Borstkanker en regulatiethermografie


borstkanker Borstkanker

Borstkanker is wereldwijd de meest voorkomende kanker bij vrouwen zoals prostaatkanker dat is bij mannen. Er wordt daarom veel geïnvesteerd in onderzoek naar de oorzaak en effectieve behandelingen. In de reguliere gezondheidszorg worden steeds meer geavanceerde diagnostische systemen en kankercel dodende medicatie toegepast.

Geen genezing maar overleving

In de complementaire geneeskunde worden middelen en zienswijzen gepromoot die de oplossing zouden zijn maar naar eigen zeggen worden genegeerd en tegengewerkt door politiek en industrie.

het celherstel concept
healing cancer

Kijkend naar het vòòrkomen van kanker en het uiteindelijke genezingspercentage hebben beide opties de afgelopen vijftig jaar weinig opgeleverd. Kanker is de snelst groeiende aandoening en een daadwerkelijke genezing komt relatief weinig voor. In de epidemiologie spreekt men niet van genezingspercentages maar van 5-jaar overlevingstijd, deze stijgt, maar is deels toe te schrijven aan verbeterde vroegdiagnostiek. Als je vijf jaar na het stellen van de diagnose nog leeft, kom je in de statistiek van de succesvolle behandelingen. In het boek ‘Healing cancer from inside out’ van Mike Anderson wordt deze interpretatie van statistieken misleidend genoemd.

Statistieken en succesverhalen als marketing
In de reguliere zorg worden statistieken bijgehouden om de ‘successen’ duidelijk te maken, in de niet-reguliere sector worden losstaande succesverhalen breed uitgemeten. De strekking van de verhalen is dat als je de goede behandeling hebt of het goede supplement, je je immuunsysteem kunt herstellen en genezen. In beide gevallen wordt de verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid overgegeven aan reguliere en niet-reguliere behandelaars. Zo wordt afhankelijkheid aan middelen en behandelingen gecreëerd, die leidt tot een stijging van chronische aandoeningen. Nederland telt volgens het RIVM 5,3 miljoen chronische zieken en de verwachting is dat dit aantal stijgt tot boven de 7 miljoen in de komende jaren. De indruk wordt gewekt dat het een niet te stoppen ontwikkeling is omdat de oorzaken niet bekend zijn, maar klopt dat wel?

Is de oorzaak werkelijk onbekend?
De oorzaak van borstkanker en de groeiende hoeveelheid van andere chronische degeneratieve aandoeningen, die we onder de noemer beschavingsziekten kunnen plaatsen, wordt in het algemeen als onbekend afgedaan, maar is dat werkelijk zo?

Er is veel wetenschappelijk bewijs dat leefstijl, stress en omgevingsfactoren invloed hebben op de kwaliteit van het immuunsysteem en het ontstaan van aandoeningen waaronder borstkanker. In de onderzoeken worden tal van risicofactoren benoemd in relatie tot het ontstaan van borstkanker. Door het verminderen en neutraliseren hiervan zal het aantal borstkankerpatiënten afnemen en de kans op herstel toenemen.

borstkanker fonds

Het Amerikaanse Breast Cancer Fund heeft wetenschappelijk bewijs over de invloed van omgevingsfactoren op het ontstaan van borstkanker verzameld in een rapport met de titel: State of the Evidence, the connection between Breast Cancer and the Environment (De stand van zaken over het bewijs; de relatie tussen borstkanker en onze omgeving).
Een definitie van ‘bewijs’ is ‘iets dat de juistheid van een bewering onweerlegbaar vastlegt’. De conclusie van het op meer dan vierhonderd onderzoeken gebaseerde rapport, is dat omgevingsfactoren, genetische constitutie, sociale context en stralingsbelasting alle een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van borstkanker, de factoren elkaar versterken en bovendien niet bij iedereen even sterk zijn. Het zoeken naar die ene oorzaak of die ene behandeling of product is daarom gedoemd te mislukken. Het vermijden van risicofactoren door het maken van gezonde keuzes is de beste oplossing om de kans op het krijgen van chronische aandoeningen te vermijden.

