De seksuele gevangenis

de seksuele gevangenis

Ach gij Mens, God, Godin en Ster,
Gij zijt nabij maar ook zo ver,
Uw zuiver licht straalt overal,
Uw zielekracht zo puur als ‘t heelal,
Gij was verloren en zonder thuis,
Geloof is heen er was geen kruis,
Bij’t valse geroep van de dertiende maan,
Zijn uwe naasten verloren gegaan,
Moest een ieder dan zo nietig zijn,
Zoveel lijden en zoveel pijn,
Een nieuwe tijd zal ons het leren,
Waarin de soort het mag proberen,
De grote soort uit vroeger dagen,
Om al wat u bent te belagen,
Ach Gij Mens,’ t is Uw gevecht,
Maar zijt gerust het wordt beslecht,
Gij heeft zoveel licht gekregen,
Gij verlicht de duistere wegen,
Ook zult gij strijden met open vizier,
Met puurheid verslaat gij dit hongerig dier,
We zullen dicht bij ons zelf staan,
Het beest gebieden zijnsweegs te gaan,
Gij zult hem verjagen die helse termiet,
Rap zult gij herstellen van pijn en verdriet,
Echt mooi Mens, God en Godin,
Gij ziet straks het einde en ook het begin..!!

Willem van Prooijen

de sexuele gevangenis

Geperverteerde wereld

In onze overmatig geseksualiseerde en vooral geperverteerde wereld is het maar al te gemakkelijk om opgesloten te raken in een onbewuste gevangenis van primair dierlijke instincten en drijfveren. Aan alle kanten worden we (mannen) voortdurend geprikkeld door verleidelijke reclamebeelden van vrouwelijk schoon, die een ogenschijnlijke belofte inhouden van een ultiem te bereiken geluk. Een soort van zevende hemel, die echter ver van de dagelijkse realiteit van de intieme relatiebeleving van een meerderheid der mannelijke wereldbevolking afstaat en die zij nooit zullen bereiken. Vooral omdat het een illusie is. Een geperverteerde vorm van de Islam heeft potentiële martelaren met hun eigen variant daartoe geïndoctrineerd, betreffende het vrouwelijk schoon dat hen wacht na actief in de uiterlijk gerichte ‘Jihad'(?) de dood te hebben gezocht. De heersers dezer wereld, die menen de mogelijkheden en middelen te hebben om die zevende he(me)l in hun beleving dichterbij te brengen, laten zich ook misleiden door de illusie van hun geperverteerde lusten. In dat soort seksualiteitsbeleving is het verkrijgen van een machtsgevoel ten koste gegaan van de beleving van intimiteit. Intimiteit houdt in mijn beleving in, dat twee mensen zich wezenlijk en onvoorwaardelijk op verschillende niveaus met elkaar verbinden, met behoud van de eigen identiteit. Dit is iets anders dan een symbiotische relatie. Daarbij gaan mensen volledig in elkaar op en verliezen hun eigenheid, omwille van een wederzijds onvrij makende onbewuste afhankelijkheid. Deze afhankelijkheid is op psychisch/emotioneel niveau voornamelijk gebaseerd op een invulling van de in de eigen jeugd opgedane emotionele tekorten. Van de partner wordt dan onbewust verwacht dat die de ervaren emotionele gaten invult.

Economie in relaties

We leven in een wereld waarin de economie c.q. zakelijkheid tot dictatuur is geworden. Economische handelsprincipes van kopen en verkopen, zijn ook een substantieel onderdeel geworden van de sociale relatievorming tussen mensen. Ik geef jou wat jij nodig hebt, maar dan verwacht ik wel dat ik in ruil van jou terugkrijg wat ik nodig heb. Een bijna karikaturaal voorbeeld hiervan is, de jongere vrouw die zichzelf lichamelijk verkoopt aan een oudere rijkere man, omwille van een potentiële erfenis op haar naam. Of de man die bereidt is om zijn onafhankelijkheid en zelfstandigheid op te geven voor het tussen de lakens krijgen van een vrouw. Ditzelfde principe werkt echter op een subtieler emotioneel niveau in de relatievorming tussen vele mannen en vrouwen en werkt ook door in bijna alle soorten relaties tussen mensen, zelfs vermeende vriendschappen.

Wat is seksualiteit?

Men kan zich de vraag stellen: Wat is seksualiteit nu eigenlijk en in hoeverre hebben wij kennis van en voeling met dit thema op het meest wezenlijke niveau?

