De mens als verbinding tussen aarde en kosmos

tweespitsing De geschiedenis van de menselijke onderdrukking kent vele opstanden en revoluties, de ene bloederiger dan de andere. Al deze opstanden, tegen welke onderdrukkende macht dan ook, waren een uiting van het diep in de mens verankerde verlangen naar vrijheid en het kunnen ervaren van de eigen individualiteit. lees verder

Onderdrukking en vrijheidsdrang

De aard en vorm van de opstanden waren vooral een uiting van binnen de cultuur levende frustraties en ongenoegens. Hierin laat zich al een strijd zien tussen de individuele mens en de hem vormende cultuur, waar hij door geboorte in terecht is gekomen.

welke afslag neem jij
In feite is door de toenemende vervreemding van de mens ten opzichte van de hem leven schenkende natuur, een diepe afgrond ontstaan tussen de mens, zijn oorsprong en zijn bestemming. Die natuur laat ons, door de Schepper daarvan, de natuurlijke groeiwetmatigheden zien. En als men er open voor staat, het beleven van een in het complete leven ingebedde organisch evolutionaire ontwikkeling. Het natuurlijke leven heeft zo haar eigen ontwikkelingsdynamiek, die zich niet laat manipuleren en/of dicteren door economische en geopolitieke machtsbelangen. Geen enkele president, koning, koningin, dictator in welk land dan ook kan de natuurwetmatigheden naar zijn/haar hand zetten. Dit is de gegevenheid van de aardse realiteit! Dus binnen deze aardse realiteit van door de natuur aangegeven wetmatigheden hebben wij als mens onze plek te vinden. We kunnen ons door het integraal deel uitmaken van die natuur openen voor en afstemmen op die natuurwetmatigheden, of we kunnen weigeren die integrale inbedding te accepteren en alles naar eigen hand te willen zetten. Dus zelf voor god te willen spelen. Dat laatste is wat de modern reguliere wetenschap denkt te kunnen doen. Haar aanpak laat in onze tijd de voor het leven destructieve gevolgen daarvan zien. Door onze westers culturele indoctrinatie zijn we daar allemaal mee besmet.

We staan op een Y-splitsing

Daarbij komt het er op aan welke weg men verkiest te gaan. De weg van de volgzaamheid ten aanzien van onnatuurlijk uiterlijke leiders/machthebbers/dictators, die alleen maar een toenemende doodsheid in het vooruitzicht te bieden hebben, of de weg van de vanuit een eigen gevoeld en gevoed natuurlijke verbinding met het leven. Steeds komt het in onze tijd weer neer op het kiezen tussen twee wegen. We staan als mensheid nu dus op een Y-splitsing.

De keuze waar we toe uitgenodigd worden is een cruciale toekomstbepalende gegevenheid. Kiezen we voor het identificeren met een onvrij makend collectief van het door nationalisme, Blut und Boden en nationale identiteit bepaalt collectief, of kiezen we er voor om ons eigen moreel gefundeerde geweten te volgen. Het onnatuurlijk ontstane nationale collectief is een illusie, dat in onze wereld van vermenging van volkeren en culturen geen realiteitswaarde meer heeft! Want iedere populistisch nationalistische volksmenner beseft niet hoe de eigen culturele achtergrond is ontstaan uit de historische vermenging van meerdere culturen, die doorwerken in de als eigen natie ervaren – maar in een groter geheel ingebedde – culturele achtergrond.

Het eigen land op de eerste plaats stellen, America First, is een satanische misleiding om mensen vast te houden in een verleden dat niet meer bestaat en misschien ook alleen maar heeft bestaan in de dromen van (inter)nationaal leidende volksmenners. Het feit dat de Amerikaanse president Trump Amerika op de eerste plaats wil zetten, is voor hem geen belemmering om andere landen daaraan te onderwerpen en een inferieure rol te geven. Het viraal geworden filmpje van Arjen Lubach ‘The Netherlands welcomes Trump in his own words’, heeft inmiddels al veel navolging gevonden bij kopiërende programmamakers(1) in andere Europese landen.

