De overheid parasiteert op de samenleving

Mike Adams Het belangrijkste streven van de regeringsvorm die heden ten dage over de hele wereld opgeld doet, is om de mensen ervan te overtuigen dat ze een regering nodig hebben om te overleven, terwijl ze in werkelijkheid heel goed zonder kunnen. Over de rug van de arbeiders en de belastingbetalers blijft het systeem in stand, maar het moet diezelfde belastingbetalers ervan overtuigen dat ze een overheid nodig hebben om te kunnen overleven.

De overheid parasiteert op de economie.
Door: Mike Adams, The Health Ranger
Vertaling: Frank Bleeker
Bron artikel

news target
De mens heeft al sinds onafzienbare tijd in zijn basisbehoeften kunnen voorzien, dus eigenlijk is er niemand meer te vinden die een regering nodig heeft om in leven te blijven. Het hoofdthema is vandaag de dag dat regeringen hoofdzakelijk bestaan om problemen te scheppen, zodat zij zich erop kunnen beroepen hun bestaan te moeten prolongeren om precies die problemen op te lossen. En vervolgens winnen ze de verkiezingen door de mensen te beloven dat ze oplossingen zullen aandragen voor de problemen die ze nota bene eerst zelf verzonnen hebben.

Voorbeeld: de catastrofe met de “subprime”hypotheken, werd door overheden gecreëerd. Zij hebben de banken gedwongen leningen op huizen af te sluiten voor hypotheeknemers die de aflossingen niet konden betalen. En dus was het onvermijdelijk dat het “subprime”kaartenhuis in zou storten. En het werd de ondergang van diverse banken en zorgde voor een kapitaalvernietiging van honderden miljarden dollars. Het zorgde er ook voor dat miljoenen mensen in een uitzichtloze situatie terechtkwamen; tallozen werden van het ene op het andere moment dakloos. En dan bemoeit de regering zich ermee en verkondigt dat ze “die arme slachtoffers de helpende hand zullen bieden, die ten prooi zijn gevallen aan de ingestorte markt”. Tja, de regering heeft dit probleem wel eerst zelf veroorzaakt.

En de situatie lijkt precies op de manier waarop de regering altijd te werk gaat: eerst problemen veroorzaken, en dan, als de mensen er volkomen onderdoor gaan, als reddende engel optreden en roepen: Wij zullen jullie wel helpen!

Als de overheid zich van meet af aan afzijdig had gehouden, zou iedereen beter af zijn geweest. En als je de mensen onder de loep neemt die zich nu kandidaat hebben gesteld voor het presidentschap, bijvoorbeeld Hillary Clinton in de Verenigde Staten, dan zien we dat ze volop beloftes doet om problemen op te lossen die haar eigen partij heeft gecreëerd, want de Democraten hebben het in Amerika voor het zeggen gehad gedurende de laatste zeven en een half jaar, en dat nagenoeg zonder oppositie. Ze hebben zowat elke wet die ze wilden introduceren, kunnen aannemen en elk agendapunt erdoor kunnen drukken dat ze wensten en toch baseert Hillary Clinton haar campagne op deze verfoeilijke, bizarre voorstelling van zaken, dat Amerika er vreselijk slecht aan toe is en dat zij degene is die het land uit het slop kan trekken.

Nou, je kunt niet om de vraag heen “hoe zijn de zaken zo vreselijk uit de hand gelopen in Amerika?” Hoe komt het dat het bergafwaarts is gegaan met de samenwerking tussen de rassen?” Het was nu juist de regering van Obama die de vijandschap en de verwijdering tussen de rassen weer heeft aangewakkerd terwijl een groeiende toenadering mogelijk geweest was. Maar dit schijnproces dat de regering voert, gaat veel verder terug dan de regering van Obama. We kennen in Amerika tenslotte “de regering Bush”. Zij kwamen tot de slotsom dat ze zoveel voordeel zouden behalen voor wat betreft het consolideren van macht, dat het verlies aan Amerikaanse levens – let wel, ruim drieduizend Amerikaanse levens – op 11 september 2001, in de gedachtegang van hun brein, een offer was, de moeite zeker waard.