Seksualiteit is verbonden met de meest fundamenteel menselijke scheppingsdrang, die op fysiek niveau vorm gegeven wordt. Dit houdt in dat het een uiting is van de door het Scheppend Principe aan de mens geschonken mogelijkheid om een medeschepper te zijn. Schepping heeft alles te maken met de wil. De wil om iets nieuws toe te willen voegen aan dat wat er al is. Iets nieuws houdt in, dat het er nog niet eerder is geweest. De wil tot het scheppen van iets nieuws kan logischerwijs niet voortkomen uit het oude, uit wat er al is. Dit zou immers een kopie zijn van een combinatie van oude vormen. Het is juist dit kopiëren van oude vormen, dat er voor gezorgd heeft dat de menselijke evolutie dreigt vast te lopen in een gemanipuleerde verstarring van voorgeprogrammeerde controleerbaarheid. Op sociaal-maatschappelijk vlak kunnen we dit waarnemen in een door economische- en machtsbelangen compleet vastgelegde maatschappelijke structuur, die ten aanzien van de sociaal-maatschappelijke vormgeving telkens meer van hetzelfde produceert. Dit zorgt er voor dat werkelijk vernieuwende scheppingsdrang onmogelijk wordt gemaakt zich te uiten. In onze materialistisch ingestelde wereld betekent dit tevens, dat de basis van de menselijke scheppingsdrang op fysiek niveau ook volledig controleerbaar is gemaakt. De gehele beeldcultuur in media- en reclamewereld is gericht op een veruiterlijkende verslaving aan de fysiek gerichte seksualiteit. Hierdoor worden de oorspronkelijk geheiligde seksuele scheppingskrachten volledig geperverteerd. Pornografie, pedofilie en alle andere uitwassen op het gebied van seksualiteit allemaal bedoeld, om de mens aan instinctief en onbewuste doodsheid scheppende krachten te kluisteren. De hoogste geestelijk scheppende energie is op deze wijze door de duistere krachten, die zich van deze planeet hebben meester gemaakt, gekoppeld aan de laagste vorm van onbewuste instincten.

Een uiteraard zeer gesimplificeerde, maar toch leuke weergave van het economische spel tussen mannen en vrouwen is te zien via de volgende link naar deze powerpoint

Door moderne technologie is de mogelijkheid geschapen om de menselijke reproductiemogelijkheid op fysiek niveau, zelfs volkomen overbodig te maken. Het is nu mogelijk dat het menselijk lichaam en ook een zekere vorm van innerlijke ‘zielsmatige’ structuur, op een volledig kunstmatige wijze tot stand worden gebracht. Daarmee wordt de seksualiteit tot een onnodige activiteit. Maar dit betreft het fysieke niveau. Natuurlijk is met de fysieke seksualiteit een innerlijk psychisch/emotionele component verbonden en op een overstijgend niveau een spiritueel aspect.

Reductionisme

We kunnen dus twee naast elkaar opererende maatschappelijke fenomenen waarnemen. De ene is er op gericht om de seksualiteit door pervertering tot een dierlijk instinctief iets te maken. De andere is er op gericht de seksualiteit als reproductief proces buiten te sluiten. Bij het eerste gaat het om het versimpelen van de seksualiteit tot het lustprincipe en bij het tweede om het versimpelen tot een functioneel principe, dat op efficiëntere wijze door een andere wetenschappelijk uitgedachte functionaliteit vervangen kan worden. Daarmee heeft de wetenschap de volgende Oud Perzische spreuk uit de Zend Avesta zeer letterlijk op een materialistische wijze vormgegeven.

Draag het licht naar de aarde.
O mens, gij zijt tussen het licht en de duisternis geplaatst.
Wees een strijder voor het licht.
Houdt van de aarde,
zodat zij tot een stralende edelsteen wordt.
Herschep de plant.
Herschep het dier.
Herschep u zelf.

De gangbare wetenschap draait alles 180 graden om. De bovenstaande spreuk is bedoeld om op een geestelijk niveau vormgegeven te worden. Door een vergeestelijkend evolutionair proces kan de mens zijn eigen vergeestelijkte staat van Zijn inzetten, om alle natuurrijken op deze planeet ook te helpen zich te vergeestelijken. De biologisch-dynamische landbouw heeft als uitgangspunt, om door het gebruik van bepaalde organische preparaten een bijdrage te leveren aan het helpen vergeestelijken van de lagere natuurrijken en de wezens die daar in leven.