Als Amerika dan in alle opzichten de eerste wil zijn, dan is het logisch dat er een strijd om de tweede plaats ontstaat. De opgeklopte alleenheerschappij van de één roept als vanzelfsprekend een rivaliserende houding van de ander op. Dit is de basis van de huidige polarisering en daaruit voortkomende strijd en chaos, die de slimme dialectiek hanterende heersers van deze planeet telkens weer toepassen. En met iedere nieuwe hoop op verandering brengende zoveelste misleidende marionet, zijn er telkens weer nieuwe hordes van mensen die zich daarin mee laten gaan. De geschiedenis heeft ons niets anders dan dit getoond. Dus wanneer leren we nu eens echt onze lessen uit deze geschiedenis? In ons eigen leven kunnen we hetzelfde groepsdynamische proces waarnemen, waarover ik in vorige artikelen al heb geschreven. Menselijke groepsvorming vindt altijd plaats op basis van het zich afzetten tegen andere groepen, om daarmee de eigen groepsidentiteit volgens een geïndoctrineerde correctheidsnorm te kunnen definiëren(2).

De grondlegger van de antroposofie, Rudolf Steiner (1861-1925), zei het volgende over de werking van nationalisme en bloedbanden:

“Door niets zal de mensheid méér haar ondergang tegemoet gaan dan wanneer de idealen van ras, volk en bloed zich voortplanten. Door niets wordt de werkelijke vooruitgang van de mensheid méér tegengehouden dan doordat uit vroeger eeuwen afkomstige, door luciferisch-ahrimanische krachten geconserveerde leuzen de idealen der volkeren gaan overheersen, terwijl het werkelijke ideaal in de zuiver geestelijke wereld en niet in het bloed zou moeten worden gevonden.”

Noot bij bovenstaand citaat:

Wat Steiner als luciferisch-ahrimanische krachten benoemt, zijn tegenkrachten in een lager geestelijke realiteit, die in de bewustzijnsevolutie van de mensheid een plek hebben gekregen. Ahriman is de geestontkennende kracht, die de kille eenzijdige rationeel/analytische wetenschap en de daaruit voortvloeiende technologie heeft geïnspireerd. Hij is de kracht die de mensheid aan de aardse materie wil kluisteren. Volgens de antroposofie is het deze kracht die zich binnenkort als Antichrist zal manifesteren. De door duistere occulte ordes aanbeden Lucifer staat als gevallen engel in dienst van Ahriman, die van een oorspronkelijk hoger geestelijke orde is. Hun gezamenlijk doel is om door middel van het genereren van een zo groot mogelijke angst, de mensheid vrijwillig ertoe te bewegen zich volledig aan hen te onderwerpen. Lucifer staat daarbij voor de ontwikkelde machtsverhoudingen uit het verleden, die zich door een nietsontziend fanatisme van alle afwijkingen wil ontdoen. Ahriman staat voor een zeer geavanceerd technologische toekomst, die zonder een moreel ontwikkelde geesteshouding tot een volledige vernietiging van al het leven leidt. De mensheid is dus gevangen tussen oude machtsverhoudingen uit het verleden en een op afwezigheid van ieder individueel moreel besef gestoelde toekomst. Een ware schizofrene situatie. Maar toch kunnen wij op individueel niveau hier een tegenwicht aan bieden!

De tegenkrachten hebben als functie de mens tot het Kwade te verleiden, waardoor de mens wordt geprikkeld tot het ontwikkelen van een individueel bewuste verbinding met het Goede. In dat proces kan het Kwade worden omgevormd tot een extra scheppende kracht, die dienstbaar is aan de gehele mensheidsontwikkeling.

‘Cultuur’?