‘Je moet dingen zo simpel mogelijk voorstellen, maar niet simpeler’

albert einstein

De uitspraak van Einstein geeft aan waar de schoen wringt bij de onderzoeken naar de ‘ene’ oorzaak en de ‘beste’ behandeling. Gezondheidsproblemen worden voorgesteld als enkelvoudige problemen die door een medicijn, supplement of behandeling kunnen worden genezen en dat is te simpel. Het immuunsysteem, dat het lichaam beschermd tegen ziekteverwekkers, cellen voortdurend vernieuwt en beschadigingen repareert, werkt te precies en subtiel om met de huidige wetenschappelijke inzichten te kunnen begrijpen. De indruk wekken dat een medicijn, een nieuw bedachte stof of manipulatie van voeding veilig is omdat het wetenschappelijk is vastgesteld, is misleidend. Het is alsof een kleuter op zijn telraam de berekeningen van de NASA checkt.

We kunnen de gevolgen van deze denkwijze dagelijks vaststellen. Medicijnen worden regelmatig van de markt gehaald, denk maar aan DES, het kunstmatige hormoon dat jarenlang aan zwangere vrouwen is gegeven om miskramen te voorkomen en onder meer de kans op het krijgen van borstkanker bleek te vergroten, VIOXX, de pijnstiller die hart- en vaatproblemen bleek te veroorzaken. Uitstoot van chemische stoffen en omgang daarmee blijkt ziektes te veroorzaken, operatietechnieken worden vervangen wegens onverwachte bijwerkingen en zo zijn er vele voorbeelden. Het gaat hierbij om zaken die ‘wetenschappelijk’ als veilig waren beoordeeld maar het niet bleken te zijn!

De waarde van wetenschappelijk onderzoek
Soms lijkt wetenschap een soort religie geworden. Als iets niet wetenschappelijk is onderzocht, vegen velen het door gebrek aan eigen kennis en inzicht van tafel. De arts, professor dr. Yvo Smulders legt in een door het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde georganiseerde presentatie de overwaardering voor wetenschappelijk onderzoek uit. ‘Epidemiologisch onderzoek is er vaak niet en als het er is, klopt het vaak niet’ zegt hij. ‘Wetenschappelijk onderzoek’ is een verzamelnaam waar veel verschillende vormen onderzoek onder vallen. Wetenschappelijk betekent onder meer dat iets gestructureerd wordt vastgelegd. Jammer genoeg is de brede definitie van wetenschappelijk onderzoek door de medische wereld beperkt tot de ‘gouden standaard’, het dubbelblind randomized controlled trial onderzoek (RCT), een onderzoeksdesign dat voor biologische onderzoeken ongeschikt is. Een dergelijk onderzoek gaat er van uit dat bij twee volledig dezelfde, homogene groepen èèn aspect wordt veranderd, waarna het effect kan worden vastgesteld. In een laboratoriumsituatie is dat mogelijk omdat je twee afgesloten ruimtes met exact dezelfde omstandigheden kunt maken.

Bij onderzoek met mensen is dat niet mogelijk omdat homogene groepen mensen niet bestaan. Er zijn altijd verschillen die het onderzoeksresultaat beïnvloeden zoals sociale achtergrond, voedingspatroon en medicijngebruik.

De grootste blunders uit de geschiedenis zijn gemaakt door de beste wetenschappers uit die tijd. Michael Faraday, de uitvinder van de tegen elektromagnetische straling beschermende kooi van Faraday, werd weggehoond en pas op zijn oude dag erkend, Galileo Galilei werd voor gek versleten toen hij stelde dat de aarde om de zon draaide in plaats van andersom, de kennis en inzichten van Nikola Tesla, waarschijnlijk de grootste uitvinder aller tijden en onder meer bekend door de uitvinding van de wisselstroom, werd niet erkend in zijn tijd en zo zijn er veel voorbeelden. Wetenschappelijk onderzoek is niet zaligmakend, het is een van de mogelijkheden om beter inzicht en begrip te krijgen, niet meer en niet minder.

Invloeden op gezondheid zijn te gecompliceerd om te onderzoeken
We maken als biologisch wezen deel uit van een wereld die ons beïnvloedt door tientallen omstandigheden. Steeds meer wetenschappers realiseren zich dat en begrijpen dat ze zich moeten richten op de ervaringen van groepen mensen om de risico’s op ziekte beter te leren begrijpen. Niet alleen het effect van blootstelling aan een enkele stof moet worden onderzocht maar het effect van blootstelling aan combinaties van verschillende stoffen en de sociale en biologische context waarin deze plaatsvindt.

