. Seks, geld en macht, die ik de Trias Satanica noem, worden steeds prominenter getoond naarmate de maatschappelijke ladder hoger is beklommen. De Trias Satanica is nu eenmaal de grondslag én uiting van de ziekte waar de maatschappij aan lijdt.

Vervreemding van de natuur

De totaal opgeblazen zeepbel van een illusionair verkochte schijn van de werkelijkheid, die door de elitaire propagandamedia aan ons werd en wordt verkocht, heeft het geheel sociaal maatschappelijke leven in de afgelopen eeuwen wereldwijd om zeep geholpen. Het komt er in feite op neer dat de goed boerende maatschappelijke ‘deelnemers’ binnen dit casinosysteem, met een vooral narcistische en/of psychopathische karakterstructuur, hun ongebreidelde eigenliefde konden verzilveren in klinkende munten. Met overeenkomstig groeiende bankrekeningen, bezittingen en machtsposities. Dit alles met als kostprijs, de collateral damage van verloren menselijkheid en werkelijk maatschappelijke betrokkenheid. Het meest trieste is echter, dat een groot deel van de mensheid daardoor vervreemd is geraakt van haar verbinding met de natuur. De rationeel/analytisch gefundeerde wetenschap heeft dit, als onderwijs bepalende factor, mede mogelijk gemaakt. Een van God en natuurgebod losgeslagen mensheid (5), heeft zichzelf daarmee op een doodlopende weg geplaatst. Het laat zien dat op deze planeet het leven niet meer de inspirerende factor is, maar de dood in al haar verschrikkelijke uitingen. Die dood kan zich in de meest misleidende verpakkingen laten zien, zoals in symbolische vorm met Halloween weer te zien is, om maar grip op het leven te kunnen krijgen en het te kunnen leegzuigen.

(On)Vrije marktwerking

Ten eerste door het feit dat de corpocratische vormgeving van het zogenaamde westers liberale vrije marktprincipe, zich als weldoenend meent te kunnen presenteren voor het welzijn van de gehele mensheid. Terwijl zij er in feite alleen maar op gericht is om zoveel mogelijk winst te kunnen maken, zonder daarbij oog te hebben voor de prijs die de mensheid en de natuur daarvoor moet betalen.

Ten tweede vanwege het feit dat de economie de grenzen van haar eigen sociaal-maatschappelijk werkterrein meer dan verre heeft overschreden. De economie is in essentie een uitwisseling van levensondersteunende diensten en goederen, met het geld als ruilmiddel. Het heeft binnen een gezonde en evenwichtige sociale structuur een dienende rol te spelen. Een rol die er op gericht is mensen in hun basisbehoeften te voorzien, zodat zij zich met de ontwikkeling van het wezenlijke in zichzelf kunnen bezighouden en daarmee een bijdrage kunnen leveren aan een wezenlijke evolutie van de menselijke samenleving. Het leven is, vanuit het huidig economische standpunt bezien, voor het grootste deel der mensheid onbetaalbaar geworden. Hierdoor hebben velen van de monopolistisch geld scheppende banken moeten lenen en zich in de schulden moeten steken. Dit geldt zowel voor de (kleinere) producenten van diensten en goederen als ook voor de consumenten ervan.

Om een systeem dienende baan te kunnen krijgen, waarmee men zich in leven kan houden en deel kan nemen aan de consumptieve ratrace, moet men studeren. Studeren kost geld en dat geld moet van de als bank opererende staat geleend worden, in de vorm van een studiebeurs. Daar de prijzen van het levensonderhoud, maar ook van studies, in de laatste decennia buitenproportioneel gestegen zijn, beginnen de meeste afgestudeerden hun maatschappelijke carrière al met torenhoge schulden. Zij moeten vele jaren hard werken om de schuld aan de staat weer terug te kunnen betalen. Dit concept is vanuit menselijk oogpunt gezien onmenselijk. Omdat deelname aan de banenmarkt het systeem dient, maar in essentie de dienaar niet. Waardoor de dienaar in concreto tot een slaaf van het systeem wordt gemaakt.

Als je de ratrace wint, ben je nog steeds een rat!

