De poorten van een in zicht komende hemel of hel

abstract Positiebepaling. Ja, onze tijd is alleszins een tijd van positiebepaling. De keuzes die we maken brengen gevolgen op gang, die ons duidelijk willen maken vanuit welke positie wij die keuzes hebben gemaakt. Aan die positiebepaling ligt een intentie ten grondslag. Het is deze intentie die de wil stuurt in de richting die de keuze bepaalt en tevens de daaruit te ontstane gevolgen. De gevolgen zijn de spiegel waarin we onze intenties kunnen leren kennen. Maken we vanuit een op een egobelangen gerichte positiebepaling keuzes, dan zullen de gevolgen ons dat dienovereenkomstig terugspiegelen.

poort hemel of hel
Alles is immers energie. Energie gaat niet verloren en keert altijd in versterkte vorm terug naar haar bron. Men zou het kunnen zien als de vrije energiemotor, waar velen in onze tijd zo naarstig naar op zoek zijn. Een zichzelf voedend systeem dat door de in haar gegenereerde energie zich eindeloos in gang houdt. In dit artikel wil ik ingaan op hoe dit in mijn beleving in zijn werk gaat en welke lessen we daar met name in onze tijd uit mogen leren. Zodat we de op individueel niveau de uit de bron ontvangen energie, verrijkt met onze eigen geïndividualiseerde toevoeging, kunnen laten verder stromen. Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat het eindeloos herhalen van dezelfde energiecirculatie tot een uiteindelijk doodbloeden van de energiestroom zal leiden. Telkens zal er echter een nieuw element aan die stroom moeten worden toegevoegd, om daardoor tot een nieuwe doorstroming te kunnen geraken.

Het huidige energiesysteem

Het maatschappelijk systeem waar we nu met elkaar in functioneren, is een voorbeeld van een eindeloos zich herhalende stroming van steeds weer dezelfde energie. Hetgeen al duidelijk wordt door de hoge mate van afhankelijkheid van de fossiele brandstoffen binnen dit systeem. Olie is in feite oud tot op een bepaald niveau verteerd en in plantenresten opgeslagen zonlicht. Die plantenresten zijn in dat verteringsproces omgezet in hun meest basale onderdeel, namelijk koolstof in allerlei verbindingen met andere stoffen. Dus zonlicht uit verre verleden tijden, dat is opgeslagen in die plantenresten, is nu de basis voor het belangrijkste deel van ons huidig energie verbruikend systeem. Wanneer we dit als beeld op ons in laten werken, mag het toch wel duidelijk zijn dat hier evolutionair gezien niets nieuws van te verwachten valt. Uiteindelijk zal dit energiesysteem aan haar eigen gebrek aan werkelijke vernieuwing wegens uitputting te gronde gaan. Aangezien het hele aardse sociaal-maatschappelijk leven hier afhankelijk van geworden is, zal dat daarmee ook ten onder gaan.

Telkens wordt onder het mom van vernieuwing, de oude wijn weer in nieuwe zakken overgegoten. Daarbij worden echter telkens de oude vormen vernieuwd, maar de energetische inhoud niet. Het is gebaseerd op energetisch vampirisme, dat dit levensenergiezuigende systeem nodig heeft om zichzelf in stand te houden. Gezien het karakter ervan is dat ook begrijpelijk. Want het ontleent haar kracht aan het vampirisme, dat het grootste rendement oplevert, zolang het maar kan zuigen. Logisch gevolg moet natuurlijk zijn dat het zuigslachtoffer op een gegeven moment volkomen leeggezogen is, daar er geen instroom is van iets nieuws. Het systeem waarin wij leven kan niets nieuws voortbrengen, omdat het geen wezenlijke scheppingskracht heeft en gebaseerd is op het dood zuigen van het leven. Zie hoe de dood deze wereld in allerlei uitingen heeft overgenomen. Terwijl daarnaast de dood een taboe is, waar moeilijk over gesproken kan worden en velen doodsbang zijn voor die dood. Dit laat zien dat iets waar men bang voor is een buitensporige macht heeft.

