De finale aftelling (final countdown)

final countdown Op sott.net kwam ik een naar de Russische site Sputnik verwijzend artikel tegen, over een op handen zijnde finale veldslag om Aleppo van het Syrische leger en haar bondgenoten.

Het werd tijd nietwaar!

De mensen in die stad hebben inmiddels genoeg moeten lijden en verliezen. Aleppo is in het Syrië-conflict een symbool geworden worden voor met name de strijd tussen de verschillende wereldmachten en hun marionettenlegers, om grondstoffen (olie, gas en hun transporterende pijpleidingen) en de daarmee samenhangende financiële belangen.

final countdown

Finale veldslag

Volgens een Engelstalige uitdrukking zou geld de wereld doen ronddraaien.

Money makes the world go round.

Er wordt daarbij echter vergeten dat de wereld zal stoppen met draaien als deze, door alle strijd om de in de aarde verborgen grondstoffen, volledig vernietigd is.

No planet no, no profit!

De strijd om Aleppo is een immens triest beeld voor de waanzin van oorlog en alle politiek/economische belangen, waarvan ons wordt verteld dat die daardoor worden verdedigd. Ook vele andere steden op andere en eerdere oorlogsslachtvelden zijn dat lot beschoren geweest. Als je vanuit je hier aanwezige comfortzone, de beelden van die verwoeste steden ziet en je enigszins echt tracht voor te stellen welk een oninvoelbaar leed daar heeft plaatsgevonden en nog plaatsvindt, dan zou je bijna alle hoop op een nog aanwezige menselijkheid in deze wereld totaal verliezen.

Velen zullen denken dat het hierbij toch niet om hun eigen directe persoonlijke belangen gaat. Zeker zolang de voor de in stand houding van de eigen materialistisch georiënteerde comfortzone noodzakelijke grondstoffen nog steeds dagelijks uit de waterkraan, gaskraan en bij het tankstation aanwezige benzinepompen stromen. Zolang de winkelschappen nog vol liggen met vele producten, die veelal onder verschillende merknamen uit dezelfde fabrieken of kartel van fabrieken komen, is de eigen comfortzone nog gemakkelijk in stand te houden. Maar sta je wel eens stil bij welk traject het uiteindelijke product dat je als consument koopt heeft afgelegd? Hoeveel grondstoffenroof en daaruit voortvloeiende gewelddadige conflicten en oorlogen er daarom zijn gevoerd? Hoeveel milieuvernietiging er daarom heeft plaatsgevonden? Heb je jezelf wel eens afgevraagd hoeveel mensonterende arbeid, energieverspilling en afvalproductie er nodig is geweest, om uiteindelijk het door jou gekochte product te kunnen vervaardigen en het in de winkelschap of benzinepomp aanwezig te laten zijn? Kijk dan eens naar het volgende filmpje over “The story of stuff”.

Exploitatie

De meeste oorlogen worden gevoerd om de, verschillende voor onze westerse en inmiddels wereldwijd gekopieerde materialistisch op consumptie gerichte manier van leven, noodzakelijke grondstoffenstroom veilig te stellen. In die zin dat de multinationals, die samen met de bankiers deze planeet hebben overgenomen en als hun bezit zien, ook vanuit die bezitsdrang deze wereld inclusief al het leven en de aanwezige grondstoffen menen te kunnen exploiteren. Alle oorlogen zijn dus niet bedoeld om het belang van onze individuele comfortzones in stand te helpen houden. Nee, ze zijn bedoeld om de winsten en comfortzone van de multinationals en de hen financierende satanische bankiers in stand te houden.

Daarbij is het hun belang om ons, useless eaters, als dom gehouden arbeids- en consumptieslaven te kunnen blijven exploiteren. Het gehele geopolitiek/economische circus is er op gericht om dit verslavend systeem in stand te houden. Iedere nieuw ‘gekozen’ opperspreekstalmeester, waar en in welk politiek circus dan ook, zal er alles aan doen om dit te helpen veroorzaken. Want ook zijn/haar opgebouwde comfortzone is daarvan afhankelijk! Als wij niet meer aan de door hen gestelde criteria voor het slaaf zijn kunnen voldoen, wordt de depopulatie-agenda in de volgende versnelling gezet.

