Correctheidsnorm

 

Correctheidsnorm [Trump’s hekgolf ]

de dorral droom In de hekgolf (aan de achterkant van een schip) van Trump’s overwinning in de VS, lijken er vele politieke patronen in de VS te worden doorbroken en vele ingeburgerde zaken omver te worden gespoeld. De American (Pipe) Dream was door toedoen van de voorgangers van Trump al uit elkaar gespat. Het merendeel van de Amerikanen bleef echter trouw geloven en vertrouwen in de goede wil van hun (r)overheid.

Trump pretendeert na de ontnuchtering van het B. Clinton/G.W.Bush/H. Clinton/B.Obama-tijdperk, de uiteengespatte op hard werken van de meerderheid en consumptie door die meerderheid gebaseerde zeepbel – die de Amerikaanse Droom is – weer nieuw leven in te kunnen pompen. Maar narcisten zoals Trump, pompen echter voornamelijk hun op afhankelijkheid van uiterlijke schijn gebaseerde ego op tot grote proporties. Daar sluit die Amerikaanse Droom perfect bij aan. Want in Amerika is alles groter. Het werd immers door de vroege kolonialisten gezien als het land van onbegrensde mogelijkheden, waarbij de uiteindelijke limiet de lucht was (the sky is the limit). Daarbij vergat men gemakshalve dat die luchtige limiet hen volledig omringde en zelfs doordrong, middels de lucht die zij inademden. Die onbegrensde mogelijkheden blijken dus, vanuit een vurig enthousiasme, het eindeloos en ongecontroleerd uitleven van het individuele- en groepsegoïsme te betreffen. Maar ja, vuur en van zuurstof voorziene lucht zijn de essentiële ingrediënten om een goeie (wereld)fik te laten ontstaan.

the American dream
Onbegrensde (wereld)brandmogelijkheden

Voor het ontdekken en ontwikkelen van die onbegrensde groeimogelijkheden was het blijkbaar nodig, om vele miljoenen van de oorspronkelijke Indiaanse bewoners van het continent met een enkele reis naar de eeuwige jachtvelden te sturen(1). Dit mocht voor de verdere ontdekking en uitbuiting van het continent de pret echter niet drukken. Door haar nationaal opgepompt en onbegrensde (Big MacCoke)ego heeft het land gemeend de gehele wereld te moeten onderwerpen en deze, met behulp van een vele miljoenen doden kostende militaire agressie, naar haar unipolaire hand te zetten. De internationale politiek van de VS, waarmee zij zichzelf ongevraagd heeft opgeworpen als de globale politieman, heeft veel weg van een ongeneeslijke pyromaan. Deze stichtte door haar geheime vuuroperaties wereldwijd overal gewelddadige branden, om daarna zelf de blustroepen te leiden en deze zelf veroorzaakte branden te blussen. Maar in feite deze verder aan te wakkeren! Een pyromaan keert ook vaak terug naar de plaats van zijn delict om te genieten van het resultaat. Die branden werden en worden echter dus om duidelijke machtsredenen aangestoken.

Inmiddels weten we wel dat de VS niet eigenmachtig optreedt, maar de globaal opererende militair uitvoerende arm van de bankiervampiers is, met haar hoofdzetel in de London City. Daar direct mee verbonden, is een in vroeger eeuwen gewelddadige geloofsverspreiding van de in naam christelijke Jezuïeten, die hun hoofdzetel in Vaticaanstad hebben. Het is echter een feit dat al dit uiterlijk machtsvertoon een façade is om een eigen innerlijk geestelijke leegte mee te verhullen en te overschreeuwen. Wat men de Amerikaanse ‘cul-tuur’ noemt, laat dit in alle opzichten zien. In het Jezuïtische zogenaamd religieuze geloof, het door de London City gepropageerde geldgeloof en het door Washington gepropageerde materialistische en de laatste tijd ‘democratie verspreidende’ geloof, komen de drie stadstaten in een satanische verering bij elkaar. Dit alles als voorbereiding op een puur materialisme gebaseerd geloof, waarvan de hoofdzetel in Jeruzalem zal worden gevestigd. Jeruzalem is voor de drie grote wereldreligies de heilige stad in Palestina, waar Trump de Amerikaanse ambassade naar wil verplaatsen(2), die nu nog in Tel Aviv is gehuisvest.

