De balans is verstoord: Leven in een gewetenloze wereld

Verstoord evenwicht op de wereld..

evenwicht Welkom in een gewetenloze wereld, waar de grote bankiers letterlijk over lijken handelen. Waar de farmacie, en daarmee dus ook jouw dokter als de uitvoerder, winst boven menselijkheid stellen. Waar de voedingsindustrie klaarblijkelijk geen moeite heeft om kunstmatige toevoegingen en genetisch gemanipuleerde organismen voeding te noemen. ……..

verstoord evenwicht op de wereld

Leven in een gewetenloze wereld.

Waar overheden op alle mogelijke terreinen hun macht vergroten, steeds meer regels, dwingende richtlijnen en wetten afkondigen, en zich constant bewegen van de het een naar het andere nationale en internationale conflict, “vredesmissie” of oorlog. Diezelfde overheden die maar al te goed weten dat al die gewetenloze maatregelen vroeg of laat reacties teweeg gaan brengen in de samenleving waardoor ze een netwerk van “beveiligingscamera’s” hebben en via een constante bewaking van de moderne communicatiemiddelen de ‚vijand” kunnen monitoren. Jij en ik zijn immers de potentiële terroristen!

Een wereld die in balans gehouden wordt door mensen die hun hart nog op de goede plaats hebben zitten en zich belangeloos inzetten voor een betere wereld, een betere maatschappij. Vrijwilligers, mantelzorgsters, gewone burgers.

Het evenwicht wordt echter steeds meer uit balans gebracht.

Politici die de mond vol hebben over de participatiemaatschappij maar vervolgens een 180 graden tegenovergesteld beleid voeren wat maar al te vaak de magere speelruimte aan de onderkant van de maatschappij totaal vernietigd. Maar al te vaak kun je zien en waarnemen dat zij die eigenlijke totaal niets bezitten toch nog ergens iets weten te delen!

In een wereld waarbij een –heel klein deel– van de rijkdom verdeeld zou worden, dit een overvloed teweeg zou kunnen brengen voor ALLE wereldburgers. Het vervullen van de absolute basisvoorwaarden om een gelukkig leven te leiden, voeding, kleding, een dak boven je hoofd en werk dat je een levensdoel geeft zou alle weerstand, ongenoegen, vluchtelingenstromen en oorlogen terstond doen oplossen.

Maslow piramide

Het zijn alleen de grote machten die meer en meer willen. De kleintjes willen alleen maar een solide basis hebben om gelukkig te kunnen leven en met rust gelaten worden.

— Henk Mutsaers

Het Geweten: Een gevoel voor wat goed en kwaad is, handelen naar eer en geweten. Het geestelijk vermogen tot morele oordelen. Volgens de Universele verklaring zijn alle mensen begiftigd met geweten en rede. Een crimineel die zichzelf heeft aangegeven waarvan men zegt dat “hij last heeft gekregen van zijn geweten”. Het geweten is het deel van iemand waarmee die persoon zijn daden op goed en kwaad beoordeelt.

Gewetenloos: Doortrapt, Eerloos, Laaghartig, Niets ontziend, Onverantwoordelijk, Onbeschaamd, Onmenselijk, Schandelijk, Zonder zedelijk besef of bewustzijn, Zeer slecht, Zonder moreel besef.


Hiervoor wil ik in de gevangenis gaan

Door Peter Vereecke — 3 november 2014

Beste vrienden,
Leven wij nog in een open, vrije en tolerante democratische samenleving ? Ik stel mij deze vraag met een toenemende mate van bezorgdheid. Enkele illustraties.

Meer en meer word ik gecontacteerd door jonge ouders, die zich geïnformeerd hebben over de inhoud van vaccins en de risico’s. en tot de conclusie komen dat hiermee hun kind laten inenten gelijk staat met een reële aanslag op de gezondheid. Maar de wettelijke en sociale druk is zo verpletterend groot dat ertegen ingaan een bijna bovenmenselijke portie moed vereist.

Ik had over het nog altijd in België verplichte polio-vaccin onlangs een gesprek met een moeder, die het er zo moeilijk mee had en die op het einde mij spontaan toevertrouwde: “hiervoor wil ik de gevangenis ingaan !”. Voor haar was de gezondheid van haar baby zo verdomd belangrijk dat ze het er zelfs voor over had zich hiervoor te laten opsluiten. Het klonk tegelijk berustend en opstandig, maar het is natuurlijk in essentie een regelrechte schande dat wij in dit soort absurde situaties afgegleden zijn.