Talloze dieronderzoeken laten zien dat niet een enkele stof, maar combinaties van verschillende stoffen de schadelijkheid bepalen. Maar er zijn slechts weinige combinaties getest en dat is niet verbazend. Er is een schatting gemaakt van het aantal experimenten dat nodig is om alle combinaties met drie van de duizend meest voorkomende chemicaliën te onderzoeken en dat zou 166 miljoen zijn. Het is een volstrekt onhaalbaar aantal, maar nog steeds bij lange na niet voldoende omdat we met tienduizenden verschillende stoffen in aanraking komen en invloeden van straling, genetische constitutie, hormoonprofielen, sociale omgeving en achtergrond ook mede de schadelijkheid voor het individu bepalen.

De waarde van het onderzoek van een stof waarvan het kankerverwekkende risico is bepaald, is dus erg betrekkelijk. Uiteraard moeten die stoffen worden gemeden maar een enkele stof die als veilig wordt getest, kan in combinatie met een andere stof mogelijk toch kankerverwekkend zijn. Het probleem wordt nog groter als meerdere stoffen worden gecombineerd.

Het probleem is kolossaal
De omvang van de hoeveelheid schadelijke stoffen is niet te bevatten, alleen al in de cosmetica en nagelverzorging worden meer dan 10.500 chemische stoffen gebruikt waarvan slechts 13 procent is getest (EWG,2010). Recent onderzoek onder kappers bevestigt grote hoeveelheden kankerverwekkende stoffen in het bloed. Maar ook in de industrie worden chemische stoffen gebruikt evenals in de voedingsindustrie (E-stoffen) en de agrarische sector. De pesticiden waarmee gewassen worden bespoten, waaien over aanliggende landerijen, de straten en aanliggende tuinen. Uit onderzoek blijkt dat significante hoeveelheden pesticides aan kleding en schoenen plakken en worden meegenomen naar huis.

De risicobeoordeling is lastiger dan verwacht

zwangere vrouw

Tientallen jaren dieronderzoek en onderzoek van geïsoleerde cellen in laboratoria hebben duidelijk gemaakt dat de hoeveelheid gifstoffen niet bepalend is voor de schadelijkheid. Geringe hoeveelheden gif hebben soms een schadelijker effect dan grote hoeveelheden en dat maakt een risicoanalyse nog gecompliceerder. Het moment waarop men in contact komt met de stof, de blootstellingsduur en -patroon bepalen mede het risico evenals de eerder genoemde factoren; combinatie met meerdere stoffen, straling, sociale omgeving en genetische constitutie.
Het risico op het krijgen van borstkanker wordt zelfs doorgegeven aan dochters. Als een vrouw in aanraking komt met chemische stoffen voor of tijdens de zwangerschap, bijvoorbeeld door gebruik van cosmetica en huidverzorgingsproducten die chemische stoffen bevatten, wordt de kans op borstkanker van haar dochter groter.

 

Bekende kankerverwekkende stoffen, de producten die ze bevatten en straling

cel herstel concept

Van honderden stoffen en verschillende soorten straling is een kankerverwekkende en ziekmakende werking vastgesteld. Het voert te ver om deze hier allemaal te benomen. Een overzichtslijst is onder meer in Het CelHerstelConcept beschreven. Gezondheidsschadelijke stoffen vinden we in onder meer in voeding, drinkwater, frisdrank, huidverzorging en in de lucht die we inademen. Aan elektromagnetische straling is bijna niet te ontkomen. Er komen steeds meer stralingsbronnen die meer soorten en intensievere straling uitzenden.

Meer informatie over de belasting met toxines vindt u via deze link… en deze link….

Medicijngebruik vergroot de kans op het krijgen van kanker

medicijn gebruil verhoogt de kans kanker

Gebruik van medicijnen waaronder antibiotica kan de kans op het krijgen van borstkanker vergroten. De conclusie van een onderzoek uit 2007 was dat er een verband bestaat tussen de hoeveelheid gebruikte antibiotica en het ontstaan van borstkanker. De onderzoekers schrijven dat er geen bewijzen zijn dat antibiotica direct het ontstaan van kanker beïnvloedt, maar vermoeden dat het vernietigen van de voor onze gezondheid belangrijke bacteriën een rol speelt. Hierdoor krijgen schimmels vrij spel, deze kunnen de cellen binnendringen en celbeschadigende toxines produceren. (uit: diet&health: cancer, David Liu, Oct.19,2007: antibiotic use raises breast cancer risk).