clinton trump

Deze afbeelding is ontleend aan het volgende filmpje, waarin getoond wordt dat Donald Trump en Hillary Clinton beiden direct na hun laatste verkiezingsdebat aanwezig waren bij een jaarlijks door Amerikaanse Jezuïeten georganiseerd galadiner. Daarin zien we dus de samenwerking van de stadstaten Washington DC en Vaticaanstad.

Materialisme is een geestesziekte !

Om de door Washington DC gepropageerde materialistische geestesziekte tot een globale pandemie te maken, was er geld nodig om de materiestromen en de daaraan ten grondslag liggende wereldwijde grondstoffenroof op gang te kunnen brengen en in stand te houden. Daar zijn ook legers voor nodig, om de grondstofrijke gebieden te veroveren en onder controle te kunnen houden. Daarmee komen we uit bij de geldmagnaten van de Rothschilds en hun lakeien, die het allemaal financierden. Zij beheersen immers het gehele bankwezen, dat voor de geldcreatie zorgt. Zelfs dat van het Vaticaan en Washington DC. Dit complex van grondstoffenroof, het scheppen van productiefaciliteiten om die grondstoffen tot producten te vervaardigen, de slavenarbeid die daarbij nodig is, transport, verkoop en reclame, een afstompende vermaaksindustrie, een waanzinnig militair apparaat om het te verdedigen en de geldcreatie om het allemaal mogelijk te maken, is men globale economie gaan noemen. Het is het wereldwijd verspreidde economisch geloof, dat de mensheid heeft verslaafd, ziek en zwak heeft gemaakt. Hoe kan een systeem dat op een ziekmakende en dodelijke basis is gefundeerd, ooit een gezond makende samenleving tot stand brengen?

In de 20ste eeuw zou de VS uitgegroeid zijn tot ‘s werelds meest krachtige en grootste economie, terwijl ze zich daarnaast tot het grootste schuldenland ter wereld heeft ontwikkeld. Waarmee ze economisch gezien op het niveau van een derde wereldland staat. Economisch vampirisme? Hoezo Make America great again? Het is nooit groot geweest! De geldcreatie van de dominerende wereldmunt, de oliedollar, is in handen van de Amerikaanse Federale Bank (FED). Dit federale banksysteem is de basis van het wereldwijde monetaire casino, waar alle landen in meespelen. Ook de BRICS-landen. Dit systeem is in handen van de Rothschilds in de London City. Waarmee de samenwerking met de twee andere stadstaten duidelijk wordt.

“Let me issue and control a nation’s money and I care not who writes the laws”.

“Laat mij de geldcreatie van een land beheersen en het maakt mij niet uit wie de wetten schrijft”

Mayer Amschel Rothschild

“Wie de voedselvoorziening beheerst, beheerst het volk;
Wie de energie beheerst, kan continenten beheersen;
Wie het geld beheerst, kan de wereld beheersen”

Henry Kissinger in 1973

Trump heeft een groot deel van zijn vermogen in de casinowereld verdiend. De Zionist Sheldon Adelson(3), een grote casinomagnaat, was tijdens Trump’s verkiezingscampagne zijn belangrijkste donateur. Trump is dus een belangrijke aanhanger van het geldgeloof. Zou 1 en 1 dan ook geen twee op kunnen leveren? Zou Trump dan misschien aangesteld kunnen zijn om het wereldcasino failliet te laten gaan, zodat de beheerders van dat casino zich opnieuw nog verder kunnen verrijken? Bij iedere economische crisis zijn het altijd weer dezelfde vampiers die er financieel beter van worden. Uit een lijst van een Engelse superrijken in 2015(4), die de Engelse krant Sunday Times publiceerde blijkt dat de elite in dat land nu tweemaal zo rijk is dan bij het begin van de economische crisis in 2008/2009. In Engeland bezaten de duizend rijksten van het land in 2015 gezamenlijk 547 miljard Engelse pond, wat 112 % meer is dan in 2009. Toen hadden ze samen een vermogen van maar 258 miljard pond. Crisis, what crisis?