Ik vind het eigenlijk nogal bizar dat het grootste deel der mensheid zich mee laat nemen in die Amerikaanse superioriteit. Want wie zijn zij om zich zo superieur te wanen. De oorsprong van de Amerikaanse cultuur is gebaseerd op veroveringsdrang en genocide van de oorspronkelijke bevolking van Noord-Amerika. Sociaal/cultureel gezien hebben ze de wereld niets anders te bieden dan de bekende frisdrank-, fastfood- en genetisch manipulatieve agro-industrie. Daarnaast de door macht en dollar verblinde oliehoeren en op het doden van mensen gerichte chemisch/farmaceutische vergiftigings- en oorlogsindustrie. Het is een ‘cultuur’ met een door aan oppervlakkigheid ten onder gaande vermaaksindustrie en een intimiderende martelindustrie. Dus wat is in godsnaam de Amerikaanse cultuur die door Trump dan weer zo groot gemaakt dient te worden? Hetzelfde geldt in mijn beleving voor de vele holle en lege woorden van andere populistisch/nationalistisch georiënteerde volksmenners ten aanzien van hun eigen nationale cultuur.

Voor mij is cultuur een vanuit geestelijke inspiratie vormgegeven verhouding tot de levende natuur, die er op gericht is al het leven te dienen en daarbij in haar expressie Schoonheid, Waarheid en Liefde tot uitdrukking te willen brengen. Het heeft alles met Kunst te maken, met Levenskunst. Daarom zijn ware Kunstenaars voor mij ook de dragers van een cultuur. Vanwege hun gevoeligheid en verbinding met een hoger geestelijk inspirerende werkelijkheid, tonen zij iets daarvan in onze aardse realiteit. De Kunstgeschiedenis heeft velen van hen getoond. Economie en het daarmee samenhangende beheer over grondstoffen staat in dienst van de op machtsvergaring georiënteerde geopolitiek. Dit heeft totaal niets met Kunst te maken, daar het op afbraak is gericht is en het in stand houden van bestaande machtverhoudingen. Werkelijke Kunst is nu juist gericht op het scheppen van iets nieuws, van iets dat er nog niet is en dat de mogelijkheid in zich draagt voor weer nieuwe ontwikkeling scheppende mogelijkheden.

Wat dit aangaat is het bij iedere door de wereldmedia overbelichte Amerikaanse president niet de vraag of hij een Kunstenaar is, die een creatieve op Waarheid, Schoonheid en Liefde gebaseerde nieuwe cultuur teweeg gaat brengen. Maar veeleer de vraag welke nieuwe donkere kleur hij voorbestemd is toe te voegen aan het door zijn meesters vormgegeven schilderij van onze moderne wereld. Natuurlijk is niet alleen Amerika van alles en nog wat aan te rekenen. Dezelfde mensonterende en vrijheidonderdrukkende sociale mechanismen komen we overal tegen, weliswaar mede door toedoen van Amerika en de daarachter opererende krachten. Geen enkele aardse windrichting of continent is hiervan gevrijwaard.

Het is daarom dus eens de hoogste tijd om de balans van de geschiedenis op te maken. Daarbij de nodige lessen te leren en in te zien dat het voor de verdere evolutie van de mensheid niet werkt om op basis van strijd, uitsluiting en superioriteitsdenken een werkelijk nieuwe cultuur vorm te geven. Zij die hier wel in geloven ontlenen hun eigen individuele identiteitsbesef niet aan zichzelf, maar aan de hun gedrag regulerende op collectivisme gerichte dictatuur van volk, vaderland, Blut und Boden en verafgoodde kunstmatig geschapen l(e)i(j)ders. Zij vergroten daarmee alleen maar het lijden op deze planeet. Een ieder die zichzelf niet leidt, zal zelf steeds meer lijden en bijdragen aan het vergroten van al het lijden op deze planeet. In die zin is ieder volledig verantwoordelijk voor de eigen bijdrage aan het vergroten van het lijden.

Locatiegebonden cultuurvorming

Het is niet voor niets dat bepaalde culturen op bepaalde geografische locaties zijn ontstaan en zich hebben ontwikkeld. Zij brachten iets van de aards energetische krachtenwerking, in relatie tot de kosmische energie op die geografische locatie, in hun cultuur tot uiting. De aarde zelf communiceert op energetisch niveau met de kosmos. Iedere geografische locatie heeft echter een ander energetisch verhaal te communiceren. De mens is de bemiddelaar tussen boven en beneden, dus tussen kosmos en aarde.