Verdere bewezen risicofactoren voor het ontstaan van kanker
Te weinig beweging, ontspanning en de wijze van het omgaan met stress zijn verdere factoren waarvan bekend is dat deze het risico op het ontstaan van klachten vergroten. Een risicofactor waar vaak aan wordt voorbijgegaan, is de onontdekte chronische ontsteking door bijvoorbeeld een voedingsallergie, ‘celwandloze’ bacteriën of laaggradige virale ontstekingen. Het zijn ontstekingen door ziekteverwekkers die door het immuunsysteem niet worden herkend.

Kankerverwekkende factoren en ziekmakende factoren zijn bekend
Veel ziekmakende en kankerverwekkende factoren zijn bekend en we kunnen kiezen deze zoveel mogelijk te mijden, het is geen garantie voor gezond worden of herstellen van ziektes, maar we maken de kans daarop groter.

Tips om gezond te leven, voor wie daarvoor kiest

Voeding:
eet zo vers mogelijke groente en fruit, eet gevarieerd en zo onbewerkt mogelijk, kies lokale biologische producten. Drink voldoende gezond basisch water, drink geen koemelk en eet weinig gluten.

Beweging:
neem de trap, de fiets en wandel minmaal dertig minuten per dag. Uit het onderzoek van Anouk Pijpe, onderzoekster bij het Nederlands Kanker Instituut blijkt dat vrouwen met een erfelijke aanleg op het krijgen van borstkanker de kans op borstkanker kunnen verkleinen door voldoende te bewegen en een gezond lichaamsgewicht.

Ontspanning: zorg voor voldoende ruimte in je agenda zodat je de mogelijkheid hebt tot rust te komen, plan tijd in voor ontspanning, meditatie of yoga

Huidverzorging en cosmetica: lees de etiketten en kies voor 100% natuurzuivere, biologische producten.

Straling: Het Breast Cancer Fund schrijft in haar rapport dat stralingsbronnen een risicoverhogend effect hebben. Zet daarom stralingsbronnen zoals gsm telefoons, wifi routers, automatische blue tooth en wifi instelling van laptop en pc, ‘slimme’ water- en energiemeters uit en draag de mobiele telefoon niet in de broekzak of op het hart.

Bedenk: medicijnen herstellen de gezondheid niet, in die zin zijn het geen geneesmiddelen. Alle medicijnen hebben bijwerkingen waarvan de ene persoon meer last heeft dan de andere. Intussen worden twee maal zoveel medicijnen voorgeschreven tegen bijwerkingen dan tegen de oorspronkelijke kwaal en wordt meer geld aan marketing uitgegeven dan aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Soms zijn ze noodzakelijk en levensreddend, maar vaak kunnen ze worden vermeden of na een acute situatie worden afgebouwd. Probeer klachten op te lossen door uw gezondheid te herstellen en vermijdt symptoomonderdrukking. Er zijn nog veel meer mogelijkheden om ziekmakende factoren te vermijden maar dit is alvast een begin.

Luister naar uw lichaam
Bij verstoringen van de gezonde balans laat uw lichaam u dat merken door klachten en klachtjes zoals maagpijn, slapeloosheid, last van vet eten, hoofdpijn, moeheid en spierpijn. Het betekent dat uw gezondheid op het hellende vlak is, luister naar uw lichaam en onderdruk de waarschuwingssignalen niet.

Er zijn geen pillen, behandelingen of supplementen tegen jarenlange roofbouw

oud huisje

Net zoals bij een verwaarloosd huis verschillende zaken moeten worden aangepakt zo is dat bij verwaarloosde gezondheid ook het geval. Nadat een renovatieplan is gemaakt wordt het benodigde materiaal gekozen en aangeschaft en kan de renovatie beginnen. Ook bij herstel van gezondheid moet een plan worden gemaakt waarin zwakke plekken, belastingen, ontstekingen en (voeding) tekorten worden vastgesteld. Vervolgens kan hier gericht aan worden gewerkt.

Gezondheid is een balans die afhankelijk is van veel elkaar beïnvloedende factoren. Om de balans te bewaren of te herkrijgen is een goede inventarisatie van belang.