Karikatuur van het leven

Het leven en de menselijke representant ervan is een karikatuur van zichzelf geworden, zij het een heel tragische en dramatische. Die karikatuur is er vooral op gericht om met alle op perfectie en controlegerichte maakbaarheid haar kwetsbaarheid te verhullen. Het leven in al haar uitingsvormen is uiterst kwetsbaar, maar tegelijkertijd in haar onderlinge samenhang onverwoestbaar. De kwetsbaarheid bestaat eruit dat de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende levensvormen gebaseerd zijn op een wederzijdse afhankelijkheid door het principe van wederzijdse aanvulling. Oorspronkelijk hield dit een ondersteuning in binnen een de planeet omvattend zichzelf voedend ecosysteem. De ellende begon toen die wederzijdse ondersteuning, omwille van machtsdoeleinden, werd omgevormd tot een exploitatie van de natuurlijke afhankelijkheidstructuren. De voedende onderlinge verhoudingen werden zo op een wrede manier sluipenderwijs vernietigd. Sindsdien is de aarde- en mensheidsontwikkeling in een versneld tempo, richting een peilloos diepe afgrond gegaan. Zoals lemmingen, volgens de overlevering, ook bij tijden geneigd zijn om massaal zelfmoord te plegen. Daarbij zijn de meeste op onbewust egocentrische motieven gebaseerde menselijke verhoudingen tot gebruiksrelaties geworden, evenals de verhouding van de mens tot de natuur.

Exploitatie van het leven

Exploitatie van afhankelijkheidsstructuren leidt tot machtsstructuren en daarmee verweven (gewelddadige) belangenbehartiging. Op deze wijze werden in de loop der eeuwen, of misschien wel millennia, aanvankelijk gezonde en natuur gerelateerd organische samenlevingen tot op het fundament afgebroken. Een afbraak die we in de vorige eeuw en verder in de tegenwoordige eeuw op een trieste manier hebben kunnen waarnemen. Dit proces gaat in een zeer dramatisch versnellend tempo verder. De menselijke natuur en de hem omringende natuur zijn in toenemende mate geëxploiteerd en daardoor verwoest. Het is deze exploitatie van al het aanwezige leven op deze wonderschone planeet, die de gehele aarde van al haar levensvormen dreigt te beroven.

In de afgelopen decennia is het aantal ziekelijk rijke mensheid- en natuurexploitanten in aantal sterk verminderd en omvat volgens Oxfam slechts zo’n 1% van de gehele mensheid. Oxfam is een Non Gouvernementele Organisatie, die zich bezighoudt met de bestrijding van de armoede in de wereld. Zij bracht in januari 2015 een rapport uit, waaruit blijkt dat in 2016 1% van de mensheid meer bezit, dan de rest van de mensheid samen.

“Richest 1% will own more than all the rest by 2016”

“The combined wealth of the richest 1 percent will overtake that of the other 99 percent of people next year unless the current trend of rising inequality is checked, Oxfam warned today ahead of the annual World Economic Forum meeting in Davos.

The international agency, whose executive director Winnie Byanyima will co-chair the Davos event, warned that the explosion in inequality is holding back the fight against global poverty at a time when 1 in 9 people do not have enough to eat and more than a billion people still live on less than $1.25-a-day.”

Als aanvulling op het bovenstaande kan vermeld worden, dat volgens een simpele berekening 1% van de mensheid – uitgaande van een totaal aantal van 7 miljard mensen op deze planeet – nog altijd 70 miljoen superrijken betekend. Dit is een wel zeer grove schatting. Volgens het artikel ‘Wealth destruction for the 99.9 percent‘ is het overgrote deel van de aardse welvaart in handen van slechts een extreem rijke elite van 0,1%, wat neerkomt op 7.000.000 ‘mensen’. Eerlijk gezegd lijkt mij dat een nog te grote groep. Voor mij lijkt 0.01 % aan elitaire vampiers een passender percentage.