Een ander ouderpaar bracht hun kindje binnen op de afdeling spoed omdat het koorts had, ongewoon krijste en zijn ledemaatjes verkrampt waren. De dag nadien kwam de diagnose: shaken baby-syndroom. Dit betekent dat men de ouders verantwoordelijk stelt omdat men ervan uitgaat dat zij hun eigen kindje hebben mishandeld. De moeder moest enige dagen in de gevangenis doorbrengen. Uiteindelijk werd zij vrijgelaten op voorwaarde dat zij voorlopig haar baby niet meer mocht bezoeken en ook geen contact meer mocht hebben met haar man.

Onmenselijk en begrijpelijk: het systeem dat verantwoordelijk is keert zich brutaal en onmenselijk tegen de slachtoffers zelf en berooft hen van hun meest fundamentele rechten. Als men zijn kind niet laat vaccineren riskeert men gevangenisstraf. Als het gevaccineerde kind slachtoffer wordt dan riskeert men ook opgesloten te worden.

Als je hierover nadenkt wordt het steeds duidelijker dat er maar één oplossing is, nl. in opstand en verzet komen. Burgerlijke ongehoorzaamheid is in zekere zin een morele plicht als een samenleving en haar wetten de fundamentele mensenrechten bedreigen.

En uiteindelijk werpt deze weerstand vruchten af:
•in een aantal recente rechtszaken inzake polio heeft het openbaar ministerie opschorting van de straf gevraagd omdat de ouders zo overduidelijk konden aantonen dat hun weigering gebaseerd was op overtuigend bewijsmateriaal dat een vaccin een bedreiging is voor de gezondheid.
•in Nederland hebben ouders, die geconfronteerd werden met het drama van shaken baby-syndroom zich verenigd in een stichting waarmee ze met de hulp van bewuste artsen en geëngageerde advocaten de strijd aangaan tegen het systeem dat hen vanuit onwetendheid over de feitelijke horror die vaccinatie veroorzaakt zo onmenselijk behandelt. Je verneemt er hier meer over.

Binnen dit kader situeert zich ook mijn rechtszaak.
Morgen, dinsdag 4 november zal duidelijk worden hoe ons gerechtelijk systeem zal oordelen over mijn beroep tegen het vonnis waarbij ik als een crimineel zwaar werd bestraft omdat ik de verantwoordelijken van de vaccinatiehorror informatie toestuur, die hen minstens zou moeten aanzetten om na te denken over nut en veiligheid van het rechtstreeks inspuiten van gevaarlijke stoffen in de lichamen van de bevolking, vooral de zwaksten: onze kleinsten, de oudsten, de zwangeren, de zieken … . Ook ik heb mij al de bedenking gemaakt: “hiervoor wil ik de gevangenis ingaan” . Hiermee bedoel ik: dit is voor mij zo belangrijk en zo essentieel dat mij dit een zware prijs waard is. Maar tegelijk zal ik samen met zovelen vechten tot mijn spreekwoordelijk laatste snik voor het recht op vrijheid, waarheid en gezondheid.

Maar één zaak moge nu al duidelijk zijn: ook deze strijd gaat verder. We zijn echt op goeie weg. Het bewijsmateriaal tegen de vaccinatiehorror stapelt zich meer en meer op, mensen beginnen wakker te worden en weerbaar te worden tegen het systeem, waarbinnen men ons allen wil vastzetten.
De dag is niet meer ver af dat al die tienduizenden die in Vlaanderen goedmenend en met de beste intenties betrokken zijn bij het vaccinatie-gebeuren zullen wakker worden met vraag: wat hebben wij al die jaren gedaan ?

