Chaos en orde

Save as PDF 

 

Chaos en orde

chaos Chaos en orde hebben een onverbrekelijke verbinding met elkaar, die op meerdere manieren tot uiting kan komen, afhankelijk van de intenties die aan het ontstaan van de chaos ten grondslag liggen.

Een daarmee samenhangende belangrijke vraag is; Wat is chaos en wat is orde?

Beiden hebben mijns inziens met een weefwerk van fundamentele energetische patronen te maken. In dit artikel wil ik de achtergrond daarvan onderzoeken en delen.

nieuw leven
Ordo ab chao

De kop boven deze alinea geeft de slagzin van de hogere ingewijden van de Vrijmetselarij weer. Over het algemeen wordt deze slagzin door critici van de Vrijmetselaars geïnterpreteerd als zijnde een uiting van de complotachtige bedoelingen van deze occulte groep. Ze zou weergeven dat zij uit zijn op een gecontroleerd gecreëerde chaos, die zou kunnen leiden tot het verkrijgen van een complete macht over de gehele aarde, haar bewoners en bodemschatten. Nog verdergaand zou men kunnen zeggen, dat zij het leven in al haar uitingen zou willen beheersen en manipuleren. Het scheppen van een gecontroleerde chaos, geschiedt door chaos bevorderende omstandigheden te scheppen binnen de menselijke samenleving en alle maatschappelijke gebieden. Het gebruik maken van dialectiek is daarbij hun methode om dit te kunnen bewerkstelligen. Dit houdt in dat de door hen kunstmatig geschapen problemen, door middel van een sterke uitvergroting via de in hun dienst staande reguliere media, oplossingen mogelijk maken die de gewenste complete machtsvergaring stapsgewijs dichterbij brengen.

Deze dialectische benadering maakt deel uit van een berekenend en in tijd ver vooruit denkend geopolitiek schaakspel. Een schaakspel waarbij de strijdende partijen een cruciaal deel zijn van de dialectiek, om de bestaande sociaal-maatschappelijke ordening volledig te ontmantelen. Deze manier van strategisch denken gaat hoog boven de manier van denken van de gemiddelde mens uit. Men hoeft echter geen goede schaakspeler te zijn om het spel te doorzien. Men hoeft slechts op basis van het eigen waarheidsgevoel (geweten), kritisch te kijken naar wat er in de wereld gebeurd en daar de patronen in te herkennen. Hoewel niet voorziene verrassingen altijd mogelijk zijn, wordt iedere kunstmatig geschapen problematische gebeurtenis gevolgd door een zeer voorspelbare trein aan gevolgen. Daaraan kan men waarnemen dat de bedenkers van dit spel, voor wat betreft hun intellect, hoogst intelligent zijn. Op het gebied van creativiteit zijn ze echter volledig zwakbegaafd. Dit heeft voornamelijk te maken met de aard van hun denken, dat alle individueel menselijke gevoelens en levendige creativiteit buitensluit en dienovereenkomstig volkomen doods is. Het kan dus ook alleen maar doodsheid in al haar manifestaties voortbrengen.

Chaostheorie

De natuurwetenschap heeft de dynamiek van chaos onderzocht en daar een bepaalde ordening in geconstateerd, die met wiskundige berekeningen te begrijpen zou zijn. De theorie kwam voort uit het inzicht dat onze werkelijkheid toch minder voorspelbaar is, dan men op basis van Newton’s gedefinieerde natuurwetten had aangenomen. Als definitie geeft de Wikipedia de volgende beschrijving:

“De chaostheorie is de populaire benaming voor het gebied binnen de wiskunde dat het gedrag van bepaalde dynamische systemen (Engels: Dynamical systems of systeemtheorie) onderzoekt. De officiële naam binnen de wiskunde is dynamische systemen. Het onderzoekt omstandigheden waarbij deterministische chaos optreedt en welke eigenschappen die heeft. Het begrip chaos heeft hierbij een technische betekenis, te onderscheiden van het losse alledaagse woordgebruik. Deterministische chaos betekent dat de schijnbare wanorde toch exact bepaald is en geordend tot stand komt volgens een algoritme of rekenregel.” Bron

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) geeft echter een andere visie op chaos weer:

“Chaos is orde

De chaostheorie gaat helemaal niet over chaos. De theorie wordt door wiskundigen dan ook onderzocht onder de term ‘niet lineaire dynamische systemen’. Kort gezegd komt de chaostheorie er op neer dat een klein verschil in een bepaalde beginwaarde een enorm effect kan hebben op de uitkomst. Een voorbeeld hiervan is het weer. Een bekende uitspraak stelt dat een vleugelslag van een vlinder in Brazilië kan zorgen voor een orkaan in Texas. Weermannen en vrouwen zitten er dan ook bijzonder vaak naast met hun voorspellingen omdat niet alle kleine effecten goed gemeten kunnen worden. Een verkeerd gemeten temperatuur van 0,1 graden Celsius kan er voor zorgen dat de voorspelde temperatuur van morgen er 1 graden Celsius naast zit. Na drie dagen zit de weerman er al 3 graden Celsius naast en na twee weken is het weer onvoorspelbaar geworden. Daarom gaat de weersvoorspelling maximaal tot een dag of vijf vooruit.” Bron

Antischepping

De frase “chaos is orde” zou regelrecht uit Orwell’s 1984 kunnen komen. Wetenschappers proberen dus het fenomeen chaos, dat een essentieel onderdeel uitmaakt van ieder levend dynamisch systeem, met een doods uit het dualistisch denken voortkomend begrippenkader te verklaren. Daar de meeste wetenschappers over het algemeen niet verder kunnen denken dan hun materialistisch gehersenspoelde brein dat toelaat, zullen zij dus ook de ware betekenis van het fenomeen chaos nooit kunnen doorgronden. Het huidige geopolitieke machtsspel, met haar technologische vernietigingsmiddelen en bewustzijnsbeïnvloedende media, komt voort uit het willen beheersen van de natuurlijke fenomenen verandering en groei. Het tracht natuurlijke veranderingsprocessen dusdanig te beïnvloeden, dat het resultaat van die processen de vergroting van macht en controle dienen. Het begrip manipulatie is hierop het best van toepassing. Op het niveau van denken, voelen en willen wordt de mensheid volledig gemanipuleerd. Omdat de mens afhankelijk is van zijn natuurlijke omgeving, vindt er eveneens een manipulatie plaats van al het leven in die natuurlijke omgeving, inclusief het klimaat en de geologische processen in de aarde, ter versterking van de directe manipulatie van de mens zelf.

Met recht wordt dit een kunstmatig gecreëerde bewustzijnsmatrix genoemd. Een matrix die door haar verstarrende doodsheid geen enkel vruchtbare ontwikkelingsmogelijkheid meer in zich draagt. In feite is dit het beeld van de antischepping. Deze weerspiegelt zich in de obsessieve drang van de wetenschap met betrekking tot het vinden van de antimaterie in het heelal, onder andere bij CERN. Antischepping is gebaseerd op afbraak en destructie, zonder een mogelijkheid tot vernieuwende regeneratie. De antischepping is gebaseerd op een weefwerk van energetisch bijzonder laagfrequente patronen, die zich steeds meer verdichten en uiteindelijk imploderen in de totale leegte van het niets. De wetenschappelijke fascinatie voor zwarte gaten is in dit verband veelzeggend. Hetgeen men op geopolitiek niveau aan het bewerkstelligen is, ondersteund door de onzichtbare werkingen van de CERN-experimenten, moet uiteindelijk het beoogde doel van totale controle en wereldheerschappij tot stand brengen. Het moet in plaats van een verdere organisch gefundeerde spirituele bewustzijnsontwikkeling, de mens tot een geheel anorganisch wezen maken. De doelen van het transhumanisme zijn hierbij het uitgangspunt.

De volgende oorspronkelijk geestelijk bedoelde spreuk uit de Zend Avesta, een geschrift uit het Oude Perzië ten tijde van Zarathustra, is door de moderne wetenschap zeer letterlijk op matererialistische wijze vorm gegeven.