Het politieke dijken doorbrekende Trumpeteersgeloof

In alle opzichten is de volledig onnatuurlijke en kunstmatige Amerikaanse cul-tuur een ziekte verspreidende kracht geweest. In de 20ste eeuw heeft zij de gehele wereld geïnfecteerd met haar op materialisme, consumentisme en economische groei tot in de hel vormgeven van onbegrensde mogelijkheden. Voor economische groei moet er blijvend meer geproduceerd, geconsumeerd en bovenal meer grondstoffen geroofd worden om dit alles mogelijk te maken. Er is in deze wereld natuurlijk altijd een bijkomende schade bij dit verhaal. De schade veroorzakende multinationale ondernemingen hebben zich, middels hun lobbyisten bij regeringen, parlementen en internationale handelsbepalingen opstellende organisaties, immuun gemaakt voor een mogelijk legale aansprakelijkheid daarvoor. Zo wordt door de zielsmatige leegte bij de onbewuste consument, die met materie en bezit moet worden opgevuld, de aarde en het leven daarop in steeds sterkere mate geplunderd en vergiftigd. Kijk bijvoorbeeld eens naar deze wegwerpcultuur door de ogen van de Hopi-Indianen in de film Koyanisqatsi. De film is niet in zijn geheel op youtube te zien, maar slechts in 9 delen. De hieronder weergegeven link laat je het eerste deel zien. De rest kun je verder in andere delen bekijken.

Trump heeft volgens zijn gelovigen en semi-gelovigen in het hierboven geschetste verhaal een trendbreuk veroorzaakt. Zaken die ooit voor sommigen of velen een bepaalde realiteitswaarde hadden of nog hebben, lijken nu zomaar ineens mogelijk omver geworpen te kunnen worden. Ook binnen de alternatieve mediawereld zijn er vele Trumpbelievers, die ik voor het gemak maar even de Trumpeteers noem, die daar een hoop aan ontlenen. Maar in feite nemen zij alleen zijn mooie gesproken woorden als uitgangspunt. Mooie en vooral lege woorden zijn echter de basis van ieder geloof. Hoewel zij zeggen Trump met de nodige kritische aandacht te zullen blijven volgen, geven ze hem vooralsnog het voordeel van de twijfel. Vandaag werd bekend dat Trump een voormalig Goldman Sachs-bankier en voormalig Soros medewerker tot minister van financiën heeft benoemd. Deze benoeming, evenals andere dubieuze benoemingen in zijn regeringsploeg, zou in mijn beleving de twijfel ten aanzien van Trump, als zelf geproclameerde anti-establishmentfiguur, als sneeuw voor de zon moeten doen verdwijnen. Zeker als men het artikel op de site van Henri Makow leest(5), waarin wordt aangegeven dat Tump een marionet van de Mossad is.

Meerderen hebben hun hoop gevestigd op een mogelijk onder zijn leiding veroorzaakte politieke dijkdoorbraak, met betrekking tot het al eeuwen bijzonder waterbestendige sociaaleconomische wurg- en wegwerpsysteem. Daarmee hopen zij dat, de nu ontstane hekgolf tot een alles voortstuwende boeggolf aan de voorkant van het Trump overwinningsschip zal worden en dat hij een eerste aanzet zal geven tot het werkelijk wegwerpen van het systeem zelf. Volgens puur natuurkundige wetmatigheden is het godsonmogelijk dat een hekgolf ooit een boeggolf zou kunnen worden. Misschien door een bizarre kromming in het ruimtetijd continuüm zou het theoretisch mogelijk moeten zijn, maar ik ga er niet vanuit dat Trump over dusdanig bovennatuurlijke krachten beschikt dat hij dit zou kunnen veroorzaken.