De aarde vraagt
De kosmos schenkt
De aarde draagt
De kosmos brengt
Schenken en vragen
Brengen en dragen
Zoeken en vinden
De mens zal het verbinden

In onze tegenwoordige tijd zien we steeds meer dat, door de negatief occulte beïnvloeding, de mens een bemiddelaar/marionet is van krachten uit de onder(bewuste)natuur.

Zo is het Noord-Amerikaanse continent een geografische locatie waar de aardegebonden krachten heel krachtig en vormend aanwezig zijn. Het is een continent dat in alle opzichten de aardse zwaarte(kracht) laat zien. Je kunt dit ook terug herkennen in de natuur. Maar binnen die continentale grenzen zijn er natuurlijk weer graduele variabelen. Hoe deze krachten in de menselijke cultuurvorming doorwerken heeft alles te maken met de geestelijke houding van de cultuurvormers en cultuurdragers. De oorspronkelijk Indiaanse cultuur droeg een geestelijk verheffende kracht in zich. Door haar sterke verbinding met een levend geestelijke realiteit, toonde zij een diep respect voor Moeder Aarde. Zij wist daardoor met die aardse krachten samen te werken. Cultuurvorming is immers een vanuit geestelijke inspiratie vormgeven van de aardse levens- en ontwikkelingsbevorderende omstandigheden.

De latere Britse kolonialisten in Amerika waren, zoals overal elders in de wereld, alleen uit op gebiedsverovering zonder enig respect voor de natuur. Hun innerlijke houding tekende zich dan ook door de afwezigheid van die levende verbinding met een voedende en inspirerende geestelijke realiteit. Zij wilden die aardse gebieden alleen maar in bezit nemen en exploiteren. Daardoor heeft in Noord-Amerika het geest ontkennende materialisme ook zo’n enorme bloei door kunnen maken en hebben ze alle andere culturen daarmee geïnfecteerd en verziekt. The American Dream for a huge and great American way of life. Is that true? Het kan dan ook alleen maar lelijkheid produceren. In wat er nu gebeurt in de VS, zou je dus een strijd kunnen zien tussen Bewust Zijn en niet bewustzijn. Trump maakt op zijn manier deel uit van die strijd, hetgeen zich laat zien in alle militair/economische belangen waar zijn regering door haar samenstelling voor staat. In haar buitenlandse politiek speelt, evenals bij voorgaande Amerikaanse regeringen, het Midden-Oosten een cruciale rol. Waarom is dat Midden-Oosten, naast de economisch interessante oliebelangen, zo ontzettend belangrijk? Het heeft alles te maken met de geografisch gebonden aardekrachten.

Diepste en hoogste punt op aarde

Het diepste punt op aarde beneden zeeniveau is de Dode Zee, deze bevindt zich op 420 meter beneden zeeniveau(3). Het hoogste punt op aarde boven zeeniveau is de Mount Everest, die 8850 meter hoog is(4). Over dit hoogste punt verschillen de meningen, afhankelijk van wat men als uitgangspunt neemt, het zeeniveau of het vermeende centrum van de aarde(5). Volgens de satanisch geïnspireerde Khazaars Zionistische Joden hangt de occulte betekenis van de Dode Zee samen met het overmatig gezouten water. Het is voor hen een beeld voor al de door het lijden van de mensheid geplengde tranen. Nu bestaat de satanisch geïnspireerde nep-Joodse elite uit figuren, die menen te weten hoe zij de mensheid uit dat lijden kunnen verlossen door de komst van hun Messias, de koning van Israël. Citaat:

“Water, in mystical teachings, symbolizes pleasure. There are also two types of pleasure. There are the upper waters that refer to spiritual pleasures that souls and angels experience and the lower waters that represent earthly pleasures found in the physical world. The lower waters were crying for the fact that they were condemned to a life lacking spirituality. The bitterness voiced by the lower waters is hinted to in salt water, tears of sadness and specifically in the saltiest body of water; the Dead Sea.