Draag het licht naar de aarde.
O mens, gij zijt tussen het licht en de duisternis geplaatst.
Wees een strijder voor het licht.
Houdt van de aarde,
zodat zij tot een stralende edelsteen wordt.
Herschep de plant.
Herschep het dier.
Herschep u zelf. transhumanism

De chaos die op onnatuurlijke en kunstmatige wijze wordt geschapen, is bedoeld om een al vaststaande `nieuwe´ (machts) ordening te laten ontstaan. Deze orde is het product van een extreem verstard materialistisch denken, dat ons een “Nieuw Tijdperk van de Rede” moet binnenvoeren. Het misbruik van bepaalde kosmische veranderingsenergieën wordt daarbij op een verstarrende wijze ingezet, om zo een volledig van alle leven ontdane realiteit te scheppen. De moderne technologie in al haar uitingen speelt daar een cruciale rol in. Het gebruik van doodse technologie in onze tijd, is bedoeld om meer en meer dood te laten ontstaan. Doodskrachten kunnen alleen maar dood voortbrengen en levenskrachten alleen maar leven. De technologie an sich is neutraal, de manier waarop het gebruikt wordt echter niet. Tevens zijn de intenties van waaruit het ontworpen wordt van cruciaal belang. Men kan van het militair-industrieel complex niet verwachten, dat zij technologie gaat scheppen die levensreddende kwaliteiten heeft. Wapens zijn bedoeld om te doden. Full stop!

Welk een beïnvloedende werking de doodse technologie heeft op levende organismen, werd mij duidelijk getoond toen ik eens een conferentie voor biologisch-dynamische boeren en tuinders bijwoonde. Daar zag ik een visuele weergave van de werking van verschillende verwarmingsbronnen op de moleculaire structuur van voedingsmiddelen. Hieruit bleek dat houtvuur, als bron voor het koken, die moleculaire structuur het meest intact laat. Gasvuur liet de structuur redelijk in stand en elektriciteit al een stuk minder. Het met de magnetron bereide voedsel bleek de moleculaire structuur volledig te chaotiseren, dus te vernietigen.

Wereldse chaos

Gezien de laatste ontwikkelingen in onze wereld, lijkt het er op dat de machtsfanaten in een versneld tempo hun scenario willen voortzetten. De aanslagen in 2001 in New York en dit jaar in Parijs hebben ons al een aardig voorproefje te zien gegeven van de oplossingen voor het kunstmatig geschapen ‘terrorismeprobleem’. De VS zuchten onder de Patriot Act, haar opvolgers en uitbreidingen. Frankrijk is gevangen in een noodtoestand voor drie maanden. Brussel was voor bijna een week onder een lokale noodtoestand bijna een militair fort. Tevens werd op vele plaatsen het dreigingsniveau verhoogd en werden extra veel zichtbare uniformen met intimiderende wapens ingezet.

De chaosversnelling kreeg op 24 november 2015 een extra impuls door een incident bij de grens tussen Turkije en Syrië. Dat laatste land is al enkele jaren het centrum van een toenemende strijd, tussen de ogenschijnlijk tegenover elkaar staande pionnen op het geopolitieke schaakbord. Namelijk het neosocialistische Westen en het neocommunistische Oosten. Ik noem het westen neosocialistisch, omdat door de politieke ontwikkelingen aldaar de ogenschijnlijk – maar immer illusionaire – democratische staatsvorm in een steeds openlijker centralistisch en dictatoriaal vormgegeven planeconomie getransformeerd is. Daarnaast hebben het voormalig communistisch Rusland en China gedurende de afgelopen decennia, de meer zogenaamde westers kapitalistische vrije marktprincipes geïncorporeerd in hun systeem. Ze hebben zich daarmee ondergeschikt gemaakt aan de door de VS (lees, de op de achtergrond opererende bankiers) gedomineerde economische bepalingen.

Turkije behoort tot het westerse kamp, maar heeft ook zelf een agenda in die regio met betrekking tot de Koerden, die een eigen onafhankelijke staat willen. Het incident werd overduidelijk door Turkije, die de gehele Noord Atlantische Vernietigings Organisatie (NAVO) achter zich heeft staan, veroorzaakt. Het boven Syrisch grondgebied neerschieten van een Russische bommenwerper door een Turks gevechtsvliegtuig, zou de lont kunnen zijn die het kruitvat Midden-Oosten op termijn tot ontploffing zou kunnen brengen. Zoals overal in deze door elitaire belangen gedomineerde wereld, is ook het hiervoor beschreven incident, een toonbeeld van belangenverstrengeling van elitaire families en geopolitieke agenda’s. Het is namelijk gebleken dat de zoon van de Turkse premier Erdogan financiële belangen heeft in de olietransacties van ISIS. Het zijn deze oliebelangen die door de Russische inmenging in Syrië worden bedreigd.