Apocalyps now

De meest realistische oorlogsfilm die ik ooit gezien heb en die een onuitwisbare indruk op mij heeft gemaakt, is “Apocalyps now” van Francis Ford Coppola. Het gaat over de Yankee-oorlog in Vietnam. Het laat zien wat de waanzin van al dat ongecontroleerde geweld met mensen doet en hoe mensen daardoor ook de controle over zichzelf verliezen. Zich daardoor laten gaan in overmatig harddruggebruik, om hun ziel maar aan de verschrikkingen van de doorgemaakte ervaringen gewend te laten raken. Of zich laten gaan in door geprogrammeerde haat vervulde slachtpartijen ten aanzien van de gewone burgerbevolking. Of hun door het demonisch geweld opgeroepen masculiene instincten een uitlaatklep geven, door zich te laten gaan in het op grote schaal verkrachten van vrouwen. Bekijk wat dit betreft ook nog maar eens de film Hellstorm over de verovering van Duitsland door de geallieerden en de Sovjets.

De film Apocalyps Now laat ook zien, dat om aan het gewenningsproces van het omgaan met extreem geweld en moorddadigheid een versterkende kracht te geven, de soldaten op een typisch Amerikaanse manier worden vermaakt (dus verdoofd) door shows met mooie vrouwen en bij die tijd passende muziek. Maar in feite raken de meeste soldaten zichzelf volledig kwijt. Met name omdat de menselijkheid, waar hun ziel een uitdrukking van is en die al het geweld als wezensvreemd ervaart, daaraan geen echte plek kan geven. Het is dus één grote diep traumatiserende ervaring. Een Amerikaanse soldaat die terugkeerde naar de VS uit de Irakoorlog verwoorde zijn gevoelens als volgt:

“Als je een ander mens doodt, dood je iets in jezelf.”

Deze uitspraak laat zien waar de ons wezensvreemde satanisch geïnspireerde oorlogsmachine toe leidt. Iedere soldaat wordt door het verdedigen van de belangen van volk, vaderland en de grondstof rovende multinationale bankiersmachine, ook al is dat duizenden kilometers van dat vaderland verwijdert, gedwongen om het meest dierbare in zichzelf te doden. Namelijk zijn menselijkheid!

Het is dan ook niet zo vreemd dat het aantal suïcides onder Amerikaanse oorlogsveteranen schrikbarend is toegenomen. Hier en hier kun je verhalen lezen van soldaten die zich door hun vaderlandse regering op hebben laten schepen met een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS).

Het lemmingensyndroom

Zo wordt de mensheid langzamerhand, door een uiterst geraffineerd emotioneel manipulatief geopolitiek machtsspel, gedwongen om zichzelf te doden. Duidelijker gezegd, velen laten zich dwingen om zichzelf te doden, door maar kritiekloos mee te gaan in een op totale zelfmoord geprogrammeerde mensheid. Er is geen enkel levend organisme op deze schitterende planeet, die zich zo heeft laten programmeren om zichzelf én zijn natuurlijk voedende leefomgeving te vernietigen, als de mens! Dit alles vindt plaats op basis van een diepe traumatisering van mensen, die ze in hun verdere leven met zich meedragen en niet kunnen verwerken. De door satanische meesters geïnspireerde politieke marionetten laten daarom in hun politieke shows, telkens weer een emotioneel manipulerende boodschap zien die bevolkingen telkens weer hoop moet bieden. Maar wel door een achterliggende agenda, die alleen maar meer van dezelfde oorlogszucht, veroveringsdrang, moorddadigheid en gewetenloze manipulatie van onwetend gehouden mensenzielen in zich draagt, verborgen te houden.

Werelddrama

Als we vanuit de voorgaande optiek naar de wereld en het toekomstperspectief van ons eigen leven kijken, dat immers ogenschijnlijk zo onverbrekelijk met de kunstmatig geschapen buitenwereld samenhangt, dan is de lemmingenoptie wel heel voorstelbaar. Als we echter de wereld als een spiegelend schouwtoneel leren zien van ons eigen innerlijk drama, kunnen we er misschien ook nog wel iets aan doen. Als acteurs in dit drama hebben we, of we er ons nu wel of niet van bewust zijn, wel degelijk een invloed op en zeggenschap over het verdere verloop van wat zich hier op dit wereldtoneel afspeelt. Wij zijn de vormgevers van ons eigen levensdrama. We kunnen eindeloos blijven jammeren en klagen over wat ons allemaal is en wordt aangedaan, door onze ouders, pestkoppen, andere leedveroorzakers en de satanische Illuminati en hun diverse clubs. Maar we kunnen ook het levensheft in eigen hand nemen en weigeren ons nog langer als te misbruiken slachtoffer op te stellen. Met name door uit de onbewust gekoesterde slachtofferrol te stappen en door onze eigen grenzen te voelen en vorm te geven. Eens tot een werkelijk doorvoeld krachtig besef te zijn gekomen van de eigen innerlijke grenzen, deze daarmee ook te willen verdedigen, is er geen ene uiterlijke vijand meer die jouw grenzen zal kunnen overschrijden.