Tenslotte waren ze het niet zelf die op sterven na dood waren. Het waren de burgers die het loodje legden. Maar zijzelf, de elite in Washington, waren in werkelijkheid aan de winnende hand, hun macht groeide. Zij waren druk bezig de klus af te maken die zij wilden klaren, die eruit bestond het Amerikaanse volk ervan te overtuigen dat ze de Regering nodig hadden als Grote Broer om hen te beschermen tegen de terroristische boeman die ze in Washington hadden verzonnen.

Houd het beleid van Obama maar eens tegen het licht!… dat is rampzalig gebleken voor de Amerikaanse economie. Ze tellen nu meer dan 50 miljoen Amerikanen die moeten overleven op voedselbonnen en pakweg 93 miljoen Amerikanen die werkloos zijn, dus geen baan hebben. Dus, er is sprake van werkloosheid op grote schaal, we hebben te maken met de Obama”zorg”verordeningen die banenverlies veroorzaken, die parttime werkers op urenverlies zetten en die ervoor gezorgd hebben dat bepaalde posities geschrapt zijn. De mensen zijn ontslagen, gewoon op straat gezet en vervangen door buitenlandse werknemers. Dit is allemaal gebeurd met voorbedachten rade, omdat het de middenklasse wegvaagt, die bestond uit de meer zelfstandige stemmers met zelfvertrouwen en onafhankelijke denkers.

DE OORLOGSVERKLARING VAN DE REGERING AAN MENSEN DIE ZELFVOORZIENEND ZIJN

Het thema van zelfredzaamheid, is uitermate bedreigend voor elke logge, grote regering. Ze willen beslist niet dat mensen zelfstandig zijn; ze willen niet dat mensen in staat zijn hun eigen problemen op te lossen, of gewoon maar zelf kunnen nadenken. Daarom zie je de tendens dat regeringen ertoe overgaan de oorlog te verklaren aan “preppers” of mensen die overlevingstechnieken beheersen of aan überhaupt iedereen die serieus zelfredzaamheid doceert of het idee uitdraagt dat je zelf je kinderen thuis les mag geven of zelfs maar een moestuintje mag hebben. Op al deze ideeën heeft de regering op een gemene, agressieve manier de aanval ingezet. Zo speelde in California de zaak van James Stewart, die rauwe melk verkocht in California en in het gevang belandde en die vervolgd werd met het mes op de keel en wiens melk werd afgenomen – en de staat California hoefde maar watermeloenen te zien of kaas en liet voor 50.000 dollar aan voedsel vernietigen; nam hem zijn laatste cent af en gooide hem in de nor. En waarom?

Omdat hij het idee van zelfredzaamheid uitdroeg; hij verkocht de mensen namelijk melk van koeien rechtstreeks van een boerderij en die melk had niet het fabriekstraject doorlopen dat gepasteuriseerde, gehomogeniseerde melk voortbrengt, die op de keper beschouwd het voedsel vergiftigt.

REGERINGEN GERUIKEN VOEDSEL
ALS WAPEN TEGEN HET VOLK

Wat je wereldwijd ziet bij regeringen, is dat ze voedsel willen inzetten als wapen of als instrument om de controle in handen te houden. Dit systeem balanceert op een punt waarop mensen gemanipuleerd kunnen worden om degenen te belonen die politiek gesproken gehoorzaam zijn en diegenen te straffen die zich tegen het zittende regime keren dat de macht in handen heeft. Als we bijvoorbeeld kijken naar de huidige situatie in Venezuela, dan zie je daar een president die een verordening heeft afgekondigd dat het voedsel beperkt moet worden voor de politieke vijanden en dat het voedsel wordt toebedeeld aan die gezinnen en individuele personen die hun steun aan zijn rampzalige regime voortzetten; een regime dat eerlijk gezegd het grootste deel van het land in een staat van hongersnood heeft gestort. Nu, op het moment dat de wetten en dwangbevelen worden geschreven in Washington, kan de Federale Regering al van deur tot deur of van boerderij tot boerderij trekken om al het voedsel, alle boerderijdieren, al het vee, de geiten, koeien en kippen te confisqueren, en zelfs de tractoren, al het zaaigoed en de brandstoffen. En vervolgens kunnen ze dit voedsel opnieuw verdelen onder de mensen die ze in leven willen houden tijdens een of andere crisis. En wie zijn die mensen die ze in leven willen houden? Degenen die blijven stemmen op de Almachtige Overheid.