Economie om alles en iedereen te kunnen manipuleren

Van de wieg tot het graf hebben wij de bedenkers en uitbaters van dit vampiristische geldsysteem te betalen voor ons bestaan. De mens is de enige soort op deze planeet, die met zijn levensenergie zwaar moet betalen voor zijn aanwezigheid. Leven, studeren en werken binnen een onmenselijk systeem kost veel levensenergie en verlies van levensvreugde. Tevens maakt het je ziek. Maar ja, daar wordt de farmaceutische maffia weer rijker van. En dan kan nog alles dat men meent aan illusionair bezit en zekerheid verworven te hebben afgenomen worden, zelfs het eigen leven. Men kan er haast zeker van uit gaan dat overheden wetten klaar hebben liggen, die in geval van een vernietigende economische crisis het betalingsverkeer en het bezit van financiële middelen zullen kunnen sturen. Zo is er in Nederland in 1978 al een economische noodwetgeving opgesteld, die in de loop der tijd is aangepast. De laatste aanpassing is van kracht geworden op 1 november 2007 en is tot op heden geldig (6). Hieronder een weergave van hoofdstuk XII artikel 26:

“Artikel 26 Noodwet financieel verkeer

Hoofdstuk XII. Financieel verkeer met het buitenland

Artikel 26
Onze Minister is bevoegd – zo nodig in afwijking van andere wettelijke regelingen – voorschriften te geven ten aanzien van de financiële betrekkingen met het buitenland, alsmede ten aanzien van het vorderen van gouden munten, fijn goud, alliages van goud (onbewerkt of halffabrikaat) en buitenlandse activa van ingezetenen. Tenzij bijzondere omstandigheden dit naar zijn oordeel onmogelijk maken, oefent hij deze bevoegdheden niet uit dan in overeenstemming met Onze Ministers van Buitenlandse Zaken, van Economische Zaken en van Landbouw en Visserij” (7)

Daarmee is het door velen overgenomen en uitgevoerde advies om te beleggen in edelmetalen volledig waardeloos. Want de banken die de grootste hoeveelheden daarvan bezitten, bepalen de waarde ervan en kunnen in ‘crisistijd’ via de in hun dienst staande regeringsvazallen alles opeisen.

Ze kunnen ook op manipulatieve wijze de prijs van de edelmetalen beheersen, zoals ze dat voortdurend doen met alle economisch belangrijke zaken. Wie geïnteresseerd is in meer achtergrondinformatie over deze wet en haar toepassingen kan hier (8), (9) en (10) meer lezen daarover. Sinds 1 januari van dit jaar zijn alle bij de EU aangesloten landen verplicht om in financiële problemen zijnde banken, hun eigen problemen op te laten lossen middels het afromen van de spaartegoeden van hun klanten. Afromen is natuurlijk een mooi verhullend woord voor plunderen!

“Met ingang van 1 januari 2016 komen alle banken in de Europese Unie onder nieuwe bail-in regels (11) te staan, wat betekent dat u als spaarders niet meer veilig bent als u meer dan €100.000 aan spaargeld op een bankrekening heeft staan. Spaargeld tot €100.000 valt in de hele Europese Unie onder het deposito garantiestelsel, maar alles wat boven deze grens zit loopt vanaf volgend jaar risico. Valt uw bank om, dan mag de bank alles boven die grens gebruiken om de verliezen op te vangen.

Met deze Europese plannen willen de regeringsleiders voorkomen dat de belastingbetaler moet opdraaien voor de redding van een bank, zoals in 2008 en 2009 gebeurde. Regeringen moesten toen voor tientallen miljarden euro’s banken nationaliseren of noodleningen verstrekken, met alle risico’s van dien. Met een Europese bail-in wetgeving wordt dat verleden tijd. De beruchte ‘template’ waar Dijsselbloem over sprak tijdens de bankencrisis op het eiland Cyprus wordt dus voor alle Europeanen werkelijkheid.” (12)

Daarmee zou men kunnen stellen, dat op Europees niveau al een deel van de Nederlandse financiële noodwetgeving in werking is gesteld. Geloof maar niet dat Mark Rutte en de rest in het Haagse Marionettencircus daar erg sterk tegen geprotesteerd zullen hebben. In eerste instantie is de plunderregeling nog gericht op de relatief meer vermogenden, maar men kan er zeker van zijn dat de bovengrens naar beneden zal worden bijgesteld.