Met vrije en soevereine groet ,
Ik, gekend als Peter Arthur Maria; van de familie Vereecke,


Beste vrienden,
Dinsdag 4 november was niet de beste dag uit mijn leven.
Een vijftigtal sympathisanten waren samen met mij in het Gents justitiepaleis. De rechter las zonder opkijken, gespannen en als een geprogrammeerde robot ‘zijn’ ( ? )  vonnis voor. We wachten nog op een copie van het arrest maar in essentie komt het erop neer dat de uitspraak in eerste aanleg over gans de lijn bevestigd is
•ik blijf vrijgesproken van de beschuldiging van belaging: ik heb dus niemand lastig gevallen
•ik blijf veroordeeld vanwege het sturen van emails, waarmee ik met kwaadwillige intentie ( ! ) overlast veroorzaakt heb op basis van artikel 145 3 van de wet op het gebruik van elektronische communicatiemedia
•de strafmaat houdt een totaal bedrag in van ongeveer 3.300 euro, waaronder 1.000 euro aan de Vlaamse Gemeenschap ter vergoeding voor de tijd die de klagende ambtenaar beweert gespendeerd te hebben aan het lezen van al die informatie

Ik wil hier heel eerlijk en openharig zijn. Deze uitspraak is veel harder aangekomen bij mij dan ik zelf wil toegeven. Ik kan deze rationeel noch begrijpen noch aanvaarden. Maar het gaat kennelijk dieper: gans de week heb ik mij lust- en futloos gevoeld en niet in staat om een nieuwsbrief te produceren.
Zelf verklaar ik dit als een gevoel van ontmoediging bij de vaststelling dat dit blijkbaar de manier is waarop de overheid een mens aanpakt die gedurende jaren belangeloos en vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel allerlei informatie opstuurt naar hen, die het vaccinatiebeleid bepalen en uitvoeren. Ik ben nu officieel een crimineel burger mét strafblad. Ik worstelde deze week dus met de eruit voortvloeiende vraag: heeft het nog zin dat ik en zovele anderen onder jullie ons verder blijven inzetten voor deze zaak en bij uitbreiding voor al die andere items ? Vandaag geef ik jullie mijn antwoord, dat mij duidelijk geworden is mede dankzij de steun van Chantal en de bemoedigingen van zovelen:

JA !

Opgeven heeft geen zin en berusten is moreel geen optie.
Dit was wellicht de bedoeling van dit schijnproces: een afschrikwekkend en ontradend signaal geven dat kritiek op het systeem slechts in beperkte mate wordt toegelaten. We merken en beseffen het niet maar we zijn geleidelijk afgegleden naar een samenleving waarin de vrijheid van denken, spreken en handelen verdacht is geworden. Er is onmiskenbaar een toenemende mate van intolerantie tegenover wie zich kritisch opstelt tegenover het mainstream denken en het overheidsbeleid. We hebben wel een nederlaag moeten incasseren, maar deze is zeker niet van die aard dat daarmee de ‘oorlog’ beslecht is. Dit is de essentie van deze strijd : er voltrekt zich bij de mensheid een stille, maar onweerstaanbare transformatie, die ten gronde te maken heeft met bewustzijn. Ik omschrijf het graag als de ‘revolutie van de witte roos’: we worden met z’n allen wakker en we beseffen weer dat we spirituele wezens zijn die hier op aarde in dit leven zijn nedergedaald met een bijzondere opdracht, nl. om onszelf te ontwikkelen en in te zetten in een streven naar licht en liefde, naar waarheid en vrijheid en uiteindelijk naar het verwerven van het kosmisch totaalbewustzijn. We beleven momenteel een scharnierperiode: het oude denken loopt op zijn einde, maar doet nog verwoede pogingen om zich overeind te houden.

Dit is geen easy walk on the sunny side. Dit is geen tijd voor doetjes en watjes. We moeten aanvaarden dat er tegenwerkende krachten zijn, die ons trachten neer te drukken vanuit blinde onwetendheid.

Conclusie: vandaag heb ik beslist om verder door te gaan en roep iedereen op om dit ook te doen. Ik trek mij o.a. op aan het inzicht, dat Leonard Cohen zo prachtig heeft onder woorden gebracht:

There is a crack in everything. That’s how the light gets in.

Ook in het keiharde en donkere pantser, waarachter de machten van deze wereld zich verschanst hebben en waarmee zij ons willen platwalsen, komen er barsten en scheuren, waardoor het licht binnenstroomt. Dààr wil ik in geloven: vertrouwvol, geduldig én vastberaden. Ieder van ons ‘moet’ dus doen wat hij binnen zijn mogelijkheden kan doen. Belangrijk hierbij is zich niet te hechten aan resultaten. Alles wat ieder van ons doet zal ten gepaste tijde blijken zijn effect en zin gehad te hebben.