Onze levensenergie wordt weggezogen in een voortrazende ratrace, waarin de opperratten hier op aarde er voor zorgen dat ze de toestroom van levensenergie naar hun meesters in een andere dimensie gaande houden. Zij doen dit door angst oproepende geopolitieke machtsspelletjes en daaruit voortvloeiende oorlogen, slachtpartijen, plundering van grondstoffen, het geestelijk mishandelen van kinderen in een ontmenselijkend onderwijs, georganiseerd seksueel misbruik van kinderen en andere ontmenselijkende activiteiten. Ze doen dit ook door de op basale overlevingdrang gerichte sociaaleconomische levensomstandigheden steeds verder te minimaliseren en daardoor meer frustrerend en ziekmakend te maken. Zolang het maar negatief op afbraak gerichte laag frequente emoties oplevert, is alles best dat dit kan helpen in stand houden. Met dit systeem komen we dus absoluut niet veel verder op het gebied van ontwikkeling, want ieders individueel creatieve levensenergie wordt weggezogen.

Als je de ratrace wint blijf je een rat!

Individuele creatieve energie

Het is, zoals gezegd, de individueel unieke extra toevoeging van eigen ontwikkelde zielsmatige kwaliteiten die de geestelijke vrije energiemotor draaiende houdt. Het gaat om het op eigen lijden gebaseerde leermateriaal op te pakken en daar de levenslessen uit te leren. Onze leed oproepende levensomstandigheden maken deel uit van het energiepakket dat we mee hebben gekregen bij onze geboorte en in vorige levens zelf hebben gecreëerd, om er in dit leven iets mee te doen en er iets van te leren over onszelf. Het daardoor tot een opbouwend en het geheel dienend iets te maken. Op basis van resonantie en aantrekking materialiseert zich dit in onze aardse omstandigheden, zodat we er onze lessen uit kunnen trekken. Daarmee kunnen we ervoor zorgen dat we, met ons eigen uniek en met nieuwe kwaliteiten verrijkte energiepakket, de evolutionair menselijke vrije energiegenerator voort kunnen laten gaan.

Alles draait daarbij om het steeds bewuster worden van de in ons pakket aanwezige energieën en hun uitwerkingen. Onbewust gemaakte keuzes worden veelal gedreven door egobepaalde intenties, die vooral op het dienen van het eigenbelang, zoals veiligheid, zekerheid en controle gericht zijn en anderen daar ondergeschikt aan te willen maken. Bewust gemaakte keuzes zullen vooral met een afweging van belangen te maken hebben, in die zin dat wordt gevoeld dat het eigenbelang het belang van het geheel niet schaadt en natuurlijk ook omgekeerd. Dat het juist gericht is op het helpen voortgaan van de op geestelijke evolutie gerichte vrije energiemotor.

Positieve en negatieve energie

Dat energie verschillende ladingen kan hebben heeft de natuurkunde, met haar kennis van de elektriciteit en haar positief en negatief geladen deeltjes in een atoom, ons op school al duidelijk willen maken. Hierbij gaat het bij de begrippen positief en negatief om natuurkundige krachtenwerkingen en ladingen en niet om emotioneel geprogrammeerde ladingen die aan deze begrippen worden toegekend. Dit verhaal valt geheel in te passen in de oosterse levensbeschouwing en die van natuurvolkeren, waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen twee elkaar aanvullende krachtenwerkingen, die gezamenlijk de schepping mogelijk maken. Het is de oerpolariteit van het mannelijke en vrouwelijke. Het is de archetypische basis voor al het geschapene, waarbij de geschapen vormen ontstaan door een bevruchtende samenwerking tussen het mannelijk schenkende en vrouwelijk ontvankelijke.

In ons zonnestelsel drukt deze oerpolariteit zich op geestelijk niveau uit in de mannelijk schenkende zon, als representant van het heldere bewustzijn, en de vrouwelijk ontvankelijke maan, als vertegenwoordigster van het zielsmatig onderbewuste. Het is de uitdaging van onze tijd om deze twee oorspronkelijk aanvullende krachtenwerkingen, die door de satanisch tegenwerkende krachten nu extreem uit elkaar getrokken en gepolariseerd zijn, in ons innerlijk weer met elkaar te verenigen. Ze zijn door die satanische krachten gepolariseerd en tot elkaars vijanden gemaakt. Wat zich in onze kunstmatig geschapen werkelijkheid laat zien als de strijd tussen mannen en vrouwen. Voor deze kunstmatig geschapen dialectische strijd wordt, door de machthebbers op deze planeet, de oplossing van het onzijdige transgenderfenomeen aangeboden. Dit is echter slechts de voorloper van de volkomen sekseloze getranshumaniseerde robot, die ons in een volkomen gevirtualiseerde, dus kunstmatige ‘werkelijkheid’ zal plaatsen. Ons daarmee volkomen afscheidt van een natuurlijk aardse werkelijkheid. Waar het dus om gaat is het zielsmatig onderbewuste te verenigen en te doordringen met een tegenwoordigheid van geest doordrongen Bewust Zijn.