Jouw binnenwereld is de basis
voor de vormgeving van jouw buitenwereld!

Het is immers een feit dat vijanden niet bestaan! We scheppen ze zelf!

We zijn door veruiterlijkende krachten op een nogal dwingende manier in onze opvoeding en onderwijs geïndoctrineerd met het gegeven, dat alles wat ons innerlijk betreft niet waar is. Het enige dat waar is, is de door de wetenschap te bewijzen en door de nepnieuws media weergegeven uiterlijke werkelijke werkelijkheid. Daarmee zijn we afgeleid van het onderzoeken van onze binnenwereld, waarin de oorsprong van ons bestaan en onze levenslessen zijn gehuisvest. Ons innerlijk is de basis voor het contact met de bron van ons bestaan. Al het veruiterlijkende gedoe, in de vorm van politiek en alle daaruit voortkomende ellende en strijd, zijn slechts misleidingen om ons bij ons ware zelf vandaan te houden. Zodat die veruiterlijkend misleidende krachten, buiten ons bewustzijn om, hun eigen satanisch geïnspireerde machtsspel van verdeel en heers kunnen blijven spelen.

Het uiterlijk werelddrama eist zozeer onze aandacht op, dat we daardoor geneigd blijven om ons te laten bezighouden en afleiden van wat voor ons als individueel mens wezenlijk van belang is. We missen daardoor de mogelijkheid om in te leren zien dat we zelf door ons eigen niet verwerkte en losgelaten slachtofferschap, blijven bijdragen aan het slachtofferschap van zoveel anderen. Op de één of andere manier zijn we allemaal wel slachtoffer van iets of iemand geworden in ons leven. Om te voorkomen dat je in het bekende slachtoffer/dader-patroon vervalt, waarbij je vanuit onmacht het aan jou aangedane leed wilt verhalen op anderen, is het van belang om je eigen slachtoffer zijn van een zin te voorzien. Het in te passen in het grotere plaatje van je eigen te leren levenslessen. Gaandeweg dat proces, zul je zien dat degenen die jou leed hebben toegebracht, je uiteindelijk een dienst hebben bewezen. Met name door je de mogelijkheid te hebben geboden tot het ontwikkelen van de voor onze tijd zo belangrijke nieuw menselijke kwaliteiten van vergeving, mededogen en onvoorwaardelijke liefde.

Intensiteit

Het gehele hierboven beschreven emotionele proces neemt, naarmate de tijd vordert, aan intensiteit toe. Het is een voorbereiding op de kwamtumsprong in bewustzijn, die we met elkaar op het punt staan te maken. Het jaar 2016 heeft op vele gebieden een zuiverende rol gespeeld, waarin ieder voor zich met de eigen innerlijke schaduwen uit het verleden werd geconfronteerd en deze met bewustzijn mocht verlichten. Net zoals op wereldniveau de duistere schaduwen van het satanische machtsspel op deze planeet ook in steeds fellere schijnwerpers is komen te staan. Hierdoor kunnen we dus allemaal op onze eigen manier Iluminati worden, maar dan wel anders. Verlichte geesten op een zielsmatig niveau, die de satanisch werkzame krachten in ons eigen innerlijk hebben herkend en hebben getransformeerd tot voor de toekomst opbouwende krachten. In die zin is deze wereld een levend alchemistisch laboratorium, waarin een ieder het lood van de aardse levenservaringen kan leren om te vormen tot een geestelijk verrijkend goud.