Aardse casinorealiteit

Uit niets is mij gebleken dat Trump ook maar enige verbinding heeft met een bovennatuurlijke werkelijkheid. In tegendeel zelfs. Hij is immers stevig gebonden aan de typisch Amerikaanse droomcultuur van veel geld verdienen en daar status en macht aan te ontlenen. Daarnaast is zijn geldverdienend verleden nu niet bepaald gegrond op hard werken en op een zuivere manier daar de financiële vruchten van te plukken. Zijn verleden als vastgoedmagnaat, gehaaide zakenman en ondernemer in de uit drugs- en wapenhandel verkregen zwartgeld wit wassende machine van de casinowereld, hoeft wat dit betreft weinig illusies op te leveren betreffende het sociale referentiekader van de mens Trump.

Volgens de overwinningsroes van de Trumpeteers is het cultureel marxisme, het daarbij horende feminisme en tevens de politieke correctheid van het linkse Clintonkamp meedogenloos aan de kant geschoven. Sommige Trumpeteers binnen het alternatieve mediacircuit beschouwen zich voor een deel als rechts libertarische nationalisten, die een volk binnen historische, maar evenzogoed kunstmatig ontstane grenzen, willen beschermen tegen een overdonderende tsunami van een vreemde cultuur brengende migrantenstromen. Deze migrantenstromen zijn echter in de laatste jaren ook, door kunstmatig opgeroepen oorzaken en geopolitieke machtsspelletjes veroorzaakt. Het is inmiddels het bekende dialectische verhaal. Waar een enkele Europese en aan Europa grenzende nationale dictator weer de nodige graantjes van meepikt, om zijn/haar eigen narcistisch/psychopathische agenda mee te kunnen versterken. Het is een soort van mensenhandel op ‘grootmeesterniveau’.

Kunstmatige tegenstellingen

Eigenlijk is dit allemaal te ziek voor woorden! Binnen het ontmenselijkende ogenschijnlijk op tegenstelling gebaseerde machtsspel van links cultureel marxistisch/feministische en rechts libertarische op individuele vrijheid gerichte politiek, wordt er over mensen gesproken en geschreven alsof het afvalproducten zijn. Daarnaast wordt er met mensen heen en weer geschoven alsof het pionnen op een schaakbord zijn. Ook in de zogenaamde alternatief denkende wereld wordt dit blijkbaar normaal gevonden, daar velen een kant hebben gekozen en daarmee het totale mensheidsplaatje uit het oog zijn verloren. Velen voelen zich bedreigd door vreemde invloeden van buitenaf. Wat daarbij vergeten wordt is dat de buitenwereld een zeer confronterende spiegel is voor de eigen binnenwereld.

Zolang men uiterlijke omstandigheden, groepen of individuen als een vijand blijft zien, is men in oorlog met zichzelf.

De winnaars in deze strijd zijn altijd weer de veruiterlijkend satanische krachten, die iedere gelegenheid te baat nemen om vervolgens weer een nieuwe crisis te kunnen orkestreren. Als de organisatoren van die crisis, bepalen zij echter ook de uitkomst ervan. Zij bespelen immers door emotionele manipulatie alle bij het spel betrokken partijen.