Verwekken van nieuw leven

Deze op onzijdigheid gerichte ontwikkeling is de meest krachtige sabotagepoging van die tegenstrevende krachten, om een verdere bewustzijnsevolutie onmogelijk te maken. Daarmee de mannelijke en vrouwelijke krachtenwerkingen te kapen en in te passen in haar eigen op vijandsbeelden en strijd gebaseerde planning. Om ons zo tot een gedachteloos, gevoelloos en willoos exploitatiemiddel maken. Het is aan ons om door onze eigen individuele positiebepaling er, of onbewust voor te ‘kiezen’ aan die planning mee te werken, of door onze eigen bewustzijnverruiming er voor te kiezen de oerpolaire, maar in feite aanvullende krachten, innerlijk tot een vruchtbare en vruchtdragende samenwerking te brengen. Op fysiek niveau is het voor de verwekking van nieuw leven noodzakelijk, dat het mannelijke en vrouwelijke zich met elkaar verenigen en elkaar bevruchten. Het mag dan toch vanzelfsprekend zijn dat dit op geestelijk/spiritueel niveau ook zo is!

Die innerlijke samenwerking tussen het mannelijke en vrouwelijke kan alleen plaatsvinden als het mannelijk op afscheiding gerichte denken en de daarmee samenhangende wil tot scheppen, zich verbindt met de vrouwelijke kwaliteit van het op eenheid gerichte gevoel, dat in het hart gezeteld is. Een eenzijdig mannelijk rationeel/analytisch en intellectualistisch denken heeft de door wetenschap gedragen wereld geschapen waar wij nu in leven. Het ontkent iedere vorm van geestelijk bestaan buiten de aards bewijsbare realiteit. Maar de afwezigheid van bewijs is nog geen bewijs van haar afwezigheid. Een eenzijdig op emotionele processen gerichte vrouwelijkheid leidt tot een letterlijke verwatering van de menselijke daadkracht. Het blijft namelijk drijven op de ongecontroleerde, ongerichte en eindeloos uitdijende woelige wateren van door mogelijk van buitenaf gemanipuleerde stormen. Het mannelijke is puntgericht en het vrouwelijke is periferie/omgevingsgericht. De combinatie van beiden is in het astrologische symbool voor de zon weergegeven.

Een van egosmetten gezuiverd moreel/ethisch scheppende daadkracht kan alleen ontstaan wanneer het denken en willen in het hart samenkomen. Dan zal de juiste moreel/ethische intentie de wil in de juiste keuzerichting sturen, die het belang van het geheel voor ogen heeft. Het juiste moreel/ethische kan alleen ingegeven worden door een eigen directe verbinding met de Goddelijke Scheppingsbron. Voor mij is het juiste/goede, wanneer de juiste persoon, op de juiste tijd, op de juiste plaats, vanuit de juiste intentie het juiste doet! Het kost wat innerlijk werk, maar dan heb je ook wat.

Samenwerking

Samenwerking is dus hetgeen dat nodig is om iets nieuws tot stand te brengen. Ieder mens heeft door het transformeren van het eigen op lijden gebaseerde leven, iets nieuws toe te voegen aan het geheel. Waardoor dit geheel met al die vernieuwende input een nieuwe werkelijkheid kan scheppen, die gedragen wordt door haar individuele delen. Er is een mooi beeldend verhaal die dit duidelijk maakt.