Tijdens mijn werken in de biologisch-dynamische landbouw heb ik meerdere malen spuitpreparaten, in de vorm van het koemest- en het kiezelpreparaat, mogen maken en uit mogen brengen. Beide preparaten hebben een tijd lang in een koehoorn blootgestaan aan krachtenwerkingen uit de omgeving. Het koemestpreparaat wordt in een koehoorn tussen eind september en Pasen in de grond bewaard, om zo de aardse vormkrachten in zich op te nemen en te versterken. Het kiezelpreparaat wordt eveneens in een koehoorn gedaan en de gehele zomer op een zonnige plaats blootgesteld aan de lichtwerking van de zon. Beide preparaten worden voor gebruik in een grote regenton met water vermengd. Tijdens dit mengen wordt er met een takkenbezem een uur lang in het water geroerd. Daarbij roert men een minuut lang met de klok mee, daarna tegen de klok in. Dit roeren doet men zo krachtig dat er een trechter/vortex tot op de bodem ontstaat. De zo ontstane vorm wordt door de tegenbeweging in chaos gebracht. Om vervolgens een nieuwe trechter/vortex te laten ontstaan, die de andere kant op draait. Hiermee wordt dus door menselijk handelen een vorm geschapen, die een evenbeeld is van een geestelijk scheppende kracht en in het geheugen van het water wordt opgenomen (zie voor onderzoek betreffende de geheugencapaciteit van water het werk van Masuru Emoto) Het chaotisering- en herscheppingproces is een evenbeeld van het geestelijk cyclische scheppingsprincipe. Na het roeren wordt het koemestpreparaat over de bodem gesproeid, om de aardse vormkrachten in de planten te versterken. Het kiezelpreparaat wordt in de rijpingsfase van het gewas over de planten gesproeid, om de lichtwerking in de plant te ondersteunen.

Trias Satanica

Nu kan men zich afvragen wat bovenstaande met seksualiteit te maken heeft. Welnu, het heeft daar alles mee te maken, daar het gebaseerd is op het inzicht dat een verbindende dienstbaarheid aan al dat leeft, zichtbaar en onzichtbaar, de menselijke evolutie en die van al het leven verder helpt. Het is een uiting en vormgeving van een diep gevoelde verbinding met al dat leeft. Tevens is het tegengesteld aan de houding van exploitatie en misbruik, die alle soorten van sociale relaties heeft misvormd. Dus ook de intieme, waarin seksualiteit een plaats heeft. De in onze tijd geperverteerde seksualiteit is een wezenlijk aspect van deze misvorming. Een misvorming die er op gericht is om de verbindende kwaliteiten tussen het mannelijke en vrouwelijke, die zich in de seksualiteit kunnen uiten, geheel te verstoren. Ik zie seksualiteit (in haar huidige vormen), geld en macht als met elkaar verbonden en noem dit de Trias Satanica. Deze drie zaken komen in verschillende combinaties, of alle drie tegelijk voor in vele relaties en bepalen en misvormen deze. Een actueel bizar voorbeeld van de doorgeslagen pervertering van seksualiteit, wordt weergegeven in een artikel op RT. Daaruit blijkt dat men mensen uitnodigt om dit intieme proces tussen twee mensen, op een egocentrisch individuele manier in het openbaar uit te leven. Het artikel beschrijft dat een Engelse fabrikant van seksspeeltjes toestemming heeft gekregen, om middenin New York een masturbatiecel te plaatsen voor seksueel gefrustreerde mannelijke New Yorkers.

sex in the city of New York

Ook toont pervertering zich in de volgende erotiserende beelden op kermisattracties voor kinderen.

sex atractie voor kinderen

Het in het onderwijs voortijdig opdringen van zaken die met seksualiteit te maken hebben aan kinderen op een te jonge leeftijd, werkt eveneens zeer ontwrichtend.

Ontmanlijken en ontvrouwlijken

Sinds de tweede helft van de 20ste eeuw heeft de heersende club van bekende verdachten een sociaal beïnvloedingsprogramma op de wereldsamenleving losgelaten, dat bedoeld is om de menselijk sociale samenhangen volkomen te ontwrichten en te chaotiseren. Daartoe hebben ze middels opvoeding, scholing en mediapropaganda de seksuele identiteitsvorming bij opgroeiende kinderen en jong volwassenen in verwarring gebracht. Het door de CIA georganiseerde feminisme heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het onderdrukken van het vrouwelijke in vrouwen. De economisch bepaalde vermannelijking, die daardoor bij vrouwen ontstond, heeft er tevens voor gezorgd dat het wezenlijk mannelijke in mannen ook werd onderdrukt. Het lijkt er op dat de als marionetten opererende overheden, bewust aansturen op een homoficering van de maatschappij. Het zal in ieder geval een bijdrage zijn aan de depopulatie en een voorbereiding op het volledig kunstmatig fabriceren van baby’s, zoals het boek Brave New World van Aldous Huxley ons toont. Het boek is verfilmd in 1980 en op Youtube in twee delen te zien.