“Never let a good crisis go to waste.”
Groepsidentiteitvorming

De mensheid maakt in haar geheel een crisis door, maar wij doen dat allen op individueel niveau evenzeer. Velen proberen het geheel te begrijpen, door terug te grijpen op door anderen geformuleerde filosofieën en theorieën, om daarmee enig licht in de toenemende duisternis te laten schijnen. Filosofieën en theorieën zijn over het algemeen echter producten van de eenzijdig op afscheiding gerichte mannelijke linkerhersenhelft. Om zichzelf te presenteren en vorm te geven, worden er middels begrippen en concepten afgebakende kaders geschapen. Als middel tot zelfhandhaving en groepsidentiteitvorming wordt er vervolgens een norm gehanteerd, waaraan de volgelingen moeten voldoen om tot de ingewijden en incrowd te mogen behoren. In die zin heeft iedere gedogmatiseerde zich nieuw ontwikkelende stroming, beweging, filosofie, beschouwing, religie, sekte e.d. een correctheidsnorm nodig om het vermeende eigen nieuwe territorium mee af te kunnen bakenen. Dit is nodig voor het eigen overleven.

Het meest overeenkomende aspect bij al deze kunstmatig vanuit het denken en daaraan opgehangen primaire emoties ontstane groepen is, dat ze hun eigen groepsidentiteit ontlenen aan het zich afzetten tegen de andere groep(en). Het zich afzetten tegen, is een wezenlijke basis voor het kunnen vormen van een eigen identiteit. Het is gebaseerd op exclusiviteit en uitsluiting, zodat de eigen begrenzing duidelijk wordt. Biografisch gezien is dit hetzelfde psychologische mechanisme dat als basis dient voor de puber. De puber heeft dit nodig om uit het emotioneel afhankelijke kindstadium te groeien en de eigen grenzen te leren (ver)kennen en daarmee zichzelf te leren kennen. De puber heeft dat afzetten tegen de ouderlijk vormende invloed nodig, om zo de eigen identiteit te kunnen ervaren.

Je zou biografisch gezien dus kunnen zeggen dat de mensheid zich in een puberteitsfase bevindt, waarbij het zich afzetten tegen de ouderlijke autoriteit van kerk, wetenschap en staat en zich in het sociale verkeer opwerpende autoriteiten, noodzakelijk is om tot een geïndividualiseerde en volwassen identiteitsbeleving te komen. De huidige crisis en worsteling zijn een cruciale, maar ook noodzakelijke fase in de spirituele verzelfstandiging van het individu. Het is dan ook niet voor niets, dat juist in deze tijd de krachten van het Kwaad alles in het werk menen te moeten stellen om te voorkomen dat de spirituele verzelfstandiging van de mensheid haar volledige beslag zal kunnen krijgen. Zij weten telkens langs weer nieuwe scheidslijnen groepen te scheppen, die elkaar bevechten. Deze krachten weten dat ze nog maar weinig tijd tot hun beschikking hebben, voordat hun rol uitgespeeld is en de groeiende bewustzijnsverruiming binnen de mensheid een onomkeerbaar stadium heeft bereikt.

tweespitsing

Het langere termijn denken

In dit kader hebben deze krachten van het Kwaad in de twintigste eeuw twee wereldoorlogen ontketend, gevolgd door een Koude Oorlog tussen het Westen en de voormalige Sovjet Unie. Daarmee hebben ze de wereldbevolking in een collectieve angstpsychose onder willen dompelen. In samenhang met de toenemende invloed van het materialistisch consumentisme, hebben ze de menselijke aandacht willen kluisteren aan de buitenwereld. Het doel is daarbij om de mensheid af te leiden en af te sluiten voor de krachten van het Goede, die haar op een vrij latende wijze willen begeleiden in haar spirituele volwassenwording. Daar nu een toenemend aantal individuen het stadium aan het bereiken is van spirituele verzelfstandiging, menen de krachten van het Kwaad een nog grotere angstpsychose te moeten creëren door de dreiging van een ultieme vernietiging, in de vorm van een nucleaire Derde Wereldoorlog. Daarnaast doen ze al het mogelijke om op andere manieren, de zo ontstane innerlijke chaos bij mensen in de buitenwereld met technologische middelen reëel te scheppen. CERN, HAARP en allerlei in de ruimte zwevend satellietentuig, zijn daarbij hun meest krachtige middelen om dit te veroorzaken.