De maaltijd in hemel en hel

“Een man verbaasde zich al sinds zijn jeugd over de dingen die de mensen elkaar vertelden over de hemel en de hel. Zo hoorde hij hen zeggen dat de hemel een goede plaats was en de hel een slecht oord. De hemel zat barstensvol engelen en heiligen, terwijl de hel overbevolkt was met duivels, kwade geesten en gemene lieden. De man wist niet goed wat hij hiermee moest. Volgens hem kon je slechts een oordeel over deze twee oorden hebben als je ze met eigen ogen had gezien. Op een nacht werd hij gewekt door een engel die hem vroeg: Ben je er nog altijd zo op gebrand om het verschil tussen hemel en hel te weten?” “Ja,” antwoordde de man, “ik wil niets liever weten dan waar ik terechtkom als ik doodga. “Hierop nam de engel hem bij de hand en samen vlogen ze door een dichte, eindeloze duisternis tot ze bij een gesloten poort aankwamen.

De engel duwde de zware deur open en zei: “Dit is de hel. Houd je ogen goed open en zorg er voor dat je geen detail mist.”De man was zeer verbaasd. Er was, zoals hij verwachtte, geen duivel te zien in de hel, noch saters met bokkenpoten of eeuwige vuren waarin mensen brandden. Al wat hij zag was een gigantische zaal vol eettafels en elke tafel was volgeladen met de verrukkelijkste gerechten, schalen met het sappigste fruit, hoog opgestapelde taarten, de beste wijnen en de zachtste kazen. Zo ver hij kon zien zag hij mensen aan deze beladen feesttafels zitten. In eerste instantie benijdde hij hen, tot zijn blik op hun armen viel. Toen pas merkte hij op dat hun armen vanaf hun schouders veranderd waren in vorken. En deze vorken waren zo lang dat, hoezeer de feestgangers er ook hun best voor deden, ze niet in staat waren het voedsel naar hun mond te brengen. Hun vruchteloze pogingen waren zo frustrerend dat ze paars zagen van woede, haat en honger. De engel nam de man opnieuw bij de hand en leidde hem naar buiten.

Voor de tweede keer vlogen ze door een dichte, koude duisternis, tot ze bij een andere poort aankwamen. De engel stopte, zwaaide de deur open en riep: “Mag ik je met vreugde presenteren: de hemel! “In eerste instantie raakte de man in grote verwarring, want de hemel zag er exact hetzelfde uit als de hel! Het was precies dezelfde gigantische ruimte, en ook hier stonden lange eettafels, volgeladen met de meest exquise gerechten uit alle delen van de wereld. Zelfs de feestgangers zagen er identiek uit: ook bij hen waren de armen veranderd in onhandige, lange vorken. Even dacht de man dat de engel een flauwe grap met hem uithaalde, totdat hij nog eens goed keek en het verschil opmerkte. De mensen in de hemel waren niet kwaad of hongerig, integendeel, ze lachten allemaal en waren goed doorvoed. Want deze mensen gebruikten allemaal hun lange gevorkte armen om hun buren te voeden. Ze werkten samen, ze hielpen elkaar en deelden het fantastische eten, zodat ze allemaal in gelijke mate aten, dronken en plezier hadden.”

Hetzelfde sociale mechanisme werd tijdens een workshop ervaarbaar aan de deelnemers aangeboden door de workshopbegeleider. Waarvan hieronder een verslag.

“Er waren eens 50 personen bijeen die deelnamen aan een seminar. De spreker vertelde vol passie en er kwamen mooie verhalen en ervaringen aan bod. Plotseling stopt hij met spreken en geeft iedereen een ballon en een pen, en hij vraagt ze hun naam op de ballon te schrijven. Vervolgens werden alle ballonnen verzameld en naar een andere kamer gebracht. Alle 50 personen kregen de opdracht om de ballon met hun eigen naam binnen 5 minuten te vinden. Er ontstaat chaos. Iedereen zoekt met woeste haast in de berg stuiterende ballonnen, botst tegen elkaar aan en duwt elkaar opzij. Na 5 minuten is nog niemand erin geslaagd om zijn eigen ballon terug te vinden. Nu vraagt de spreker om de eerste ballon binnen handbereik te pakken, en deze aan degene te geven wiens naam op de ballon staat. Het resultaat? Binnen 5 minuten heeft iedereen zijn eigen ballon weer terug. De spreker zei: ‘Hoe simpel kan het zijn. Als we allemaal kiezen om te nemen, zal er weinig gebeuren. Als we allemaal kiezen om te geven, zal de wereld er anders uit gaan zien. Geluk zit in het geluk van anderen. Maak anderen gelukkig en vind zo ook je eigen geluk.”

