Borstkanker door aluminiumbelasting (Rinno Heidstra)


blik op gezondheid Het is bekend dat bij het ontstaan van borstkanker meerdere factoren een rol spelen. Toch richt bijna al het onderzoek zich op het zoeken naar die ene oorzaak die nooit gevonden zal worden. Omgevingsfactoren zijn de belangrijkste oorzaak van het ontstaan van kanker en van veel factoren is hun kankerverwekkende werking bekend maar hier wordt van overheidswege en door belangenorganisaties weinig aandacht aan besteed.

Liever vertellen ze het sprookje dat de oplossing bijna gevonden is; ‘Er is nog een paar jaar en een aantal miljoenen aan onderzoek nodig’. Deze mantra duurt al tientallen jaren en wordt nog steeds geslikt. Intussen stijgen de aantallen patiënten die lijden aan kanker en andere chronische ziektes schrikbarend en steeds sterker.

het cel herstel concept

Wacht niet op de overheid
maar denk zelf na en handel

borstkanker preventie Gelukkig hoeven we niet eindeloos te wachten tot instanties ons adviseren wat we kunnen doen voor onze gezondheid. We kunnen er zelf voor kiezen zoveel mogelijk kankerverwekkende factoren uit ons leven te bannen. We verminderen zo de kans op het krijgen van kanker en andere chronische aandoeningen. Een Amerikaanse organisatie die hier goed werk doet is de Breast Cancer Prevention Partners, borstkanker preventie partners. In tegenstelling tot ons KWF zijn zij actief in het zoeken naar de oorzaak. In hun logo staat als ondertitel: ‘exposing the cause is the cure’, bekendmaken van de oorzaak is de genezing.

Enkele voorbeelden van kankerverwekkende stoffen
Zij investeren onder meer in onderzoek naar kankerverwekkende stoffen en publiceren dit op hun website. Zo schrijven zij dat geurstoffen in parfums, hormoonverstorende stoffen uit plastics en chemische stoffen in huidverzorging waaronder zonnebrandcrème, kankerverwekkende eigenschappen hebben. Het zijn allemaal producten waar we prima zonder kunnen, het is een keus om ze te gebruiken. Voor vele daarvan zijn prima alternatieven zoals bijvoorbeeld biologische zonnebrandlotion. Ook onderzoeken over de kankerverwekkende eigenschappen van zware metalen waaronder cadmium worden beschreven.

Zware metalen en gezondheid
In dit artikel beschrijf ik de schadelijke werking van aluminium op onze gezondheid en het ontstaan van borstkanker. Er wordt al tientallen jaren gezegd dat aluminium slecht is voor onze gezondheid, maar pas sinds enkele jaren is duidelijk hoe de toxische kankerverwekkende werking ontstaat en wordt de enorme omvang van het probleem bekend. De toxische belasting wordt steeds groter door de toepassing in vaccins, cosmetica, verpakkingsmaterialen en medicijnen.

In het kort over ons immuunsysteem

Om de logica van de kankerverwekkende eigenschappen te begrijpen is wat kennis van ons immuunsysteem noodzakelijk.

boek celherstel concept De gids voor duurzame gezondheid
Ons immuunsysteem is eigenlijk de wereld van het ultrakleine. Onze gezondheid wordt bepaald door wat binnen in cellen gebeurt op moleculair niveau en zelfs nog kleiner. Dankzij nieuwe onderzoekstechnieken is hierover veel bekend geworden. Cellen hebben een celmembraan waarmee ze zich afgrenzen van de vloeistof om zich heen zoals ik in Het CelHerstelConcept heb beschreven.

Op de celmembraan bevinden zich receptoren om stoffen te herkennen en in de celmembraan zijn talloze kanaaltjes om stoffen door te laten naar binnen en naar buiten.

In de cel, een soort ballon omgeven door vloeistof, bevinden zich onder andere mitochondriën. Het zijn kleine celonderdeeltjes die celenergie maken, ATP, AdenosineTriFosfaat. Zij zijn sturend voor bijna alle lichaamsprocessen. Zonder mitochondriën sterft een cel onmiddellijk, zonder DNA leeft de cel nog geruime tijd voort.