Concreet.

•Het gelag van deze juridische zaak zal ik (moeten) betalen, weze het met frisse tegenzin. Ik dank hier heel oprecht al wie mij reeds financieel ondersteund heeft. Ten behoeve van wie dit alsnog wil doen geef ik hier nog eens de bancaire gegevens van dit rekeningnummer van de Belfort-group: Iban: BE18 7374 2802 4465 – Bic: KREDBEBB.

•Dit vonnis verbiedt mij niet om verder emails te sturen zoals ik gewoon was: naar politici, journalisten en die honderden adressen van al wie te maken heeft met de vaccinatie-industrie. En dat zal ik dan ook doen. Als iemand mij vraagt om geschrapt te worden van mijn lijst, dan zal ik dat ook doen. Zoals ik altijd al gedaan heb. Ik ben geen stalker.

•Uiteraard mag ik geen emails meer sturen naar de klagende ambtenaar, maar anderen mogen dit wel. Zijn adres kan je op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid vinden maar op vraag van meerderen geef ik hier : geert.top@wvg.vlaanderen.be

•Dit is absoluut geen oproep tot stalking: ik ben uiteraard ontgoocheld in zijn manier van reageren, maar ik verwijt het hem niet persoonlijk. Hij maakt uiteraard deel uit van dit juridisch maneuver, maar is er niet de hoofdverantwoordelijke voor. Ik verklaar mij nader.

•Zijn klacht is onderschreven door zijn directeur-generaal, zijn minister en zelfs de vlaamse regering. Het gerechtelijk systeem wou mij in den beginne laten onderzoeken door een psychiater en klinisch psycholoog omdat ik volgens de procureur geestesgestoord en een gevaar voor de samenleving ben.

•Het gaat hier dus om een actie van het systeem dat georchestreerd is op politiek, ambtelijk, corporatief én juridisch niveau. Een soort complot dus tegen een complotdenker …

•Iedere burger heeft echter het recht zich in contact te stellen met om het even wie en deze persoon is hoofdverantwoordelijk op Vlaams niveau voor vaccinaties en moet dus open staan voor nuttige informatie en signalen vanuit de bevolking. Punt aan de lijn.

•Ik heb ook een beperkte lijst gemaakt van andere personen, besturen en instanties. Als je dus ook jouw bezorgdheid wilt kenbaar maken ivm vaccinaties en nuttige informatie opsturen, dan bezorg ik jou graag dit overzicht.

•Gelieve voor alle contact alleen dit emailadres te gebruiken: peter_vereecke@hotmail.com.

•Sinds kort is mijn peter@belfort-group.eu adres onbruikbaar en ook mijn blog www.belfort-group.eu/blog is van het net gehaald . De gekende pesterijen dus …

Mijn oproep is dus om de krachten te bundelen en het draagvlak te verbreden. Wat ik tot nog toe vooral alleen gedaan heb moet nu mee ondersteund worden door zoveel mogelijk burgers.

Ook inzake dat ander gruwel-dossier van de chemtrails wil ik een gelijkaardig initiatief nemen, maar daarover meer in een andere nieuwsbrief. Graag vermeld ik nu reeds dat we samenwerken met Healingsoundmovement van John Consemulder en Wanttoknow van Guido Jonckers om op zondag 7 december een symposium te organiseren. Ook vermeld ik graag het interview over chemtrails en haarp nu woensdag 12 november met  Luc Vervliet, de verdwaalde dichter en samen met Gregory Henri organisator van reeds enkele protestacties in Brussel.
Alle informatie vind je op deze website: http://www.pateo.nl/Links/Pateo_Radio_NL.htm

Tot slot maak ik graag reclame voor de volgende lezing op donderdag 20 november: ” Loop naar de maan “. Met als gids spiritueel landschapsarchitect Jo De Belder verkennen we het complexe veld van allerlei energieën die het leven hier beïnvloeden, in de eerste plaats de maan. In het tweede deel licht hij heel praktisch toe hoe je het werk in de tuin zoveel lichter en efficiënter kan aanpakken als je rekening houdt met de maanfasen.

Met vrije en soevereine groet ,

Ik, gekend als Peter Arthur Maria; van de familie Vereecke,