“Wie het goud heeft, maakt de regels.”

Alles dat op deze wereld door de wereldse – maar occult gedirigeerde – bovenbazen in bezit is genomen, kunnen zij tevens via de door hun marionettenregeringen geïnstalleerde wetten ook weer opeisen van de tijdelijke gebruikers ervan. Ze hebben dat in jaren ’30 van de vorige eeuw ook al gedaan in VS. Als gewone inwoners van de Besloten Vennootschap Nederland, met het koningshuis, Shell en Unilever in de Raad van Bestuur, bezitten wij helemaal niets en is al wat wij als bezittingen beschouwen een illusie. Een illusie die een nog veel diepere achtergrond heeft, waar ik hierna verder op in zal gaan. De slavenmatrix, die door de heersende elite is vormgegeven en waar wij ons in hebben laten vastleggen, lijkt niet aan te ontvluchten te zijn. Deze slavenmatrix is gebaseerd op het superieur elitaire denkconcept, de eigenaar te kunnen zijn van deze wereld en van alles dat daarop leeft en in de bodem verborgen is. Tevens daar het eeuwig gemonopoliseerde gebruiksrecht van te hebben. De slavenmatrix heeft als werelds legitieme basis, dat wij onze eigen bestaansgrond op financieel gebied verschuldigd zijn aan de bankiers. Dit is vanzelfsprekend in volledige tegenspraak met de natuurlijke bestaansgrond van al het leven, die aan niets of niemand iets verschuldigd is.

Talking Heads – Once in a lifetime

Het laat zien dat de individuele mens gaandeweg geplaatst is binnen een de elitaire heersers dienende matrix van slavernij, waarbij hij zelf als bezit wordt beschouwd van de elite. Dit is een zeer fundamentele onrechtvaardigheid! De economie is door de schaalvergroting en machtsconcentratie tot een dictatuur geworden, die alle levensaspecten in zich heeft geïncorporeerd en bepaald. Ultieme macht over het leven in al haar uitingen is het finale uitgangspunt. De levende economie is ontdaan van haar organische levenskracht en tot een doodse wetenschap gemaakt, die als een façade dient voor een ongekende slavernij.

Economie is de bloedstroom

Wanneer men de mensheid als geheel, als een levend organisme be­schouwt en ieder mens als een afzonderlijke cel binnen dat organisme, dan kan men de economie vergelijken met de bloedstroom waar iedere cel de nodige voedingstoffen uit moet kunnen halen om in le­ven te blijven en zijn functies te kunnen uitvoeren. Als bepaalde cellen daar meer uithalen dan voor hun levensonder­houd noodzakelijk is en daardoor woekerend andere cellen gaan vernietigen, spreekt men van kanker. Che­mothera­pie en bestraling (vervuiling en oorlog) lijken mij in dezen niet de juiste behandeling. Zij onderdrukken en vernietigen de natuurlijke weerstand van het organisme en daarmee het gehele organisme. Veeleer is de bevordering en bewustwording van de eigen kracht en het vermogen tot regeneratie van iedere cel een betere behande-lings-methode, om de verschillende weefsels en organen (verschillende sociale samenhangen) te herstellen en te vernieuwen.

Bewustwording van de eigen kwetsbaarheid, tevens ingeboren kracht, onze sociale afhankelijkheid van elkaar en deze te accepteren, dragen bij aan het herstel en de vernieuwing van het sociale organisme dat mensheid heet. Daarmee wordt de kwetsbaarheid van het leven, zich uitend in de onverwoestbare samenhangen van de natuur, omgevormd tot een kracht die leidt naar een onvoorwaardelijke mensen­liefde en liefde voor het leven in zijn totaliteit. Dit is mijns inziens de enige remedie om een volledige uitroeiing van het sociale in de mens te voorkomen. Vanuit het inzicht dat we allemaal op weg zijn naar ons geestelijk thuis tussen de sterren en die weg gaan om ervan te leren, kan men een levenshouding ontwikkelen die getuigt van vergevingsgezindheid en mededogen. Daartoe mag men eerst zichzelf vergeven dat men zo lang in het duister van de onwetendheid heeft verbleven.