Mitochondriën hebben eveneens een membraan, zij bepalen de productie van enzymen en eiwitten en sturen onder meer ontgiftings- en immuunsysteemreacties aan.

Alle biochemische  reacties in ons lichaam zijn op elkaar afgestemd en hangen samen, het betekent dat zelfs een kleine verstoring een kettingreactie van steeds groter wordende verstoringen oplevert. Als niet corrigerend wordt opgetreden ontstaan uiteindelijk klachten en ziektes.

De membranen, eiwitten, enzymen en DNA raken beschadigd door zware metalenbelasting.

Hoe zware metalen ons immuunsysteem schaden
Uit onderzoek is duidelijk geworden welke schadelijke effecten zware metalen hebben:
1. Oxidatieve schade
Als zware metalen opgeslagen zijn in weefsels ontstaan vrije radicalen die membranen en DNA beschadigen. Vervoer van stoffen door de membranen en celdelingsprocessen raken  verstoord.
2. Functieverstoringen van enzymen en eiwitten
Door de plaats in te nemen van metalen en mineralen in enzymen en eiwitten ontstaan functiestoringen. Aluminium neemt bijvoorbeeld de plaats in van ijzer waardoor de ijzerstofwisseling verstoord raakt. De bekende ontgiftingsenzymfamilie Cytochroom p450 bevat ook ijzer. Als dit ijzermolecuul wordt verdrongen door aluminium verslechtert onder meer de ontgiftende functie.
3. Hormoonverstorende effecten
Aluminium, nikkel en cadmium verstoren de hormoonregulatie. Van borst- en prostaatkanker is bekend dat hormonen een belangrijke rol spelen. Onderzoekers gaan er van uit dat het probleem begint bij zware metalenbelasting waardoor de hormoonspiegels verstoord raken. Hormoontherapie zonder eerst de zware metalenbelasting te onderzoeken is dan een nalatigheid!

Zware metalen veroorzaken (bijna) alle chronische klachten
Juist omdat in de basis van de stofwisseling verstoringen optreden ontstaan veel verschillende aandoeningen.
Uit onderzoek blijkt een duidelijke relatie tussen zware metalenbelasting en de volgende aandoeningen:

•De ziekte van Alzheimer
•De ziekte van Parkinson
•Dementie
•ALS
•MS
•Chronische vermoeidheid
•Onvruchtbaarheid
•Fibromyalgie
•Doorbloedingsstoornissen
•Auto-immuunaandoeningen waaronder schildklierproblemen
•’ASIA’
•Chronische vorm van de ziekte van Lyme
•Kanker
•Neurodermitis
•Depressiviteit

Borstkanker en aluminium
Kanker is een celstofwisselingsstoornis waarbij een ongebreidelde celdeling plaatsvindt. Meerdere onderzoekers zijn van mening dat metalen dit veroorzaken of er in ieder geval een belangrijke rol bij spelen.  Het blijkt dat borsttumoren duidelijk meer ijzer, nikkel, chroom, zink, cadmium, kwik, lood en aluminium bevatten dan gezond borstweefsel.

Meer aluminium in borstweefsel aan de zijkant
aluminiumbelasting Borstkanker door aluminiumbelasting?
Het blijkt dat de aluminiumconcentratie aan de buitenkant van de borst, dus dichter bij de arm, groter is dan op andere plekken in de borst. Misschien dat de aluminium uit deodoranten hier debet aan is.
De vloeistof van cystes blijkt eveneens een hogere concentratie aluminium te bevatten.

Aluminium en het micromilieu in de borst bij borstkanker
De ruimte tussen de cellen heet matrix. Deze bestaat uit verschillende soorten cellen en vocht waarin  afvalstoffen en voedingsbouwstenen drijven. Uit recent onderzoek is gebleken dat de conditie van deze matrix een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van borstkanker. De samenstelling van de matrix wordt wel ‘micromilieu’ van het borstweefsel genoemd. De vloeistof kan via de tepel uit de borst worden gehaald en blijkt een hogere concentratie aluminium te bevatten dan ander weefsel.