The Final countdown

Onder de aan het begin van dit artikel benoemde verwijzing op sott.net kwam ik een op die site toegevoegd filmpje tegen van een live-optreden van de band Europe met hun hit uit 1979 “The final countdown”. Een erg swingend nummer, met een pakkende muziek en een nogal bijzondere tekst, waarvan ik me afvroeg waarom die toegevoegd werd onder een artikel betreffende de finale slag om Aleppo. Hieronder een andere versie van hetzelfde nummer.

het bekende 6 gebaar

Dit filmpje begint met de opkomst van de band op het podium. Terwijl zij voorbij lopen aan de hen registrerende camera, doen de verschillende bandleden allemaal hun best om iets aan het toeschouwende publiek, middels handgebaren of mimiek mee te geven. Het is bijna voorspelbaar dat één van de bandleden ook weer het inmiddels zeer bekende 666-handgebaar maakte.`

Als je het verdere filmpje bekijkt zie je verschillende mensen in het publiek het andere inmiddels welbekende hook them horns-gebaar maken. Dit ogenschijnlijk oorspronkelijk onschuldige gebaar is door satanische krachten gebruikt als beeld voor hun eigen boodschap. Bij vele gelegenheden hebben mensen, misschien onbewust, dit gebaar geïmiteerd en de werking daarvan bekrachtigd.

Hieronder de bijzondere tekst van het lied:

Europe – The Final Countdown Lyrics

[Verse 1]
We’re leaving together
But still it’s farewell
And maybe we’ll come back
To earth, who can tell?
I guess there is no one to blame
We’re leaving ground (leaving ground)
Will things ever be the same again?

[Hook]
It’s the final countdown
The final countdown
Ohh!

[Verse 2]
We’re heading for Venus (Venus)
And still we stand tall
Cause maybe they’ve seen us
And welcome us all yeah
With so many lightyears to go
And things to be found (to be found)
I’m sure that we’ll all miss her so

[Hook]
It’s the final countdown
The final countdown
The final countdown
(Final countdown). Ohhh oh oh ohhhh
The final countdown.
Ohhhhhhhhhh

It’s the final countdown
The final countdown
The final countdown
(Final countdown)
Ohhh. It’s the final countdown
We’re leaving togetherrrr.

(The final countdown)
We’ll all miss her so
It’s the final countdown (Final countdown)

Ohhh. It’s. the. final. Countdown

Songwriters: Tempest, Joey
The Final Countdown lyrics © EMI Music Publishing, Sony/ATV Music Publishing LLC

Deze tekst is nogal opmerkelijk en we gaan dus, volgens de song, met elkaar de aarde verlaten op weg naar Venus en het is nog maar de vraag of we hier weer terugkomen. De symboliek daarvan zou heel mooi kunnen zijn, want Venus is de planeet van de liefde. Echter wel de aardse liefde. Het is gericht op een eigen egocentrisch gerichte liefde, waarbij we deze planeet maar aan haar lot over zouden moeten laten. Gezien de verdere satanische hints in het filmpje, valt daaruit op te maken dat zij met die tekst iets heel anders uit wilden drukken dan de omarming van een hemelse van ieder satanisch geïnspireerde illusie vrijgemaakte Liefde. Neptunus is in de astrologie de hogere en bovenpersoonlijke vorm van Venus. Deze planeet staat enerzijds voor illusionair egogebonden eenheidsbelevingen en daaraan verslaafd te raken, zoals de vlucht in drugs- en machtverslaving. die in feite een vlucht uit de realiteit vormen. Anderzijds staat deze planeet voor het getransformeerde egobewustzijn en de universele onvoorwaardelijke liefde.

De aardse tijdsklok van 2016 tikt verder tot de overgang naar het jaar 2017. In dat jaar zal een eind worden gemaakt aan alle door onszelf in stand gehouden illusies. Daarom zou die final countdown nu wel eens iets te maken kunnen hebben met de gebeurtenissen in de kunstmatig geschapen werkelijkheid in de buitenwereld. Deze zouden ons wel eens op een zeer dringende manier duidelijk kunnen willen maken, dat we nu echt ons innerlijk huiswerk moeten gaan doen. Als we dat niet doen, missen we de mogelijkheid om ons nu in de vernieuwende stroom naar die menselijker toekomst te plaatsen.

Alleen met ware menselijkheid kan onmenselijkheid worden overwonnen!

20 november 2016 Arend Zeevat

Arend Zeevat Hou je hoofd koel en vooral je hart warm. — Arend Zeevat


Momenteel gebeurt er veel in onze wereld dat menigeen zal confronteren met een zeer fundamenteel gevoel van onzekerheid en machteloosheid. Waarheid en onwaarheid zijn voor velen moeilijk te onderscheiden. De daardoor opgeroepen onzekerheid en onmacht zijn gevoelens, die we diep onbewust vanaf onze jeugd al met ons meedragen. Wereldbrand