De poort naar de hel

 

De modern gangbare wetenschap zal ons leiden naar de poort van de hel, waarbij met modern technologische middelen wij uiterlijk geconfronteerd zullen gaan worden met onze eigen innerlijk gekoesterde demonen. Zij zal met behulp van de door haar geschapen veruiterlijkende technologie onze innerlijke realiteit manifesteren in de buitenwereld. Het geklooi met deeltjes en verschillende dimensies door middel van CERN, zal dit mede veroorzaken. Het zal de meest ultieme angstaanjager zijn. Met name doordat de meerderheid der mensen niet weet welke demonen zij in hun innerlijk hebben geschapen. Op basis van de wet van resonantie zullen mensen de door CERN in deze dimensie binnengebrachte demonen aantrekken, die een weerspiegeling zijn van hun eigen innerlijke demonen.

De wetenschap heeft haar beperkt ontgeestelijkte en ontzielde realiteit in de ons omringende buitenwereld gemanifesteerd. Waardoor zij middels een toenemend geautomatiseerd uiterlijke werkelijkheid, ons wil laten geloven dat wij ook geautomatiseerde wezens zijn die van buitenaf te programmeren zijn. We worden dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van die projecties en de door een dom houdend en beperkend onderwijs versterkend effect daarvan. De verslaving aan geautomatiseerde beeldschermen is daar een wezenlijke bijdrage aan. Om te voorkomen dat wij ten prooi vallen aan deze laatste machtsgreep van de satanisten, doordat zij ons met technologisch veruiterlijkende middelen confronteren met onze eigen onbewuste realiteit, is het van belang deze realiteit uit eigen beweging onder ogen te komen.
De tijd dringt en we leven in de tijd van “The Final Countdown“.

De poort naar de hemel

Zoals in het voorgaande is aangegeven, wordt de weg naar de poort van de hel geplaveid door strijd, egogerichte negativiteit, ongecontroleerde instincitiviteit, onbewustheid, eenzijdigheid, slaafse afhankelijkheid, polarisering en destructiviteit. De weg naar de poort van de hemel is echter geplaveid met een stevig doorvoelde en met bewustzijn doortrokken basis van samenwerking, respect en onvoorwaardelijke Liefde voor het anders zijn van de ander. Maar bovenal met een bewustzijn van je eigen goddelijke oorsprong en daaruit voortvloeiende goddelijke scheppingskracht.

Ode aan Moeder Aarde

Tot slot wil ik een ode brengen aan de oorspronkelijke bewoners van de Verenigde Staten, die al een tijd vechten voor het eren van de aarde en haar heiligheid. In de strijd van de Sioux-Indianen in de VS in Standing Rock voor het behoud van de voor hun heilige grond, tekent zich op een eigen manier de strijd af van vele volkeren. Zij stellen zich teweer tegen de totale vernietiging van de mensheid en de haar dragende Moeder Aarde, omwille van geopolitieke en economische machtsbelangen. Deze zijn, laten we daar duidelijk over zijn, des duivels!

Laten we ons eendrachtig inzetten voor een behoud van de mensheid op deze wonderschone planeet, die onze Moeder is. Deze Moeder kan ons allen voeden, zoals het een goede Moeder betaamt!

En in de volgende song van Redbone uit 1973 over de tragedie van Wounded Knee, kunnen we voor die naam ieder willekeurig andere slachtveldplaats invullen, die heeft bijgedragen aan de overheersing van het denken over het zuivere gevoel.

Arend Zeevat 23 november 2016

Arend Zeevat Hou je hoofd koel en vooral je hart warm. — Arend Zeevat


Momenteel gebeurt er veel in onze wereld dat menigeen zal confronteren met een zeer fundamenteel gevoel van onzekerheid en machteloosheid. Waarheid en onwaarheid zijn voor velen moeilijk te onderscheiden. De daardoor opgeroepen onzekerheid en onmacht zijn gevoelens, die we diep onbewust vanaf onze jeugd al met ons meedragen. Wereldbrand