Meer aluminium, meer borstkanker
Tumorweefsel van borsttumoren bevat meer aluminium dan ander weefsel van dezelfde patiënt. Borstweefsel van borstkankerpatiënten bevat meer aluminium dan het weefsel van gezonde vrouwen. Er is een duidelijke relatie; meer aluminium meer borstkanker.

Hoe veroorzaakt aluminium kanker?
Dat aluminium kanker kan veroorzaken wordt officieel nog ontkend, maar als we bekijken welke aangetoonde effecten aluminium heeft op de celstofwisseling is het moeilijk vraagtekens te blijven plaatsen.

Aluminium is kankerverwekkend
In 2012 concludeert het IARC, International Agency for Research on Cancer in ‘Chemical Agents related occupations in hun publicatie ‘Volume 100 F, a review of human carcinogens’ dat er voldoende bewijs is voor de kankerverwekkende eigenschappen van aluminium.

Aluminium is een ‘metaal-oestrogeen’
Net als enkele andere metalen kan aluminium de plaats innemen van oestrogeen op receptorplaatsen waardoor de hormoonregulatie verstoord raakt. Een langdurige hogere hormoonbelasting wordt gezien als een risicofactor voor het krijgen van borstkanker en de therapie is het blokkeren van oestrogeenproductie.

Een belasting met aluminium en andere toxische metalen en chemicaliën kan het lichaam misleiden waardoor extra oestrogeen wordt aangemaakt. Het blokkeren van de hormoonproductie is het bestrijden van het gevolg van het probleem. De toxische belasting verminderen zou het probleem kunnen oplossen.

Aluminium versterkt het ontstaan van uitzaaiingen
Het gevaar van borstkanker zit niet in de borsttumor maar in uitzaaiingen. De borstkankercellen, die volgens veel onderzoekers alleen kunnen ontstaan in een ‘vervuild’ milieu, blijken door de invloed van aluminiumverbindingen sterkere metastaserende eigenschappen te krijgen.

Aluminium verstoort de ijzerstofwisseling en kan zo kanker veroorzaken
Aluminium kan de plaats innemen van ijzer in eiwitten en enzymen hetgeen functiestoringen veroorzaakt. Het kan ijzer ook verdringen uit het transporteiwit voor ijzer, transferrine, waardoor ijzer onvoldoende kan worden vervoerd. Kanker kan ontstaan door een verstoorde ijzerstofwisseling door ontstekingsprocessen.

Aluminium veroorzaakt ontstekingen met vrije radicalen
Uit  analyse van  de vloeistof uit de borst bij borstkanker patiënten blijkt een verhoogde hoeveelheid aluminium en stoffen die vrijkomen bij ontstekingen, cytokines en chemokines. Er is sprake van een laaggradige ontsteking.

Aluminium beschadigt DNA
Onderzoek toont een ‘genetische instabiliteit’ aan van het borstweefsel aan de zijkant, hier worden ook de meeste tumoren gevonden.

Externe factoren, waaronder aluminium, spelen een belangrijke rol bij de mutatie van de genen waardoor kanker kan ontstaan. Omdat de aluminiumconcentratie in dat gedeelte hoger is en vanwege de genetische instabiliteit wordt een verband aangenomen met het vele voorkomen van tumoren in dat borstgedeelte.

Lucratieve symptoomgerichte denkwijze verhindert oorzakelijke aanpak
Er zijn dus veel aangetoonde kankerverwekkende eigenschappen van aluminium maar toch wordt hier weinig aandacht aan besteed. Regulier onderzoek is gericht op het doodmaken en wegsnijden van ‘foute ‘cellen en het onderdrukken van de gevolgen van een stofwisselingsverstoring. Het zal nooit tot een werkelijke oplossing leiden.
Onderstaand een voorbeeld van deze tot niets leidende gedachtegang.

Een waterkraan veroorzaakt geen brand
waterkraan Dat klinkt logisch. Maar uit een openstaande waterkraan kan water stromen, er kan wateroverlast ontstaan waarbij het water in contact komt met elektrische leidingen, kortsluiting  ontstaat en materiaal in de omgeving door de vonken in brand raakt.