Korte termijn denken

Het is ons aangeleerd om op de korte termijn en ook vooral resultaatgericht te denken. Op basis van dit aangeleerde korte termijn denken, mede teweeg gebracht door een overdaad aan prikkels en flitsend dynamische beeldcultuur, zijn we bijzonder gevoelig geworden voor allerlei misleidende en hoopgevende boodschappen, die een verbetering zouden kunnen bieden. Dat we in het kader van onze korte termijnbehoeften zomaar ineens een verandering in ons eigen egogerichte voordeel zouden kunnen verwachten van een volgende marionettenspeler in het spel van geld, seks en (on)macht, wat ik de Trias Satanica noem, is mijns inziens nogal naïef. Ook rond Trump speelt deze Trias Satanica een rol(6), evenals rond de Clintons en al hun voorgangers. Het gebruik van seksueel gerelateerde chantage is binnen de hoogste politieke kringen eerder regel dan uitzondering. Het is de manier voor de marionettenspelers om hun marionetten in bedwang te houden.

Als verkiezingen een werkelijke verandering zouden kunnen veroorzaken, waren ze al lang afgeschaft!

De zich onkwetsbaar wanende meesters en beheerders van deze planeet, in de vorm van elitaire families en wat daar aan profiteurs om heen hangt, kijken voor wat betreft hun planning niet op een eeuw. Laat staan op een vier jaarlijks voor het goedgelovige volk georkestreerde verkiezing. Zij worden door satanische krachten geïnspireerd, die buiten tijd en ruimte opereren. Deze krachten hebben als doel om de gehele door goddelijke krachten gemanifesteerde schepping over te nemen. Zoals op onderstaande afbeelding van een Vrijmetselaarsmonument op een rotonde, nabij Eilat in Israël, symbolisch is weergegeven.

vrijmetselaar monument

Zij hebben een diepe occulte kennis van de evolutie van de aarde en de mensheid. Juist omdat zij als tegenstrevende krachten in de aardse sfeer zijn toegelaten, om het de mens moeilijk te maken, prikkelen zij hem tot het aangaan van vernieuwende uitdagingen. Zodat hij zijn geestelijke luiheid overwint en alle geestelijke zeilen bij moet zetten, om een boeggolf een echte boeggolf te laten zijn en geen kunstmatig getransformeerde hekgolf. De onderstaande spreuk uit de het oud Perzische geschift uit de tijd van Zarathoestra, de Zend Avesta(7), laat perfect zien hoe de satanisch tegenstrevende krachten deze op een veruiterlijkte manier hebben vormgegeven.

Draag het licht naar de aarde.
O mens, gij zijt tussen het licht en de duisternis geplaatst.
Wees een strijder voor het licht.
Houdt van de aarde,
zodat zij tot een stralende edelsteen wordt.
Herschep de plant.
Herschep het dier.
Herschep u zelf.

Moreel herscheppende kracht

Door het toelaten van een hogere moreel herscheppende kracht in jezelf, herschep je jezelf. Daarmee kun je uiteindelijk in je omgang met de dieren- en plantenwereld deze ook helpen te herscheppen. Waardoor alle materie met een Bewust Zijn doordrongen wordt. De bevrijde mens kan dan de rest van de materiële wereld helpen te vergeestelijken. Dit is dus een vernieuwende beweging, die het aardse en geestelijke op een totaal nieuwe wijze integreert. En volkomen tegengesteld is aan het steeds meer afhankelijk worden van de inmiddels ontzielde materie voor de eigen egocentrische behoeftebevrediging, waar ook het Trumpetisme een uiting van is. Want als Trump aan de ‘macht’ komt zal ook hij een ‘nieuwe’ correctheidsnorm introduceren, die hem en zijn Trumpeteers blijvend zal moeten onderscheiden van al die groepen waar hij zich tegen afzet. Maar waar hij wel zijn identiteit aan heeft weten te ontlenen.