Wanneer mannen niet meer weten wat wezenlijke mannelijkheid inhoudt en vrouwen niet meer weten wat wezenlijke vrouwelijkheid is, dan is de missie van de heersers ten aanzien van het kapen van de polaire oerkracht van de aardse schepping geslaagd. De aantrekkingskracht tussen de tegendelen van de oerpolariteit mannelijk/vrouwelijk, is gebaseerd op een noodzakelijke wederzijds verbindende aanvulling. Beide krachten zijn nodig om de schepping volledig te laten zijn en de evolutie te kunnen laten verdergaan, door het voortdurend hervinden van een verstoord en verloren gegaan evenwicht tussen beide. Wat het doel van de heersers is, is om het leven in al haar facetten en uitingsvormen plaats te laten maken voor de dood. In onze tijd krijgt dit steeds meer een transhumane gerobotiseerde vormgeving. De verbindende kracht van de oerpolariteit wordt door hen onherstelbaar verstoord. Waardoor de levenskrachten, die daarmee verloren gaan, ten goede komen aan hun vampiristisch satanische meesters. Alles wordt in haar tegendeel omgevormd. Mannelijk wordt vrouwelijk en vrouwelijk wordt mannelijk en uiteindelijk wordt het hom noch kuit. Het is dus aan ons om in onszelf, dat verstoorde evenwicht tussen de mannelijke en vrouwelijke krachtenwerkingen in onze ziel weer te herstellen.

Seksueel misbruik

Het seksueel misbruik van kinderen draagt op alle mogelijke manieren bij aan het verder realiseren van de hiervoor benoemde doelen. Traumatisering van kinderen op dit vlak staat garant voor de psychisch/emotionele misvorming, die het fundament vormt voor de sociale chaotisering. Over de emotionele gevolgen van het seksueel traumatiseren van meisjes is wel al veel bekend. Over die gevolgen bij jongens is dat beduidend minder. Bij jongens zijn die gevolgen totaal levensontwrichtend en uiten zich onder andere in een twijfel aan de eigen geslachtelijke identiteit en problemen in de relatievorming met vrouwen. De bewustwording daarvan is een lange en pijnlijke weg, daar de traumatiserende ervaringen diep in het onderbewuste zijn weggestopt. Seksuele traumatisering is een middel om op een heel diep onbewust niveau angst, een chronisch wantrouwen en een totaal gebrek aan assertiviteit in jongens te implanteren. Daarmee is het een middel om mannen te controleren en ze uit hun eigen mannelijke daad- en scheppingskracht te houden. De op deze manier toegepaste mindcontrol is, getuige de hausse aan openbaringen hierover in de laatste decennia, enorm wijdverbreid. En in alle lagen van de bevolking. Via de volgende link is daar veel over te lezen:

Dat wat zich nu openbaart ten aanzien van het loslaten van seksueel totaal gefrustreerde ‘vluchtelingen’ in Europa, die op een waanzinnig grote schaal en ogenschijnlijk georganiseerd het vrouwen lastig maken, is tevens een aspect die de hiervoor benoemde agenda dient. Het mag dan ook duidelijk zijn, dat ook deze vluchtelingenstroom is georganiseerd. We leven in een tijd waarin alles zich naar een climax beweegt, die een totale ontreddering en chaos moet veroorzaken.