Inventarisatie en plan van aanpak met regulatiethermografie
De meeste onderzoeksmogelijkheden richten zich op gevolgen van de balansverstoring zoals een maagzweer, darmflora beschadiging, een meridiaanblokkade, hot spot of de aanwezigheid van een bacterie maar net zoals een huis alleen optimaal kan worden gerenoveerd als vanaf het fundament ieder punt wordt hersteld, zo geldt dat ook voor onze gezondheid.

thermografie

De methode bij uitstek die zich richt op overzicht en samenhang is de nieuwste versie van de regulatiethermografie. In meer dan 35 jaar heeft deze zich ontwikkeld als een betrouwbare onderzoeksmethode van de vitaliteit van het immuunsysteem. Behalve de belastingen en verstoringen van organen, waaronder het bindweefsel en het lymfesysteem, geeft het informatie over de wijze waarop de verstoringen elkaar beïnvloeden. De gegevens worden met behulp van een software analysesysteem geïnterpreteerd en in een zes-pagina’s omvattend rapport weergegeven. In de samenvatting worden gemeten verstoringen en belastingen benoemd waaronder zware metalenbelasting, bacteriële en virale ontstekingen, doorbloedingsproblemen, de relatie tussen kaakproblemen en het immuunsysteem, voedingsallergie, lever-, darm-, nier- , maag- en leverstoornissen. De honderdtwintig meetpunten worden als het ware vertaald naar tientallen ziektepatronen. De interpretatie is uniek en is zo betrouwbaar omdat deze op de analyse van duizenden metingen baseert die geverifieerd zijn door onder meer laboratorium en röntgen onderzoeken.

Regulatiethermografie meet het regelvermogen van het lichaam

regulatie therapie

Een groot verschil met andere onderzoeken is dat de regulatiethermografie het vermogen van het lichaam meet om te reageren op stressprikkels. Het lichaam reageert op een stressprikkel onder meer met een aanpassing van de doorbloeding. De doorbloedingsverandering bij gezonde mensen verschilt van die bij mensen met verstoorde orgaanfuncties en belastingen. Het is een dynamische meting terwijl bijvoorbeeld mammografie en infraroodcamera opnames statische opnames zijn. Ze geven van onderdelen, bijvoorbeeld de borst of prostaat, verschillen aan met de gezonde situatie, maar leggen geen verband met de rest van het lichaam. Omdat zo niet duidelijk wordt welke factoren de verandering hebben veroorzaakt, kan geen gericht advies worden gegeven.

De regulatiethermografie is niet beperkt tot een deel van het lichaam maar meet alle relevante punten voor de regulering van het gehele lichaam, zo worden de verstorende oorzaken duidelijk. De doorbloeding van organen wordt subtiel aangestuurd door het zenuwsysteem, veranderingen zijn meetbaar jaren voordat voor dat functiestoornissen voelbaar of op andere wijze meetbaar wijze zijn.

Thermografie en borstkanker
De temperatuur wordt vaak gebruikt om ziektes mee op te sporen. Met de thermometer wordt koorts gemeten en met de handrug wordt aan een gewricht gevoeld of de temperatuur hoger is, zo ja, dan is er sprake van een ontsteking. De eerste die temperatuur gebruikte als onderzoeksmethode was waarschijnlijk Hippocrates die een patiënt met modder insmeerde, onder de huid waar de modder het snelste droogde, was een gezondheidsprobleem wist hij. In de afgelopen vijftig jaar zijn twee modernere technieken ontwikkeld om temperatuur en temperatuurverschillen te kunnen meten, de infraroodcameratechnologie en de regulatiethermografie.

Infrarood CameraThermografie

infrarood foto

…. is in Nederland langer bekend dan de regulatiethermografie en wordt met name aangeprezen als alternatief voor mammografie. Met een infraroodcamera wordt een temperatuurfoto gemaakt van de borsten en er wordt gekeken naar afwijkende temperaturen, verschillen in temperatuur tussen de linker en de rechter borst, naar warmere plekken, hot spots, of koudere plekken. Met name de warmere plekken zijn een punt van aandacht omdat bij tumoren vaak extra bloedvaatjes worden aangemaakt en dit is te meten als een temperatuurstijging. Borstontstekingen worden in verband gebracht met het ontstaan van borstkanker en ook hierbij is een temperatuurstijging te meten.