De samenhang wordt ontdekt door eerst de situatie te inventariseren en dan ‘hoe komt het’ vragen te stellen.

Stel er is brand, er is kortsluiting, teveel water, er is een kraan en er stroomt water uit de kraan. Het is voor de meeste mensen duidelijk om het verband te zien.
Men doet iets aan de oorzaak van de overstroming door de kraan dicht te draaien waarna het overtollige water kan worden opgeruimd en vervolgens de schade gerepareerd.

Er zijn na de inventarisatie in dit voorbeeld zes relevante vragen.
1.Er is brand, hoe komt het?
2.Er was kortsluiting, hoe komt het?
3.Er was water op het elektrische circuit, hoe komt het?
4.Water stroomde op de elektrische leidingen, hoe komt het?
5.Het stroomde uit een kraan, hoe komt het?
6.De kraan stond open.

Het klinkt als een eenvoudig voorbeeldje maar in de medische wereld is zo’n logische probleemoplossende denkwijze niet gebruikelijk. Laten we als voorbeeld de volgende stelling nemen.

Aluminium veroorzaakt geen kanker
Ook dit klinkt logisch. De inventarisatie van het weefsel en de vloeistoffen van borstkankerweefsel  geeft het volgende resultaat:
1.Er is een ongecontroleerde celdeling.
2.Sommige cellen gaan op reis om elders in het lichaam nieuwe tumoren te maken
3.Er zijn teveel vrije radicalen en een laaggradige ontsteking
4.Er is een verstoring van de hormoonregulatie
5.Er zijn DNA beschadigingen
6.Er is in het borsttumorweefsel meer aluminium dan elders in het lichaam
7.Borsttumorweefsel bevat meer aluminium dan borstweefsel van gezonde vrouwen

Welke vragen zouden moeten worden gesteld?
1.Er is een ongecontroleerde celdeling, hoe komt dat?
2.Er is een chronische laaggradige ontsteking, hoe komt dat?
3.Er zijn teveel vrije radicalen, hoe komt dat?
4.Er is een hormoonregulatiestoring, hoe komt dat?
5.Er zijn DNA beschadigingen, hoe komt dat?
6.Er is aluminium in borstweefsel, hoe komt dat?

Met andere woorden, is er een logische en onderbouwde verklaring te vinden voor de genoemde verstoringen.

Van aluminium is het volgende bekend:
1. Het stimuleert metastasegroei  (P.D. Darbre, A. Bakir, E. Iskakavo, J. Inorg. Biocem. (2013), Keele Issue.)
2. Er ontstaat een chronische laaggradige ontsteking waarbij veel vrije radicalen ontstaan.
Vrije radicalen beschadigen DNA, (A.P. Sappini, R. Buser, L. Lesne, S. Gimelli, F. Bena, D. Belin, and S.J. Mandrriota. Aluminium chloride promotes anchorage independent growth in human mammary epithelial cels., J. Appl. Toxico, 32, 233-243, (2012)
Vrije radicalen verstoren celstofwisseling, (S.Mishra, S.P.Dwivedi, and R.B. Singh, A review on epigentic effect of heavy metal carcinogens on human health. Open Nutraceuticals. J., 3, 188-193, (2010)
3. Aluminium kan, net als enkele andere metalen, de hormoonregulering verstoren, (P.D. Darbre, Aluminium, antiperspirants and breast cancer, J. Inorg Biocem, 99, 1912-1919, (2005)
4. Aluminium heeft kanker veroorzakende eigenschappen, (IARC, in Occupational Exposures During Aluminium production. IARC Vol. 100F, 215-224, Chemical Agents and related Occupations, 2012)
Steeds meer onderzoekers begrijpen dat er een duidelijk oorzakelijk verband is tussen de aanwezigheid van aluminium en tumoren bij borstkanker. De logische gedachtegang zou zijn om aluminium uit het lichaam te verwijderen en te kijken of de aangetoonde verstoringen herstellen.

Maar welke vragen worden gesteld?
1.Er is een tumor, hoe kunnen we die vernietigen?
2.Er is een verhoogde hormoonregulatie, hoe kunnen we die blokkeren?
3.Er is een laaggradige ontsteking, hoe kunnen we die onderdrukken?
4.Er is een DNA beschadiging, daar is niets aan te doen.