De gewetenloze belangenverstrengeling van machtsfanaten met sociaaleconomische levensomstandigheden kan de mensheid naar een regelrechte catastrofe leiden, die verder gaat dan chaos. Het zou een groot deel van het leven op aarde kunnen vernietigen. Het menselijk leven dat over zou blijven, zal tot een geautomatiseerd volgzaam slavendom worden gereduceerd onder een socialistisch/communistisch wereldregime. Hieronder een aantal citaten die daarnaar verwijzen:

“Men moet werkelijk blind zijn, om niet te zien, dat hier op aarde een groot plan uitgevoerd wordt, en dat wij als trouwe knechten aan de verwerkelijking daarvan, slechts mogen meewerken.”

Winston Churchill

“We bewegen ons naar een Nieuwe Wereld Orde, een wereld van communisme. We zullen deze weg nooit verlaten”

Mikhail Gorbachev (1987)

“De natiestaat is geleidelijk zijn soevereiniteit aan het verliezen.. Er zullen meer intensieve pogingen ondernomen moeten worden om een nieuwe globale monetaire structuur te vormen.

Nationale soevereiniteit is niet langer een levensvatbaar concept. Marxisme vertegenwoordigt een meer essentieel en creatieve staat in de rijping van de universele visie van de mensheid. Marxisme is tegelijkertijd een overwinning van de externe, actieve mens over de innerlijke, passieve mens en een overwinning van de rede op geloof…”

Brzezinski in zijn boek ‘Between Two Ages: America’s Role In The Technetronic Era’ over de aard van een wereldregering

“Het sociale experiment in China onder voorzitter Mao’s leiderschap, is één van de meest belangrijke en succesvolle in de menselijke geschiedenis”

David Rockefeller, in 1973 sprekend over Mao Tse-tung: (NY Times 8-10-1973)

Mikhail Gorbachev zei in het Monetary & Economic Review op pagina 5 in 1996 het volgende over de uiteindelijke aanleiding tot het volledig implementeren van de NWO:

“De dreiging van een ecologische crisis zal de ‘internationale rampensleutel’ zijn die de New World Order ontgrendelt”.

Laat vooral duidelijk zijn, dat IS IS gecreëerd om chaos te scheppen en daarmee op kunstmatige wijze de mensheid te verenigen tegen terroristen, onder een Nieuwe Wereld Orde van de rede. Evenals de voortgaande instandhouding van de klimaatleugen aangaande opwarming van de aarde, dat ook is.

In dit filmpje wordt aangetoond dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, letterlijk het bovenstaande bevestigd. Mochten deze strategische, maar oh zo bedrieglijke, mensheidsverenigende tactieken niet werken, dan is er altijd nog de dreiging van een aanval door buitenaardsen. Deze dreiging van buitenaf met betrekking tot buitenaardsen, zou ook wel eens een kunstmatig geschapen menselijke projectie kunnen zijn van de dreiging, die een van atoomwapens voorziene mensheid voor hen is. Of misschien is het toch nog allemaal heel anders en zijn buitenaardsen en hun ongeïdentificeerde voertuigen een misleidende projectie van ons materialistisch geprogrammeerd denken. Misschien heeft een geestelijke realiteit nog een heel andere ervaringsachtergrond dan het hoofd kan bedenken.

chaos en orde

Schepping

Waar zij die de antischepping dienen op uit zijn, mag nu wel duidelijk zijn. Maar wat is schepping en welke richting gaat die op? In mijn beleving is dat een creatief proces dat voortkomt uit het leven zelf, daar als dragend geheel ook door gevoed wordt en voortdurende verandering en beweeglijkheid inhoudt. Verandering is inherent aan het leven en houdt een voortdurende beweging in, door het verstoren van een ontstaan evenwicht. Om vervolgens op een hoger meer geïntegreerd niveau een nieuw evenwicht te laten ontstaan. Op deze wijze wil het Scheppend Principe de rijkdom van haar scheppingskracht in telkens nieuwe manifestaties tonen en ervaarbaar laten zijn. De beweeglijkheid is essentieel, om groei en nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken. Het ontbreken daarvan is een teken van doodsheid en afsterving. Onze wereld laat dit in overmaat zien.