Veiligheid en vrijheid

De toenemende chaotisering op alle maatschappelijke gebieden, staat borg voor het ineenstorten van de wereld zoals wij die hebben gekend. Oorlogen en het door gangbare media opgeblazen zogenaamde terroristenprobleem, dragen eveneens bij menigeen bij aan het toenemende gevoel van onveiligheid. Volgens het inmiddels bij velen bekende dialectische concept van probleem-reactie-oplossing, wordt door overheden en de hen beheersende bankiermeesters als oplossing een toenemend gemilitariseerde veiligheid aangeboden. De meest fascistoïde dictatuur, die ooit op deze planeet is verschenen, staat op het punt geboren te worden uit satanisch geïnspireerde ouders, de bankierselite en ‘religieuze’ elite. Zij heeft zich weten te manifesteren op basis van angst, gepolariseerde tegenstellingen en daaruit voortvloeiende verdeel- en heerstactieken. Met behulp van de Trias Satanica hebben zij alle sociale samenhangen en verbindingen vernietigd en mensen volledig van hen afhankelijk gemaakt. Aan de basis van dit alles staat de gepolariseerde tegenstelling tussen de oerpolariteit van het mannelijke en vrouwelijke. Deze oerpolariteit is, zoals eerder benoemd de basis van de schepping. Wij kunnen bovengenoemde ontwikkeling alleen ombuigen, wanneer we op individueel niveau door intensief zelfonderzoek, de werking van het mannelijke en vrouwelijke in onszelf gaan ervaren. Het verstoorde evenwicht tussen beide in onszelf weer herstellen en vooral van onszelf leren houden, zodat we wat betreft de vraag naar liefde niet afhankelijk hoeven te zijn van een totaal gechaotiseerde buitenwereld. Als een ieder datgene leert te geven, dat hij/zij graag van een ander zou willen ontvangen, scheppen we met elkaar een wereld van overvloed en hebben geen banken, multinationals, dogmatische geloofsinstituten, autoriteiten en rationeel/analytische wetenschappers meer nodig.

“Zij die bereidt zijn om essentiële vrijheid op te geven om een beetje tijdelijke veiligheid te kunnen krijgen, verdienen noch vrijheid noch veiligheid.” — Benjamin Franklin

Bevrijding uit de seksuele gevangenis

We leven dus in een tijd van toenemende chaotisering. Chaos heeft binnen de natuurlijke orde echter een zeer functionele plaats. Het is een overgangssituatie, waarin een oude vorm zich oplost om plaats te maken voor een nieuwe vorm. Een evoluerend bewustzijn heeft nieuwe vormen nodig om zich te kunnen manifesteren. De bekende slogan van de Vrijmetselaars “Ordo ab Chao”, is een geperverteerde uiting van het bovenstaande. Zij willen de chaos initiëren omwille van de door hen gehanteerde heersersagenda. Wanneer er in chaos geen ontvankelijkheid (vrouwelijk principe) ontwikkeld wordt voor een vernieuwende vormgeving (mannelijk principe), dan zal er geen levende en organische ontwikkeling meer mogelijk zijn. Dat is wat zij willen. De sleutel van de seksueel geperverteerde gevangenis waar wij ons in hebben laten vastzitten, ligt in de donkerte van ons onderbewuste.

Ik wil een levende door de geest gedragen vernieuwende ontwikkeling, die een hoogstaande moreel/ethische basis als uitgangspunt heeft. Dus een respect voor al dat leeft en een dienstbare houding, voortkomend uit een onvoorwaardelijke liefde voor het leven in al haar uitingsvormen. Dit zal in mijn beleving alleen bereikt kunnen worden, door de in ons geprogrammeerde dualistische en nu totaal gepolariseerde mannelijk/vrouwelijke scheppingskracht tot basis te maken voor heelheid en eenheid in diversiteit. Dit houdt in dat wij door een intensief zelfonderzoek voor onszelf duidelijk mogen krijgen, wat wij op individueel niveau met onze unieke kwaliteiten bij mogen dragen aan de voortgang van het evolutionair proces. Zelfonderzoek van de eigen zielsroerselen kan die sleutel van de seksuele gevangenis aan het licht brengen. Mijns inziens gaat het daarbij om de transformatie van een naar buiten gerichte wil in een naar binnen gerichte wil. Een wil om onszelf te willen helen, ons over te willen geven aan de wijzere scheppingskracht van het Universum en het leven in een dualistisch vormgegeven fysieke wereld om te zetten in een vanuit de geest geïnspireerde wereld. Wil jij dat ook?

Er is een weg uit de chaos! Ons van egosmetten gezuiverde hart is de routeplanner!

Arend Zeevat Hou je hoofd koel en vooral je hart warm. — Arend Zeevat


Momenteel gebeurt er veel in onze wereld dat menigeen zal confronteren met een zeer fundamenteel gevoel van onzekerheid en machteloosheid. Waarheid en onwaarheid zijn voor velen moeilijk te onderscheiden. De daardoor opgeroepen onzekerheid en onmacht zijn gevoelens, die we diep onbewust vanaf onze jeugd al met ons meedragen. Wereldbrand