Dus Trump’s ego-identeit is gebaseerd op het zich afzetten tegen alles waar hij zich tegen af wil zetten, zoals iedere vorige opperspreekbuis van de elite dat ook heeft gedaan. Als er geen anderen zijn om zich tegen af te kunnen zetten, worden ze kunstmatig gecreëerd en tot vijand gebombardeerd. Ook ons persoonlijk ego ontleent haar identiteit aan alles waar wij ons tegen af menen te moeten zetten. Daarmee gebruikt men de ander(en) als steppingstone, om tot een op negatieve wijze tot stand gebrachte eigen identiteit te komen.

ganzenpas

Dit geldt voor iedere op gedachteconcepten gebaseerde ideologie, dus voor al wat zich op afscheiding van het geheel en een op groepsidentiteit gebaseerde maatschappelijke vorming is gericht. De nieuwe leider is dan de oppergans, die door de rest in ganzenpas wordt gevolgd.

?Zolang wij menen het anders zijn van anderen als een springplank te moeten gebruiken voor het ervaren en definiëren van ons eigen zijn, maken we onszelf machteloos en krachteloos. Want we zullen dan steeds weer die springplank in de vorm van iets anders of een ander buiten onszelf nodig hebben, om tot een eigen zelfbesef, zelfervaring, zelfomschrijving en zelfwaardering te komen. In feite is dit een uiting van innerlijke onmacht en zwakte. Het is in die zin een exacte kopie van de het energetisch vampirisme dat het meest wezenlijke bestanddeel is van het huidige wurgsysteem. Dit systeem heeft op een zeer geslepen manier een kopie van haarzelf in het onbewuste cachegeheugen van onze intern genetische harde schijf geplaatst, zonder dat wij dat door hebben. De toegang tot dit geheugen is ons door de ontmenselijkende sociaal-maatschappelijke omstandigheden binnen vele opvoedingssituaties en het dom houdende onderwijs ontzegt. Het gaat er om, om zelf door innerlijke luiheid verdrijvende activiteit de toegang tot dat cachegeheugen te vinden en het met bewustzijn te openen en te doordringen.

Laten we in godsnaam en vooral ook in vredesnaam eens stoppen met het elkaar in hokjes te plaatsen, die gebaseerd zijn op onze eigen correctheidsnormen. Die echter voortkomen uit onze eigen verdrongen schaduwkanten. Ze worden omwille van de overleving van het eigen ego, gemakshalve en door innerlijke luiheid maar op anderen geprojecteerd.

iedereen is directeur

Pas wanneer je volledig de waarheid vanuit je hart leeft,
heb je recht van spreken!

Kun jij dat?

30 november 2016 Arend Zeevat

Bronnen en verwijzingen:

1.http://endgenocide.org/learn/past-genocides/native-americans/
2.https://www.rt.com/news/366780-trump-us-embassy-jerusalem/
3.http://www.tomatobubble.com/sheldon_adelson.html
4.http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/news/article1412257.ece
5.http://henrymakow.com/2016/11/Tempering-our-Expectations-of-Trump%20.html
6.http://henrymakow.com/2016/11/Tempering-our-Expectations-of-Trump%20.html
7.http://www.sacred-texts.com/zor/sbe04/sbe0402.htm

Arend Zeevat Hou je hoofd koel en vooral je hart warm. — Arend Zeevat


Momenteel gebeurt er veel in onze wereld dat menigeen zal confronteren met een zeer fundamenteel gevoel van onzekerheid en machteloosheid. Waarheid en onwaarheid zijn voor velen moeilijk te onderscheiden. De daardoor opgeroepen onzekerheid en onmacht zijn gevoelens, die we diep onbewust vanaf onze jeugd al met ons meedragen. Wereldbrand