In plaats van te zoeken naar de oorzaak en herstel van de gezonde celstofwisseling wordt voor iedere afwijking van het gezonde weefsel gezocht naar onderdrukkende chemische medicijnen en agressieve weefselvernietigende methodes zoals chemotherapie en bestraling. Voor de DNA mutaties wordt niet eens een vraag gesteld. Er wordt aangenomen dat het kanker veroorzaakt en er wordt gezocht in het DNA genoom om het verantwoordelijke gen te vinden terwijl duidelijk is dat alle ophef over DNA zwaar overdreven is. Meer dan 90% van de gezondheidsproblemen zijn niet DNA afhankelijk maar ontstaan door omgevingsfactoren zoals door talloze onderzoekers is aangetoond.

De aluminiumbelasting meten met een chelatietest
Vanwege het overzicht heb ik me beperkt tot het beschrijven van de effecten van  aluminiumbelasting maar er zijn tal van ander metalen die gezondheidsproblemen veroorzaken. Zo is bijvoorbeeld de relatie tussen een loodbelasting en depressiviteit bekend. Om een betrouwbaar inzicht te krijgen in de zware metalenbelasting is de beste manier een urine analyse na een provocatietest met chelatoren. Chelatoren zijn metaalbindende stoffen.

Haarmineraalanalyse en energetische metingen geven weliswaar een indruk maar zijn onvoldoende betrouwbaar om een behandelplan op te baseren. Het zelfde geldt voor een analyse van 24 uur urine of na het innemen van chelatiecapsules.
zware metalen test
? Verhoogde zware metalenwaardes: lood cadmium, nikkel en kwik zijn verhoogd
Bij onze chelatiest worden meerdere soorten chelatoren via een infuus toegediend, twee uur later wordt de urine opgevangen en naar een laboratorium gestuurd. Bij de test die wij adviseren worden 35 metalen gemeten. Wij werken volgens een modern protocol waarbij het lichaam met een kort infuus wordt voorbereid op de chelatie, dan volgen achtereenvolgens, dus niet tegelijk, twee soorten chelatoren en tot slot wordt een infuus met ontgiftingsondersteunende aminozuren en vitamines en een aanvulling met elektrolyten gegeven. Het infuus hoeft maar eenmaal per behandeling worden aangelegd en duurt ongeveer 1,5 uur.

Uitleiding via veilige chelatietherapie
celatie therapie Chelatietherapie per infuus is het meest effectief
Als verhoogde waardes worden gemeten is de enige effectieve behandeling een serie veilige chelatiebehandelingen waarbij verschillende malen bloedonderzoeken worden gedaan om de lever, nier-, en mineraalwaardes te meten, het lichaam wordt voorbereid op de chelatie en mogelijke tekorten worden aangevuld.
Chelatietherapie werd vroeger alleen toegepast bij aderverkalking. Tegenwoordig is bekend dat de kalk in de aderen niet de oorzaak is van aderverkalking en is het protocol aangepast aan de nieuwe inzichten. De methode is veilig en effectiever geworden dankzij de 4-stappen aanpak en het regelmatige bloedonderzoek.

Een uitvoerige literatuurlijst is op aanvraag bij de auteur verkrijgbaar.
Lees meer in de onderstaande artikelen:
Chronisch ziek door aluminium in vaccins…
Zware metalen zijn een risico voor onze gezondheid…
Meer informatie: www.sanulogic.com

rinno heidstra Duurzaam Gezond betekent fit en levenskrachtig?zonder medicijnen. Veel mensen denken dat?dit toeval of geluk is, maar ziektes en klachten onstaan door een voortdurende overtreding van natuurwetten. Wanneer natuurwetten worden gerespecteerd ontstaan er geen klachten en ziektes en bestaande klachten?verminderen of verdwijnen. Zuiver en gezond eten, het vermijden van gifstoffen in voeding, lucht en lichaamsverzorgende producten, voldoende …
Duurzaam Gezond | Het Cel Herstel Concept |