— De infraroodcamera opnames zijn stralingsvrij in tegenstelling tot de mammografie. —

Een opname van de borsten laat de temperatuur zien en uit onderzoek blijkt dat verhoogde temperaturen kunnen worden vastgesteld voordat een tumor kan worden gevoeld of met een mammografie vastgesteld. Een borst infraroodfoto geeft geen informatie over de samenhang van de borstgezondheid met de rest van het lichaam en er kunnen geen individuele adviezen over voeding, supplementen of behandelingen op worden gebaseerd. Tumoren die geen extra bloedvaatjes aanmaken worden niet door de infraroodfoto’s ontdekt.

hotspot

Regulatiethermografie gaat verder dan de camera technologie, het meet niet alleen temperatuurverschillen tussen de linker en de rechter borst, hot spots en cold spots maar ook de relatie met de rest van het lichaam. De regulatiethermografie maakt verstoringen en belastingen die kunnen leiden tot aandoeningen zichtbaar. Het meet hoe het lichaam op een koudeprikkel reageert en op basis van die veranderingen worden ziekte- en ziekmakende patronen herkend.

In de rapportage van de regulatiethermografie, het thermogram, is een pagina gewijdt aan borstgezondheid en bij mannen aan prostaatgezondheid. De uit de natuurgeneeskunde bekende risicofactoren worden gecombineerd met die uit de reguliere zorg waardoor een compleet overzicht ontstaat. Er worden twaalf verschillende risicofactoren gecheckt en wanneer uit de meting een score van meer dan vijf uit twaalf blijkt, is er een verhoogd risico. Onder meer links-rechts verschillen, geblokkeerde temperatuurpunten, dat zijn punten waar de temperatuur na de afkoeling niet is veranderd, en een temperatuurverschil tussen de linker en de rechter borst worden, net als bij infrarood camera opnames, als verhoogd risico gezien.

Kennis uit de oosterse geneeskunde maakt deel uit van de interpretatie

overzicht

Zo geldt het ‘sternumblok’ als een waarschuwingspunt in de acupunctuur en een verstoring van de maagmeridiaan als risicofactor voor borstgezondheid. Borsten liggen op de maagmeridiaan, net als sommige tanden en de maag. Meridianen zijn banen die energie door het lichaam transporteren naar meerdere organen. En volgens de vijf elementenleer uit de acupunctuur heeft een probleem van een van die organen ook zijn weerslag op de andere aangesloten organen.

Verder worden lymfeklieren, waaronder de Virchow- en de okselklieren, bij de risico inschatting betrokken evenals belastingen van de lever, amandelen, het bindweefsel, mastopathie, cystevorming en zware metalenbelasting. Een eigenschap van weefsel dat de neiging heeft tot het vormen van tumoren is de ongecoördineerde aansturing van cellen en dat is zichtbaar in erg verschillende reacties op stress van naast elkaar gelegen temperatuurpunten. Deze neoplastische eigenschap van weefsel wordt zichtbaar gemaakt.

Regulatiethermografie kijkt holistisch
Volgens de biologische geneeskunde staat een gezondheidsprobleem nooit op zichzelf. Het kan volgens die denkwijze niet zo zijn dat borstkanker, prostaatkanker of een andere ziekte optreedt in een verder gezond lichaam. De afwezigheid van klachten betekent niet altijd gezondheid.

Door de regulatiethermografie wordt de mens als een geheel gezien, het is een holistische benadering waar aspecten van de reguliere, de biologische en de oosterse geneeskunde in worden verenigd. Er wordt daarom altijd een meting van het hele lichaam gedaan en niet van onderdelen.

Kiezen we gezond,…of niet?
De factoren die onze gezondheid verstoren zijn bekend en met de regulatiethermografie wordt duidelijk welke problemen deze in ons lichaam hebben veroorzaakt en waar ze zich bevinden. De enige weg die leidt naar duurzame gezondheid is door het maken van gezonde keuzes; ongezonde invloeden zoveel mogelijk vermijden, belastingen in het lichaam opruimen en organen herstellen waar nodig.

Lezingen over regulatiethermografie
Vrijdag 21 november in Heemstede
Dinsdag 25 november in Enschede

Meer informatie:
www.duurzaam-gezond.nl
www.celherstelconcept.nl
www.gezondeshop.nl