Chaos is in het levende scheppingsproces een noodzakelijke overgangsfase tussen het loslaten van het oude en het ontstaan van het nieuwe. Aan de hand van drie voorbeelden uit de natuur wil ik dit verduidelijken. De natuur laat ons de functie en plaats van het chaotiseringproces zien. Vanuit mijn biologisch-dynamische landbouwachtergrond weet ik dat, voordat een plantenzaadje gaat kiemen, de structuur van het in het zaad aanwezige eiwit eerst tot volledige chaos vervalt. Deze chaotisering maakt deze eiwitstructuur ontvankelijk voor een nieuw geestelijk vormend principe, dat vanuit de sfeer van het zonnestelsel op het plantenzaad inwerkt. Waarbij onder invloed van de levenskracht van de zon, de groeikracht van de maan en de vormkrachten van de aardse omstandigheden, het zaad uitgroeit tot de plant die het volgens de blauwdruk van de eigen DNA-structuur moet zijn.

Iets dergelijks kan men bij de mens ook waarnemen, bij de bevruchting van de vrouwelijke eicel door de mannelijke zaadcel. Wanneer de zaadcel de eicel binnendringt, vindt er een chaotisering plaats van de eiwitstructuren van beide, die ze in staat stelt om ontvankelijk te worden voor de vormgevende blauwdruk van een structurerende kracht vanuit de kosmos. Deze bepaalt de specifieke unieke kwaliteiten van de nieuw te geboren mens. De erfelijkheidsstroom van de ouders en voorouders bepalen de genetische bouw van het nieuw te vormen lichaam. Dit is hét lichaam dat het beste is toegerust om de nieuw te incarneren ziel te dienen op zijn individuele leerweg. De kosmisch structurerende krachten, die tijdens de bevruchting een energetische blauwdruk in de samengesmolten zaad- en eicel afdrukken, bepalen de innerlijk zielsmatige opmaak van de nieuw te incarneren mens.

Wat gebeurt er in de cocon, waar de zich verpoppende rups zich in heeft genesteld, voordat hij er als vlinder weer uitkruipt? Het rupslichaam verdwijnt door een totale chaotisering en uit de resten er van wordt het nieuwe lijf van de vlinder gevormd.

Chaos is dus nodig om een ontvankelijkheid te scheppen voor structurerende krachten vanuit de kosmos. De werking van de satanische tegenkrachten is erop gericht, om de chaotiserende tendensen te versterken en te voorkomen dat de kosmisch structurerende krachten hun opbouwende werking kunnen hebben. Zij zijn dus gericht op het versterken en in standhouden van de chaos, door in te grijpen in levenssamenhangen binnen de natuur en de mens. Het gaat er natuurlijk om hoe die chaotisering tot stand komt en hoe men zich in de ontstane chaos staande houdt. Wanneer dit gebeurt op basis van ontvankelijkheid voor iets nieuws en het inzicht dat vertrouwen de beste leidsman is, heeft dat een totaal ander resultaat, dan wanneer de chaotisering begeleid wordt door onbewust instinctief gefundeerde angsten die groei blokkeren. Vanuit vertrouwen kan een verder harmoniserend groeiproces tot stand komen. Bij een chaosbenadering vanuit een verstarde onmacht, spelen geweld en destructie de belangrijkste rol. Chaos brengt chaos voort, als er geen bewust scheppend principe wordt toegelaten om een nieuw evenwicht op een hoger niveau tot stand te brengen. De slagzin van de Vrijmetselaars ‘Ordo ab Chao’, is in dit licht te begrijpen.

Bewustzijn, een scheppend potentieel

Juist daarom is in onze tijd een toenemende bewustwording zo belangrijk. Met ieders individuele bewustzijnsgroei kan uiteindelijk een kritische massa van positieve energie tot stand worden gebracht, die nodig is om de volgende gezamenlijk evolutionaire bewustzijnsstap te zetten. Er wordt hiervoor een offer van ons gevraagd. Het door satanisten veel gebruikte menselijk bloedoffer, is echter een totaal verwrongen en misleidende reflectie van het meest wezenlijke dat ons gevraagd wordt te offeren. En dat is ons ego. Het ego mag leren zich over te geven aan structurerende krachten die wijzer zijn dan zichzelf en die het mensheidsbelang dienen. Het mag de gehechtheid aan het willen scheppen van (schijn)zekerheden loslaten.