Dus, zien we ten tijde van crisis het volgende scenario zich ontwikkelen, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid : de Federale Regering haalt al het voedsel weg uit de plattelandsgemeentes, want die zijn over het algemeen onafhankelijker en meer zelfvoorzienend en vaker anti-gevestigde orde en ze zullen deze voedselvoorraden vervolgens herverdelen in de stedelijke gebieden, aan de mensen die in de stad wonen en meer afhankelijk zijn van de regering en meer geneigd zijn om op de Almachtige Overheid te stemmen. Zij zijn over het algemeen liberaler en progressiever ingesteld, en zullen voor de Democraten stemmen. En zij zullen dus de mensen zijn die de voedselvoorraden krijgen omdat de overheid het voedsel moet weghalen bij degenen die het geproduceerd hebben om het uit te delen aan degenen die het niet geproduceerd hebben, maar het nodig hebben om te overleven om op steeds meer Democraten te stemmen in Washington.

En precies zo gaat Washington te werk als er geld mee gemoeid is: ze pakken het af van degenen die het “gemaakt” hebben en dan delen ze het uit aan degenen die het niet zelf verdiend hebben. Eerst romen ze natuurlijk de bovenste 30-40-50% af, om de exorbitante salarissen en bonussen van de overheid te spekken, als beloning voor een taak waar ze zich afschuwelijk slecht van gekweten hebben, aldus de welvaart vernietigend.

OVERHEDEN CREËREN ARMOEDE,
TERRORISME EN RASSENOORLOGEN

Dit is de werkwijze die regeringen heden ten dage hanteren. Ze parasiteren op de samenleving. Ze bedienen zich van dwangmiddelen – dreigen met geweldsmaatregelen, of dreigen je je vrijheid af te nemen of je land te bezetten, je bezit verbeurd te verklaren, je bankrekening te plunderen om je af te pakken wat je geproduceerd hebt en dan alles weg te geven aan iemand anders die zelf niets geproduceerd heeft, maar ‘n gehoorzaam burger is, die stemt om politieke steun te geven aan het regime dat aan de macht is.

Het grote “Aha-Erlebnis” bestaat eruit dat we in een tijdsgewricht leven waarin de technische ontwikkelingen en de onvoorspelbaar snelle en uitgebreide kennisoverdracht met betrekking tot het produceren van voedsel en het leiden van een zelfvoorzienende levensstijl een enorm hoge vlucht hebben genomen, wat blijkt uit bijvoorbeeld zonne-energie, het opvangen van regenwater, voedselproductie via de permacultuur landbouw, ja al die opzienbarende nieuwe technologieën om een onafhankelijke manier van leven te ondersteunen, dat we die federale overheid helemaal niet meer nodig hebben om ons te vertellen hoe we moeten leven. En de simpele waarheid is, dat als de regering aan de kant ging staan en op zou houden met allerlei problemen te creëren, de kwaliteit van leven van alle burgers erop vooruit zou gaan, omdat we geen terrorisme meer zouden kennen, want terrorisme is in werkelijkheid in het leven geroepen door overheden.

We zouden geen armoede meer kennen in de samenleving, omdat ook armoede wordt gecreëerd en in stand gehouden door overheden. En, we zouden geen rassenstrijd meer hebben op het niveau dat we vandaag de dag kennen, want het is rassenhaat en de rassenscheiding die door overheden gecreëerd worden als middelen om in te zetten voor sociale manipulatie.

Alle grote problemen waar we in de hedendaagse samenleving mee te kampen hebben, waaronder chronische ziekten en kanker, ze worden allemaal door de overheid gecreëerd voor specifieke politieke doelstellingen, om de mensen gevangen te houden in een vicieuze cirkel van afhankelijkheid en onmacht om te ontsnappen uit de mentale gevangenis die de overheidspropaganda creëert.