Economische kanker

Kortom, de economie en wat men daarvan heeft gemaakt is de werkelijke kanker in onze sociale samenleving! Deze wordt gereflecteerd in de enorm toegenomen en vele vormen van lichamelijke kanker! Het is dan ook niet verwonderlijk dat in het fysiek/biologische welzijn van mensen kanker één van de meest dodelijke ziekten is! Het systeem weerspiegelt zich in de deelnemers en de deelnemers aan het systeem weerspiegelen de ziekte, die de basis van het systeem is! Hoe kunnen we deze als veelal dodelijk benoemde ziekte bestrijden? Dit is één van de meest wezenlijke vragen voor onze tijd, waar steeds meer verschillende antwoorden op komen met een natuurgeneeskundige basis (13).

De economie is zelfs in het sociale verkeer tussen mensen een dominante factor geworden, Daarmee ons de indruk opdringend dat alles koopwaar en verhandelbaar is. Zelfs het meest menselijke verbindingsmiddel, namelijk de Liefde, is in meerdere opzichten tot handelswaar geworden. In de meest voornamelijk biologisch/hormonale zin, wordt liefde door sommige wetenschappers als een puur chemisch proces gezien. Voor hen logisch natuurlijk, doordat zij hun eigen innerlijk zintuig voor het kunnen waarnemen en ervaren van liefde hebben laten afsterven. Terwijl het in onze door haat, agressie en andere laag frequente emoties bepaalde wereld nu zo van belang is voor onze verdere evolutie, om die liefde juist met volle kracht te gaan ervaren en ontwikkelen. Het is onze levenslijn naar de toekomst!

Talking Heads – Road to nowhere

Een mogelijke oplossing

Rudolf Steiner heeft met zijn concept van de sociale driegeleding aan het einde van de Eerste Wereldoorlog een vernieuwende sociale impuls in Europa binnen willen brengen. Deze werd echter door de verdere ontwikkelingen in Europa, zoals de Bolsjewistische Oktoberrevolutie in Rusland en het voor Duitsland noodlottige Verdrag van Versailles, onmogelijk gemaakt zich verder te kunnen vormgeven.

Sociale driegeleding

De sociale driegeleding onderscheidt in de samenleving drie gebieden:

•het gebied waarin de individuele mens zich ontwikkelt en vaardigheden oefent of uitoefent; dit is het geestesleven (culturele leven) waar vrijheid noodzakelijk is om ontwikkeling mogelijk te maken
•het gebied waarin mensen samenleven en wetten en regels vormen; dit is het gebied van het rechtsleven waar gelijkheid (= gelijkwaardigheid, AZ) moet gelden
•het gebied waarin mensen zorgen voor elkaars behoeften; dit is het gebied van de economie waar broederschap het heersende principe zou moeten zijn.

Deze drie gebieden zouden in de samenleving op eigen benen moeten staan, dat wil zeggen dat in ieder gebied het eigen principe (respectievelijk vrijheid, gelijkheid en broederschap) nageleefd wordt. Het is de taak van het democratisch vormgegeven rechtsleven om de zelfstandigheid van de drie gebieden door wetgeving te beschermen of te bewaken.

De sociale driegeleding werd in 1917 voor het eerst verwoord door Rudolf Steiner.” (14)

Hebben van bezit?