Verandering is een uitdrukking van het scheppend geestelijk leven, die zich in het tijdsverloop manifesteert in onze driedimensionale werkelijkheid. Het ruimte/tijdcontinuüm is een uitdrukking van een voortdurend scheppingsproces, waarin het leven zich in een oneindige veelheid aan vormen laat zien. Het menselijk IK, de geestelijke essentie van ons individuele bestaan, maakt door haar fysieke manifestatie deel uit van dit ruimte/tijdcontinuüm. In onze door het materialisme verstarde wereld, worden mensen verleid en vaak ogenschijnlijk gedwongen om hun ik als een vaststaand beeld te ervaren. Daarbij zijn allerlei oppervlakkige karakter- en uiterlijk lichamelijke kenmerken de bepalende factoren. Voor het overzicht van de heersende elite is dit erg efficiënt en gemakkelijk. De invoering van persoonsbewijzen in WOII en later de daarop gebaseerde identiteitsbewijzen, geven de machthebbers nu de mogelijkheid iedereen in een digitaal hokje te stoppen, gekoppeld aan een streepjescode en/of een Burger Slaven Nummer. Het is ons geleerd, om ons met deze ontmenselijkende beperking van de eigen individualiteit te identificeren. Zodat we de neiging hebben ontwikkeld om, op basis van een verstarrende beeldvorming, elkaar in hokjes te willen stoppen en dit hokje dicht te willen plakken met allerlei uit eigen projecties voortkomende etiketten. In die zin dragen we onbewust allemaal bij aan de verstarrende werking van dit slavensysteem en houden we elkaar vast in het slavendom.

van mens naar slaaf

Het ego heeft om zichzelf werkelijk volledig over te kunnen geven een diep schokkende crisiservaring nodig, om in een volledige onmachtspositie geplaatst te worden en daardoor met lege handen te staan. Wanneer het ego geen antwoord meer heeft op een situatie, moet het zich wel overgeven en het stuur overgeven aan krachten die de wijsheid van het leven willen vormgeven. Deze absolute afgrondervaring kan de mens, wanneer hij daar rijp voor is, een enorme ontvankelijkheid geven voor het eigen innerlijk leiderschap. In de esoterie wordt het ‘de nacht van ziel’ genoemd. Het plaatst ieder individu voor een fundamenteel alles bepalende keuze. Kies ik voor een volgzaam slavendom of voor een dienend meesterschap. Het gezegde, wanneer de nood het hoogst is, is de redding nabij, duidt op dit fenomeen. De zich op alle niveaus verdiepende crisis in onze tijd, leidt mijns inziens de gehele mensheid naar een afgrondervaring van totale onmacht, om daarmee het collectief onderbewuste in beweging te brengen en zich te leren openen voor de innerlijke heler. Daarom wil juist nu het zaad van vernieuwing zich in alle rijkdom aan ieder openbaren. Het is aan ieder om te bepalen, of hij/zij zich daar uit vrije keuze voor wil openen. Of zich door toenemende angst en stress veroorzakende omstandigheden er min of meer dringend toe te laten uitnodigen.

You are a child of the Universe

nieuw levenDe kracht van ontkiemend zaad is zo groot, dat het door de hardste schil heen kan breken. Wees dus zelf het zaad van vernieuwing.

— Arend Zeevat

Volgzaam slavendom of dienend meesterschap

boek volgzaam slavendom— Arend Zeevat Het gebrek aan diepgang en zingeving in de maatschappij, heeft de mensheid op een doodlopend spoor geplaatst. Bewustwording daarvan is de grote uitdaging waar wij met elkaar voor staan. De transformatie van uiterlijk leiderschap naar autonome zelfbeschikking, op basis van geleerde levenslessen, plaatst ons op de weg van volgzaam slavendom naar dienend meesterschap. Dit brengt ons weer in contact met onze individueel authentieke spiritualiteit. Door de oorzaken van zijn eigen lijden te onderzoeken en daar de verantwoordelijkheid voor te nemen, heeft de auteur zich aan de rol van lijdend voorwerp onttrokken en is hij zelf die bijzonder leerzame weg gegaan.

 

Arend Zeevat Veel nieuws is beangstigend, onvoorstelbaar en zouden we eigenlijk liever niet willen weten. Dit laatste is echter inmens belangrijk willen we onszelf en naasten kunnen beschermen. Maar hoe ga je met al dat nieuws om? Voor Arend was dit slechte nieuws reeds de realiteit geworden. Lees in dit artikel wat hij daarvan geleerd heeft en er kracht aan ontleend. Wereldbrand of individueel vagevuur.