OVERHEDEN BESCHOUWEN BURGERS ALS BELASTINGSLAVEN DIE VOORTDUREND GEMONITORD MOETEN WORDEN EN DIE ZODANIG ONDER DE DUIM MOETEN WORDEN GEHOUDEN DAT ZE ZICH ALS MAKKE SCHAPEN GEDRAGEN

Om bij deze metafoor te blijven, nemen we een rancher in gedachten met een grote ranch vol koeien. Welnu, die koeien staan altijd onder controle en ze worden opgeofferd voor de winst van de rancher en zo worden ze feitelijk door de rancher uitgebuit en beseffen die koeien niet dat ze op zekere dag in het slachthuis terecht zullen komen. Als ze daadwerkelijk de tegenwoordigheid van geest zouden hebben om “wakker te worden” en het besef zouden krijgen dat ze maar op hoeven te staan en zo bij wijze van spreken hun vrijheid zouden herwinnen, dan…, maar helaas, ze doen het niet.

De boer zorgt dat ze bezig blijven, en genoeg te eten krijgen, maar laat hen in het ongewisse over wat er op een kwade dag met ze gaat gebeuren en licht hen ook niet in over het doel waarmee ze op die boerderij worden gehouden. Om die metafoor door te trekken zou je kunnen zeggen dat dit ook geldt voor burgers in een land als de Verenigde Staten van Amerika. De overheid ziet de mensen als vee op een “belasting-boerderij.” De regering beschouwt de burgers als dieren die voortdurend “gemonitord” moeten worden, en die ze kunnen uitbuiten en manipuleren en die ze voorliegen over het echte doel waarvoor ze gebruikt worden en die eigenlijk enkel bestaansrecht hebben om meer macht, winst of controle te bewerkstelligen met betrekking tot het systeem dat hen overheerst. En tegelijkertijd wil de overheid niet dat de menselijke veestapel, of de makke schapen, als je wilt, ooit echt wakker zullen worden en beseffen dat als ze zich maar zouden verenigen, of zelfs maar een klein percentage van hen, ze in opstand konden komen en het systeem over zouden kunnen nemen, hun vrijheid herwinnen, de boeven zouden kunnen wegjagen uit Washington, en dat ze dan de zaak terug kunnen draaien en het zelfs tot een goed einde zouden brengen, als ze zich maar zouden verenigen en besluiten om het gewoon te doen; om daadwerkelijk hun vrijheid terug te winnen.
Maar de regering slaagt erin ieder lid van de maatschappij persoonlijk zodanig te intimideren,dat wanneer een bepaald persoon waarvan ze maar denken dat die in het openbaar zijn mening zou willen verkondigen, of deel zou willen nemen aan een protestmars, of een of andere opstand zou willen propageren, geïntimideerd wordt, of het zwijgen opgelegd, of bijvoorbeeld zelfs gearresteerd wordt en dat die opstand in de kiem wordt gesmoord en dat de andere burgers in de maatschappij weer braaf in het gelid lopen.

En zó werkt het. In de dierentuin, of op een veeteeltbedrijf of in de menselijke samenleving. Het draait allemaal om de totalitaire maatschappij die alles en iedereen beheerst, die daarvoor gebruik maakt van intimidatiemethoden, mensen hun vrijheid ontnemen en dwangmaatregelen treffen om iedereen in het gelid te houden, terwijl de machthebbers zelf parasieten zijn, die leven ten koste van de arbeiders en de belastingbetalers.

DE ILLUSIE VAN DE DEMOCRATIE EN DE PHYSIOLOGISCHE
MANIPULATIE VAN DE MASSA’S

Dit wordt allemaal met opzet gedaan, zo werkt het en zo heeft het al lange tijd gewerkt. Het enige dat er verandert, is de woordenschat die ze hanteren. Vroeger hadden we koningen en koninginnen; nu hebben we presidenten en ministers . Het was vroeger zo dat de koning het land in bezit had en dat de boer het land bewerkte en zijn verdiensten aan de koning overdroeg.

En nu,vandaag de dag, betaalt men onroerend goed belasting, wat feitelijk een soort rente is. In feite huur je land van de regering, niets is je eigendom. Je moet jaar in, jaar uit altijd maar rente betalen en als je ermee ophoudt om de vastgestelde huur te voldoen, oftewel de onroerend goed belasting, over datgene waarvan je denkt dat het je eigen bezit is, zul je er zeer snel achter komen dat in feite de overheid eigenaar is, want ze zullen met gewapende mannen komen om jou van je land te jagen en het in te pikken en een gedwongen verkoop organiseren van je land om de huurafdracht binnen te halen die ze hadden opgeëist.