Wanneer men vanuit een meer geestelijk perspectief naar het leven kijkt, zoals vele natuurvolkeren, dan bestaat er geen bezit. Ooit las ik een toespraak van opperhoofd Seattle van de Dwamish-stam in Noord Amerika. De eenvoud en simpele logica, die uit zijn toespraak sprak, was voor mij overdonderend en ontroerend. Hij hield deze toespraak in 1854 naar aanleiding van voorstellen van de toenmalige Amerikaanse regering tot het aankopen van grond van de stam. De diepe verbinding die dit Indiaanse opperhoofd voelde met de natuur, getuigt van grote wijsheid en vooral een diep respect voor die natuur. Hij zei onder andere het volgende:

“Het grote opperhoofd in Washington heeft gesproken: hij wenst ons land te kopen. Het grote opperhoofd heeft ook woorden gesproken van vriendschap en vrede. Dat is zeer goed van hem, omdat we weten dat hij onze vriendschap niet nodig heeft. Maar we zullen over uw aanbod beraadslagen, want we weten dat als wij ons land niet verkopen de blanke man met zijn geweren komt en het in bezit neemt.

Hoe kun je de lucht, de warmte van het land verkopen?
Dat is voor ons moeilijk te bedenken. Als wij de prikkeling van de lucht en het kabbelen van het water niet kunnen bezitten, hoe kunt u het dan van ons kopen? Wij zullen hierover op onze tijd een beslissing nemen. ” (15)

In? de nog gaande zijnde strijd tussen de Origineel Indiaanse bevolking en de Amerikaanse overheid speelt dit aspect nog steeds. Die strijd tussen een op geld beluste overheid en olie- en gasboeren met betrekking tot het willen aanleggen van een pijpleiding in North Dacota, heeft alles te maken met eerbied voor en heiligheid van Moeder Aarde! De Indianen eren de grond waarop zij en hun voorvaderen al sinds mensenheugenis hebben geleefd. Zij willen de door hen als heilig ervaren Moeder Aarde beschermen tegen de economische kanker, die de Amerikaanse overheid en de daarachter opererende Zionistische Satansbende juist wil verspreiden. Zij voorzien dat zo’n pijpleiding met alle mogelijke lekken een enorm ecologische schade zal veroorzaken en Moeder Aarde zal beschadigen.

?

Als de mens op de Aarde spuugt, dan spuugt hij op zichzelf”. (16)

Dat alles wat gescheiden is, ??n mag worden”

Loreena McKennitt – The two trees

Bronnen en literatuurverwijzingen:

(1)https://nl.wikipedia.org/wiki/Zaak-Lubbers
(2)http://www.geennieuws.com/2012/05/ruud-lubbers-de-premier-van-de-verdwenen-30-miljard/
(3)https://www.youtube.com/watch?v=4XSBr7nPlWE
(4)https://www.youtube.com/watch?v=ay015Y7bgQA
(5)http://henrymakow.com/surviving_the_new_world_order.html
(6)http://wetten.overheid.nl/BWBR0003173/2007-11-01
(7)http://www.wetboek-online.nl/wet/Noodwet%20financieel%20verkeer/26.html
(8)https://biflatie.nl/artikelen/economisch/er-bestaan-geen-garanties-meer/
(9)http://preppers.nl/2012/06/mag-de-nederlandse-overheid-goud-en-zilver-van-burgers-beslag-nemen/
(10) http://www.gewoon-nieuws.nl/2013/09/uw-bankrekening-is-niet-van-u/
(11) http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20131212IPR30702/Deal-reached-on-bank
(12) http://marketupdate.nl/nieuws/economie/kredietcrisis/europese-bail-in-vanaf-2016-hoe-veilig-is-uw
(13) http://gedachtenvoer.nl/page/kanker-iedereen-moet-het-weten.html
(14) http://www.driegonaal.nl/sociale-driegeleding/
(15) http://jankraak-taichitao.nl/content/website.php?hoofdpagina_id=1083
(16) http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/mensen/hoe-kun-je-de-hemel-kopen-of-verkopen/

Arend Zeevat Hou je hoofd koel en vooral je hart warm. — Arend Zeevat


Momenteel gebeurt er veel in onze wereld dat menigeen zal confronteren met een zeer fundamenteel gevoel van onzekerheid en machteloosheid. Waarheid en onwaarheid zijn voor velen moeilijk te onderscheiden. De daardoor opgeroepen onzekerheid en onmacht zijn gevoelens, die we diep onbewust vanaf onze jeugd al met ons meedragen. Wereldbrand