It is the goal of each and every human being on this earth to elevate this lowly world into a place where G-d can dwell. Through this elevation we are essentially sweetening the lower waters. When this is fully accomplished we will merit to witness the era of the Messiah-Mashiach in Hebrew- and in such an era all of mankind will merit to be spiritually uplifted to beyond even the level of the upper waters.” (6)

Volgens de Hindu-overleveringen ontspringt hun heilige rivier de Ganges in de Himalaya op Mount Kailash, het thuis van Shiva. Shiva is de vernietiger en tevens de wederopbouwer. Hij houdt dus de evolutie in beweging. De Ganges is dus een beeld voor de ‘hogere wateren’, die een spirituele vervulling van behoeften en verlangens symboliseert. Dit diepste en hoogste punt op aarde geven in mijn beleving een interessant beeld weer. Het zou kunnen laten zien hoe de kosmische strijd tussen goed en kwaad, licht en duister in onze huidige tijd zich in het Midden-Oosten afspeelt en dan met name op de Westelijke Jordaanoever, die Israël volledig wil annexeren en die grenst aan de Dode Zee. Voor het kunnen vestigen van de Pax Judeïca is het voor de Zionisten van vitaal belang, dat zij geheel Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever (en nog meer) volledig onder hun controle krijgen. Het heeft alles te maken met de energetische krachten die met deze bepaalde geografische omstandigheden samenhangen en daarmee geëxploiteerd kunnen worden.

Vanuit het Dode Zeegebied, het laagste punt op aarde, werken de duistere krachten die de mensheid willen verleiden om haar oorsprong te laten vergeten. De bijbelse plaatsen Sodom en Gomarra, die als metaforisch beeld dienen voor de absolute decadentie en verwijdering van het goddelijke, lagen ook aan de Dode Zee. Deze hiervoor beschreven visie heb ik nergens gelezen, kan het dus ook niet bewijzen, maar is al schrijvende ontstaan.

Het hiervoor beschrevene is in mijn beleving tevens een aardegebonden beeld van de huidige kosmische strijd tussen de spirituele krachten van het licht en duister. Vanuit het Himalaya-gebied, waar ook de oorsprong ligt van de Indiaas spirituele cultuur en die mijns inziens de hoogste waarheden in zich draagt, werken de hoogste mens verheffende krachten. Tijdens mijn tweede reis door India, heb ik meerdere maanden op een oever van de Ganges in Rishikesh gebivakkeerd en heb daar de weldadige invloed van deze bijzondere rivier mogen ervaren. Iets van die spiritueel zuiverende energie van de Ganges heb ik met mij meegenomen en in mijn wezen door mogen laten werken na mijn terugkomst in de BV Nederland.

Ik ben ook in Israël geweest, weliswaar niet aan de Dode Zee. De zielsverheffende sfeer die ik in India heb ervaren, in het begin van de jaren ’80, heeft mij op een dieper niveau meer geïnspireerd dan wat ik aan uitingen van de Zionistische vormgeving van het eens aan de Joden Beloofde Land van Palestina heb ervaren.

Maar hoe dan ook, je thuis is waar je hart is!

Arend Zeevat 5 februari 2017

Bonnen en verwijzingen:

(1)http://everysecondcounts.eu/
(2)http://gedachtenvoer.nl/page/correctsheidnorm.html
(3)http://www.universetoday.com/15027/lowest-point-on-earth/
(4)https://nl.wikipedia.org/wiki/Mount_Everest
(5)https://www.theweathernetwork.com/us/news/articles/ecuadors-mt-chimborazo-is-officially-…
(6)http://blog.ajudaica.com/2011/07/the-significance-of-the-dead-sea-according-to-mystical-teachings/
(7)http://www.sanatandharm.net/de-definitie-van-ahimsa/

Arend Zeevat Hou je hoofd koel en vooral je hart warm. — Arend Zeevat


Momenteel gebeurt er veel in onze wereld dat menigeen zal confronteren met een zeer fundamenteel gevoel van onzekerheid en machteloosheid. Waarheid en onwaarheid zijn voor velen moeilijk te onderscheiden. De daardoor opgeroepen onzekerheid en onmacht zijn gevoelens, die we diep onbewust vanaf onze jeugd al met ons meedragen. Wereldbrand