Dus we leven helemaal niet in een vrije samenleving; we zitten in een denkbeeldige gevangenis, zo je wilt, of een dierentuin of een koraal, waar je maar een van de velen bent die allemaal als makke schapen of als slachtvee worden beschouwd door de regering die op dat moment aan de macht is. En je ene, daadwerkelijke functie in de maatschappij is, om op die regeringsfunctionarissen te stemmen, zodat ze hun bestaan kunnen rechtvaardigen en de illusie van de democratie in leven kunnen houden, terwijl ze eigenlijk voorstanders zijn van een totalitair regime dat functioneert op basis van dwangmethodes, propaganda en manipulatie van de publieke opinie en populisme. Met andere woorden: de meeste burgers worden door de machthebbers gezien als, en hier volgt een citaat: “bruikbare idioten”. Je bent enkel van nut voor zover het je stemgedrag betreft om de machthebbers in het zadel te houden en zij voorkomen dat je in opstand komt door de illusie in stand te houden dat je iets te kiezen hebt inzake de toekomst van het land, en dat je tot op zekere hoogte invloed kunt uitoefenen door middel van je stem, terwijl je in feite helemaal niets te zeggen hebt.

Het hele systeem is een grote farce. Het is ontworpen om je brein bezig te houden en je in de waan te laten dat je niet in opstand hoeft te komen omdat je ten onrechte gelooft dat je in een vrije samenleving woont, in een democratie leeft, terwijl je in werkelijkheid onder een regime leeft van een totalitaire politiestaat, dat opzettelijk de samenleving naar zijn hand zet en dat zich bedient van hersenspoeling op grote schaal met het doel je te laten geloven dat je een keuze hebt, waar dat in werkelijkheid geenszins het geval is.

HOE JE KUNT ONTSNAPPEN AAN DE MENTALE GEVANGENIS
DIE JE BREIN GEKETEND HOUDT

Dus, wat kun je als privépersoon doen om je geketende brein uit die gevangenis te laten ontsnappen? Welnu, een van de belangrijkste dingen is, om zelf te gaan leren denken, wat inhoudt dat je alles negeert dat je hoort uit officiële bronnen, inclusief het Witte Huis, de bekende media en van iedere voorlichtingsambtenaar van de overheid.
Ze liegen met voorbedachten rade tegen iedereen, of verdraaien de feiten of houden informatie achter. Ze blijven maar valse verhalen de wereld in sturen en verzinnen fabeltjes en culturele mythes, zo je wilt, om je maar vast te houden in het web van de dwangmethodes en constante controle waarvan het systeem zich bedient.
Je zult echt moeten leren al die ideeën overboord te gooien en ware wijsheid en kennis binnen jezelf te vinden en misschien in de natuur of wellicht in connectie met het Goddelijke.

Het is essentieel dat je het hele politieke apparaat van de maatschappij links laat liggen om de achtergrond informatie te vinden en ook de kennis, wijsheid en inspiratie voor de keuzes die je uiteindelijk maakt in je leven. Het is heel triest, maar er zijn bitter weinig mensen in de samenleving die de intellectuele moed hebben om zelf te gaan denken, omdat het zeer angstaanjagend voor hen is, om het oneens te zijn met de consensus. En dat wordt allemaal zo geënsceneerd.

Een intellectuele denkwijze en intelligente scepsis hanteren , vereist grote cognitieve moed. En het is niet iets waar je gewoon mee geboren wordt; het is iets dat je moet aanroepen en als een vereiste zien in je eigen leven en dan leren hoe je het in je dagelijkse routine in praktijk moet brengen en als je dat eenmaal voor elkaar hebt, zul je de wereld steeds meer zien vanuit een geheel nieuw perspectief. En je begint langzamerhand de propaganda te doorzien en je krijgt een veel breder begrip van je eigen rol in deze wereld en hoe je daadwerkelijk kunt leven als vrije burger in een onvrije wereld.